SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATIO

Report
SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLLON
AUTOMAATIO
PUHDASTILASEMINAARI
Toivo Naaranlahti
22.11.2013
SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLTO
Lääkehuolto varmistaa, että potilaiden tutkimusja hoitotilanteissa on käytettävissä
tarkoituksenmukaiset lääkkeet.
Osallistuvat:
- sairaala-apteekit
- sairaaloiden hoitoyksiköt
SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLTO
Sairaala-apteekit vastuussa
SAIRAALA-APTEEKKIEN TOIMINNOT
Lääkelogistiikka: isot varastot, velvoitevarastointi
Lääkkeenvalmistus
•
•
•
•
Omat valmisteet
Käyttökuntoon saattaminen
Ei-steriili valmistus
Aseptinen valmistus
Kliiniset palvelut (osastofarmasia)
YLEISIÄ TUNNUSPIIRTEITÄ
• Paljon käsityötä, nostelua, vaikeita asentoja
• Logistiikan volyymi iso
• Lääkkeenvalmistuksessa paljon reseptejä,
pieniä sarjoja
• Puhdastilatyöskentelyä
• Tarkkuutta vaativaa työtä, virheiden pelko
• Sekaantumisvaara olemassa
• Toiminnan taloudellinen merkitys iso
MITÄ SAIRAALOIDEN
LÄÄKEHUOLLOSSA ON TAPAHTUNUT?
• Alueellista keskittymistä (1990-luvulta lähtien)
• Toimintojen keskittymistä (esim. sytostaattien
valmistus apteekkiin)
• Laatuvaatimusten kiristymistä
• Osastofarmasian laajeneminen
USAN TILANNE
• Automaatio ja teknologian hyödyntämien
lisääntyneet 10 vuoden aikana huomattavasti
• Sähköinen lääketilaus ja -määräys
• Elektroniset ”älykaapit” osastoille
• Apteekin robotit ja karusellivarastot
• Lääkkeenvalmistuksen automaatio (ruiskujen
täyttöautomaatit, isot robotit)
• Viivakoodin käyttö tunnistukseen yleistynyt
MITÄ LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATIO
ON?
• Automaatio koostuu laitteista ja ohjaavista
tietojärjestelmistä
• Aikaisemmin ollut joitakin jakelupumppuja ja
annostelijoita
MITÄ LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATIO
ON jatkuu…
• Automaatiota hyödynnetty paljon erityisesti
lääketeollisuudessa ja lääketukuissa
(logistiikka)
• Suora soveltaminen sairaalafarmasiaan ei ole
kannattanut
• Laboratorioautomatiikka ei myöskään ole
tukenut sairaala-apteekkeja
SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLLON
AUTOMAATION UUDET TUULET
POTILASKOHTAINEN ANNOSJAKELU
1. automaatiosovellutus Suomessa (Turun
kaupunki 1990-luvun alkupuoli); (Suomen
laitteet Baxter, Tosho)
-Sovellettu perusterveydenhuoltoon
-Kokeiluja sairaaloissa (TAYS, KYS)
-Yksityisiä annosjakeluyrityksiä
-Tilausjärjestelmät olleet esteenä
sairaalasovellutuksille.
LÄÄKEVARASTOAUTOMAATIT
Yksityisapteekeissa käytössä.
1. KERÄILYVARASTOAUTOMAATIT (TYKS, PK-KS,
KAKS); (Rowa, Newico)
- Varastoivat, keräilevät, pakkaavat
- Säästävät tilaa
- Viivakooditunnistus, kamera
2. OSASTOJEN ELEKTRONISET LÄÄKEKAAPIT
(OYS, TAYS, KYS); (PYXIS, HEALTH TEC, NEWICO)
ELEKTRONISET LÄÄKEKAAPIT
Ominaisuuksia:
(lähikaapit tai keskuskaapit; läpianto tai ilman)
- Käyttäjähallinta
- Lääkkeiden tunnistus, viivakoodi
- Lääkkeen noutamisen ohjaus, valot
- Käytön kirjaaminen
- Mahdollistaa ohjeistuksen ja dokumentaation
- Estävät virheitä, vähentävät varastoja
Leikkaussali- ja hoitohuonekohtaiset
e-kaapit
LÄÄKKEENVALMISTUKSEN AUTOMAATIO
Vaatimukset/kriteerit/tarpeet:
- tarkkuus
- puhdastilakelpoisuus
- ei ristikontaminaatiota,
- tunnistaminen (ainakin lääke)
- helppo käytettävyys ja siivottavuus
- hävikin vähentäminen
- etiketöinti, dokumentaatio
- integroitavuus tietojärjestelmiin
LÄÄKKEENVALMISTUKSEN AUTOMAATIO
LAITTEITA:
Sytostaattien valmistusrobotti : ensimmäinen CytoCare, Health
Robotics, Italia; Riva, Intelligent Hospital Systems, Kanada
Näissä sovellettuja tekniikoita:
vaakatunnistus
kameratekniikka
viivakooditekniikka
Robotin sisällä A-tilaluokka (ympäristö B)
Etiketöinti
Laitteistot kalliita ja melko suuria (ei suomessa käytössä)
LÄÄKKEENVALMISTUKSEN AUTOMAATIO…
LAITTEITA:
i.v.-lääkkeiden käyttökuntoon saattamisrobotti i.v.STATION, Health Robotics (Riva ym.)
