halitustyöskentely

Report
Yrityksen hallitustyöskentely:
perusasiat
LUT, teknologiayrittäjyys, vk 2011 (10.3.2012)
Tapio Eräheimo
Keskinäissuhteet oy:ssä
• ylin päätösvalta yhtiökokouksella
• yhtiökokous nimittää hallituksen jäsenet (+ vahvistaa
tilinpäätöksen, myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päättää
voitonjaosta)
• hallituksen ja toimitusjohtajan on lain mukaan
huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua
• hpj ja tj muodostavat yleensä läheisen työparin ( hpj:n
rooli hallituksen kokousten asialistojen määrittämisessä, hpj tj:n ”esimiehenä” ym.)
Keskeiset keskusteluteemat
(tutkimus & talouslehdet)
1) Omistus & Hallitus
* hallituksen kontrollointi
2) Hallitus
* hallituksen tehtävät
* hallituksen kokoonpano
* hallituksen jäsenten työnjaot ja roolit
* hallituksen pj:n erityistehtävä
* hallituksen vastuu
* hallituksen jäsenyys: yksilön näkökulma
3) Hallitus & toimiva johto
* johdon näkökulma: miten hyödyntää hallitusta
* hallituksen ja johdon työnjako käytännössä
* hallituksen työskentelykäytännöt: kokoukset, päätöksentekoprosessit ym.
4) Hallitus & yrityksen menestys
* hallitus yrityksen menestystekijänä
Hallituksen tehtävät
1)
yrityksen tulevaisuuden varmistaminen
1)
toimitusjohtajan valitseminen ja toimivallan määritys
1)
mission kehittäminen (arvot, liiketoiminta-alueet ja –konseptit, pav-tavoitteet)
2)
strategian muotoilu yhdessä johdon kanssa
3)
(suurista) strategisista asioista ja investoinneista päättäminen sekä strategian toteutumisen
seuranta
4)
tavoitteiden asetanta ja toteuman seuranta; operatiivisen liiketoiminnan ja johdon valvonta
1)
henkilökohtaisten verkostojen hyödyntäminen yhtiön hyväksi
1)
yhtiön toiminnan lainmukaisuuden seuranta sekä siitä huolehtiminen, että kaikkien
osakkeenomistajien etu tulee tasapuolisesti huomioiduksi
Hallituksen kokoonpanosta: huomioita
• omistuspohjan laajuus ja omistajien yhteys toimivaan
johtoon
• yrityksen kehitysvaihe
• tj:n/toimivan johdon osaaminen
• hallituksen vahvuus/heikkous suhteessa toimivaan
johtoon
tunnistettuja rooleja…
•
toimialastrategi
•
”kylän vanhin”
•
status -henkilö
•
asiamies
•
asiantuntija
•
klubijäsen
•
sparraaja
•
toisinnäkijä
•
…
Vastuut
(oikeudellinen näkökulma)
• rikosoikeudellinen vastuu
• vahingonkorvausvastuu ( osakkaat, velkojat…)
• riskien hallinta
–
–
–
–
”hallituksen jäsen” ilman muodollista asemaa
vastuuvakuutus
kokouskäyttäytyminen
ero
Minäkö hallitukseen?
• sulka hattuun vai vakavaa työtä yhteisön hyväksi?
• onko hallitus aito (aktiivinen) vai muodollinen passiivinen => hallitukselle
kaavaillut työtavat?
• millainen toimiva johto?
• hallituksen kokoonpano?
• mitä annettavaa minulle on yritykselle?
• korvaus suhteessa työmäärään ja vastuuseen?
• osaanko luopua kun on sen aika?

similar documents