BELED*YELERDE VERG*LEND*RME YETK*S*

Report
Doç. Dr. Hilmi Ünsal
Gazi Ün, İİBF, Maliye Bölümü
Kavram : Bir devletin;
– toprakları ve
– tabiiyetinde bulunan gerçek ve tüzel
kişiler üzerindeki egemenlik gücüne
dayanarak vergi koyma konusunda
sahip
olduğu
yetki(
Çağan:Vergilendirme Yetkisi)


Organik Devlet Anlayışı
Sözleşmeci Devlet Anlayışı
 SeçmenOylamaYetki Devri 
 Siyasi OtoriteVergilendirme Yetkisinin
Kullanımı
 Verginin
konusunun, mükellefinin ve
vergi sorumlusunun belirlenmesi
 Vergiyi doğuran olayın belirlenmesi
 Muafiyet ve istisnaların belirlenmesi
 Matrah ve tarifenin belirlenmesi
 Tarh-tebliğ-tahakkuk-Tahsil
Küreselleşmeyle beraber vergilendirme
yetkisi;
– Devletler
– Merkezi İdare
– Yerel Otoriteler tarafından
kullanılmaktadır.
Vergilendirme yetkisinin kullanımında;
– İkametgah (yararlanma ilkesi gereği,
kişinin yaşadığı yerdeki otorite tarafından
vergilendirilmesi)
– Kaynak (Gelirin doğduğu yer)
– Tabiyet (Uyrukluk) esas alınmaktadır.
Bunlardan belediyeleri ilgilendiren
ikametgah esasıdır.
Demokratik Sistemde; yerel idarelerin
oluşumu için ayrı, merkezi idarenin
oluşumu için ayrı seçim yapılmaktadır.
Bu sebeple fertler oy kullanarak iki ayrı
otoriteye yetki devretmektedirler.
Yetki devrinin aynı zamanda
vergilendirme yetkisi devri olduğunu
kabul edersek belediyelerin de
vergilendirme konusunda bir yetkisinin
olması gerektiğini söyleyebiliriz.
 Belediyelerin
vergilendirme yetkisi
kullanabilmesine teorik dayanak
oluşturacak iki unsur;
 Subsidiarite İlkesi
 Kamu Tercihleri Teorisi
 Metodolojik birey
 Siyasi mübadele
(Seçmen seçimle yetki devrini KTT’nin
ilkelerine göre yaptığına göre
sonuçlarına katlanmalı)
Ancak tabiidir ki belediyelerin
vergilendirme yetkisi merkezi
otoritenin yetkisine göre daha dar
kapsamlı olmalıdır.
Zira merkezi otoritenin seçimi için
kullanılan oy, belediye meclisinin
seçimi için kullanılan oya göre daha
geniş kapsamlı yetki devri
içermektedir.
Katılımcı Bütçeleme Uygulaması
(geniş kesimlerin, temsil esasına göre
belediye meclisinde alınacak mali
kararlara katılımı)
İyi bir katılımcı bütçeleme uygulaması;
hizmet dağılımının ve vergi yükü
dağılımının dengelenmesini sağlayabilir.
Belediyeler;
– Büyükşehir belediyeleri
– İl belediyeleri
– İlçe belediyeleri
– Belde belediyeleri,
 Her belediyenin sunacağı hizmetler, ana
hatları itibariyle aynı olabilir. Ancak daha
alt düzeylere inildiğinde belediyeden
belediyeye değişen hizmetler de vardır.
Vergilendirme yetkisini bu kapsamda
düşünmek lazımdır.
Belediyelerin Gelirleri
–Öz gelirler(vergiler),
–Merkezi bütçe gelirlerinden ayrılan
paylar
–Merkezi bütçeden sağlanan
transferlerdir.
Bu gelirlerden konumuzu ilgilendirenler,
vergiler, harçlar, katılma payları ve
ücrete tabi işlerden elde edilen
gelirlerdir.
1.Vergilendirme Yetkisinin Tamamının TBMM Tarafından
Kullanıldığı Yükümlülükler;
Emlak Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim
Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Eğlence Vergisi, Katılma Payları,
Tellalık Harcı,
2.Kanunda Belirlenen Tarifenin Alt Üst Sınırları İçerisinde
Bakanlar Kurulu’nun Yetki Kullanılabildiği Yükümlülükler;
Kaynak Suları Harcı, Ölçü-Tartı Aletleri Harcı, Bina İnşaat, Kayıt-Suret,
Parselasyon, İfraz ve Tevhit, Plan-Proje Tasdik, Zemin Açma, Yapı
Kullanma, Muayene, Sağlık Belgesi Harcı, Hayvan Kesimi Harcı,
3.Kanunda Belirlenen Tarifenin Alt Üst Sınırları İçerisinde
Belediye Meclisi’nin Yetki Kullanılabildiği Yükümlülükler;
İlan ve reklam vergisi, Eğlence vergisi(biletle girilen yerlerde),
Çevre temizlik vergisi, İşgal harcı, Tatil günlerinde çalışma ruhsatı
harcı, Kaynak suları harcı
(Detay için Belediye Gelirleri Kanunu’nun İlgili Maddelerine
bakılabilir)
Diğer
1%
Öz Gelirleri
47%
Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Alınan
Paylar
52%
Vergi Gelirleri
25%
Öz Gelirleri
75%
Vergi Gelirleri
Öz Gelirleri
 Belediyelere Vergilendirme Yetkisi
sınırsız olmamalı,
 Sadece muafiyet-istisna olabilir
 Tarifeleri belirleme yetkisi olabilir.
 Mahalli İdarelere Mali Kural
 Böylece yerel halk yerel otorite ile
karşılaşma imkanı bulur.
 Yerel Katılım ve demokrasinin gelişimi
 Hesap verme sorumluluğu, mali şeffaflık,
 Bölgesel özerklik talepleri boşa
çıkartılabilir.
 Belediyelerin
Öz Gelirleri;
 Vergiler(Servet Vergileri, Yararlanma
İlkesine göre alınan vergiler, düzenleyici
vergiler gibi)
 Harçlar(hizmetlerden alınan ücretler de
harç kapsamında değerlendirilebilir)
 Katılma Payları
 Bağışlar-Yardımlar biçiminde yeniden
tasnif edilebilir.
Sabrınız İçin Teşekkürler…
Doç. Dr. Hilmi ÜNSAL

similar documents