Jatehuollonkavatpaiva_Ahokas

Report
Siirtokuormausasemien suunnittelussa huomioitavia
tekijöitä
Mikko Ahokas
WSP Finland Oy
Siirtokuormausaseman suunnittelu – keskeiset toimijat
Urakoitsijat
Siirtokuormaus
asema
Laitevalmistajat
Suunnittelun vaiheet
Suunnittelu
Operointi
Urakointi
Ympäristölupa vireille
5
INVESTOINTIPÄÄTÖS
4
ESISUUNNITTELU
-
SKENAARIOT
RAKENNERATKAISUT
3
2
1
Siirtokuormausasemien suunnittelussa huomioitavat tekijät
Alustava Esisuunnittelu
Kapasiteetin määritys? Onnistuneet ratkaisut.
Tutustumiskäynnit? Excursiot? Eri tyyppiset
rakenneratkaisut? Rakenneratkaisujen
hintahaarukka? Haastattelut.
Tietojärjestelmät
Mitä tietoja halutaan kerätä automaattisesti?
Siirtoasiakirjat? Tarkastuset? Tonnimäärät?
Kuljettajat? tietoturvavaatimuksia suuret hankkeet
asettavat? Tiedot viranomaisille.
Montako siirtokuormausasemaa kannattaa
rakentaa alueellisesti ts. Kannattaako
siirtokuormata vai ajaa suoraan? Sijoituspaikkojen
määrittely? Jätemäärät? Skenaariot?
Ympäristöasiat
Tietojen kerääminen ympäristöluvan hakemista
varten. Viranomaisneuvottelut. Siirtokuormausaseman suunnittelussa tulee ottaa
huomioon ympäristöluvassa esitetyt
lupamääräykset
Esisuunnittelu
Hankintatoimi ja ostaminen
Alustava aikataulu, lay-out (tilantarve), materiaalivirtalaskelmat, tarvittavat maamassojen siirrot,
rakenneratkaisu, alustavat sähkö- ja
viemäröintiratkaisut. Alustava kustannusarvio
Vaatimukset laitetoimittajille? Vaatimukset
suunnittelijoille? Hankintatoiminnan kyvykkyys ja
kypsyys?
URAKAT
Varsinainen suunnittelu
Rakennusurakka
Maa- ja betonirakennustyöt
Teräsrakenteet
Sähköistys
Asfaltointi
Projektointi (aikataulutus, vaiheistus)
INFRA (maankäyttö, vesi- ja viemäröinti, layout,
rakennesuunnittelu (halli/katokset), laitteisto
(prosessi), sähkösuunnittelu, työnjohto.
Tarkennettu kustannusarvio
Alueellinen suunnittelu (kuntataso)
Suunnittelu – ympäristöasiat, viranomaiset
Ympäristöön liittyviä kysymyksiä?






Miten vahinko- tai onnettomuustilanteeseen varaudutaan esim. öljyvuodon sattuessa?
Mihin vettä ensisijaisesti käytetään? Miten alueen viemäröinti järjestetään?
Miten pölyn leviäminen ja roskaaminen estetään? Miten maaperään pääsevät päästöt estetään?
Miten alueen vaativat olosuhteet on huomioitu (lumi ja tuuli)?
Onko toiminta alueella turvallista?
Aiheutuuko toiminnasta melua?
Suunnittelu – suunnittelutoimisto
Suunnittelutoimiston tehtäviä










Valaistussuunnittelu
Viemäröintisuunnitelmat
Maaperän kantavuus, vietot
Riittävän tilantarpeen määrittely, käytettävän kaluston (autot), mitat ja ulottuvuudet. Liikennejärjestely
Sähkösuunnitelmat, ATK-liitännät, kameravalvonta
Materiaalivalinnat, pinnoitusvalinnat (mm.sähköjohdot)
Siirtokuormauslaitteet (mitat, tarvittavat liitynnät, turvaetäisyydet)
Maamassojen siirtoihin liittyvät suunnitelmat
Rakennesuunnitelmat (katos, betonirakenteet)
Liikennesuunnittelu
Suunnittelu - laitevalmistaja
Laitevalmistajan kysymyksiä?






