Slide 1

Report
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Organizacijska shema Zavoda
Svet Zavoda
Odbor(i) Sveta
Zavoda
Strokovni svet
Generalni direktor
Območne službe
Centralna služba
CE
KP
KR
LJ
MB
MS
NG
NM
59 uradov za delo
PT
SE
TR
VE
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Upravljanje Zavoda
6 predstavnikov
Vlade RS
3 predstavniki
delodajalcev
3 predstavniki
delojemalcev
(sindikatov)
Svet Zavoda
Generalni direktor Zavoda
1 predstavnik
Sveta delavcev
Zavoda
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Območne službe ZRSZ
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Uradi za delo Območne službe Ljubljana
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
TEMELJNE DEJAVNOSTI ZAVODA
• Posredovanje zaposlitve
• Zaposlitveno svetovanje
• Poklicna orientacija
• Uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti
• Vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja
• Izdaja delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev
• Izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s
področja dejavnosti ZRSZ
• Informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
TEMELJNE PRAVNE PODLAGE
•
•
•
•
•
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov
Statut Zavoda
Drugi zakoni in podzakonski predpisi, vključno s
pravnim redom Evropske unije
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
UPORABNIKI STORITEV
• Delodajalci
• Brezposelne osebe
• Iskalci zaposlitve z domačega in tujega trga delovne sile
• Invalidi
• Dijaki in študenti
• Delavci v postopku prenehanja zaposlitve iz poslovnih
razlogov
• Izvajalci storitev in programov s področja dejavnosti
Zavoda
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Trg dela v Sloveniji
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
• Število brezposelnih v novembru 2010:
- 103.831 oseb
- 8,8 % več kot v novembru 2009
• Povprečno število brezposelnih v obdobju od
1.1. do 30.11.2010:
- 99.639 oseb
- 16,7 % več kot v primerljivem obdobju leta 2009
• Stopnja registrirane brezposelnosti v
septembru 2010:
- 10,5 %.
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Stopnje registrirane brezposelnosti po
območnih službah, september 2010
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Struktura brezposelnih oseb, november 2010
47,7
ženske
13,9
invalidi
31,7
stari 50 let in več
11,8
s VI. in VII. st. izob.
4,9
stari do 26 let s I.-II. st. iz.
14,5
stari do 26 let
45,8
dolgotrajno brezposelni
36,1
s I. in II. st. izob.
0
10
20
30
Delež v%
40
50
60
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Struktura brezposelnih oseb po izobrazbi,
november 2010
45,0
40,0
36,1
35,0
30,0
24,8
27,3
25,0
20,0
15,0
8,0
10,0
3,5
5,0
0,3
0,0
I.- II.
III.- IV.
V.
VI.
VII+
Stopnja izobrazbe (delež v %)
B.Š.
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Poklici, za katere je bilo prijavljenih največ prostih
delovnih mest, november 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Prodajalec
Voznik tovornjaka
V tem mesecu je bilo prijavljenih
Natakar
14.749 prostih delovnih mest.
Čistilec prostorov
Varnostnik
Delavec za druga preprosta dela
Varilec
Komercialist za prodajo
Zidar
Kuhar
Administrator
Ključavničar
Delavec za preprosta dela pri visokih gradnjah
Kuhinjski pomočnik (ne na domu)
Monter kovinskih konstrukcij
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Število prijavljenih prostih delovnih mest,
november 2009 – november 2010
od
oktobra 2007 do oktobra 2008
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Za določen čas
6.000
4.000
2.000
Za nedoločen čas
0
nov.09 dec. jan.10 feb.
mar.
