Om psykose (ABB) foredrag av TK Larsen

Report
PSYKOSE
Tor K Larsen professor dr med
Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB
onsdag 9. mai 12
plan
• psykosebegrepet
• psykose i rettspsykiatrisk forstand
• biologisk vs psykologisk prinsipp
• realistisk forståelse av sin relasjon til
omverdenen?
• oppsummering
onsdag 9. mai 12
min bakgrunn
• forsket på tidlig utvikling av psykose
• utredet ca 1200 pasienter med psykose/
rus-misbruk
• gjennomført ca 300 pre- og judisielle
vurderinger
onsdag 9. mai 12
folkelig idé
ute av stand til å realistisk forstå sitt
forhold til omverdenen
klinisk PSYKOSE
ICD-10
onsdag 9. mai 12
rettspsyk PSYKOSE
bioP
psyP
psykose i klinisk forstand
• at man oppfyller kriteriene på en eller
annen psykosetilstand etter ICD-10
• dvs hallusinasjoner - vrangforestillinger eller
tankeforstyrrelser
onsdag 9. mai 12
onsdag 9. mai 12
schizofreni
onsdag 9. mai 12
•
•
F 20
•
•
negative symptomer
•
varighetskriterie; minst 1 mnd
en kombinasjon av hallusinasjoner, vrangforestillinger
og/eller tankeforstyrrelser
stor vekt på bizarre (umulige vrangforestillinger) og
stemmehøring i 3. person
psykose NOS (INA)
•
•
onsdag 9. mai 12
F 28; andre ikke-organiske psykoser
Lidelser med vrangforestillinger eller hallusinasjoner
som ikke gir grunnlag for diagnosen schizofreni
(F20.-), paranoid psykose (F22.-), akutte og
forbigående psykoser (F23.-), psykotiske former av
manisk episode (F30.2) eller alvorlig depressiv
episode (F32.3). Inkl: kronisk hallusinatorisk psykose
psykose i klinisk forstand
• omfatter «friske» til åpenbart syke
• normale stemmehørere
• religiøse vrangforestillinger
• politisk ekstremisme
• filosofiske grublerier
onsdag 9. mai 12
psykose i klinisk forstand
• det er åpenbart at tilregnelige personer per
def kan oppfylle kriteriene på psykose
• dette skaper et problem i rettspsykiatrien
• prinsippet er at syke mennesker ikke kan
straffes
onsdag 9. mai 12
psykose i rettspsykiatrisk forstand
• det biologiske (medisinske) prinsipp
• det psykologiske prinsipp
onsdag 9. mai 12
det biologiske (medisinske) prinsipp
• det at noen har tilstanden (f.eks
schizofreni) er i seg selv nok til at man er
utilregnelig
• men i tillegg må man «være ute av stand til
å ha et realistisk forhold til omverdenen»
• dvs man må oppfylle kriteriene på psykose
+ være forvirret (i folkelig forstand)
onsdag 9. mai 12
det biologiske (medisinske) prinsipp
• begrepet er forvirrende
• ikke har krav om kausalitet; dvs det er
deskriptivt (nøytralt beskrivende)
• er du forvirret så er du forvirret
onsdag 9. mai 12
onsdag 9. mai 12
det psykologiske prinsipp
• innholdet i psykosen forklarer handlingen
• stemmene sier du skal drepe
• den vrangforestilte går til krig mot
forfølgerne
onsdag 9. mai 12
onsdag 9. mai 12
det psykologiske prinsipp
• begrepet er også forvirrende (hvorfor
«psykologisk?»)
• det man mener er at begrepet har krav om
kausalitet; dvs at psykosens innhold fører til
handlingen
• det kausale prinsipp?
onsdag 9. mai 12
biolog vs psykol P
• utfordringen er at man skal vurdere
hvordan den tiltale oppførte seg og tenkte
på hendelsestidspunktet
• hvordan få til en sann retrospektiv
selvrefleksjon hos en presumptivt forvirret
person?
• eller hos en person som i ettertid eksplisitt
ønsker å ikke bli fremstilt som «gal»?
• som ofte har rusmisbruk i tillegg...
onsdag 9. mai 12
folkelig idé
uteå
avrealistisk
stand til å realistisk
forstå sitt
ute av stand til
forstå
sitt
forhold til omverdenen
forhold til omverdenen
klinisk PSYKOSE
ICD-10
onsdag 9. mai 12
rettspsyk PSYKOSE
bioP
psyP
...å realistisk forstå sitt forhold til
omverdenen...
• hva mener man med det?
• er dette et selvinnlysende begrep?
• det nevnes ikke i straffeloven
• men i forarbeidene til den
onsdag 9. mai 12
onsdag 9. mai 12
...å realistisk forstå sitt forhold til
omverdenen...
•
onsdag 9. mai 12
«Når det juridiske begrep psykotisk blir brukt, er det viktig å
vite at i lovens forarbeider (NOU 1990:5 og OLprp nr 87 (1
993-94)) understrekes at det ikke er tilstrekkelig å ha en
psykosesykdom, men at man også må være psykotisk på
handlingstiden. Det å være psykotisk er beskrevet som å være
uten evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen.
Denne presiseringen i psykosestyrke er dessverre ikke med i
selve lovteksten, da man under lovarbeidet fant at en slik
presisering var unødvendig.»
omverden
subkulturens ideer
tanker/ideer
Person
onsdag 9. mai 12
...å realistisk forstå sitt forhold til
omverdenen...
• er en svært kompleks modell
• forvirret person - omverden er normal
• strukturert person - forvridd omverden
onsdag 9. mai 12
...å realistisk forstå sitt forhold til
omverdenen...
• en person som oppfatter omverdenen på
en vrangforestilt måte kan ha en realistisk
forståelse og agere logisk gitt disse
premissene
• f.eks ABB?
onsdag 9. mai 12
i norsk tradisjon
• schizofreni går inn under § 44
• med unntak av velbehandlete pasienter
• MEN schizofrenibegrepet sier ingenting om
forhold til omverdenen...
onsdag 9. mai 12
«Kåre»
onsdag 9. mai 12
•
•
oppfyller kriteriene på schizofreni
•
•
han stjeler for å finansiere rusmisbruk
•
allikevel er han per def utilregnelig
stemmehøring - føler seg forfugt og andre
leses hans tanker
stjelingen er åpenbart rasjonell, planlagt og
med en realistisk relasjon til omverdenen
«Nina»
onsdag 9. mai 12
•
•
er religiøs fanatiker
•
•
er ikke psykotisk
agerer koherent og konsekvent i forhold til
sitt religiøse syn på omverdenen
ikke utilregnelig
«ABB»
onsdag 9. mai 12
•
•
har vrangforestillinger om omverdenen?
•
•
•
er psykotisk
agerer koherent og konsekvent i forhold til
sitt syn
utilregnelig?
det avhenger bl.a. av om vrangforestillingene
er bizarre eller om de er delt av mange...
NB
•
onsdag 9. mai 12
det er praksis i Norge at dersom man er i tvil
så skal man konkludere negativt
oppsummering
• psykose i klinisk forstand er et svært
diffuset begrep
• i norsk rettspsykiatrisk praksis bruker vi
det biologiske/medisinske prinsipp
• «urealistisk forståelse av sitt forhold til
omverden» er i praksis et svært sentralt
begrep
onsdag 9. mai 12

similar documents