Maatilan yhtiöittäminen, Ilkka Ojala

Report
Maatilan yhtiöittäminen
- verotus ja osakassopimukset
Suonenjoki 29.12.2014
Ilkka Ojala, OTL, VT
Konsultointi Ojala Oy
Näkökohtia
•
Yksittäisen tilan yritysmuotoa suunniteltaessa
verotus käytännössä ollut ratkaiseva tekijä
•
•
•
Yhteistoiminnan järjestämiseksi yhtiön käyttäminen
usein tarkoituksenmukaista; silloin veromotiivi ei
välttämättä ole keskeinen peruste
•
•
Ei yleensä perustetta yhtiöittää, jos ei veroetuja
Ilman yhtiömuotoa vähemmän sääntelyä, varojen käyttö
vapaampaa
Toimintojen yhdistäminen, yhteiset kotieläinyksiköt,
koneyhtiöt yms.
Yhtiölainsäädännöstä pelisäännöt hallinnolle,
päätöksenteolle yms.
Konsultointi Ojala Oy
2
Maatilan verotus, kun ei yhtiötä
= ei yhtiötä
• tulo lasketaan tulolähteittäin: MVL - EVL - TVL
• yritystulo (maatalouden tulo ja elinkeinotoiminnan
tulo) jaetaan pääomatuloon ja ansiotuloon
• pääomatuloa 20 % (tai 10 % tai 0 %)
nettovarallisuudesta
• Pääomatulosta 30 / 33 %:n vero
•
•
Rajana 30 000 euron pääomatulo (2015)
Ansiotulon vero progressiivinen  vero voi
nousta pääomatulon veroa korkeammaksi
Konsultointi Ojala Oy
3
Ansiotulo maataloudesta
•
Nettovarallisuus voi olla tuloihin nähden pieni
•
•
Eläimiä, varastoja, saamisia tai rahavaroja ei oteta
huomioon nettovaroina lainkaan
Pellon vertailuarvo vähäinen suhteessa käypään arvoon
•
•
Verotuksen nettovarallisuus voi olla negatiivinen
•
•
•
tästä toisaalta huomattava etu sukupolvenvaihdoksissa
Jos esim. peltoa ostettu velkarahoituksella
Koko tulo on ansiotuloa
Ansiotulon ankara verotus on keskeisin peruste
yksittäisen maatilan yhtiöittämiselle
Konsultointi Ojala Oy
4
Pellon nettovarallisuusarvo 2015,
esimerkkejä
Kunta
Salaojittamaton €/ha
Salaojitettu €/ha
Joroinen
268,80
628,36
Kerava
650,02
1 009,58
Kiuruvesi
179,13
538,69
Kuopio
225,61
585,17
Sodankylä
49,00
408,56
Somero
560,56
920,12
Suonenjoki
234,50
594,06
Konsultointi Ojala Oy
5
Osakeyhtiön verotus
•
•
Erillinen verovelvollinen
Verokanta 20 %, ei riipu tulojen suuruudesta
•
•
Verotettava tulo määritetään tulolähteittäin => MVL EVL – TVL
•
•
•
6
OY:n tuloa ei jaeta pääomatuloon ja ansiotuloon
MVL: maatalous (MVL 2 §). Maatalouden määrittely ei
riipu yritysmuodosta. Se mikä on yksityiselle
maataloudenharjoittajalle maataloutta, on sitä myös
osakeyhtiölle
EVL: liike- ja ammattitoiminta. Esim. maataloudesta
eriytynyt jalostustoiminta tai täysin erillinen toiminta
TVL: henkilökohtainen tulolähde. Esim. metsätalous
Konsultointi Ojala Oy
Osinkoverotus
•
•
Jako pääomatuloon ja ansiotuloon koskettaa myös
OY-muotoista yrittäjää, kun hän nostaa tuloa yhtiöstä
itselleen
OY:n osinko (TVL) voi olla
•
•
•
•
•
7
25 %:sti veronalaista pääomatuloa
