Setter standard i byggevarehandel

Report
Setter standard i byggevarehandel
I mer enn 20 år har Isola og EG Norge samarbeidet. Det nære forholdet over så lang tid har vært til gjensidig
nytte. Ved å utfordre og inspirere hverandre er det utviklet ERP-løsninger som gir forretningsmessig konkurransekraft. Dette har blant annet gitt partene et sterkt ståsted i forhold til det bransjeovergripende standardiseringsprosjektet i byggevarehandel.
Fakta Isola:
Isola produserer og leverer funksjonelle og tidsmessige kvalitetsløsninger for tak, vegg, gulv og
grunn. Isolas mål er å være en ledende fuktproblemløser for byggenæringen.
Isolas hovedkontor, administrasjon samt to fabrikker, er lokalisert på Eidanger i Porsgrunn kommune.
Her har 120 mennesker sitt daglige virke, mens
totalt 320 jobber for selskapet fordelt på fabrikker
på Røros, Notodden, Brevik, Sellebakk og Tsjekkia.
Elna Strømme
Logistikkdirektør
Isola
EG www.egnorge.no
Bevisst og systematisk anvendelse av
IT-teknologi i våre forretningsmessige
prosesser fra slutten av 80-tallet har bidratt til å gjøre virksomheten stadig mer
effektiv, forteller logistikkdirektør Elna
Strømme i Isola. – Med dette som erfaringsbakgrunn hadde vi ingen problemer
med å takke ja til å være pilot i standardiseringsprosjektet til HSH Byggevarehandel. Av erfaring vet vi at denne type
grep i verdikjeden gir positiv effekt på
nederste linje i regnskapet. Å fronte i
slike prosesser gir et forsprang som er
vel verd å ta med seg.
Isola er en fremtidsrettet aktør i byggenæringen. Med forankring i solide tradisjoner og et langsiktig eierskap i Porsgrunn-familien Thiis-Evensen er
selskapet ledende i det norske markedet
innen fuktløsninger for tak, vegger og
grunn. Ved å plusse på med dører, vinduer og Radon-sperrer legges det klare
og tydelige føringer mot tørre og sunne
hus. Utviklingen drives fremover av satsinger knyttet til klimahusteknologi.
Isola, som årlig omsetter for mellom 600
og 700 millioner kroner, har i underkant
av 290 ansatte. Hovedbasen er på Eidanger i Porsgrunn kommune, hvor ledelsen og den sentrale administrasjonen
er etablert sammen med den største
produksjonsenheten i selskapet. Virksomheten omfatter dessuten fabrikkenheter på Notodden, Røros, Fredrikstad
og Tsjekkia. Nær 100 prosent av produktene i Isola omsettes gjennom byggevarehandelen.
»
”Bevisst og systematisk anvendelse av IT-teknologi i våre forretningsmessige prosesser fra
slutten av 80-tallet har bidratt
til å gjøre virksomheten stadig
mer effektiv”
Elna Strømme, Logistikkdirektør
Isola
Mye å strekke seg etter
Å få til en størst mulig grad av sømløs
flyt i vår forretningsmessige verdikjede
er det vi hele tiden strekker oss mot,
fortsetter Elna Strømme. – I den pågående standardiseringsprosjektet har vi
vurdert at det for oss ligger en kostnadsgevinst på fra en til tre prosent. I en tid
hvor konkurransen i markedet stadig
hardner til er dette betydelige marginer.
For vår del er vi kommet langt i denne
sammenheng. Alle grunnlagsdata er lagt
inn i NOBB og i den løpende oppfølgingsprosessen arbeider vi blant andre tett
med Optimera og Byggmakker.
»
Elna Strømme kan snakke
varmt og lenge om logistikk.
40-åringen med lederstilling
i Isola på Eidanger mener en
velfungerende logistikk er alfa
og omega for en organisasjon.
I et så langvarig samarbeidsforhold er
Isola og EG Norge godt kjent med hverandres styrker og svakheter. Opp gjennom årene er det bygget personlige relasjoner hvor de involverte fra begge
sider lærer av hverandre. EG Norge har
sin kompetansebase i Danmark. Det er
blitt mange turer begge veier. Nå, når
ASP er blitt en del av EG-fellesskapet,
regner Isola med at den norske delen av
virksomheten blir vesentlig styrket. Her
spiller den lokale kompetansen til ASP
en viktig rolle.
Lærer av hverandre
Sammen med EG Norge har vi tatt skritt
for skritt i vår IT-messige utvikling, understreker logistikkdirektør Strømme. –
Blant annet har vi vært premissgiver for
flere av de ERP-løsningene som i dag
inngår som standard i programvaren til
EG. Kompetansemessig føler jeg at vi på
flere måter er jevnbyrdige med EG. Det
gir kvaliteten på samarbeidet et enda
mer relevant innhold. Det blir mer spenst
i de faglige diskusjonene. Utviklingsinnsatsen er i sterkere grad innrettet mot
våre reelle behov.
Isola har gjennomført spranget fra
ASPEC4 til ACPEC Logistic. Det har gitt
merkbare resultater. Blant annet er presisjonsnivået på leveranser øket med
opp mot ti prosent. Samtidig har omløpshastigheten på lageret økt betydelig. I tilknytning til dette er lagerbinding
redusert med flere titalls prosent. Det
hører også med til historien at IT-avdelingen i Isola har endret intern organisasjonsmessig forankring fra Økonomiavdelingen til avdelingen for Logistikk
og IT. Dette har gitt en mer hensiktsmessig plassering i strukturen.
Vinn-vinn kultur
Det er langt mellom de store kvantesprangene ved oppdatering med nye ITteknologiske løsninger, sier Elna
Strømme. – Men ved hele tiden å spisse
bruken av dette vertøyet i administrative og forretningsmessige prosesser er
det marginer å hente de fleste steder.
Forutsetningen er at potensielle resultater kan kvantifiseres målt mot kostnadene ved investeringen. Der mener jeg
at vi og EG har utviklet en kultur oss i
mellom som fungerer godt. Som i de fleste langvarige ekteskap er det mye å
bryne seg på underveis. Vi gjør det som
må til for å skape vinn-vinn situasjoner
EG www.egnorge.no
for hverandre. Når den personlige kjemien i tillegg stemmer har vi god nytte
og glede av hverandre.
Isola har god IT-messig effektivitet i
eget hus. Medarbeidere på ulike nivåer i
organisasjonen er flinke til å tilegne seg
ny kunnskap. Det sikrer god utnyttelse
av de operative programmene. Litt mer
utfordrende er det i forhold til eksterne
leverandører. Der er det fortsatt en vei å
gå før situasjonen kan karakteriseres
som tilfredsstillende. Sånn sett er Isola
langt fra ved veis ende når det gjelder å
utnytte tilgjengelig IT-teknologi. Samtidig er det fortsatt stort potensial i egen
organisasjon for å knipe gevinster.
Stadig mer å hente
Sammen med EG Norge gjør vi løpende
vurderinger av hvor det kan foretas nye
og fornuftige grep. Akkurat nå ser vi på
prosessen med varer inn til lager, finsliping av forpakningsnivåer ut fra lager og
hvordan vi kan gjøre innkjøpsrutinene
mer effektive. I tankene har vi dessuten
en modul knyttet til budsjettering og
prognoser. Nye forbedringspunkter dukker opp underveis. På en måte kan man
si at den IT-messige veien blir til etter
hvert som vi tilegner oss stadig mer erfaring, avslutter logistikkdirektør Elna
Strømme.
Les mer på www.egnorge.no
Eller kontakt oss på tlf: 72 88 37 00

similar documents