AKUSTI-foorumin projektisalkku 1/2015

Report
Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon
tietohallintoyhteistyöfoorumi
Projektisalkku 1/2015
PORTTI Projektimalli
P0
Salkunhallinnan taso
Valmistelun
aloitus
Suunnittelupäätös
Toteutuspäätös
Tuotosten
hyväksyminen
Projektin
lopetus
Jälkiarviointi
P0
P1
P2
P3
P4
AR
Projektiidea
Valmisteluvaihe
Suunnitteluvaihe
Lopetusvaihe
Toteutusvaihe
Projektinjohtamisen taso
Asettaminen
Projektin suunnittelu
Toteutuksen ohjaus
Lopetus
TP
TP
Projektityön toteutustaso
Projektin
tuotos
Hyötyjen
arviointi
Projektisalkku, tilanne 1/2015
Projektin nimi ja
käyttönimi
Projektin tavoite ja tehtävät, asiasanat
Rahoitusmalli
Tyyppi
ja
tuotos
Hyvis-SADelevittämisen tuki
Varmistetaan HYVIS-SADe -hankkeessa kehitettyjen
ratkaisujen laaja käyttöönottovalmius muille kuin
hankkeessa mukana oleville kuntatoimijoille.
S
KA-jatkotyö
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntämisellä pyritään
varmistamaan, että tietojärjestelmäratkaisut tukevat
uudistuvan palvelutoiminnan tarpeita ja ovat yhteentoimivia.
Kansallinen tukiprojekti ja aluekohtaiset projektit.
S
Omahoito ja
digitaaliset
arvopalvelut
Tuotoksena kuntatoimijoilla on valtakunnallisesti käyttöönotettavissa yhteiseen kokonaisarkkitehtuuriin, valtakunnallisiin palveluihin ja yhteentoimivuusmäärityksiin
pohjautuva kansalaisen päätöksentekoa ja omahoitoa
tukeva sähköisten palveluiden kokonaisuus.
Tukee kuntatoimijoiden liittymistä hallinnon turvaverkon
(TUVE) palveluihin ja siitä turvallisuusviranomaisten
yhteiskäyttöisiin operatiivisiin tietojärjestelmiin.
Valtakunnallisten
tietoliikenneratkaisujen käyttöönoton
suunnittelu
Aikataulu
ja
vaihe
T/K
E
Osapuolet
Kuntaliitto/AKUSTI ja Kl-Kuntahankinnat Oy, ESSHP/ HYVIS-hanke.
SatSHP, HUS, Espoo, Tampere,
Hämeenlinna, PPSHP, LSHP, PKSSKY,
Tiera Oy ja PKTTK
STM ja Kuntaliitto. Alueellisten
projektien vastuutahot ovat yo- shp:t
ja suurimmat kunnat.
Suunnittelutyöhön osallistuvat myös
muut kunnat ja shp:t.
Kuntaliitto/AKUSTI , STM, Espoo,
(vastuukunta vaiheessa 1) , Hämeenlinna , Oulu, EKSOTE, Tampere ja
Turku, Joensuu.
Kuntaliitto , yo-shp:t, MedBit Oy.