apr
maj
jun
Mesec
jul
avg
sep
okt nov.10
Predstavitev ZRSZ študentom PF
WWW.ESS.GOV.SI
SPLETNA STRAN ZAVODA
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
e-STORITVE iskalcem zaposlitve omogočajo
• Prijavo v evidenco brezposelnih oseb in oddajo
zahtevka za denarno nadomestilo
• Naročilo potrdila iz uradnih evidenc
• Vpis v bazo iskalcev zaposlitve in izdelavo
eŽivljenjepisa (eCV)
• Uporabo elektronskega poštnega predala
• eSvetovanje
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
e-STORITVE delodajalcem omogočajo
•
•
•
•
•
Evidentiranje prostih delovnih mest
Obveščanje o sklenjenih avtorskih in podjemnih
pogodbah
Iskanje po življenjepisih iskalcev zaposlitve
Anketa LP Zap
Vpogled v vloge za izdajo delovnih dovoljenj
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
e- SVETOVANJE
• Spletno svetovalno orodje za ugotavljanje poklicnih
interesov ter določanje poklicnih in zaposlitvenih ciljev
• Omogoča hitrejši in preprostejši dostop do informacij o
prostih delovnih mestih, o položaju posameznih poklicev na
trgu dela in podatkih o brezposelnih in delovnih mestih
• Izhodišče je izobrazba ali poklic
• Pomoč e-Svetovalca
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
EURES
• EURES – EURopean Employment Services je omrežje
javnih služb za zaposlovanje in njihovih nacionalnih
partnerjev, katerih cilj je podpora pri uresničevanju
prostega pretoka delavcev
• Več kot 700 svetovalcev v državah EU in na Norveškem,
Islandiji, Liechtensteinu ter Švici
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
EURES
• Informiranje,
• Svetovanje,
• Posredovanje dela in zaposlitve,
• Organizacija zaposlitvenih sejmov in
informativnih seminarjev...
SPLETNA STRAN EURES:
http://ec.europa.eu/eures
SPLETNA STRAN ZA PRIPRAVO MEDNARODNEGA ŽIVLJENJEPISA
(CV): http://www.europass.si/
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
CIPS – center za informiranje in poklicno svetovanje
• Pisna gradiva (opisi poklicev, informacije o
izobraževanjih)
• Poklicno svetovanje
• Predavanja o poklicih
• Preverjanje poklicnih interesov in
sposobnosti
• Pomoč pri iskanju zaposlitve
Lokacija: SMOLETOVA 12, LJ
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
VLOGA ZAVODA
INFORMIRANJE IN SVETOVANJE
• izvajanje optimalne pomoči brezposelnim osebam za čim hitrejši prehod
v zaposlitev
• določitev zaposlitvenih ciljev in zaposlitveni načrt
• ukrepi za povečevanje zaposljivosti (delavnice za iskanje zaposlitve in
programi APZ)
SKUPNI CILJ = ZAPOSLITEV
POSREDOVANJE PROSTIH DELOVNIH MEST (NAPOTOVANJE)
• obravnava brezposelnih oseb in sodelovanje z delodajalci za
posredovanje ustreznih kandidatov na prosta delovna mesta
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
ZAPOSLITVENI NAČRT
Je PISNI dogovor med brezposelno osebo in Zavodom o
vseh časovno predvidenih dejavnostih brezposelne
osebe.
• pri iskanju zaposlitve
• vključevanje v programe aktivne politike
zaposlovanja
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
ZAPOSLITVENI NAČRT
Moji
zaposlitveni
cilji
Moje
aktivnosti
Kdaj sem
dosegljiv/a
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
ZAPOSLITVENI CILJI
ZAPOSLITVENE CILJE DOLOČIMO NA PODLAGI:
• Izobrazbe
• Znanj
• Sposobnosti
• Delovnih izkušenj
• V skladu z aktualnimi potrebami na trgu dela
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
OBVEZNOSTI BREZPOSELNIH OSEB
• Aktivno iskanje zaposlitve in izpolnjevanje
dogovorov zapisanih v zaposlitvenem načrtu
• Sprejeti ustrezno zaposlitev
• Sprejeti primerno zaposlitev (po 3-h oz. 6-ih
mesecih prijave na Zavodu)
• Sprejeti vsako zaposlitev (prejemniki DSP)
• Sprejeti primerno delo po podjemni pogodbi oz.