85 %:sti veronalaista pääomatuloa
75 %:sti veronalaista ansiotuloa
Pääomatulo-osinko perustuu yhtiön nettovarojen
pohjalta laskettuun matemaattiseen arvoon
Pääomatulo-osinko: 8 % matemaattisesta arvosta
Konsultointi Ojala Oy
Osinkoverotus
•
Jos pääomatulo-osinkoa enintään 150 000 euroa,
veronalaista 25 %
•
•
Jos pääomatulo-osinko yli 150 000 euroa,
veronalaista 85 %
•
•
8
Vero silloin 25,5 % (28,05 %) osingosta
Jos osinko yli 8 % matemaattisesta arvosta,
veronalaista ansiotuloa 75 %
•
•
Vero silloin 7,5 % (8,25 %) osingosta
Vero voi olla 42 % osingosta
Jos nostetaan vain lievemmin verotettu pääomatuloosinko, kokonaisvero (yhtiö + osakas) on 26 %
Konsultointi Ojala Oy
Osakeyhtiön etu
Osakkaan tuloa voidaan “säännöstellä”
Verotettavaa ansiotuloa ei muodostu ”väkisin”,
määrän voi itse päättää
Yhtiön vero aina 20 %: helpottaa yritystoiminnan
lainojen lyhentämistä (verrattuna esim. 50 %:n
ansiotulon veroon)
Yhtiössä työskentelevä osakas voi myös nostaa
palkkaa: marginaalivero matalilla tulotasoilla jopa
alle 26 %, jolloin palkka alentaa kokonaisveroa
•
•
•
•
•
9
Sotu muistettava
Konsultointi Ojala Oy
Varojen nosto Oy:stä, MYEL-yrittäjä
(Somero, MYEL-tulo 18000 euroa)
Kokonaisvero
Palkka,
max.
(noin)
1 Palkka, marginaalivero alle 26 %
0 - 26 %
17 000
2 Pääomatulo-osinko, enintään 150 000
euroa
26 %
3 Palkka, marginaalivero 26 - 30 %
26 - 30 %
4 Pääomatulo yhtiöstä (korko)
30 % (33)
5 Palkka, marginaalivero 30 - 42,4 %
30 – 42,4 %
6 Pääomatulo-osinko, yli 150 000 euroa
42,4 %
7 Palkka, marginaalivero yli 42,4 %
42,4 % -
10
25 000
40 500
Yli 41 000
Konsultointi Ojala Oy
Esimerkki, viitteellinen.
Oletuskunta Suonenjoki, vuosi 2015
•
•
•
•
Maatalouden nettotulo 100 000 €. Negatiivinen
nettovarallisuus  tulo kokonaan ansiotuloa. Yksi
yrittäjä, MYEL-työtulo 36 000 €
 Ansiotulon vero noin 42 671 €
Jos tila OY, ja omistaja nostaa 30 000 €:n palkan, yhtiön
verotettava tulo (640 €:n sotu huomioon ottaen) 69 360 €
Yhtiön vero 13 872 €, osakkaan n. 7 327 €. Verot
yhteensä n. 21 199 €
 Erotus 21 472 euroa
Yhtiön jakamasta osingosta aiheutuu lisää veroa;
mahdollisuus nostaa osinkoa 7,5 %:n verolla
Konsultointi Ojala Oy
11
Osakkeen matemaattinen arvo
•
•
Keskeinen tekijä TVL-osinkojen suunnittelussa
Matemaattinen arvo = nettovarallisuus jaettuna
osakkeiden kokonaismäärällä
•
Joskus matemaattisesta arvosta osakaskohtaisia
vähennyksiä
•
•
•
Nettovarallisuus lasketaan osingon verovuotta
edeltävän vuoden tilinpäätöksen pohjalta
•
12
asunto
osakaslaina
Vuonna 2015 saadun osingon pääomatulo-osuus
määritetään 2014 tilinpäätöksen pohjalta lasketun
nettovarallisuuden mukaan
Konsultointi Ojala Oy
Yhtiöittämisen kannattavuus?