Projektityypit
Esiselvitys
Suunnitelma
Hankinta
Toteutus/käyttöönotto
Kuntarahoitus
Ulkoista rahoitusta Ei kuntarahoitusta
Suunnittelu
Toteutus
Rahoitusmallit
AKUSTIn omarahoitus
Vaiheet
Käynnistys
Päättynyt/seurannassa
Projektisalkku, tilanne 1/2015
Projektin nimi ja
käyttönimi
Sote-järjestämisen
tiedolla johtamisen
esiselvitys
Toiminnanohjaus ja
suunnitelma/asiaka
stietojen hallinta
esiselvitys
Alueellisten
yhteistyörakenteiden ja mallien
käyttöönotto suunnittelu
Kuntaomisteisten
IT-yhtiöiden
skenaariotarkastelu
Projektin tavoite ja tehtävät, asiasanat
Rahoitusmalli
Järjestämisvastuun siirto Sote-alueille edellyttää tiedolla
johtamisen työvälineitä ja järjestämisen suunnittelussa,
toteuttamisessa ja seurannassa edellyttävän tiedon
saatavuutta. Lopputuloksena syntyy Sote-järjestämisen
tiedolla johtamisen tavoitetilan ”kohdearkkitehtuurin” kuvaus
ja toimenpide-ehdotukset.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmärajat tuotantoyksikkörajat
”ylittävä” toiminnanohjaus ja suunnitelma- ja
asiakkuustietojen hallinta, joka olisi kattaisi sekä terveysettä sosiaalipalveluiden tarpeet. Pohjautuen VAKAVAarkkitehtuuriin ja sen käsittelyn yhteydessä tunnistettuihin
jatkotoimenpidetarpeisiin
Tyyppi
ja
tuotos
Aikataulu
ja
vaihe
Osapuolet
E
E
AKUSTI , Medi-IT Oy
Suuret kaupungit ja
yliopistosairaanhoitopiirit (Apottitoimijoiden kiinnostus selvitettävä)
(KIILA—hankkeen osapuolet)
AKUSTI, Istekki Oy
S
Tuetaan alueellisten yhteistyömallien
käyttöönottoa yhteisellä suunnittelulla ja
tukitoimilla. Malli rakennetaan PohjoisSuomessa tehdyn suunnittelutyön ja
mallien perusteella.
AKUSTI-sihteeristö ja alueelliset
toimijat, AKUSTI-valmisteluryhmä
Tarkastellaan kuntaomisteisten sote-ICT yhtiöiden (inhouse) aseman muuttumista sote-järjestämislakia vasten.
Tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden
valmistelun ja tähän liittyvän päätöksenteon tueksi yhteinen
selvitys edellä mainittujen yhtiöiden nykytilasta ja
skenaariovaihtoehtoja yhtiöiden tulevaisuuden roolista
E
AKUSTI-sihteeristö, konsulttiyhtiö,
Kuntaliiton lakiyksikkö, Tiera, MedBit,
Medi-IT (täydentyy),
omistajaorganisaatioita
Projektityypit
Esiselvitys
Suunnitelma
Hankinta
Toteutus/käyttöönotto
Kuntarahoitus
Ulkoista rahoitusta
Ei kuntarahoitusta
Suunnittelu
Toteutus
Päättynyt/Seurannassa
Rahoitusmallit
AKUSTIn omarahoitus
Vaiheet
Käynnistys
Projektisalkku, päättyneet projektit 1/2015
Projektin nimi ja
käyttönimi
Projektin tavoite ja tehtävät, asiasanat
Rahoitusmalli
Tyyppi
ja
tuotos
Aikataulu
ja
vaihe
Osapuolet
Palveluväyläesiselvitys
Projektissa tuotettiin kansallisen palveluväylän ehdotuksia
kansallisen palveluväylän sosiaali- ja terveydenhuollon
ensimmäisiksi hyödyntämiskohteiksi. Samalla tarkennettiin
käyttöönoton ja liittymisen konseptia sosiaali- ja
terveydenhuollossa.
E
Kuntaliitto, Sitra, STM, Kela, THL,
PPSHP, Oulu, Tampere, PSHP, Turku,
VSSHP, Vantaa, Espoo, HUS, PSSHP,
Kuntien Tiera, Medi-IT, VRK, VM,
FSHKY, Lahti, EPSHP, ESSHP, PHSOTEY,
KSSHP , MedBit
Palveluväyläyhteensopivuuden
”muistilista” jatkotyö
Työn tarkoituksena on avustaa tekniseltä osalta kansallisen
palveluväylän käyttöönottoa tuottamalla
palveluväyläyhteensopivuuden muistilista.