pogodbi o naročilu avtorskega dela
• Primerno začasno, občasno humanitarno ali
drugo podobno delo
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
OBVEZNOSTI (nadaljevanje)
• Dosegljivost ob dogovorjenih urah
• Za vsako odsotnost predhodni dogovor s svojim
svetovalcem oz. ga obvestiti
• Obveščati Zavod o ostalih opravičljivih razlogih
• Sporočanje sprememb pomembnih podatkov
(naslov, telefon, dosegljivost, odsotnosti,
zaposlitev…)
• Obveščati Zavod o pridobivanju dodatnih
dohodkov
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
PRAVICE IZ ZAVAROVANJA ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI
• Povračilo stroškov javnega prevoza
• Povračilo stroškov za priporočene poštne pošiljke
• Povračilo stroškov selitve
• Denarno nadomestilo
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
DENARNO NADOMESTILO KOT
BREZPOSELNA OSEBA PRIDOBITE, ČE…
• Ste bili v delovnem razmerju vsaj 12 mesecev v
zadnjih 18 mesecih
• Za vas ni na voljo ustrezne zaposlitve
• Vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši
volji ali krivdi
• Ste se v roku 30 dni po prenehanju delovnega
razmerja prijavili na zavodu in vložili zahtevek za
pridobitev denarnega nadomestila
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
AKTIVNOSTI
• Spremljanje javnih objav prostih delovnih
mest, ki jih zagotavlja Zavod na oglasnih
deskah (medijih, spletnih straneh,…) in
prijava na ustrezna in primerna delovna
mesta
• Odzivanje na napotnice in obvestila
Zavoda
• Odzivanje na SMS-je, e-PD-je, obvestila,
povabila (soočenja) in telefonske klice s
strani Zavoda
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
AKTIVNOSTI
• Uporaba
storitev na spletni strani ZRSZ
• Obisk CIPS-a, zaposlitvenih kotičkov
• Prijava v baze iskalcev zaposlitve agencij
za zaposlovanje in odzivanje na njihovo
ponudbo
• Načrtno zbiranje informacij pri znancih,
sorodnikih
• in navezovanje stikov s potencialnimi
delodajalci
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
VEŠČINE ISKANJA ZAPOSLITVE
• Pridobivanje informacij
• Aktivna udeležba na zaposlitvenih sejmih
• Napisati dobro prijavo na delovno mesto
• Odkrivanje potencialnih delovnih mest
• Napisati dobro ponudbo
• Dobro opraviti zaposlitveni razgovor
• Analizirati zaposlitveni razgovor in
izpopolnjevati svojo komunikacijo
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
VIRI INFORMACIJ
FORMALNI
• Oglasna deska-ZRSZ
• Internet www.ess.gov.si
• Drugi zaposlitveni
portali
• Radio, časopisi (članki)
• Agencije
NEFORMALNI
Mreženje:
• Stiki z znanci
• Stiki s prijatelji
• Stiki s potencialnimi
delodajalci,…
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
TRG DELA
PONUDBA
POVPRAŠEVANJE
delovne sile
po delovni sili
 brezposelne osebe
 zaposleni
 drugi iskalci zaposlitve
 delodajalci
POMEMBNO:
IZBOLJŠATI ZAPOSLITVENE ZMOŽNOSTI
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja v
letu 2010
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja
1. Aktivna politika zaposlovanja (APZ) je nabor ukrepov,
s katerimi država aktivno posega na trg dela
2. Namen: Odpravljanje neskladij med ponudbo in
povpraševanjem
3. Zavod RS za zaposlovanje – ima pomembno vlogo pri
izvajanju vsakoletnega programa ukrepov APZ,
4. Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
4 ukrepi Vladnega programa APZ:
1. Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve:
•
Poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje, motiviranje,
• Pomoč pri iskanju zaposlitve (klub za iskanje zaposlitve,
delavnice, drugače o poklicih itd).
2. Usposabljanje in izobraževanje:
Programi praktičnega usposabljanja: usposabljanje na
delovnem mestu, Absolvent - aktiviraj se, delovni preizkus,
• Programi izobraževanja: formalno izobraževanje, Projektno
učenje za mlade (PUM),
• Programi institucionalnega usposabljanja in priprave na
postopke ugotavljanja in potrjevanja nacionalne poklicne
kvalifikacije (NPK).
