esitys - SKOL ry

Report
CE MERKINTÄ
TYYPPIHYVÄKSYNNÄT
SKOL TATE TOIMIKUNNAN KOKOUS
03.06.2013
Timo Svahn
CE-MERKINTÄ TULEE 1.7.2013
Rakennustuoteasetus voimaan ja CE- merkintä pakolliseksi
 CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat eurooppalaisen
harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) mukaiset.
Näissä asiakirjoissa määritellään, mitä ominaisuuksia CE-merkityllä tuotteella on oltava ja miten
tuotteen valmistusta on valvottava ja testattava.
 Rakennuksille ja rakennusosille asetettavat vaatimustasot päätetään kansallisella tasolla. Koska
kaikissa Euroopan talousalueen maissa ei aseteta tuotteille samanlaisia vaatimuksia, CEmerkittyä tuotetta ei aina voida käyttää samaan tarkoitukseen kaikissa maissa.
 CE-merkintä ei takaa rakennustuotteen käytettävyyttä suomalaisessa rakennuskohteessa vaan
kansalliset rakentamismääräykset ratkaisevat edelleen tuotteen sopivuuden. CE- merkintään
kuuluva suoritustasoilmoitus (DoP) kertoo rakennustuotteen ominaisuudet. Ilmoitetun
suoritustason on oltava aiotun käyttötarkoituksen kannalta merkityksellinen.
 Esim savunhallintajärjestelmiin on tulossa kansallinen soveltamisstandardi (NAS)
 YM opas 95/2004: Viranomaisen on hyväksyttävä CE-merkinnällä varustettu tuote
rakentamiseen, edellyttäen, että ko. tuote käy suunniteltuun tarkoitukseen ja täyttää
vaatimustason.
 Linkkejä:
 http://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Rakennustuotteiden_CEmerkinnasta_
tulee_p(4589)
 http://www.rakennusteollisuus.fi/Tuoteteollisuus/M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset+ja+stan
dardisointi/CE-merkint%C3%A4+esittelyaineisto/
COPYRIGHT©PÖYRY
PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE
17 JANUARY 2012
2
RAKENNUSTUOTTEEN CE-MERKINTÄ
 Suoritustasoilmoituksen laatiminen on edellytys rakennustuotteen CE-merkinnälle. Tuotteeseen
kiinnitetyllä CE-merkinnällä osoitetaan, että tuote on testattu tiettyä testimenetelmää käyttäen ja
että tuote on ilmoitetun suoritustason mukainen. Rakennustuotteiden osalta CE-merkki ei ole
laatumerkki eikä yksinään takaa tuotteen käytettävyyttä rakennuskohteessa.
 Rakennustuotteen CE-merkintään kuuluvan suoritustasoilmoituksen sisältö vaihtelee sen
mukaan, mitä ominaisuuksia valmistaja on päättänyt testata. Suoritustasoilmoituksessa
ilmoitetaan rakennustuotteen ominaisuudet varmennetusti niin, että tuotteen ominaisuuksia
voidaan verrata toisiin tuotteisiin ja kansallisiin vaatimuksiin. Kun (pää)suunnittelija tai tuotteen
käyttäjä tekee valintaa eri rakennustuotteiden välillä, hän vertaa rakennustuotteiden
suoritustasoilmoituksia ja kansallisia vaatimuksia toisiinsa ja valitsee markkinoilla olevista
rakennustuotteista sellaisen, joka täyttää kyseistä rakennuskohdetta koskevat kansalliset
vaatimukset ja soveltuu siten hänen rakennuskohteeseensa.
COPYRIGHT©PÖYRY
PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE
17 JANUARY 2012
3
CE-MERKINTÄ URAKOISSA, URAKKAOHJELMASSA JA
URAKKASOPIMUKSESSA (KUNTALIITTO)
 Rakennuttajan on syytä huolehtia urakoissa, jotka lähtevät urakkalaskentaan ja jatkuvat 1.7.2013
yli, että urakoitsija omalta osaltaan huolehtii käyttämiensä rakennustuotteiden kelpoisuudesta.
Alla oleva teksti olisi hyvä sisällyttää YSE 13 §:n mukaiseen kaupalliseen asiakirjaan esim.
urakkaohjelmaan ja siirtää myöhemmin myös urakkasopimukseen.
Meneillään olevissa urakoissa asiaan tulee kiinnittää huomiota ja kirjata asia esim.
työmaakokouspöytäkirjaan.
Urakkaohjelman tai urakkarajaliitteen teksti:
Tilaaja/rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet
ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011
(rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla
CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954
(tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee
varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen
tuotteiden tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä
edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista
kustannuksista.
COPYRIGHT©PÖYRY
PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE
17 JANUARY 2012
4
CE- MERKINTÄ SUUNNITTELUSSA
 Rakennustuotteen valinta on hankkeeseen ryhtyvän/suunnittelijan vastuulla.
 Suunnittelija määrittelee suunnitteluasiakirjoissa käytettävien rakennustuotteiden laadun.
 Rakennuttajakonsultin / urakoitsijan näkemys: Tilaaja velvoittaa suunnittelijan huolehtimaan rakennustuotteiden
kelpoisuudesta esim. tarjouspyyntöasiakirjoissa ja siirtää velvoitteen myöhemmin suunnittelusopimukseen.
Suunnittelijan velvollisuus on tarkistaa rakennustuotteen vaatimusten kirjaaminen kansallisten määräysten
mukaan (suoritustasovaatimukset) ja rakennustuotteen (suoritustasovaatimusten) soveltuvuuden varmistaminen
rakennuskohteeseen.
 Eli esimerkkituotteen on täytettävä vaatimukset!!! Kuka määrittelee, mitä vaatimuksia kansallisten määräysten
kautta asetetaan (yhdenmukaisuus alalla)?
 CE merkityt tuotteet LVI-alalla
 10-20% tuotteista harmonisoinnin piirissä!!!
 Linkki http://www.henhelpdesk.fi/www/fi/
 LVI-teknologiateollisuudesta saatu listaus
 Rakennusvalvonnan (Hki) lisäselvitysvaatimukset
 26.9.2012 luotu lista
 tulossa pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen ohjekortti (www.pskrava.fi)
 LVI-selostukseen lisäteksti:
 Tuotteesta tehtävä selvitys toimitetaan rakennuttajalle ja suunnittelijalle tarkastusta varten. Selvityksessä tulee
ilmetä (suomen tai ruotsin kielellä):
• selvitys CE-merkin ominaisuuksista (vastaavuus kansallisiin määräyksiin)
• suoritustasoilmoitus (valmistajan antama)
• ilmoitetun laitoksen todistus
• tuotteeseen liittyvät standardit (testaus)
• tuotteeseen liittyvät asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

