Presentatie SPF 2014 - Vereniging Gepensioneerden sabic Europe

Report
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
Presentatie SPF
algemene ledenvergadering VGSE
Eric Dorn, Voorzitter SPF
15 april 2014
2014-001320
2
CONFIDENTIAL
Agenda
1. Algemeen
2. Pensioenambitie sociale partners
3. Financiële positie en herstelplan SPF
4. Bestuursmodel
5. Aansluiting SABIC IP
6. Wat brengt 2014?
7. Rondvraag
CONFIDENTIAL
Agenda
1. Algemeen
2. Pensioenambitie sociale partners
3. Financiële positie en herstelplan SPF
4. Bestuursmodel
5. Aansluiting SABIC IP
6. Wat brengt 2014?
7. Rondvraag
CONFIDENTIAL
Algemeen
Ontwikkelingen 2013
o
o
o
o
o
o
o
o
Pensioenambitie nog steeds onder druk
Einde korte termijn herstelplan
Toeslagverlening
Fondsrendement - rentebijschrijving VPS / PPS
Governance (modelkeuze)
Succession Planning Bestuur / VO
Onrustige financiële markten / renteafdekking
Ontwikkelingen binnen Sabic Nederland
• WIN project
• Samenvoeging pensioenfondsen
5
CONFIDENTIAL
Algemeen: Dekkingsgraad
Premie
actieven
Opbrengsten
beleggingen
116,5%
104,6%
100%
LANGE TERMIJN HERSTELPLAN DNB
MINIMUM-EIS DNB
DEKKINGSGRAAD
SPF
Pensioen
betalingen
2013-00****
=
VERMOGEN
VERPLICHTINGEN
CONFIDENTIAL
Algemeen: fondsomvang (2013 onder Voorbehoud)
(SIP aansluiting pas op 1.1.2014)
€ mln
Ult.2013
D.G.
Dekkingsgraad
120%
115%
110%
(BPR 58/ VPS 1)
100%
112%
111%
107%
105%
104%
100%
99%
95%
111%
90%
2009
2010
2011
2012
2013
14%
13%
73%
2013-001951
-7-
CONFIDENTIAL
Wijzigingen
SPF Bestuur en
Bestuur
en Verantwoordingsorgaan
Verantwoordingsorgaan
Bestuur:
• Jos Visser als opvolger van Sander Verlaar
Verantwoordingsorgaan:
• Gerard Tummers als opvolger van Coen Mehlkop (1/1/2014)
2013-001951
CONFIDENTIAL
SPF Bestuur
Guido Croonen – Dries Nagtegaal – Jos Visser – Frans Noteborn
Maurice Pelsers – Giselle Verwoort – Eric Dorn – Eric Hogenboom – Robert Tielens
(afwezig Cor van der Sluis)
CONFIDENTIAL
Succession Planning
Deskundig en competent operationeel bestuur is verantwoordelijkheid van bestuur.
Zorgdragen voor continuiteit - kandidatenlijst vanuit alle 3 de geledingen.
Normaal traject:
Bestuur
Nominaties
Verantwoordings
Orgaan
Kandidatenlijst
o Gepensioneerden: Ed van Lamoen, Jos Meulenberg
o Start opleidingsprogramma in H1-2014
Opleidingen plan
Visitatie
Commissie
CONFIDENTIAL
Agenda
1. Algemeen
2. Pensioenambitie Sociale partners
3. Financiële positie en herstelplan SPF
4. Bestuursmodel
5. Aansluiting SABIC IP
6. Wat brengt 2014?
7. Rondvraag
CONFIDENTIAL
Feiten haalbaarheid pensioenambitie SPF
Kans op korten jaaropbouw
2014 (kostendekkende premie)
DNB eis nominale zekerheid
(97,5%)
Kans op korten ultimo 2014
Kans op toekomstige
indexaties
Vereiste dekkingsgraad binnen
15 jaar (116,5%)
Kans op korten jaaropbouw na 2015
o Besproken met sociale partners
wordt meegenomen in discussie
“nieuw pensioencontract”
