PowerPoint-esitys - Sosiaalikehitys Oy

Report
Sosiaalikehitys Oy:n Opit käyttöön-projektin seminaari
Koulupudokkuus ja nuorten syrjäytyminen 2010-luvun haasteena
Sataedu, Auditorio, Suoratie 1, Kokemäki,
14.5.2012
Yhteistyöllä entistä parempaa
Monialainen yhteistyö nuorisopalveluissa
Valtio-opin dosentti Tapio Kuure
Sosiaalikehitys Oy/Opit käyttöön-projekti
Monialaisen yhteistyön sanasto
”lyhyt oppimäärä”
•
•
•
•
•
•
Moniammatillinen
Monialainen
Sektorit ylittävä
Poikkihallinnollinen
Horisontaalinen
Siilomainen
# Kuka tietää eniten?
# Paljastuuko yhteinen
tietämättömyys?
# Onko viisaus on
jossain muualla?
Monialaisessa yhteistyössä toistuvasti esiintyvät
haasteet
• 1. Kätketyt motiivit
• Kätkettyjä motiiveja ymmärretään yleensä olevan
”toisilla” osapuolilla
• 2. Kaikkien täytyy voittaa
• win-win ja win-win-win
• 3. Yhteistyö vaatii aikaa
• yhteistyöhön täytyy olla motivoitunut, koska se vie
väistämättä aikaa
… yhteistyön haasteet… jatkuu
• 4. Yhteistyö vaatii erilaisia foorumeita
•
•
•
•
strategisia
operatiivisia
teknologiavälitteisiä
face-to-face tilanteita
• 5. Yhteistyö vaatii kärsivällisyyttä
• usein tuntuu siltä, että asiat hoituisivat nopeammin yksin
• 6. Yhteistyö vaatii jatkuvuutta
henkilösuhteissa
• ilman jatkuvuutta luottamuksen rakentaminen on vaikeaa
• Satunnaisuus estää tavoitteellisuutta ja turhauttaa
… yhteistyön haasteet… jatkuu
• 7. Osapuolien on tunnistettava oma roolinsa ja
pitäydyttävä siinä
• oma identiteetti lisää uskallusta yhteistyöhön
• 8. Kieliongelmia ei saa väheksyä
• ”pilotti”, ”köyhää”
• on uskallettava astua ulos omalta mukavuusalueelta
• 9. Mukana olevien henkilöiden mandaatti
• ilman mandaattia keskustelu rämettyy
… yhteistyön haasteet. ”Last but not least”
• 10. Poliittiset päättäjät osoittavat prioriteetit
• ilman poliittista tahtotilaa on vaikea työskennellä
• Mikä on tahtotila monialaisen yhteistyön
kehittämisessä?
» Keskushallinnossa
» Aluehallinnossa
» Kunnissa
Esimerkki monialaisesta ja
moniamatillisesta yhteistyöstä
• CASE:
• Etsivästä nuorisotyöstä etsivään nuorisotyön
otteeseen
• Työntekijältä vaadittavat taidot
• nuoren kohtaaminen ja luottamuksen saaminen
• kyky toimia sektoroituneessa palvelujärjestelmässä
ETSIVÄN NUORISOTYÖN KONTEKSTIT – siirtyminen omalta mukavuusalueelta
(Kuvio: Tapio Kuure)
Yksilökohtainen
työ
Privaatti, intiimi tila – perhe rules
* Nuorisotyöntekijän osaaminen:
rinnalla kulkeminen, läsnäolo ja
luottamus
* Prosessi pitkä
* Vaikutukset havaittavissa pitkällä
aikajänteellä
* Preventiivistä ja reaktiivista työtä
* Nuoren näkökulma: kaihdinten takana
Tulkintarepertuaari:
"Kotiin jumittunut nuori"
Sanasto:
Psykologinen ja sosiaalipsykologinen
Julkinen ja puolijulkinen tila –
nuorisokulttuuri rules
* Nuorisotyöntekijän osaaminen:
kyky kohdata ja puuttua asiaan
* Nopea puuttuminen ja
välittömät vaikutukset
* Preventiivistä
* Nuoren näkökulma: näyttäytymisen
areena
Tulkintarepertuaari:
"Tyyli on nuoren perusoikeus"
Sanasto:
Nuorisotyön ja nuorisokulttuurin
sanasto
Asiantuntijainstituutio tilana –
asiantuntija rules
* Nuorisotyöntekijän osaaminen:
moniammatillinen yhteistyö nuoren kanssa
* Prosessi pitkä
* Hoitavaa, reaktiivista työtä
* Nuoren näkökulma: potilas tai asiakas
Tulkintarepertuaari:
"Aloitettiin lääkitys ja unohdettiin työnhaku"
Sanasto:
Psykiatrinen tai lääketieteellinen
Hallinto ja palvelujärjestelmä tilana –
byrokratia rules
* Nuorisotyöntekijän osaaminen:
koordinointi ja nuoren ohjaaminen
palveluverkostossa
* Nopea puuttuminen ja välittömät vaikutukset
* Preventiivistä
* Nuoren näkökulma: byrokratian viidakossa
Tulkintarepertuaari:
"… ei voida ottaa asiakkaaksi"
Sanasto:
Palvelujärjestelmää kuvaava hallinnollinen
sanasto
Verkostoituminen,
monialaisuus
Palvelujärjestelmä
omaishoitoperheen
silmin
VETERAANIKUNTOUTUS
avo/laitos
RAVINTONEUVONTA
HAMMASHOITO
ravitsemusterapeutti
VETERAANITOIMISTO
FYSIOTERAPIA
JALKAHOITO
OMAHOITOVÄLINEJAKELU
ATERIA PALVELU
KOTIHOITO/-KSH
-siivous,pyykki
- kauppa-asiat
- hälytyspalvelut
- lääkityksen seuranta
DEMENTIANEUVOJA
APTEEKKI
farmaseutti
TERVEYDENHOITAJA L
L
LL
L
L
L
L
L
L
L
L
Perhe
L
L
VANHUSPALVELUJEN
SOSIAALITYONTEKIJÄ
OMAISHOIDON
TUESTA
VASTAAVA
INVAPARKKIOIKEUS
Poliisi
L
LL
L
ERIKOISLÄÄKÄRI
KELA:
-lääkekorvaukset
L
- hoitotuki
- asumistuki
- sopeutumisvalmennus
- kuntoutus
Pkl:n
MUISTIHOITAJA
LAH-hoitojaksot
MAISTRAATTI
edunvalvonta
PÄIVÄTOIMINTA
Lähde: Saarenheimo M & Pietilä M: Omaishoito ja
palvelujärjestelmä. Kirjassa: Eloniemi-Sulkava U
ym. Omaishoito yhteistyönä. Vanhustyön
keskusliitto 2006
L
Terveyskeskuslääkäri
KULJETUSPALVELUT
JÄRJESTÖJEN JA
YKSITYISET PALVELUT:
- kotipalvelu
- Senioripysäkki
-omaishoitoyhdistykset
-fysioterapia
-lääkärit
APUVÄLINEET
asunnon muutostyöt
apuvälineyksikkö/
toimintaterapeutti
PANKKI
- valtuutus
- juristit
VEROTTAJA:
-kotitalousvähennys
- veronmaksukyvyn
vähennys
L = lääkärin lähete/lausunto tarvitaa
asian/palvelun hakemiseksi
Liikkuva koulu
OAJ
STM,
Puolustushallinto
OKM
LIKES
Liito Ry
OPH
Muu
taho?
Muu
taho?
Hankkeen
pilottikoulut
v.2010-2012
Muu
taho?
Terveydenhuolto
Ohjelman
pilottikoulut
v.2012-2015
Mentoriverkosto
Pilottikoulut
ELY
paikalli
stuki
Tekninen
toimi
Urheiluakatemia
Jyväskylän
Yliopisto
Liikunta
toimi
ELY
paikallist
uki
SLUAluejärjestö
Mentori
verkosto
Muut LKkulttuurin
koulut
ELY
paikalli
stuki
SLU
Nuori
Suomi
KLL
Urheiluseurat
Lajiliitot
ELYkeskus
Kansant
erveys
järjestö
t
Yhteistyöverkosto
FSI
Kiitos huomiosta!
- ja käytetyt lähteet:
•
•
•
•
•
•
•
•
Per-Uno Frank: Samarbete svårt. Esitelmä Ungdomsstyrelsen, Stockholm, 9.9.2011.
Ulrika Westrup och Jan E Persson: Gränsöverskridandeledarskap och styrning. Förutsättningas
för preventivt arbete med barn och ungdomar. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Skriftserie
2007:3
Samverkansprojektet: Tillsammans. Samverkansprojektet i teori och praktik.
Ungdomsstyrelsens skrifter 2002. (Rolf Josefsson, Per-Uno Frank, Lisa Modée)
Anna-Leena Aura: Toimiva yhteistyö, työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot.
Jyväskylä Studies in Humanities 179, 2012.
Kirsi Nousiainen ym. Monialainen yhteistyö ja verkostomaiset työtavat lasten ja nuorten
palveluissa. Sektoritutkimuksen neuvottelukunta, Osaaminen työ ja hyvinvointi, 2011:8.
Jaana Männikkö:Etsivän nuorisotyön ja työnotteet pika-analyysi, 2011.(
http://www.kaupunki-innovaatiot.fi/category/julkaisut)
Tapio Kuure: Etsivä nuorisotyö. Pika-analyysi. Julkaisematon esitelmä ympäristöministeriössä
kaupunki-innovaatiot hankkeen johtoryhmälle 14.12.2010.
Antti Blom: Liikkuva koulu-hanke. Seminaariesitys 18.4.2023, Viking Mariella.

similar documents