Eloisa ikä- vuosista viis, Ikäihmishankkeiden yhteistyö, Reija Heinola

Report
Eloisa ikä – vuosista viis
Ikäihmishankkeiden yhteistyö
Hankefoorumi 7.5.2013 Lahti
Ohjelmapäällikkö Reija Heinola
Vanhustyön keskusliitto ry
[email protected]
än
1
Vanhustyön keskusliitto ry
•
•
•
•
•
•
•
•
Edistää ikäihmisten hyvinvointia
Vanhustyön järjestöjen edunvalvoja
Noin 340 jäsenjärjestöä ympäri Suomen
Kehittämistoiminta
Vanhustenpäivä ja -viikko
Vanhustyö-lehti
VTKL-palvelut Oy
www.vtkl.fi
än
2
Hyvää arkea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaunis asuinympäristö
Saa itse päättää omista asioistaan, tehdä aamutoimet omaan tahtiin
Tulla toimeen ilman toisten apua
Hyvä terveys
Mahdollisuus ulkoilla, harrastaa liikuntaa, päästä autolla, rollaattorilla
liikkumaan itsenäisesti, toimiva joukkoliikenne
Tv:n katsominen, lukeminen, käsillä tekeminen, teatterissa, taidenäyttelyssä
käyminen
Lasten ja lastenlasten kanssa oleminen
Sukulaisten, ystävien kutsuminen kylään syömään
Olisi mies-/naisystävä
Lemmikkieläimet
Muistot elämän varrelta
Ikäihmisten kuvauksia Hyvä arki -keskusteluissa KÄKÄTE-hankkeessa 2010
Toimijuus, osallisuus, hyvinvointia tukeva ympäristö
än
3
Ikäihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin esteet
Syrjäytyminen
Itselle
mielekkään
tekemisen
ja oman
yhteisön
puute
Fyysiset ja
psyykkiset
sairaudet
toimintaky
vyn
heikkeneminen
Liikkumisen
ongelmat
Ikäihmisten
heikko
taloudellinen tilanne
Yksinäisyys
Ennaltaehkäisevän
toiminnan,
palvelujen,
tiedottamisen
riittämättö
myys
Ikäihmisten omat
asenteet
Turvattomuus
Negatiiviset
muutokset
mielialassa
mielenterveyden
ongelmat
Muuttuneisiin
elämäntilanteisiin
liittyvät
haasteet
Pelot
(Pärjäänkö
ja saanko
tarvittaessa hyvää
hoitoa?)
Vaikeudet
tunnistaa
tuen
tarpeita ja
vanhustyötekijöiden
osaamisvajeet
Kielteinen
ikäidentiteetti
Yhteis/
yhdyskuntasuunnittelun
puutteet
Yhteiskunnan
kielteiset
asenteet
vanhuksia
kohtaan
än
Eloisa ikä
RAY:n avustusohjelma 2012-2017
• Ikäihmisten (60 +) hyvän arjen puolesta
• Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja 3.4.2013
•
•
•
•
Vanhustyön keskusliitto koordinoi ohjelmaa
14 järjestöjen osahanketta aloitti v. 2013
RAY-avustusta myönnettiin 2.258 000 euroa
Järjestöt voivat hakea ohjelmaan vielä
vuosina 2013 ja 2014
• www.eloisaikä.fi
än
5
Eloisa ikä -ohjelman tavoitteet
1. Luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä ikäihmisten
osallisuudelle ja mielekkäälle tekemiselle
2. Kehittää paikallisia yhteistyömalleja
– ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen
– arjessa selviytymistä uhkaavien ongelmien
tunnistamiseen ja varhaiseen välittämiseen
– ongelmia kohdanneiden auttamiseen
3. Vaikuttaa yhteiskunnan ja kansalaisten asenteisiin
myönteisen ikäidentiteetin vahvistamiseksi
än
Eloisa ikä -ohjelma
än
Eloisa ikä –ohjelmatyön tarkoitus
• Iso joukko erilaisia järjestöjä
saman aiheen ympärillä
• Laaja-alaiset vaikutukset
• Edellytyksenä järjestöjen
yhteistyö
– keskinäinen oppiminen
– tiedon ja osaamisen
jakaminen
• Sidosryhmätyö
än
8
VTKL:n koordinaation tuki osahankkeille
•
•
Ohjaus, neuvonta ohjelmassa mukana oleville osahankkeille
Järjestöjen keskinäinen verkostoiminen
• Hankeverkoston yhteiset seminaarit x 3 /vuosi
• Teemoittaiset alueelliset koulutukset ja hankkeiden teemoittainen
verkostoiminen
• Hankekohtainen tuki
•
Viestintä
• Hankeverkoston sisäinen viestintä, verkkosivut www.eloisaikä.fi
• Tuki osahankkeiden paikalliseen markkinointiin ja tiedotukseen
• Positiivinen viestintä ikääntymisestä
•
•
•
•
Tuki seuranta- ja arviointitiedon keräämiseen yhteistyössä Ray:n kanssa
Tutkimus siitä, millaisia vaikutuksia ohjelmalla on ikäihmisten arkeen
