PowerPoint-esitys - Akavan Erityisalat

Report
HumanistiURA 7.11.2013
Tutkinnon tuhannet mahdollisuudet
Humanistitutkimuksen tuloksia
Akavan Erityisalat
Humanistitutkimus 2013
Humanistitutkimus 2013
• 2 700 humanistisen koulutuksen saanutta jäsentä
arvioi omaa koulutustaan ja työuraansa.
• Vastaajista 71 prosenttia on ylemmän
korkeakoulututkinnon suorittaneita ja 25 prosenttia
alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita.
• 85 prosenttia vastanneista on naisia.
• Tutkimus toteutettiin jäsenistön sähköpostikyselynä
13 895 osoitteeseen. Aineisto käsiteltiin Tripod
research Oy:ssä lokakuussa 2013.
Humanistitutkimus 2013
Taustaa: vastaajien ikä ja sukupuoli
45
40
35
30
Nainen
Mies
25
%
20
15
10
5
0
yli 50 vuotta 40-49 vuotta 30-39 vuotta alle 29 vuotta
Humanistitutkimus 2013
Yliopistosta valmistuneet humanistit työllistyvät
tyypillisesti esimies- ja asiantuntijatehtäviin.
AMK-puolella myös toimihenkilöasema on yleinen.
Humanistitutkimus 2013
Koulutusaste ja asema työpaikoilla
70
60
50
40
30
20
Alempi korkeakouluaste
10
Ylempi
korkeakouluaste/tutkijakoulutus
0
Humanistitutkimus 2013
Humanisteille on kysyntää kaikilla
työnantajasektoreilla
Humanistitutkimus 2013
Vastaajien työnantajasektorit
(kokoaikaiset palkansaajat)
yliopisto tai
ammattikorkeakoulu
11 %
muu
1%
valtio
14%
järjestö tai säätiö
15%
kunta
31%
yritys yksityisellä
sektorilla
28%
Humanistitutkimus 2013
Asema työpaikalla työnantajasektoreittain
60
50
40
% 30
20
Ylin johto
Keskijohto/esimiesasemassa
10
Asiantuntija/ylempi toimihenkilö
Toimihenkilö
0
Muu työtehtävä
Humanistitutkimus 2013
Puolet humanisteista saa töitä jo ennen
valmistumistaan, vaikka humanistinen koulutus
koetaan usein liian teoreettiseksi ja työelämälle
vieraaksi.
Noin puolet päätyy täysin koulutustaan vastaaviin
tehtäviin ja kolmannes osittain koulutustaan
vastaaviin tehtäviin.
Humanistitutkimus 2013
Työllistyminen valmistumisen jälkeen
0
10
20
%
30
40
50
60
sain työtä ennen valmistumistani
työllistyin kuukauden sisällä
työllistymiseen kului enintään vuosi
työllistymiseen kului enemmän kuin vuosi
en ole saanut tai hakenut työtä
Humanistitutkimus 2013
Työllistyminen koulutusta vastaaviin tehtäviin
Ei koulutusta
vastaavissa
tehtävissä
18%
Koulutusta
vastaavissa
tehtävissä
47%
Osittain koulutusta
vastaavissa
tehtävissä
35%
Humanistitutkimus 2013
Ensimmäinen humanistin työpaikka on
tyypillisesti määräaikainen
• Ensimmäinen humanistin työpaikka on määräaikainen jopa 70
prosentilla.
• Myöhemminkin pätkätyöt ovat yleisiä.
• Voi jopa puhua pätkätöiden kierteestä, sillä esimerkiksi 40–50vuotiaista humanisteista 15–20 prosenttia on määräaikaisessa
työsuhteessa.
• Pätkätyössä olevista 34 prosentilla määräaikaisuuksia on jatkettu
useita kertoja.
• Määräaikaisuuksien yleisimpiä syitä olivat sijaisuudet, hankerahoitus
ja työn kausiluonteisuus.
• Pieni vähemmistö ei tiennyt syytä määräaikaisuuteen.
Humanistitutkimus 2013
Määräaikaisuudet tyypillisiä
Oliko ensimmäinen työpaikkasi
valmistumisen jälkeen…
vakituinen/toistaiseksi voimassa oleva
määräaikainen
Onko tämänhetkinen työpaikkasi…
vakituinen/toistaiseksi voimassa oleva
määräaikainen
24%
30%
70%
76%
Humanistitutkimus 2013
Työssäni tarvitsen eniten…
%
0
5
10
15
20
25
30
35
viestintätaidot
kielitaito
projektinhallinta
asiakaspalvelu
toiminnan kehittäminen
tiimityötaidot
ICT-taidot
kulttuurien ja historian tuntemus
yleiset työelämätaidot
pedagoginen osaaminen
verkostoitumistaidot
markkinointi ja mainonta
esimiestaidot
Humanistitutkimus 2013
Humanistista koulutusta tulee saada
työelämälähtöisemmäksi. Tämä vaatimus korostuu
etenkin yliopistopuolella.