- samantyyppinen kuin CytoCare
I.v. Icon (Newico Oy) tilattu KYSille
- täyttää ruiskuja
- viivakooditunnistus
- etiketöinti
MUITA SOVELLUTUKSIA
• Raskaiden tavaroiden käsittely
• Kokonaisvaltainen potilaskohtaisiin annoksiin
jakeleva järjestelmä (mm. Swisslog), unit
dose-järjestelmä
• Sytostaattien raaka-ainevarasto KYSille
- viivakooditunnistus
- integraatio apteekin järjestelmään
SYTOSTAATTIEN RAAKA-AINEVARASTO
SYTOSTAATTIEN RAAKA-AINEVARASTO
MUITA SOVELLUTUKSIA…
• Punnitukseen ja tietojärjestelmään perustuvia
tuotannonohjausjärjestelmiä
lääkkeenvalmistukseen
•
•
•
•
Puhdastilan olosuhdemonitorointi
Tilatekniset ratkaisut
”Käsimikrot”
…
TIETOJÄRJESTELMÄINTEGRAATIOT
• Välttämättömiä, kytkevät osaprosessit
toisiinsa (vrt. automaatio yleensä)
Tarvittavia tietoja:
- lääketiedot
- potilaiden hallintatiedot
- potilaiden hoitotieto (mm. lääkemääräykset)
INTEGRAATIODEN HAASTEITA
• Kaksisuuntainen tietoliikenne
• Yhtenäinen tietorekisteri (mm. lääketiedon
pitää olla yksiselitteistä)
• Raskaita rakentaa
• Vaativat huolellista testausta
• Käyttöönotto edellyttää validointia
AUTOMAATIOLLA HAETTAVA ETUJA
•
•
•
•
Toiminnan sujuvuus ja varmuus
Jäljitettävyyden mahdollistaminen
Parantunut ergonomia
Turvallisuus, virheiden välttäminen sekä apteekin
puhdastiloissa, varastoissa että osastoilla
• Nykyistä parempi varastonhallinta, sairaaloissa
osastojen lääkekaapit keskitettyyn valvontaan
• Käyttäjien hallinta (tunnistus)
HAETTAVIA ETUJA …
• Lääkkeenvalmistuksen prosessin
turvallisuuden lisääminen (manuaalisen
varmistuksen vähentäminen)
• Paperiton puhdastila tavoitteena
• Lääkkeenvalmistuksen raaka-aine hävikin
vähentäminen (vrt. keskittäminen)
AUTOMAATIOON LIITTYVIÄ UHKIA
• Lisää työvoiman tarvetta!
• Automaatiosta ei saa tulla isäntä
• Ei ole käyttäjäystävällistä (käyttöjärjestelmät
hitaita tai monimutkaisia)
• Häiriöt ja viat blokkaavat toiminnan
• Systeemivirheen mahdollisuus
• Liian kallis investointi ja ylläpito
• Puhdastilat ovat oma haasteensa
Automaatio puhdastiloissa
- Automaatio voi säästää tilaa, jota se myös vie
(robottien toimintasäde). (CytoCare ym.)
- Siivous voi olla haasteellista, kokemusten mukaan
se on kuitenkin onnistunut hyvin.
- Prosessiin perehdytyksen havaittu olevan
helpompaa.
- Huolto voi olla haasteellista
LOPUKSI
• Uusien prosessien opettelua
• Tarvitaan kokemusta ja yhteistyötä
• Hyödyt tulevat esiin pitkällä aikavälillä
(turvallisuus- ja taloushyödyt)
• Automaatio on tulossa/tullut jäädäkseen
suomalaiseen sairaaloiden lääkehuoltoon, sekä
apteekkeihin että osastoille
• AUTOMAATIO EI OLE ITSEISARVO. PÄÄMÄÄRÄNÄ
ON POTILASTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN!

similar documents