•
Useimmilla tiloilla ansiotulovero-ongelma voidaan
hoitaa ilman yhtiöittämistäkin
•
•
•
•
Ansiotulon jakaminen puolisoiden kesken
Palkan maksaminen työhön osallistuville
perheenjäsenille
Usein nämä keinot auttavat eikä yhtiötä kannata
perustaa
Jos jakomahdollisuutta ei ole, tai perheenjäsenillä
on jo ansiotuloa muualta, maatalouden
yhtiöittäminen voi tulla harkittavaksi
Konsultointi Ojala Oy
13
Yhtiöittämisen kannattavuus?
•
•
Metsätalouden tulo aina pääomatuloa
Kun veroprosentti enintään 30 % - 33 %, metsiä ei
verosyistä yleensä kannata yhtiöittää
•
•
•
Metsien jättäminen itselle aiheuttaa lohkomisia (jos
pellot ja metsät samoilla rekisteritiloilla)
•
14
OY:n veroprosentti sinänsä on pääomatulon
veroprosenttia matalampi, mutta osinkojen verotus pitää
myös ottaa huomioon
Lisäksi otettava huomioon, että osakeyhtiö ei ole
oikeutettu metsävähennykseen eikä menovaraukseen
Usein metsätkin siirretty yhtiölle
Konsultointi Ojala Oy
Osakeyhtiömuodon edullisuus?
•
•
•
Voidaanko osa voitosta jättää yhtiöön?
Jos koko voitto tarvitaan elantokustannuksiin (eli
pitää nostaa yhtiöstä), oy-muodosta ei ole
verohyötyä
Jos ansiotulot ovat suuret ja yritystoiminnassa on
paljon velkaa, maatalouden osakeyhtiöittäminen
helpottaa velkojen lyhentämistä (= rahaa jää
verojen jälkeen enemmän)
Konsultointi Ojala Oy
15
Osakeyhtiöstä seuraa mm:
•
•
Yhtiö on aina kirjanpitovelvollinen kirjanpitolain
mukaan
Nettotulo laskettava kahdessa järjestelmässä
•
•
•
Kirjanpidon tulos KPL:n mukaan voitonjakoa ja
informaatiota varten
Verotettava tulo MVL:n (+EVL/TVL) mukaan tuloveron
määräämistä varten
Järjestelmät poikkeavat toisistaan
•
•
KPL: lähtökohtana suoriteperusteinen jaksotus
MVL: maksuperusteinen jaksotus (mutta EVL ja TVL:
suoriteperusteinen jaksotus)
Konsultointi Ojala Oy
16
Osakeyhtiöstä seuraa mm:
•
Arvonlisäveron verokausi kuukausi
•
•
•
17
Maatila-oy:n liikevaihto ylittää yleensä rajat, jotka
oikeuttaisivat neljännesvuosi/ kalenterivuosi –
verokauteen (50 000 / 25 000)
Osakeyhtiölain voitonjakorajoitukset: yhtiön varoja
saa nostaa vain jakokelpoisten varojen puitteissa
Oy:ssä ei yksityiskäyttöä: oikeustoimet yhtiön ja
osakkaan välillä käyvällä hinnalla
Konsultointi Ojala Oy
Peitellyn osingon vaara
•
Osakeyhtiössä yksityiskäyttö ei ole mahdollinen
•
Osakeyhtiön ja osakkaan väliset mahdolliset
oikeustoimet tehtävä käyvällä hinnalla
•
Osakkeenomistajan yhtiöstä ottama omaisuus,
osakkeenomistajan käytössä oleva omaisuus jne.