Tuki ikäihmisten hyvää arkea edistävien käytäntöjen juurruttamiseen
Sidosryhmätyö
än
Ensimmäiset Eloisa osahankkeet aloittivat
2013
än
10
. Utsjoki
. Rovaniemi
. Oulu
. Kauhava
. Lapua
. Jyväskylä
. Parkano
. Savonlinna
. Tampere
. Hämeenlinna
. Lahti
. Turku
. Helsinki
än
Eloisa ikä -ohjelma tukee ikäihmisten
osallisuutta, toimijuutta ja yhteisöllisyyttä
•
Kannustetaan ikäihmisiä ottamaan
enemmän vastuuta omasta
hyvinvoinnistaan ja terveydestään
•
Käytetään taide-, kulttuuritoiminnan ja
sukupolvityön keinoja
•
Vertais-, vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa
•
Etsivää ja osallistavaa seniorityötä
ammattilaisten palveluohjauksen ja
kansalaistoiminnan avulla
•
Tukihenkilötoimintaa vaikeissa
elämäntilanteissa oleville ikäihmisille
•
Ikäihminen asiantuntija, kehittäjä,
kouluttaja, vaikuttaja, arvioija, tiedottaja
Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys, Aijjoos II –hanke
Tampereen Kaupunkilähetys, Likioma –hanke
Turun Kaupunkilähetys, Ikätuki –hanke
Suomen Setlementtiliitto, Yhdessä mukana –hanke
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Seniori Vamos
än
12
Eloisa ikä -ohjelma osallistuu kansallisen
muistiohjelman toimeenpanoon
•
•
•
•
•
•
Ennalta ehkäistään muistisairauksia kulttuurisin keinoin
Tuetaan muistisairauteen sairastuneiden ikäihmisten omia voimavaroja
Huomioidaan kulttuuriset voimavarat (saamenkieliset ja viittomakieliset)
Kehitetään vuorovaikutusta tukevia välineitä ja menetelmiä läheisille ja
ammattilaisille
Tuetaan omaishoitajaa vahvistamalla muistisairaan läheisverkostoa
Madalletaan kynnystä ryhtyä vapaaehtoiseksi muistisairaalle
SámiSoster, Muihttohallat-hanke, saamelaiset muistisairaat
Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Vielä virtaa –hanke
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry, Kulttuurista muistoja –hanke
Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry, LÄHDE –hanke
Kuurojen Palvelusäätiö, Memo-ohjelma, viittomakieliset muistisairaat
än
13
Eloisa ikä -ohjelma vahvistaa
ikäihmisten mielen hyvinvointia
•
Kootaan ja kehitetään työkaluja ja
monimuotoisia menetelmiä mielen
hyvinvointiin
•
Huomio kohdistuu ikäihmisten omiin
mielenterveystaitoihin, pätevyyteen,
osaamiseen ja vahvuuksiin
•
Elämän konkari –kirjoituskilpailu yli 60vuotiaiden elämäntaidoista, muutosten
kohtaamisesta ja vastoinkäymisten
kanssa pärjäämisestä
Suomen Mielenterveysseura, Mirakle-hanke, mielen hyvinvoinnin
rakennuspuut ikääntyville
än
14
Eloisa ikä -ohjelma vahvistaa ikääntyvien
maahanmuuttajien hyvinvointia
• Kohtaamispaikka ikääntyneille Suomeen muuttaneille naisille
• Yhteistä tekemistä, jaetaan iloja ja suruja, kokemuksia eri
kansallisuuksien kesken, etsitään yhdistäviä asioita ei
erottavia
• Terveyden edistämistä
• Etsivää työtä
• Kantasuomalaisten ja uussuomalaisten positiivista ja uteliasta
kohtaamista
• Vertaistuellista ryhmätoimintaa ja yksilöllistä tukea
DaisyEläkeläiset ry, Muistojen koti –hanke
Kantti ry, JADE-hanke
än
15
Eloisa ikä -ohjelma tekee ikäihmisten
moninaisuuden näkyväksi
• Tietoa ja materiaaleja seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien
huomioon ottamiseksi palveluissa
• Koulutusta vanhusalan toimijoille
Seta ry, Yhdenvertainen vanhuus -hanke
än
16
Paikallinen yhteistyö
än
17
Vanhuspalvelulaki velvoittaa yhteistyöhön
ikäihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi
•
…kunnassa toimivien julkisten tahojen,
yritysten sekä ikääntynyttä väestöä
edustavien järjestöjen ja muiden
yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa
•
Kunnan on laadittava suunnitelma
ikääntyneen väestön tukemiseksi ja
määriteltävä, miten kunta toteuttaa
yhteistyötä e.m. tahojen kanssa.