S
AKUSTI/Kuntaliitto, Kuntien Tiera,
Espoo
Projektityypit
Esiselvitys
Suunnitelma
Hankinta
Toteutus/käyttöönotto
Kuntarahoitus
Ulkoista rahoitusta Ei kuntarahoitusta
Suunnittelu
Toteutus
Rahoitusmallit
AKUSTIn omarahoitus
Vaiheet
Käynnistys
Päättynyt/Seurannassa
Ideasalkku
• Toimeentulotuen KELA-vastuunsiirron yhteiset
suunnittelutehtävät
• Lokienvalvontajärjestelmä
• ”Monituottajamallin hallinta”
• Alueellisten XDS -tietovarantojen
yhtenäistäminen ja KanTa-yhteensopivuuden
varmistaminen
• Sosiaalihuollon asiakastietojen hallinta KanSayhteensopivat asiakastietojärjestelmät
• eSote strategian toimeenpanosta tulevat
tehtävät
Hyvis-SADe-levittämisen tuki
Projektin seurantaraportti
Sisältö ja tavoitteet
Vaihe
Tavoitteena on varmistaa HyvisSADe hankkeessa toteutettavan ajanvaraus- ja palvelunhallinta-tietojärjestelmäratkaisun
laajan käyttöönottomahdollisuuden toteutuminen siten, että muillakin kuntatoimijoille syntyy mahdollisuus osallistua
työhön ja hyödyntää sen lopputuloksena syntyvää ratkaisua.
Osa-alueittainen eteneminen
Tilanne
Tavoitteet ja tuotokset – suunnitelman mukaan
Rahoitus - ei muutoksia
Muut resurssit
Aikataulu – edetään aikataulussa (muiden kuntatoimijoiden mukaanottaminen ajanvaraus- ja
palvelunhallintarataisun projektiryhmän suunnitelmien mukaisesti (suunnittelutyö jatkuu, työpajat/
katselmoinnit/keskustelu- ja infotilaisuudet 13.1.2015 ja 18.3.2015; Yhteistyö Kuntaliiton kanssa)
Tehtävä/tuotos
Aikataulu
Tarvittavat päätökset ja
toimenpiteet
Hankintapäätös ratkaisusta
6/2014
HYVIS-hankkeen ohjausryhmä
hyväksyy päätöksen
Muiden kuntatoimijoiden
osallistumisen organisointi
toteutuksen
suunnitteluvaiheessa
Q3-4/2014
HyvisSADe –hankkeen
ajanvaraus- ja
palveluhallintaratkaisun
projektiryhmä HyvisSADe ohry?
Käyttöönotto- ja
levittämissuunnitelman
laatiminen (muita kuin
ensimmäisen vaiheen
käyttöönottajia varten)
1-10/2015
Toteutetaan yhteistyössä THL:n
ja HyvisSADe-hankkeen kanssa
10/2014 –
2/2015
Ns. siirtymävaiheen rahoitus- ja
hallintamallivaihtoehtojen
selvittäminen
Riskit
Omahoito ja digitaaliset
arvopalvelut
Sisältö ja tavoitteet
Vaihe
Projektin tavoitteena on määritellä 7 kuntatoimijan yhteistyössä toiminnallinen ja tietotekninen tavoitetila itse- ja
omahoitoa tukevien sähköisten palvelujen kansallisesta kokonaisuudesta. Projektin tuotoksena syntyy
määrittelyaineisto palvelukokonaisuudesta sekä ehdotus kansallisesta toteuttamistavasta, vastuunjaosta ja
hallintamallista. Projektin aikana valmistellaan myös toteutusprojekti ja sen rahoitus.