•
Osakkuudesta tuleva etu pitää ottaa voitonjaon
kautta, ei hinnoittelun kautta: osakasta suosiva
hinnoittelu aiheuttaa riskin peitellystä osingosta
•
Peitellystä osingosta veroseuraamuksia osakkaalle
ja yleensä myös yhtiölle
18
Konsultointi Ojala Oy
Toimintamuodon muutos
TVL 24 §
•
•
Yhtiöittäminen jatkuvuusperiaatteella
Yhtiö jatkaa poistoja samoista arvoista, viljelijälle ei
muutoksessa realisoidu tuloa
•
•
•
•
Esim. eläimistä tai varastoista ei realisoidu tuloa viljelijälle
Kaikki maatalouden varat ja velat siirrettävä yhtiöön
Toimintamuodon muutoksen yhteydessä yhtiöön ei
voi tulla uusia omistajia
Kiinteistöjen siirrosta varainsiirtovero (huom.
kuitenkin VVL 14 )
Konsultointi Ojala Oy
19
Toimintamuodon muutos
•
•
•
•
Osakeyhtiölle muodostuttava alkava tase, jossa
omaa pääomaa vähintään 2 500 euroa
Varastoille ei siirrossa arvoa, ei myöskään eläimille
(ellei jaksotettuja hankintamenoja)
Kiinteistöjen poistokelvoton osa hankinta-arvostaan,
poistojen kohteena olevat varat menojäännöksestä
Koska pellot mukaan hankinta-arvostaan,
käytännössä yhtiön nettovarallisuus positiivinen,
vaikka sama omaisuus maatilalla johti negatiiviseen
nettovarallisuuteen
Konsultointi Ojala Oy
20
Toimintamuodon muutos
•
•
•
•
Jos koko voittoa ei nosteta, yhtiön nettovarat
lisääntyvät  pääomatulo-osinko kasvaa
Kun yhtiön verokanta 20 %, nettovarat kasvavat
nopeammin kuin yksityisellä
maataloudenharjoittajalla
Myös yhtiölle kertyvät rahavarat nettovarallisuutta
Toimintamuodon muutos yleensä
tarkoituksenmukaisin tapa yhtiöittää yksittäinen tila:
ei välittömiä tuloveroseuraamuksia
Konsultointi Ojala Oy
21
Yhtiöittäminen muutoin
•
•
Yhtiöittäminen voidaan tehdä muullakin tavalla
Esim. niin, että rakennukset, koneet, eläimet
myydään yhtiölle. Pellot vuokrataan yhtiölle
•
•
•
22
Kun rakennusten ja koneiden käyväksi arvoksi
hyväksytään yleensä menojäännös, usein
veroseuraamukset jäävät kohtuullisiksi tälläkin tavalla
Tästä mallista peruuttaminen entiseen yritysmuotoon on
helpompaa
Tapauskohtaisesti harkittava menettely
Konsultointi Ojala Oy
Osakeyhtiöstä ei pääse pois
toimintamuodon muutoksella
•
•
•
Osakeyhtiö verotuksessa lopullinen yritysmuoto:
ilman veroseuraamuksia ei enää päästä muuhun
toimintamuotoon
Osakeyhtiön muuttaminen toiseen yritysmuotoon
merkitsee aina osakeyhtiön purkautumista
Jos kiinteistöt siirretty yhtiölle, mutta ne halutaan
saada takaisin yksityiseen omistukseen: siirto on
luovutus => tuloverotus ja varainsiirtoverotus
Konsultointi Ojala Oy
23
Osakassopimukset
•
Usean osakkaan yhtiössä
•
•
•
•
Sovittavat asiat: osakkaiden keskinäiset suhteet
sekä heidän oikeutensa ja velvollisuutensa yhtiössä
•
•
24
Erityisesti jos osakkaina muut kuin perheenjäsenet
(yhteistoimintayhtiöt tms.)
