Reaali_ja_rahaprosessi - webd.savonia

Report
Yrityksen
talouden
peruskäsitteet
Talouden kiertokulkumalli
Tuotannontekijät
Tuotannontekijämarkkinat
Suoritteet
TUOTAN
TO
Suoritemarkkinat
KASSA
KASSASTA
MAKSUJA
KASSAAN
MAKSUJA
Kannattavuus
Maksukyky
Pääomanpalautus
Voitonjako
Pääomansijoitus
Rahoitusmarkkinat
Pääomarakenne
Tulot
• saadaan suoritteiden myynnistä
– myyntitulot
– palvelutulot
• suoritteiden määrä * yksikköhinta
• syntyvät suoritteen luovutushetkellä
Menot 1/2
– syntyvät tuotannontekijän hankinnasta
• Aine- ja tarvikemenot
• Henkilöstömenot (palkka ja henkilösivumenot)
• Koneiden ja laitteiden aiheuttamat menot
• Vuokramenot ja muut tiloihin liittyvät menot
• Markkinointiin liittyvät menot
• Jne...
– syntyvät tuotannontekijän hankintahetkellä
Menot 2/2
• Lyhytvaikutteiset menot
–
–
–
–
Myytyjen tavaroiden hankintamenot
Vuokrat
Palkat
Ym.
• Pitkävaikutteiset menot
– Vaikuttavat yrityksen tulonmuodostumiseen useamman vuoden ajan
•
•
•
•
Rakennukset
Koneet ja laitteet
Ohjelmistot
Yms.
– Tulosta laskettaessa hankintameno jaksotetaan usealle vuodelle
Oma ja vieras pääoma 1/2
• Oma pääoma
–
–
–
–
Omistajilta
Sijoittajilta
Ei tarvitse maksaa takaisin
Maksetaan korvausta, mikäli syntyy voittoja (=voitonjako)
–
–
–
–
Lainat rahoituslaitoksilta
Velat tavarantoimittajilta
Maksettava takaisin sovitun ohjelman mukaisesti
Maksettava yleensä sovittua korkoa
• Vieras pääoma
• Oman pääoman sijoitus tai lainan nosto eivät ole tuloja
Oma ja vieras pääoma 2/2
• Voitonjako
– Vieraan pääoman korot
• Käyttäytyvät tuloslaskennassa kuten menot
– Oman pääoman korvaukset
• Osingonjako (oy)
• Voitto-osuudet (avoin yhtiö ja ky)
• Eivät ole yrityksen menoja tuloslaskennassa, vaikka aiheuttavat
kassastamenoja
– Verot
• Käyttäytyvät tuloslaskennassa kuten menot
• Pääoman palautukset
– Esim. lainan takaisinmaksu ei ole yrityksen meno, vaikka
aiheuttaa kassastamaksuja

similar documents