Ryhmän eri vaiheet

Report
Ohjaatko vai johdatko?




Ohjaatko vai johdatko
ryhmää – kaksi eri asiaa
Ryhmän johtaja johtaa
Ryhmän ohjaaja ohjaa
ryhmää, tämä on taitoja
vaativa tehtävä
Ohjauksessa valta on
ryhmän jokaisella
jäsenellä, ei ohjaajalla
Tarmo Alastalo
Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy
Ryhmän vaiheita







Aloitusvaihe
Kuherruskuukausi
Me – vaihe
Konfliktivaihe
Tasaantumisvaihe
Tehokkaan toiminnan vaihe
Päätösvaihe
Tarmo Alastalo
Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy
Ryhmän aloitusvaihe





Alkuvaiheesa tärkeää tutustua kunnolla ja kiinnittää
huomio hyvän ilmapiirin muodostumiseen
Kaikkien toiveita ja odotuksia kuullaan ja
rakennetaan turvallisuutta
Vaikeidenkin asioiden käsittely onnistuu turvallisessa
ympäristössä
Ryhmässä vastuu on sen jokaisella jäsenellä ei
pelkästään ohjaajalla
Pelisääntöjen luominen tärkeää
Tarmo Alastalo
Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy
Ryhmän aloitusvaiheessa ohjaajan tulee

Tietää ryhmän tavoitteet ja odotukset

Olla empaattinen, luottavainen, varma ja jämäkkä

Osata kuunnella

Sietää epävarmuutta

Olla tasapuolinen ja joustava samalla jämäkkä

Huomioida ryhmän mielipiteet

Osata ilmaista itseään selvästi
Tarmo Alastalo
Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy
Aloitusvaiheessa
Ryhmässä tulee esille:
 Epävarmuutta



Varautuneisuutta
Pinnallisuutta
kommunikaatiossa
Roolien epäselvyyttä
Ohjaajan rooli:

Luoda oman
toimintansa kautta
turvallisuutta


Luoda hyväksyvää
ilmapiiriä
Myönteisen tukevan
ilmapiirin rakentaminen
Tarmo Alastalo
Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy
Kuherrusvaihe
Ryhmässä tulee esille:
 Tyytyväisyyttä

Yksimielisyyttä

Avuliaisuutta

Innostusta

Runsasta
kommunikaatiota

Konfliktien ja kritiikin
välttämistä
Ohjaajan rooli:
 ohjata toimintaa oikeaan
suuntaan
Tarmo Alastalo
Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy
Me -vaihe
Ryhmässä tulee esille:

Myönteisiä
tunnereaktiota



Roolien selkiytymistä
Ohjaajan rooli:

Ohjata ryhmää
yhteistoimintaan

Ryhmän
kommunikaation
syvenemistä
Ulospäin
yhtenäistymistä

Kaikkien ryhmän
jäsenten
huomioiminen, ei vain
aktiivisempien
Ryhmän
yhteenkuuluvuuden
tunteen vahvistaminen
ja työskentelyyn
rohkaiseminen
Tarmo Alastalo
Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy
Konflikti -vaihe
Ryhmässä tulee esille:



Sisäiset ristiriidat, jotka
aluksi saatetaan kieltää
Sisäiset klikit
Keskinäinen
valtataistelu
Ohjaajan rooli:

Diplomaatti, saada
ryhmä keskustelemaan
asioista yhdessä


Minimoida
konfliktivaiheen kesto
Säilyttää neutraali rooli
lähtemättä mukaan
ristiriitoihin
Tarmo Alastalo
Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy
Tasaantumisvaihe
Ryhmässä tulee esille:
 Väsymistä




Tunne toiminnan
pysähtymisestä
paikoilleen
Ei jakseta enää yrittää,
ollaan pettyneitä
ryhmään, tunnetaan,
ettei ryhmä anna mitään
Ohjaajan rooli:




Yhteishengen luominen
Ryhmän jäsenten
innostaminen aktiiviseen
yhteistoimintaan
Uskon luominen
Jakaa vastuuta ryhmän
jäsenille, se vähentää oman
roolin merkitystä
Tasaantuminen
Vaiheen kesto
suhteellisen pitkä
Tarmo Alastalo
Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy
Tehokkaan toiminnan vaihe
Ryhmässä tulee esille:




Selkeät tavoitteet ja
roolit
Yhteisymmärrystä ja
keskinäistä
kunnioitusta
Ohjaajan rooli:

Huolehtia niistä ryhmän
jäsenistä, jotka vielä
tarvitsevat tukea ja
ohjausta
Yhteisiä päätöksiä ja
toimivaa
kommunikaatiota
Hyvää
yhteistyöilmapiiriä
Tarmo Alastalo
Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy
Päätösvaihe
Ryhmässä tulee esille:

Monenlaisia
tunnereaktiota mm
surua, pettymystä,
ahdistusta
Ohjaajan rooli:

Saattaa ryhmä
turvallisesti
lopetukseen jo
riittävän varhain
ennen ryhmän
lopullista
päättymistä.
Tarmo Alastalo
Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy

similar documents