Görev Tahsisli Konutlar

Report
KONUT TÜRLERİ VE BELİRLENMESİ
Şırnak Üniversitesi mülkiyetinde bulunan kamu konutları tahsis esaslarına göre üç
gruba ayrılır:
(a) Görev tahsisli konutlar
(b) Sıra tahsisli konutlar
(c) Hizmet tahsisli konutlar
Mevcut kamu konutlarının bu üç konut grubuna göre dağılımı, yapı cinsi,
metrekare büyüklüğü, oda sayısı, kullanış özellikleri ve ihtiyaçlar dikkate alınarak Genel
Sekreterliğin Önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ve Rektörlük Makamı’nın
onayı ile belirlenir.
Her grup için belirlenen konut sayıları korunmak şartıyla, Rektörlük Makamınca
gerekli görüldüğünde, konutların tahsis türünde değişiklik yapılabilir.
Görev Tahsisli Konutlar :
Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri uyarınca:
(a) Görev tahsisli konutlar, personele görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve
sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır.
Üniversitemizde görev tahsisli konutlardan yararlanacak olanlar:
Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Dekan Yardımcıları, Enstitü Müdür ve
Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Müdür ve Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksekokul
Müdür ve Müdür Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire
Başkanları, Fakülte Sekreterleri, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Sekreterleri ile
Şube Müdürleridir.
(b) Görev tahsisli konut talebinde bulunan personel sayısının mevcut görev
tahsisli olarak ayrılan kamu konutu sayısından fazla olması halinde Kumu Konutları
Yönetmeliğinin (4) sayılı cetvelindeki esaslara göre tahsis yapılabilir.
Sıra Tahsisli Konutlar :
Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğin 5(c) maddesi ve ilgili diğer hükümleri uyarınca
belirlenen usul, esaslar ve puan durumuna göre tahsis edilen konutlardır.
(a) Sıra tahsisli konut tahsis edilecek personelin puan sırasına göre listelenerek
Rektörlükçe ilan edilir.
Üniversitemizde sıra tahsisli konutlardan yararlanacak olanlar:
Görev tahsisli personel dışındaki personellere tahsis edilen konutlar olup 5 yıllık oturma
sürelerinin sonunda boşaltılırlar.
Sıra Tahsisli Konutlar :
(b) Şırnak Üniversitesi Konut Tahsisi Yönergesinin 3. maddesine göre, görev
tahsisli konut talebinde bulunup da konut tahsis edilemeyen personel, acil ihtiyaç
bildirerek sıra tahsisli konuttan yararlanma talebinde bulunabilir.
c) Lojmandan yararlanmak isteyen personelin Kamu Konutları Tahsisi Talep
Beyannamesi’nde (5 Sayılı Cetvel) beyan ettiği bilgilerin gerçek dışı olması halinde
ilgili hakkında yasal işlem başlatılır.
Hizmet Tahsisli Konutlar:
Normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması mümkün olmayan görev başında
bulunmaları gereken personel ile ilgili kanunlarca kendilerine mahsus taşıt tahsis
edilen makam sahiplerinin makam şoförleri ve koruma görevlilerine tahsis edilen
konutlardır. Bu konutlar Rektör tarafından tahsis edilirler.
Üniversitemiz satın alma yolu ile akademik ve idari kadroda çalışan personellerine
tahsis etmek üzere 188 adet lojman satın almıştır.
LOJMAN DAĞITIM USÜL VE ESASLARI
Üniversitemize ait 188 adet lojman Sosyal tesis, görev tahsisli lojmanlar ve
hizmet tahsili lojmanların dağılımı yapıldıktan sonra, kalan lojmanlar personelin
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına yapmış olduğu Konut Tahsis Talep
Beyannamesi doğrultusunda (5 Sayılı Cetvel) yapılan puanlama esasına göre konut
dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS PUAN HESAPLAMA
CETVELİ
GÖREV UNVAN PUANI
(Yönergede Belirlenen İlave Puanlar)
Profesör
200
Doçent
150
Dekan Yardımcısı
140
Yardımcı Doçent
125
Yüksekokul ve Enstitü Müdür Yrd.
110
Fak. Enst. Yüks.Ok. Sekr. Şb. Md.