Vastaajat kaipasivat urasuunnittelua ja yhteyksiä
työelämään jo opiskeluaikana.
Humanistitutkimus 2013
Koulutuksen tuomat valmiudet työelämään
• Valtaosa vastaajista kokee humanistisen koulutuksen kehittäneen
hyvin kielitaitoa ja kulttuurien sekä historian tuntemusta.
• Moni kiittää myös saaneensa hyvät valmiudet tutkimusten
tuottamiseen.
• Melko monen mielestä koulutus kehittää hyvin lisäksi
viestintätaitoja ja valmentaa kansainvälisyyteen ja
monikulttuurisuuteen.
• Erityisesti viestintä- ja kielitaidoista koetaan olevan hyötyä omassa
työssä.
• Kielitaidon osalta humanistinen koulutus näyttääkin vastaavan
melko hyvin työelämän tarpeita.
Humanistitutkimus 2013
Miten hyvin humanistinen koulutus antoi valmiuksia
näihin tehtäviin?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
kulttuurien ja historian tutkimus
kielitaito
tutkimusmenetelmien hallinta ja tutkimusten
tuottaminen
kansainvälisyys, monikulttuurisuus
viestintätaidot
antoi hyvät valmiudet
pedagoginen osaaminen
tiimityötaidot
neutraali vastaus
ei antanut valmiuksia
toiminnan kehittäminen
verkostoitumistaidot
projektinhallinta
esiintymistaidot
neuvottelutaidot
Humanistitutkimus 2013
Näitä tärkeäksi koettuja valmiuksia koulutus
ei antanut
• Toisaalta esimerkiksi projektinhallinta, asiakaspalvelu
ja ICT-taidot mainitaan melko usein osaamisalueiksi,
joilla omassa työssä on käyttöä, mutta joista ei koulutus
juuri tarjonnut eväitä.
• Projektinhallinnan tarve ja ICT-taidot korostuivat
yliopistoista valmistuneilla ja asiakaspalvelu amkpuolella.
Humanistitutkimus 2013
Mietteitä humanistitutkinnosta ja työllistymisestä
• Humanistin työ on usein mielenkiintoista mutta harvemmin
rahakasta.
• Moni pitkän työuran asiantuntijatehtävissä tehnyt kokee olevansa
unelma-ammatissaan.
• Toisaalta löytyy pieni omaan työelämäänsä ja koulutukseensa
pettyneiden joukko.
• Enemmistö toteaa koulutuksen sopivan yllättävänkin moneen
tehtävään.
• Noin kolmannekselle humanistinen tutkinto on avannut uran
mielenkiintoiseen toiveammattiin, työhön, jolla on itselle merkitystä.
Humanistitutkimus 2013
Mietteitä humanistitutkinnosta ja työllistymisestä
• Mitä korkeampi asema työpaikalla, sitä tyytyväisempiä
vastaajat olivat ammatinvalintaansa.
• Toisaalta koulutukseensa pettyneitä on selkeä pieni
joukko, joka kokee, ettei humanistikoulutuksesta ole
juuri hyötyä työelämässä.
• Näin ajattelee noin 14 prosenttia vastanneista
• Noin 27 prosenttia on sitä mieltä, että työnantajilla on
ennakkoluuloja humanisteja kohtaan.
Humanistitutkimus 2013
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
(eniten samaa mieltä)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Yhteyksiä työelämään tulisi lisätä jo
humanistikoulutuksen aikana
Urasuunnittelua tulisi lisätä humanistikoulutukseen
Humanistikoulutuksessa tulisi saada enemmän tietoa
työelämästä
samaa mieltä
neutraali vastaus
eri mieltä
Jos haluat rahakkaan uran, älä opiskele humanistiksi
Humanistikoulutus sopii yllättävän moneen ammattiin
Humanistikoulutus avaa ovet kiinnostavaan työhön
Humanistitutkimus 2013
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
(eniten eri mieltä)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
En usko enää tarvitsevani lisäkoulutusta
Humanistiksi kouluttautuminen kaduttaa
samaa mieltä
Tuntuu, että humanistitutkinnostani ei ole hyötyä
työelämässä
neutraali vastaus
eri mieltä
Haastavimpiin tehtäviin palkataan usein humanisti
Työelämä ei tarvitsee enää lisää humanisteja
Humanistitutkimus 2013
Lisätietoa
[email protected]

similar documents