o Algemeen: Persoonlijke financiële
planning wordt steeds groter
aandachtspunt
CONFIDENTIAL
Agenda
1. Algemeen
2. Pensioenambitie Sociale partners
3. Financiële positie en herstelplan SPF
4. Bestuursmodel
5. Aansluiting SABIC IP
6. Wat brengt 2014?
7. Rondvraag
CONFIDENTIAL
Evaluatie herstelplan SPF
110,8%
104,6%
2009
2010
2011
2012
2013
-14-
CONFIDENTIAL
Financiële positie SPF 2013
Indexatie / Toeslagen
– Indexatie volledig toegekend in 2014 (over 2013):
0,9% voor de inactieven en 1,5% voor de actieven
(o.b.v. gestegen dekkingsgraad (110,8%), pensioenreglement,
economische vooruitzichten en DNB-regels inzake herstelplan)
– Inhaalperiode gemiste indexaties verlengd van 5 naar 10 jaar
– Niet gekende toeslagen (2008-2013)
• Actieve medewerkers: 10,13%
• Gepensioneerden & slapers: 7,95%
-15-
CONFIDENTIAL
Agenda
1. Algemeen
2. Pensioenambitie Sociale partners
3. Financiële positie en herstelplan SPF
4. Bestuursmodel
5. Aansluiting SABIC IP
6. Wat brengt 2014?
7. Rondvraag
CONFIDENTIAL
Bestuursmodel- Wet Versterking Bestuur
o Doel: verdere kwaliteitsverbetering van pensioenfondsbesturen
o Pensioenfondsen kiezen een nieuw bestuursmodel (start 1 juli 2014)
o 5 modellen: keuze is verantwoordelijkheid van het pensioenfonds
(afgestemd met werkgever / vakbonden/ VO / VGSE)
o Belangrijke criteria bij deze keuze:
 Zeggenschap / besturen
 Medezeggenschap / verantwoording
 Intern toezicht
 Geschiktheid / deskundigheid
 Tijdsbesteding (tijd en kosten)
SPF heeft gekozen voor voortzetting van het paritaire
model
CONFIDENTIAL
Agenda
1. Algemeen
2. Pensioenambitie Sociale partners
3. Financiële positie en herstelplan SPF
4. Bestuursmodel
5. Aansluiting SABIC IP
6. Wat brengt 2014?
7. Rondvraag
CONFIDENTIAL
Eén pensioenfonds in Nederland
1. Intentie van de werkgever SABIC is om te komen tot 1
pensioenfonds in Nederland, dat 1 pensioenregeling uitvoert
2. Voorkeur Werkgever:
o
CDC-regeling SPF gezien als voorbeeld voor de toekomst
o
SPF als fonds voor de toekomst (nieuwe naam), liquidatie PF SABIC IP
o
Bestaande rechten naar SPF via Collectieve waardeoverdracht
3. 2 stappen (met separate goedkeuring door SPF Bestuur)
A.
Aansluiting van 1400 actieve SIP-medewerkers – nieuwe opbouw vanaf 2014
B.