Osakassopimus velvoittaa siihen liittyneitä
osakkeenomistajia
Yhtiöjärjestys velvoittaa kaikkia osakkeenomistajia
Sopimusvapaus
Tapauskohtaisesti mietittävä
Konsultointi Ojala Oy
Yrittäjäkumppanien
osakassopimukset
•
Yrityksen hallinto ja päätöksenteko
•
•
Hallituksen kokoonpano (esim. kaikilla oikeus nimetä
jäsen), puheenjohtajan valinta
Yksimielisyys- tai määräenemmistövaatimukset tai vetooikeus erilaisille päätöksille, esim.
•
•
•
•
•
25
Osakeannit
Kiinteistön osto ja myynti, merkittävät investoinnit ja liiketoimet
Sovittuun toimialaan kuulumattomat investoinnit
Suuren lainan otto
Toimialan muutokset, yhtiöjärjestyksen muutos
Konsultointi Ojala Oy
Yrittäjäkumppanien
osakassopimukset
•
Yrityksen hallinto ja päätöksenteko
•
Työnjako ja toimivalta
•
•
•
•
•
•
26
Yhtiökokous
Hallitus
Toimitusjohtaja
Osakkaiden työpanosten korvaamisperiaatteet
Osakkaiden liiketoimien hinnoittelu
Voitonjakoperiaatteet
Konsultointi Ojala Oy
Yrittäjäkumppanien
osakassopimukset
•
Osakkeenomistajien velvollisuudet
•
•
•
•
•
Omistukseen liittyvät asiat
•
•
•
27
Pääomansijoitukset yhtiöön (esim. lisäpanokset yhtiön
niitä tarvitessa)
Työskentelyvelvoite
Tuotteiden toimittamisvelvollisuus / -oikeus
Kilpailukielto
Luovutusrajoitukset, panttauskielto
Uusien osakkaiden ottaminen
(Myötämyyntioikeus ja –velvollisuus)
Konsultointi Ojala Oy
Yrittäjäkumppanien
osakassopimukset
•
Tiedonsaantioikeus
•
•
Seuraukset sopimusrikkomuksista
•
•
•
•
Sopimussakko
Vahingonkorvaus
Osakkeiden luovutusvelvollisuus
Yleisiä
•
•
28
Esim. jos kaikki eivät ole hallituksen jäseniä
Riitojenratkaisumenettely
Salassapito
Konsultointi Ojala Oy
Osakeyhtiö rahoittajan
näkökulmasta
•
OY-maatilalla tilinpäätös, mikä tekee siitä
vertailukelpoisen muiden yritysten kanssa
•
•
•
Vakuudet
•
•
•
29
Taseessa ja sen erittelyissä ja liitetiedoissa on informaatio
yhtiön varoista ja velvoitteista
KPL:n mukaista tilinpäätöstä ymmärtävät sellaisetkin
rahoittajat, jotka eivät ymmärrä 2- ja 2Cveroilmoituslomakkeita
Kiinteistökiinnitykset
Yrityskiinnitys (irtaimisto)
Omistajan antamat vakuudet (esinevakuudet ja
takaukset)
Konsultointi Ojala Oy
Osakeyhtiö rahoittajan
näkökulmasta
•
Omistajan sijoitukset yhtiöön
•
•
•
•
•
Rahoittaja voi asettaa ehtoja, esim.
•
•
•
30
Osakepääoma (sidottu oma pääoma, minimi 2 500 €)
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP)
Pääomalainat (takaisinmaksu- ja koronmaksurajoitukset)
Muut lainat
Osakepääoman määrä
Omistajan antamien lainojen muuttaminen
pääomalainoiksi
Osingonjakokielto
Konsultointi Ojala Oy
Yhteystiedot
Ilkka Ojala
Konsultointi Ojala Oy
[email protected]
Koskelotie 6a, 01450 Vantaa
Puhelin 0400 688 166
Konsultointi Ojala Oy
31

similar documents