100
MEDENİ DURUM PUANI
Evli
26
Bekar
0
ÇOCUK SAYISI PUANI
1 Çocuk
3
2 Çocuk
6
İki çocuktan fazla çocuk sayısı hesaplama dışıdır.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS PUAN HESAPLAMA
CETVELİ
Eşi ve çocukları dışında beraber oturduğu aile fertleri sayısı (Her biri için)
1
Eşi çalışanlar
-1
İl içinde konutu olanlar
-15
İl dışında konutu olanlar
-10
Disiplin cezası alıp almadığı (Kademe ilerleme veya üstü ceza)
-10
Kamu konutları kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süresi
puanı
YIL x 5
AY x 0,416
Daha önce lojmanda oturduğu süresi puanı
YIL x -3
AY x -0,25
Kamu konutları kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut için beklediği
süre puanı
YIL x 1
AY x 0,0833
LOJMAN TESLİMİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
1- Lojmanda oturmaya hak kazanan
personel Kamu Konutları Yönetmeliği
giriş tutanağı olan 6 Sayılı Cetveli
doldurarak İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığına müracaat edecektir.
LOJMAN TESLİMİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
2- Lojman giriş tutanağını dolduran
personel adına tahsis edilen dairenin su ve
elektrik aboneliğini üzerine aldığını
gösteren belgeleri İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığına teslim edecektir.
LOJMAN TESLİMİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
1 ve 2. maddelerdeki işlemler
tamamlandıktan sonra hak
sahibine oturacağı daire görevli
personel tarafından gezdirilerek
konutta bulunan demirbaş eşya
ve mefruşat listesinin yer aldığı
Kamu Konutları Yönelmeliği
7 Sayılı Cetvel doldurulup
imzalandıktan sonra daire hak
sahibine teslim edilir.
LOJMAN ÇIKIŞINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
• İlişki kesme tarihi itibariyle ilgili lojmanın elektrik ve su sayacının son gün itibariyle
borcunu ödeyip abone devir işlemlerini yaptığını gösteren belgeler İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığına ibraz edilecektir.
• Lojman tesliminde 7 Sayılı Cetvel (konutta bulunan demirbaş ve mefruşat listesi)
de yer alan malzemeler tam ve eksiksiz kullanılır durumda teslim edilecektir.
• Lojman tahliye tutanağı imzalanarak lojman tahliye edilecektir.
• Bu işlemler sonuçlandırılmadan her türlü (nakil, görevlendirme vb.) ilişik kesme
belgesi imzalanmayacaktır.
LOJMAN SAKİNLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
•
Bağımsız bölümler içinde herhangi bir değişiklik yapamazlar.
•
Bağımsız bölümler ve ortak yerleri kullanırken iyi niyet kurallarına uymak, yasaya ve
yönetim planına aykırı davranamayacaktır.
•
Kat sakinlerini rahatsız edeci fiillerde bulunulmaz, özellikle saat 22:00 dan sonra
TV, radyo v.s. araçlarını komşularını rahatsız edecek şekilde kullanamazlar.
•
Site yönetim kurulu oy birliğiyle izin vermedikçe bağımsız bölümlerde veya ortak
yerlerde kedi, köpek, tavuk vb. kümes hayvanları beslenemez.
•
Site yönetim kurulu oy birliğiyle izin vermedikçe binanın genel görüntü ve
güzelliğini bozacak değişiklik yapılamaz. (Balkon renginin değiştirilmesi vb.)
LOJMAN SAKİNLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
• Kat sakinleri bağımsız bölümlerin; balkon,
pencere ve terasında hiçbir şekilde halı
silkeleyemez, su dökemez, çöp atamaz,
binanın dış cephesine veya dıştan
görülebilecek yerlere ve bahçeye çamaşır
asamazlar.
• Lojmanların ortak kullanımına ait çeşmeleri halı, araba yıkama vb. herhangi bir kişisel
amaç için kullanamazlar.
LOJMAN SAKİNLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
• Çöpler akmayacak sağlam poşetler içerisinde hafta içi sabah saat 08:00 – 09:00 arası,
hafta sonları ise sabah 09:00-10:00 arası kapı önüne konulacaktır. Bu saatler dışında
kapı önlerine çöp konulmayacaktır.
• Konutların tamamını veya bir bölümünü, başkalarına devredemezler veya kiraya
veremezler.
• Yönetici tarafından tespit edilen, konutların iyi kullanılması, korunması ve tahribatının
önlenmesi ile ilgili önlemlere titizlikle uyulacaktır.
•Apartman dış giriş kapıları her zaman kapalı tutulacaktır.