Collectieve waardeoverdracht – reeds opgebouwde rechten
CONFIDENTIAL
Eén pensioenfonds – Nieuwe opbouw SIP
(gerealiseerd per 1.1.2014)
SPF 1-1-2014
SABIC
Limburg
SABIC Europe
SABIC Capital
SABIC IP
SABIC IP IP
TOTAL
10%
Deelnemers
2.750
1.400
4.150
8%
SPF
82%
Vermogen
(€ mln)
760
Dekkingsgraad
111%
0
760
111%
PF SIP beheert oude rechten
SIP medewerkers
CONFIDENTIAL
Eén pensioenfonds – CWO
(nog) niet gerealiseerd
SPF
SIP
Deelnemers
2.750
5.200
- Actief
- Gepensioneerd
- Slapers
2.000
350
370
1.400
1.100
2.700
760
950
Vermogen
(€ mln)
Aandachtspunt: vertegenwoordiging gepensioneerden (Limburg, BoZ) in Bestuur + VO
2014-00****
CONFIDENTIAL
Samenvoeging - uitgangspunten voor SPF
• De belangen van SPF deelnemers mogen niet worden geschaad
 Financieel (pensioenambitie, opbouw, premieruimte, additionele risico’s)
 Niet financieel (service niveau, communicatie, vertegenwoordiging
geledingen, etc)
• Evenwichtigheid tussen belangengroepen en tussen generaties
• Mogelijke voordelen van een groter fonds
 Groter fondsvermogen
 Lagere uitvoeringskosten
 Levensvatbaarheid fonds op langere termijn
• Kansen, risico’s en bedreigingen dienen zorgvuldig te worden
afgewogen
zorgvuldigheid gaat voor snelheid
CONFIDENTIAL
Agenda
1. Algemeen
2. Pensioenambitie Sociale partners
3. Financiële positie en herstelplan SPF
4. Bestuursmodel
5. Aansluiting SABIC IP
6. Wat brengt 2014?
7. Rondvraag
CONFIDENTIAL
Wat brengt 2014?
o Pensioenregeling per 1 januari 2014 (implementatie)
o Nieuw Pensioencontract 2015(eigen mening + gezamenlijk traject met SP)
 Aanpassing vanwege wijzigingen in FTK
 Witteveenkader (opbouw 1,875%, max. € 100.000)
 Implementatie per 1 januari 2015
 Risicobereidheidsonderzoek
o Implementatie Bestuursmodel (1-7-2014)
o Dienstverleningsovereenkomst met DPS (afgerond)
o Eventueel Collectieve waardeoverdracht PF Sabic IP -> SPF
o DNB vereisten t.a.v. Bestuur / voortgang Succession Planning
CONFIDENTIAL
Samenvattend
• Dekkingsgraad boven 110%
• In 2013 indexatie voor deelnemers
• Korting blijft een gevaar ook in 2014
• Na eventuele CWO wordt SPF een fonds met een forse toename van
gepensioneerden vanuit de Sabic IP entiteit dit kan gevolgen hebben voor
de vertegenwoordiging in bestuur en verantwoordingsorgaan
CONFIDENTIAL
Agenda
1. Algemeen
2. Pensioenambitie Sociale partners
3. Financiële positie en herstelplan SPF
4. Bestuursmodel
5. Aansluiting SABIC IP
6. Wat brengt 2014?
7. Rondvraag
CONFIDENTIAL
Rondvraag
CONFIDENTIAL
Meer informatie over SPF?
CONFIDENTIAL
Samenvoeging SPF – SIP: Proces en belanghebbenden
Oude rechten
- Vermogensoverdracht -
Nieuwe opbouw
1.1.2014
Vakbonden
SIP
Werkgever
SIP BV
Afstemming SPF – sociale
partners
Vakbonden
Limburg
Werkgever
Limburg/Europe/
Capital
Nog niet
ontvangen
VERZOEK
VERZOEK
SPF
PF SIP
CONFIDENTIAL
Wijzigingen SPF Bestuur en
Verantwoordingsorgaan
Werkgever
Pensioen
overeenkomst
Vakbonden
Pensioen
reglement
Uitvoerings
overeenkomst
Accountant
Actuaris
Compliance
Officer
Actieven
Gepensioneerden
Slapers
Bestuur
Dagelijks Bestuur
Adviescommissies
Toezicht
Visitatie
Commissie
2 PF SIP
toehoorders
Uitbestedings
overeenkomst
DPS
Uitvoeringsorganisatie
Verantwoording
Verantwoordings
Orgaan
Succession
Planning
CONFIDENTIAL
Pensioenambitie: Aan welke knoppen kan
bestuur draaien?
SABIC
pensioenovereenkomst
Werknemers
SPF
Pensioen
ambitie
Vaste bijdrage
2014-2018
Pensioenambitie
(opbouw en indexatie)
Financiering
Beleggings
beleid
Risico vs Rendement
-31-

similar documents