Plan for gjennomføring av fag som ikke er fullført og eller bestått

Report
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Individuell plan for gjennomføring av fag som ikke er fullført og eller bestått
Alle skoler har ansvar for å ha kartlegging av sine elevers grunnlag på høsten, for å avdekke fag som
ikke er bestått fra tidligere år. Dette inkluderer alle fag med karakter 1, fag med IV (ikke vurdering) og
eksamener med IM (ikke møtt).



Skolen skal ha samtale med elever med fag som ikke er bestått fra tidligere år ved skolestart
Skolen skal innhente elevens plan for gjennomføring av fag som ikke er bestått fra tidligere år
Skolen bør dokumentere elevenes plan i en skriftlig avtale. Planen bør inneholde hvilke fag
dette gjelder, forslag til gjennomføringstidspunkt og hvorvidt eksamen skal avlegges som NUSeksamen (ny, utsatt eller særskilt eksamen) eller oppmelding som privatist.
Forskrift til opplæringsloven Kapittel 3. § 3-26. Melding av elevar til eksamen
Skolen melder til eksamen alle elevar som tek del i opplæringa i fag som blir avslutta med eksamen. Utdanningsdirektoratet fastset
meldingsfristar og korleis melding til eksamen skal gå føre seg.
Elevar i vidaregåande opplæring må sjølve melde seg til ny eksamen, utsett eksamen og særskild eksamen, jf. § 3-33 til § 3-35. Meldinga skjer
til skolen.
Navn:
Personnummer:
Adresse:
Mobil:
Epost:
Skole:
Utdanningsprogram:
Programområde:
Klasse:
Fag
Fagkode
Nivå
Gjennomføringstidspunkt
NUS-eksamen
(Ny, Utsatt eller
Særskilt eksamen)
Privatist
Dato:
Dato:
…………………………………..
Elev
………………………………….
Avdelingsleder
Vedlegg: Forarbeid – Elev vitnemålskontroll (KL)
Utdanningsetaten
Besøksadresse:
Strømsveien 102
0663 OSLO
Postadresse:
Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 02 180
Telefaks: 22 65 79 71
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.ude.oslo.kommune.no

similar documents