P2
Osapuolet
Rahoitus
Vastuuorganisaatio: Espoon kaupunki
Osallistujat: Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, Oulun kaupunki, Joensuun kaupunki,
Hämeenlinnan kaupunki, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Rahoittajat: Sitra ja em. kaupungit
Muut
Omarahoitus
Ulkoinen rahoitus
100 000€
Riippuvuudet ja riskit
Varautuminen
Kansalliset palvelukokonaisuudet ja toimenpiteet
Em. tahot edustettuina ohjausryhmässä + jatkuva
vuoropuhelu
Määritetyn palvelukokonaisuuden monimutkaisuus
Tietopyyntö
Seuraavat toimenpiteet vaiheen mukaisesti
Vastuutaho ja –henkilö
Aikataulu toimenpiteille
Tietopyynnön vastausten analysointi, hankintastrategia
Kustannushyötyanalyysi
Lainsäädännöllisten kysymysten analyysi ja työpajat
Toteutusprojektin suunnitelma
Rahoitusneuvottelut ja rahoitushakemus
Suihko/ Eksote + kuntatiimi
Nordlund/ Espoo + konsultti
Kuntatiimi + STM
Nordlund/ Espoo + kuntatiimi
Nordlund/ Espoo + kuntatiimi
01/15
01/15
01/15
1/15
1/15
Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut,
projektin seurantaraportti
Sisältö ja tavoitteet tiiviisti
Vaihe
Projektin tavoitteena on määritellä 7 kuntatoimijan yhteistyössä toiminnallinen ja tietotekninen tavoitetila itse- ja
omahoitoa tukevien sähköisten palvelujen kansallisesta kokonaisuudesta. Projektin tuotoksena syntyy
määrittelyaineisto palvelukokonaisuudesta sekä ehdotus kansallisesta toteuttamistavasta, vastuunjaosta ja
hallintamallista. Projektin aikana valmistellaan myös toteutusprojekti ja sen rahoitus.
P2
Osa-alueittainen eteneminen
Tilanne
Tavoitteet ja tuotokset
Rahoitus
Muut resurssit
Aikataulu
Tehtävä/tuotos
Aikataulu
Tarvittavat päätökset ja
toimenpiteet
Riskit
Tietopyynnön vastausten analysointi,
hankintastrategiasta päättäminen
01/15
Hankintastrategian päättäminen,
toteutusprojektin tavoitebudjetin
hyväksyntä, kilpailutuksen valmistelu
Vastausten suuri
hintahaarukka, kokonaisuuden
monimutkaisuus,
hanketekninen monimutkaisuus
Kustannushyötyanalyysi
01/15
Hyväksyntä koordinaatioryhmässä
Kuntien erilaiset lähtötilanteet ja
–tiedot, pohjadatan saaminen
Lainsäädännöllisten kysymysten analyysi ja
työpajat
1-2/15
Yhteinen ymmärrys STM:n ja Valviran ja
THL:n kanssa siitä, että palvelut voidaan
toteuttaa
Kannanottojen saamisen
viiivästyminen
Toteutusprojektin suunnitelman viimeistely
Rahoitusneuvottelut ja rahoitushakemus
1-2/15
Suunnitelman hyväksyminen ja projektin
toteutusmallin rakentaminen,
päätöksenteko osallistumisesta kunnissa,
rahoituspäätös rahoittajilla
Rahoituksen varmistuminen
viivästyy ja tulee liian pitkä
siirtymävaihe
Tietoliikenne
Projektin seurantaraportti
Sisältö ja tavoitteet
Vaihe
1) Koota yhteen ja tukea korkean varautumisen ja tietoturvan mahdollistavan tietoliikenneinfrastruktuurikokonaisuuden
käyttöönoton suunnittelua ja toimeenpanoa, sisäministeriön (SM), STM:n sekä pelatuslaitosten kanssa –> KUNTUHANKE
2) Kuntasektorin yhteisen tietoliikenneratkaisun (KY-verkko) sote-käyttöönottoa koskevan esiselvityksen laatiminen
Osa-alueittainen eteneminen
Tilanne
Tavoitteet ja tuotokset
Rahoitus - Toistaiseksi ok, mutta syksyn osalta arvioitava AKUSTI-rahoituksen rittävyys KUNTU-jatkotöihin
Muut resurssit
Aikataulu – KUNTU –hanke viivästymässä
Tehtävä/tuotos
Aikataulu
Tarvittavat päätökset ja
Toimenpiteet
Riskit
KUNTU-hankkeeseen
osallistuminen ja tässä
tarvittava taustaryhmätyöskentely
Hanke-esityksen
mukaisesti
Hanke-esitys laadittu KUNTU-ohrylle,
esitetään jakoa kolmeen osaprojektiin:
1. eTUVE tekninen toteutus
2. prosessit ja toimintatavat
3. Palveluympäristön käyttöönotto
KUNTU-hankkeen jatkotyö
edellyttää kuntapuolen voimakasta
panostusta jatkoprojekteihin.