•
Kunnan on asetettava ikääntyneen
väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi vanhusneuvosto ja
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Vanhuspalvelulaki voimaan heinäkuussa 2013
än
18
Yhteistyö hyödyttää kaikkia
• Resurssipula
• Voimavaroja yhdistämällä lisätään
ikäihmisten hyvinvointia
• Suunnitellaan, toteutetaan,
arvioidaan, kehitetään yhdessä
– Ikäihmiset
– Järjestöt
– Kunnan toimialat
– Seurakunnat
– Yritykset
– Oppilaitokset
än
19
Kunta - Järjestö -yhteistyö
Ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen
• Palvelukampuksen ennakoivat palvelut tarjoavat
rakenteen paikalliselle yhteistyölle
• Hyvinvointia edistävät kotikäynnit
• Ikäihmisten neuvontapalvelut (fyysinen paikka ja
verkkoneuvonta)
• Kaste-ohjelma
• Kansallinen muistiohjelma
än
20
Tietoa järjestöjen toimivista
menetelmistä
Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen
hyvinvoinnin edistäminen. Yhteenveto
järjestöille suunnatusta kyselystä.
Heinola & Helo 20.2.2012
http://www.eloisaika.fi/aineisto/ohjelmasuunnitelma-ja-taustaselv/
än
Ikäihmisten hyvinvointia ja osallistumista
edistävä järjestöjen toiminta on monipuolista
• Kohdentuu suurelle joukolle 150 000 – 300 000
• Toiminnoista olemassa tutkimusnäyttöä, hyvän
käytännön kuvauksia ja oppaita
• Lisää kehitetään Eloisa ikä -ohjelmassa
• Toimintaa omatoimiseen hyvinvoinnin ja terveyden
ylläpitoon
• Varhaista tukea
• Osaamista erityisryhmien tarpeisiin
än
Järjestöjen vaikuttavaa toimintaa kognition ja
mielenterveyden parantamiseksi (1/3)
Ikääntyvien kognitiivista toimintakykyä vahvistava
valmennusohjelma laajoille väestöryhmille (MuistaPääasia).
Miina Sillanpään säätiö
• Rolig ym. 2011: Muista Pääasia – Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen
toimintakyvyn ylläpitäminen
Muistisairaan ja hänen hoitajansa/omaisensa tai
vapaaehtoistyöntekijän vuorovaikutusta ja elämänlaatua
edistävä toimintamalli, joka on kehitetty hoitolaitoksiin ja koteihin.
(Muistaakseni laulan) Miina Sillanpään säätiö
• Särkämö ym. 2011: Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden
mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa
än
Järjestöjen vaikuttavaa toimintaa kognition ja
mielenterveyden parantamiseksi (2/3)
Tavoitteellisen psykososiaalisen ryhmätoiminnan malli ja
koulutus (Ystäväpiiri). Yksinäisyydestä kärsiville
tarkoitettu ryhmä toteutetaan psykososiaalisen
ryhmäkuntoutuksen periaattein, jossa tavoitteellisuus,
asiakaslähtöisyys ja voimaantuminen ovat keskeisiä.
Vanhustyön keskusliitto
• Pitkälä ym. 2005: Ikääntyneiden yksinäisyys.
Psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus.
Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke.
Tutkimusraportti 11. Vanhustyön keskusliitto
• www.ystavapiiri.fi
än
Järjestöjen vaikuttavaa toimintaa kognition ja
mielenterveyden parantamiseksi (3/3)
Ammattilaisten ohjaama terapeuttinen ryhmäkeskustelu (Senioripysäkki),
joka tutkitusti vähentää ikäihmisten jatkoavun tarvetta. Toiminta on
mallinnettu. Järjestön terapeutit kouluttavat sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisia, jotka toteuttavat ryhmäkeskusteluja osana omaa työtään.
HelsinkiMissio
– Pitkälä ym. 2005: Ikääntyneiden yksinäisyys. Psykososiaalisen
ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus. Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja
kehittämishanke. Tutkimusraportti 11. Vanhustyön keskusliitto
Räätälöity hoidon malli ikäihmisten masennukseen ja ammattilaisten
koulutukseen (MielenMuutos) Vanhustyön keskusliitto
– Saarenheimo & Pietilä 2011: MielenMuutos –tutkimus- ja kehittämishanke,
tutkimusraportti 2. MielenMuutos masennuksen hoidossa.
än
Eloisa ikä -ohjelma
• Tuo esille ikääntymisen monimuotoisuutta
• Yksilöllisiä tarpeita ja voimavaroja
• Kehittää menetelmiä osallisuuden vahvistamiseksi
– Osallisuus kuuluu kaikille
• Tuo esille järjestöjen monimuotoista toimintaa
• Kehittää yhteistyömalleja järjestöjen, kunnan ja
muiden paikallisten toimijoiden kesken
• Viestii ikääntymisestä positiivisesti
– Ikä tuo mukanaan tietoa, taitoa ja kokemusta
än
26
Yhteystiedot
Vanhustyön keskusliiton koordinaatiotiimi
Ohjelmapäällikkö Reija Heinola [email protected]
Ohjelmakoordinaattori Katja Helo [email protected]vtkl.fi
Viestintäkoordinaattori Tiina Hailla [email protected]
Tutkija Minna Pietilä [email protected]
RAY
Kehittämispäällikkö Elina Varjonen [email protected]
än
27
Kiitos!
www.eloisaikä.fi
än
28

similar documents