COPYRIGHT©PÖYRY
PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE
17 JANUARY 2012
5
LAKI 954/2012 ERÄIDEN RAKENNUSTUOTTEIDEN
TUOTEHYVÄKSYNNÄSTÄ
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä koskee rakentamisessa
käytettävien rakennustuotteiden hyväksymistä silloin, kun rakennustuote ei kuulu
harmonisoidun tuotestandardin (hEN) soveltamisalaan tai rakennustuotteelle ei ole
eurooppalaista teknistä arviointia (ETA).
Laki koskee tilanteita, joissa rakennustuotteessa ei edellä mainituilla perusteilla voida
käyttää CE-merkintää. Tällöin kysymykseen tulevat tyyppihyväksyntä,
varmennustodistus tai valmistuksen laadunvalvonta. Rakennusvalvontaviranomainen voi
velvoittaa hankkeeseen ryhtyvän osoittamaan, että rakennustuote täyttää sitä koskevat
olennaiset tekniset vaatimukset, jos on syytä epäillä, että tuote ei niitä täytä.
Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista.
Laki 954/ 2012 astuu voimaan 1.7.2013
Menettelyt rakennustuotteen kelpoisuuden toteamiseksi (3 §)
1) tyyppihyväksynnällä;
2) varmennustodistuksella (mallipohja_vt) tai
3) valmistuksen laadunvalvonnalla.
COPYRIGHT©PÖYRY
PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE
17 JANUARY 2012
6
TYYPPIHYVÄKSYNNÄT JA CE-MERKINNÄT
 Käytännössä kaksi hyväksyttyä toimielintä tyyppihyväksynnöille
 Inspecta Sertifiointi Oy
 VTT Expert Services Oy
 Listaa voimassaolevista tyyppihyväksynnöistä päivitetään jatkuvasti
 Tilanne 20.5.2013 LVI-tuotteiden osalta (VTT Expert Services Oy)
Ti´lanne CE-merkintöjen suhteen web-sivuilla, esimerkkejä:
 Talokaivo: Ei mitään mainintaa CE-merkinnästä. ”Erottimet on parhaillaan testattavana
Tanskassa, kyllä merkki on 1.7.2013. Samoin jätevesipumppaamoista”
 Labko: Ei mitään mainintaa CE-merkinnästä. ”On merkinnät tuotteista, toimitamme aineiston
tarvittaessa”
 Itula: YM ilmoittanut, että CE-merkintä ei koske kattosäteilijöitä?
COPYRIGHT©PÖYRY
PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE
17 JANUARY 2012
7
ESIMERKKITUOTTEET
Käytettävissä tuotteissa on siis oltava
CE merkintä (lisäselvityksillä) tai
 Tyyppihyväksyntäpäätös tai
 Varmennustodistus tai
 Valmistuksen laadunvalvontatodistus
 Rakennuspaikkakohtainen varmentaminen (esim. muunto-osa kanavistoon)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mitkä ovat hyväksyttäviä tuotteita, kuka määrittelee?
Kuka määrittelee kansalliset vaatimukset?
Miten tiedetään mistä tuotteista tarvitaan lisäselvityksiä?
Kuka kerää tarvittavan informaation ja missä vaiheessa (urakoitsija/suunnittelija)
Jos tuote vaihtuu urakoitsijan laitevalinnan johdosta, vastuu?
Mikä on SKOLin rooli?
Mikä on LVI-teknologiateollisuuden rooli?
COPYRIGHT©PÖYRY
PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE
17 JANUARY 2012
8

similar documents