- väliaikainen ympäristö
Q4/2014
- tuotantoympäristö
1/2015 - 6/2016
Aikatauluriski KUNTU-hankkeen
osalta huomattava.
Esitetty 2. osaprojektin vetovastuuta
HALTIKin ulkopuolelle kokonaisuuden
tasapainottamiseksi ("kuntapuolelta")
Päätös jatko-osallistumisesta
KY-Verkkoa koskevava
esiselvitys
Q4/2014 - Q1/2015
Käynnistymisvaihe, resursointi käynnissä
Asiantuntijaresurssien saatavuus
Sote-järjestämisen tiedollajohtamisen
arkkitehtuuri
Sisältö ja tavoitteet
Vaihe
Järjestämisvastuun siirto Sote-alueille edellyttää tiedolla johtamisen työvälineitä ja järjestämisen
suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa edellyttävän tiedon saatavuutta. Lopputuloksena syntyy
Sote-järjestämisen tiedolla johtamisen tavoitetilan ”kohdearkkitehtuurin” kuvaus ja toimenpide-ehdotukset,
jonka avulla voidaan linjata/päättää tiedolla johtamisen ratkaisujen toteuttamisesta ja tämän
edellyttämästä yhteistyöstä Sote-alueilla ja niiden välillä. STM:n kanssa keskusteltu kansallisena
tehtävästä yhteisestä projektista!
P1 – Suunnittelu
Osapuolet
Rahoitus
Vastuuorganisaatio (Tommi Ryhänen, Medi-IT Karri Vainio, Kuntaliitto)
Omarahoitus
Osallistujat(=haastateltavat): Turku, Tampere, Helsinki, Kuopio, Hämeenlinna, Eksote, Iso
(osaamiskeskus), Oulu, Kainuu, Vantaa, Pirkanmaan shp, HUS
Muut: VM: Kuntatietoohjelma
Riippuvuudet
ja riskit
Varautuminen (riippuvuuksiin ja riskeihin)
Tiedollajohtamisen tarpeiden riippuvuus tulevasta sotejärjestämislaista
-
Riskinä riittävän korkean tason omistajuuden saaminen
projektin valtakunnallisen tason tarpeeseen
Yhteistyö ministeriöiden kanssa (Yhteistyö STM:n ja VM:n
kanssa menossa)
Seuraavat toimenpiteet vaiheen mukaisesti
Vastuutaho ja –henkilö
Aikataulu toimenpiteille
Päätökset projektin omistajuudesta ja hallinnoinnista sekä
projektin käynnistämisestä osana sote-järjestämislain ja
sote-tieto hyötykäyttöön strategian toimeenpanoa.
STM & Kuntaliitto/AKUSTI
(Karri Vainio)
12/2014
Projektointi ja toteutusvaiheen käynnistäminen
STM & Kuntaliitto/AKUSTI
(Karri Vainio)
02/2015
Projektin seurantaraportti, Sote-järjestämisen
tiedollajohtamisen arkkitehtuuri
Sisältö ja tavoitteet tiiviisti
Vaihe (kts. Portti-malli)
Eri toimijoiden haastattelut, yhteistyön käynnistäminen VM:n Kuntatieto-ohjelman kanssa,
projektipäällikön rekrytointi, projektin tavoitteen tarkentaminen, valmis projektisuunnitelma ja
projektoituminen
P1
P2
P3
Osa-alueittainen eteneminen
Tilanne (valitse tilanteen
mukaisesti)
Tavoitteet ja tuotokset
Rahoitus
Muut resurssit
Aikataulu
Tehtävä/tuotos (vaiheen mukaiset
tehtävät ja tuotokset)
Aikataulu (Q
tai kk/vuosi)
Tarvittavat päätökset ja
toimenpiteet (päätöksen/toimenpiteen
Riskit (kys. Toimenpiteen
riskit)
sisältö ja päättäjä/tekijä)
Projektisuunnitelman
kommenttikierrokselta saatujen
kommenttien huomiointi
projektisuunnitelman versioon 0.5
12/2014
Tommi Ryhänen
Jatkokeskustelu STM:n ja Kuntaliiton
kesken (8.12.)
