Lääkehoidon päivä 2015

Report
Lääkehoidon päivä
Toimiiko lääkehoitosi?
19.3.2015
Mikä on Lääkehoidon päivä?
 Lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon
ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä
 Toteutetaan paikallisina tapahtumina
 Pääviesti ”Tunne lääkkeesi”
 Järjestetään 19.3.2015 teemalla ”Toimiiko
lääkehoitosi?”
Lääkehoidon päivän tavoitteet
Lääkkeiden käyttäjät (1/2)
Aktivoida lääkkeiden käyttäjiä:
 tunnistamaan ja seuraamaan lääkehoitojensa toivottuja
vaikutuksia, kuten oireiden häviäminen tai toimintakyvyn
paraneminen
 tunnistamaan ja seuraamaan lääkehoitojensa mahdollisia
haitta- ja yhteisvaikutuksia tai muita ongelmia
 ylläpitämään ajantasaista lääkityslistaa (ml.
itsehoitolääkkeet ja ravintolisät ja rokotteet)
 kertomaan lääkehoitojensa vaikutuksista ja
lääkitysongelmaepäilyistä sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisille
Lääkehoidon päivän tavoitteet
Lääkkeiden käyttäjät (2/2)
Aktivoida lääkkeiden käyttäjiä:
 kysymään ja etsimään aktiivisesti tietoa omasta
lääkehoidostaan luotettavista tiedonlähteistä
 käymään oman lääkehoitojensa edellyttämissä
kontrolleissa tarkoituksenmukaisesti (esim.
lääkärissä käynnit, seurantamittaukset)
 toteuttamaan lääkehoidon seurantaa myös
omatoimisesti yhteistyössä terveydenhuollon
ammattihenkilöiden kanssa
Lääkehoidon päivän tavoitteet
Alan ammattilaiset (1/2)
 lisätä kansallista ja alueellista moniammatillista
yhteistyötä
 kannustetaan moniammatilliseen yhteistyöhön lääkehoitojen
seurannassa, esimerkiksi julkisen perusterveydenhuollon,
sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon, yksityisen terveydenhuollon,
apteekkien ja potilasjärjestöjen välillä
 kannustetaan sopimaan terveydenhuollon organisaatioiden välillä
konkreettisia toimintatapoja lääkehoitojen seurannassa, ja kun
havaitaan toimenpiteitä vaativia ongelmia
Lääkehoidon päivän tavoitteet
Alan ammattilaiset (2/2)
 kannustaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia
aktiivisesti
 tarkistamaan lääkkeiden käyttäjiltä lääkehoitojen tavoitteiden
saavuttamista:




Tehoaako lääke toivotulla tavalla?
Kuinka lääkettä on otettu?
Onko lääkityksessä ollut ongelmia?
Koska lääkkeen käyttäjä on viimeksi käynyt lääkärin tai hoitajan
seurantakäynnillä ja milloin seurantamittauksia on tehty
(terveydenhuollon ammattilaisen toimesta tai omatoimisesti)?
 varmistamaan, että kaikki käytössä olevat lääkkeet (ml.
itsehoitolääkkeet, ravintolisät ja rokotteet) on ajantasaisesti kirjattu
lääkityslistaan sekä hoito- ja palvelusuunnitelmaan turvallisen
lääkehoidon varmistamiseksi ja seurannan helpottamiseksi.
 rohkaisemaan lääkkeiden käyttäjiä kertomaan erityisesti
pitkäaikaisen, mutta myös lyhytaikaisen, lääkehoitonsa
onnistumisesta
Lääkehoidon päivän tavoitteet
Alan opiskelijat
 lisätä tietoisuutta
 lääkehoitojen seurannan merkityksestä
 oman ammattikunnan roolista siinä, sekä
 olemassa olevista menetelmistä ja työkaluista
lääkehoitojen seurantaan osana alan eri
sektoreiden koulutusta
Lääkehoidon päivän tavoitteet
Järjestöt
 osallistua kansalliseen ja alueelliseen
moniammatilliseen yhteistyöhön
 kannustetaan osallistumaan moniammatilliseen
yhteistyöhön esimerkiksi julkisen
perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja
erikoissairaanhoidon, yksityisen terveydenhuollon
ja apteekkien kanssa
 kannustetaan osallistumaan Lääkehoidon päivän
järjestämiseen paikallisissa tapahtumissa ja
tiedottamaan päivästä
Päivän aikana
 Terveydenhuollon ammattilaisten verkostoitumista potilaan
hyödyksi
 Tapahtumia esimerkiksi apteekeissa ja terveyskeskuksissa sekä sosiaali- ja
terveysalan koulutusyksiköissä
 Yleisöluentoja
Lääkehoidon päivää
19.3.2015 toteuttavat
Viranomaiset
 Fimea, Kela, THL, Valvira
Yliopistot
 Helsingin yliopisto
 Itä-Suomen yliopisto
Ammattijärjestöt ja tieteelliset yhdistykset
 Suomen Apteekkariliitto
 Suomen Farmasialiitto ry
 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
 Suomen Lääkäriliitto
 Suomen Proviisoriyhdistys ry
 Suomen sairaanhoitajaliitto ry
 Tehy ry
Apteekit
 Apteekkariliiton jäsenapteekit
 Itä-Suomen yliopiston apteekki
 Yliopiston Apteekki
Sairaalat ja sairaala-apteekit
 Helsingin kaupunki, Haartmanin
päivystyssairaala
 HUS-Apteekki
 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, TYKS
sairaala-apteekki
 KYS-apteekki
Lääkehoidon päivää
19.3.2015 toteuttavat
Opiskelijajärjestöt
 Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt
 Suomen Medisiinariliitto ry
 Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain
Liitto ry
 Tehyn opiskelijayhdistys ry
 Sairaanhoitajaliiton opiskelijajäsenet
Lääkeyritysten edunvalvontajärjestöt
 Lääketeollisuus ry
 Rinnakkaislääketeollisuus ry
Lääketietoa tuottavat yhtiöt
 Lääketietokeskus Oy
 Kansallinen lääkeinformaatiokeskus Klik Oy
 Pro dosis Oy
Muut
 Itä- ja Keski-Suomen Kaste
 Etelä-Suomen Kaste
Järjestöt
 Suomen Potilasliitto ry
 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys
 Suomen Diabetesliitto ry
 Suomen Sydänliitto ry
 Hengitysliitto ry
 Allergia- ja Astmaliitto
 Kuluttajaliitto
 Suomen Reumaliitto ry
 Suomen Luustoliitto ry
 Suomen Parkinson-liitto ry
 Suomen Selkäliitto
 Muistiliitto ry
 Munuais- ja maksaliitto

similar documents