LOJMANDA OTURMA SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE
TAHLİYESİ
Kamu konutları yönetmeliğin 33. maddesi gereğince, sıra tahsisli konutlarda oturanlar;
• Beş yıllık oturma süresinin bitiminden onbeş (15) gün veya yararlanacak
personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili
idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir (1) ay içinde,
• Emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet
ve işçi sıfatı kalkanlar ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki(2) ay içinde,
• Konutta oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki(2) ay
içinde,
• Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar
kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki(2) ay içinde,
LOJMANDA OTURMA SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE
TAHLİYESİ
• Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların
aileleri, normal oturma süresini tamamladıkları tarihte,
• Sıra tahsisli lojmana yerleşemeyen ve bu durumdan dolayı
tutanakla görev tahsisli lojmana yerleştirilen personele resmi
yazının tebliğ tarihi itibariyle en geç bir ay içerisinde ,
Lojman çıkış tutanağını imzalayarak konutları boşaltmak ve
anahtarlarını, yetkili birime vermek zorundadır.
LOJMAN İŞGALİYE BEDELİ
Kamu Konutları Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince, konutta oturma
süresi dolduğu halde konutu tahliye etmeyenlerden, tahliye tarihine kadar
geçecek süreler için tebligata gerek olmaksızın konutun tahliye edilmesi gereken
tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşları tarafından işgaliye bedeli tahsil
edilir. Bu bedel;
• Konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi
gereken kira bedelinin iki katı,
•Daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanır.
Ancak, bu şekilde oturulan süreler Kamu Konutları Yönetmeliğinin 33. maddesi
ile belirlenmiş olan sürenin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar
yönünden bir hak teşkil etmez.
LOJMANIN ZORLA TAHLİYESİ
Konutlar, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 33. maddesinde belirtilen süreler
sonunda boşaltılmaz ise tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri
makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek
kalmaksızın, kolluk kuvvetleri kullanılarak, bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla
boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma
işleminin icra ve infazını durdurmaz.
Konutun tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan
konutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu anlaşılanlar, konut blok veya gruplardaki diğer konut sakinlerinin
huzur ve sükûnunu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve
davranışlarda bulunanlar ile yönetici veya idare tarafından alınan kararlara
uymayanlar ve kendisine yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarda ısrar
ettiği tespit edilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
KONUTLARDA OTURANLARCA KARŞILANACAK GİDERLER
KONUTLARDA OTURANLARCA KARŞILANACAK GİDERLER
KONUTLARDA OTURANLARCA KARŞILANACAK GİDERLER
LOJMAN KİRA BEDELİ
KAPICI GİDERİ
01.07.2012- 31.12.2012 TARİHLERİ ARASI KAPICI İŞCİLİK MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET
SSK TABAN MATRAHI
SSK TAVAN MATRAHI
GÜN
GÜNLÜK ÜCRET
BRÜT AYLIK ÜCRETİ
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1)
İŞÇİ SSK PAYI (%14)
GELİR VERGİSİ MATRAHI
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%06,6)
SÜT PARASI VE DİĞER GİDERLER
KESİNTİLER TOPLAMI
NET ELE GEÇEN TUTAR
BRÜT AYLIK ÜCRETİ
İŞVEREN SSK PAYI (%20,00)
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)
TOPLAM MALİYET
52 DAİRE
DAİRE BAŞI: 28,35
TEMMUZ-ARALIK 2012
940,50
940,50
5.762,40
30
9,41
940,50
9,40
131,68
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
300,00
141,08
1.099,42
940,50
188,10
18,81
1.447,41
DİĞER GİDERLER
• Merdiven otomatiği ve asansör elektrik gideri,
• Bahçe sulama gideri,
• Ortak alan(merdiven,koridor,sığınak,kazan dairesi vb. ) temizlik malzemesi
gideri ,
• Asansör küçük onarım giderleri.
TAHMİNİ AYLIK GİDER TABLOSU
Kira
148,80 TL
Kapıcı maaşı daire başına yaklaşık maliyeti
30,00 TL
İki asansör, merdiven otomatiği, hidrofor elektrik tüketim 45,00 TL
yaklaşık maliyeti
Temizlik malzemeleri, bahçe sulama giderleri yaklaşık
maliyeti
15,00 TL
YAKLAŞIK AYLIK TOPLAM MALİYET
238,80 TL
LOJMANDAN KARELER
LOJMANDAN KARELER

similar documents