12/2014
Karri Vainio
Projektoituminen ja projektin
toteutusvaiheen käynnistäminen
yhteistyössä STM:n kanssa
02/2015?
STM & Kuntaliitto/AKUSTI (Karri
Vainio)
Projektisuunnitelmaluonnoksen
versiointi ja valmistelu 1.0 tilaan
02/2015?
Valittava projektipäällikkö
Kommentteja saatu vain
2/13 haastatellulta taholta
STM:n sitoutuminen
projektiin seuraa sote-lain
käsittelyn tilannetta
Toiminnanohjaus sekä suunnitelma- ja
asiakkuustietojen hallinta
Sisältö ja tavoitteet
Vaihe
Sote-alueilla on nähty tarpeelliseksi jatkossa tuotantoyksikkörajat ”ylittävä” toiminnanohjaus
sekä suunnitelma- ja asiakkuustietojen hallinta, joka kattaa sekä terveys- että
sosiaalipalveluiden tarpeet. Täsmennetään tätä tavoitetta pohjautuen VAKAVA-arkkitehtuuriin
ja sen käsittelyn yhteydessä tunnistettuihin jatkotoimenpidetarpeisiin.
Suunnitteluvaiheen (2014-2015) lopputuloksena syntyy kuvaus, jonka perusteella voidaan
linjata/päättää ratkaisujen toteuttamisesta ja tämän edellyttämästä yhteistyöstä.
P0
P1
P2
P3
Osapuolet
Rahoitus
Suuret kaupungit ja yliopistosairaanhoitopiirit
KIILA -hankkeen osapuolet
Omarahoitus
Ulkoinen rahoitus
• INKA-ohjelma
/tulevaisuuden ITalustat?/EU-HORIZON?
Riippuvuudet ja riskit
Varautuminen
Riippuvuudet: Vakava-arkkitehtuuri, Sote-uudistukseen
liittyvät tuotannon organisointikysymykset, KIILA sekä
APOTTI –hankkeiden eteneminen
Seuraavat toimenpiteet
Vastuutaho ja henkilö
Aikataulu
Projektisuunnitelma (tavoite ja sisältö) valmistelussa
Juha Rannanheimo
Projektisuunnitelmaluonnos
valmistelussa
Suunnitteluprojektin resursoinnista ja rahoituksesta
sopiminen
Alkuvuosi 2015
Suunnitteluprojektin käynnistämisestä päättäminen
Alkuvuosi 2015
Projektin seurantaraportti
Sisältö ja tavoitteet
Vaihe
Valmisteluvaihe;
Projektin tarve tunnistettu, tavoitteen ja projektin sisällön täsmennys menossa
P0
P1
P2
P3
Tilanne
Osa-alueittainen eteneminen
Projektisuunnitelman valmistelu työn alla
Projektin käynnistys
Rahoitus
Muut resurssit
Aikataulu
Tehtävä/tuotos
Aikataulu
Tarvittavat päätökset ja
toimenpiteet
Haastattelut liittyen tavoitetilaan
ja suunnitteluprojektin sisältöön
Syyskuu- lokakuu
2014
Projektisuunnitelman sekä
mahd. laajemman asiakas- ja
potilastietojärjestelmiä
vaatimusmäärittelytyön
valmistelu
Loppuvuosi 2014
Resursointi ja rahoituksesta
sopiminen
Alkuvuosi 2015
Ohjausryhmän hyväksyntä
Projektin käynnistys
Alkuvuosi 2015
Ohjausryhmän hyväksynnän
jälkeen
Riskit
Sote-uudistuksen etenemisen
vaikutukset projektin aikatauluun
ja tavoitteisiin liittyen
Kansallisesta yhteistyöstä
sopiminen
Selvitys kuntaomisteisten IT-yhtiöiden
asemasta ja roolista liittyen Sote-uudistukseen
Sisältö ja tavoitteet
Vaihe
Tavoitteena tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden valmisteluun ja tähän
liittyvän päätöksenteon tueksi yhteinen selvitys kuntaomisteisten IT-yhtiöiden tulevasta
asemasta ja roolista, sekä kuvaus sote:n pääskenaarioista omistajien näkökulmasta.