Onko tarvittavat turvaetäisyydet otettu huomioon suunnittelussa?
Onko laite suunniteltu toimimaan ulkotiloissa? Onko tila katettu?
Onko lattialla riittävä kantavuus?
Kuka hoitaa päivittäiset / viikottaiset huoltotoimenpiteet?
Miten laitteen puhtaudesta pidetään huolta?
Kapasiteetti, tarvittavat sähköliitynnät, valaistus?
Suunnittelu - käyttäjä
Käyttäjän kysymyksiä?





Onko laite turvallinen käyttää?
Järjestetäänkö laitteen käytöstä koulutusta?
Suojautumistarpeet?
Toiminta onnettomuustilanteessa?
Toiminta häiriötilanteessa?
Investointipäätökseen vaikuttavia tekijöitä
INVESTOINTIPÄÄTÖKSEEN
VAIKUTTAVAT ASIAT
• Jätemäärän vaikutus investointiin?
• Siirtokuomausaseman käyttökustannukset?
• Kuormauslaitteiston hinta?
• Vaikutus jätemaksuun?
• Tarvittava lisähenkilöstö?
• Toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset?
• Muut syyt?
Siirtokuormausaseman investoinnin vaikutu jätemaksuun
Siirtokuormausaseman investoinnin vaikutus jätemaksuun
 Lähtötietoina siirtokuormausaseman investoinnin suuruus 400 000 euroa,
käyttökulut 60 000 euroa/vuosi, jätemäärä 15 000 tonnia, tarkasteluaika 15
vuotta, korkokanta 4 %.
 Kyseisillä lähtötiedoilla siirtokuormausaseman investointi ja käyttö nostaa
jätemaksun hintaa 7 euroa/jätetonni.
 Taulukossa 1 on esitetty siirtokuormausaseman investoinnin vaikutus
jätemaksuun vastaanotetun jätemäärän muuttuessa.
Taulukko 1. Siirtokuormausaseman investoinnin vaikutus jätemaksuun vastaanotetun jätemäärän muuttuessa
Jätemäärä [t/v]
5000
10 000
15 000
20 000
Siirtokuormausaseman investointi [€]
400 000
400 000
400 000
400 000
Siirtokuormausaseman käyttökustannukset [€/v]
60 000
60 000
60 000
60 000
20
10
7
5
Vaikutus jätemaksuun [€/t]
ESIMERKKI PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN
SIIRTOKUORMAUSASEMAN KUSTANNUKSISTA
SUUNNITTELUTYÖ
Siirtokuormauslaitteet
Maa- ja betonirakennetyöt
12 000 €
120 000 €
237 000 €
(Asfaltointi 16 000€)
CASE: ”Edullinen katosmalli”
”edullinen katosmalli”
”Talousjätteiden siirtokuormausaseman käyttö ja tyhjennys oli kärsinyt
viimetalvien runsaista lumimääristä. Yhdessä tilaajan kanssa suunnittelimme
katosmallin joka pysyi kooltaan ja kustannuksiltaan suhteellisen pienenä mutta
suojasi silti tarvittavat kohdat. Kuten aijempinakin vuosina, lunta tuli taas
riittävästi joten saatoimme todeta katoksen toimivaksi.
Suunnittelua yhdessä tilaajan kanssa ja toteutus.
CASE: ”ECOSIR” maanalainen siirtokuormausasema
”deep station”
”pienen kaupungin kaatopaikka maan alle”
CASE: ”COMPACTOR” SIIRTOKUORMAUSASEMA
”MP 6000 TS”
MODERNI SIIRTOKUORMAUSASEMA

similar documents