P1
P2
P3
Osapuolet
Rahoitus
Vastuuorganisaatio: AKUSTI-foorumi (jäsenet ja sihteeristö), käytännön toteutus Capful Oy
Osallistujat: AKUSTI-valmisteluryhmä + alla listatut muut organisaatiot
oma rahoitus
Muut: haastateltavat (n. 20 kpl): STM, Sitra. Kunnat ja shp:t:
Rovaniemi/LSHP, Oulu, PPSHP/Kainuun sote, PSHP,
Tampere, EPSHP/ Hämeenlinna, Lahti, VSSHP, Turku, Pori/ Salo / VSHP, Jyväskylä/ KSSHP, PSSHP/ PKSSK, Kuopio, Espoo, Kouvola/
EKSOTE, HUS, Helsinki/ Vantaa, Oy:t: Istekki, Lap-IT, Medbit, Medi-IT, PKTTK, Tiera
Riippuvuudet ja riskit
Varautuminen
Riippuvuudet
Sote-järjestämislaki ja sen toimeenpanoaikataulu.
Tilanteen seuranta.
AKUSTI-sihteeristö ja AKUSTI-ohjausryhmä.
Pääriskit
Osapuolten panostuksen varmistus.
Osallistujaorganisaatiot
Osallistujien ajankäyttö. Toimintaympäristön muutoksien
viivästyminen ja ennakoimattomuus
Seuraavat toimenpiteet
Vastuutaho ja -henkilö
Aikataulu
Skenaariovaihtoehtojen valinta ja kuvaus sekä
skenaariovaikutuksten arviointi (työpaja 26.1.2015)
Capful Oy ja osapuolet
26.1.2015
Haastattelujen analysointi ja raportointi
Capful Oy
1/2015
Loppuraportin muodostaminen
Capful Oy ja osapuolet
1/2015
Projektin seurantaraportti, Selvitys
kuntaomisteisten IT-yhtiöiden asemasta ja roolista liittyen Sote-uudistukseen
Sisältö ja tavoitteet
Vaihe
Tavoitteena tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden valmisteluun ja tähän liittyvän
päätöksenteon tueksi yhteinen selvitys kuntaomisteisten IT-yhtiöiden tulevasta asemasta ja
roolista, sekä kuvaus sote:n pääskenaarioista omistajien näkökulmasta.
Osa-alueittainen eteneminen
P1
P2
P3
Tilanne
Tavoitteet ja tuotokset
Rahoitus
Muut resurssit
Aikataulu
Tehtävä/tuotos
Aikataulu
Tarvittavat päätökset ja
toimenpiteet
Riskit
Projektin käynnistys ja TP 1
11/2014
Toteutettu
Aineiston kerääminen ja analyysi
11/2014 –
1/2015
21 haastattelua toteutettu, aineiston
analyysi toteutettu pääosin, joiltain
osin vielä käynnissä
Haastateltavien
tavoitettavuus ja
skenaarioiden sisällöllinen
onnistuminen
Skenaarioiden vaikutukset ja TP 2
11/2014
Työpaja kutsuttu, ennakkoaineisto
valmisteltu
Skenaarioiden kyky
tuottaa johtopäätöksiä
kunnallisille IT-yhtiöille

similar documents