•
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
3. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
•
Spodbujanje samozaposlovanja (delavnica in
subvencija),
• Subvencije za zaposlitev težje zaposljivih skupin
• Povračilo stroškov dela (prispevkov delodajalca).
4. Programi za povečevanje socialne vključenosti:
Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na
domu ter osebna asistenca,
• Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih,
• Javna dela
• Socialno podjetništvo
•
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Vključitve v programe zaposlovanja v Sloveniji
35.000
2009
30.882
I.-XI.2010
30.000
25.000
20.530
20.000
15.000
21.503
15.355
10.859 11.287
10.000
4.795
6.681
5.000
0
Ukrep 1
Ukrep 2
Ukrep 3
Ukrep 4
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Brezposelnost in zaposlovanje
univ. dipl. pravnikov v Sloveniji
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Registrirane brezposelne osebe, prijavljene na dan
30.11.2010, po nazivih izobrazbe
Naziv poklicne ziroma strokovne izobrazbe
Število
diplomirani ekonomist (vs)
938
univerzitetni diplomirani ekonomist
629
univerzitetni diplomirani pravnik
511
diplomirani upravni organizator (vs)
276
diplomirani organizator - menedžer (vs)
173
univerzitetni diplomirani politolog
144
univerzitetni diplomirani inženir strojništva
140
diplomirani organizator turizma (vs)
140
profesor razrednega pouka
130
univerzitetni diplomirani inženir arhitekture
129
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Priliv v brezposelnost in zaposlovanje univerzitetnih
diplomiranih pravnikov
2009
700
658
1.1.-30.11.2010
609
600
511
464 466
500
403
400
300
200
100
0
Priliv v
brezposelnost
Zaposlitev
Stanje ob koncu
obdobja
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Zaposlovanje in brezposelnost univerzitetnih
diplomiranih pravnikov, po območnih službah
Stolpec1
1.1. - 30.11.2010
1.1. - 30.11.20102
30.11.2010
Območna služba
Prijavljena prosta
delovna mesta
997
85
45
58
504
142
36
31
32
15
12
9
28
Zaposlitve brezp.
oseb
466
58
24
29
129
95
26
20
18
25
11
6
25
Število brezp.
oseb
511
43
36
25
152
106
26
20
19
22
10
11
41
Slovenija
OS Celje
OS Koper
OS Kranj
OS Ljubljana
OS Maribor
OS Murska Sobota
OS Nova Gorica
OS Novo mesto
OS Ptuj
OS Sevnica
OS Trbovlje
OS Velenje
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Zaposlitve univerzitetnih diplomiranih pravnikov
v obdobju od 1.1.-30.11.2010 (krite potrebe po delavcih)
Pravnik, 381
Odvetnik, 91
Pravni svetovalec,
78
Strokovni sodelavec
v pravosodnih
organih, 49
Strokovnjak za
druge naloge v javni
upravi, 20
V obdobju od 1.1. do 30.11.2010
se je zaposlilo 880 univerzitetnih
diplomiranih pravnikov.
Svetovalec za
poslovanje, 10
Pravnik za
javnoupravne
zadeve, 10
0
100
200
300
400
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Delovna mesta, za katera delodajalci iščejo
univerzitetne diplomirane pravnike
1. Pravnik
2. Odvetnik
3. Pravni svetovalec
4. Strokovni sodelavec v pravosodnih organih
5. Pravnik za javnoupravne zadeve
6. Direktor družbe
7. Svetovalec za kadrovanje
8. Višji sodnik
9. Strokovnjak za druge naloge v javni upravi
10.Pomočnik direktorja družbe
11.Menedžer pravne enote družbe
12.Poslovni sekretar
13.Menedžer enote za splošne zadeve v družbi
14.Notar
15.Referent za javnoupravne zadeve
Število prijavljenih prostih
delovnih mest za
univerzitetne diplomirane
pravnike v Sloveniji:
1.059 v letu 2009
997 v obdobju od 1.1.
do 30.11.2010
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Ljubljana, 7. in 8. december 2010
Povprečno trajanje brezposelnosti
univerzitetnih diplomiranih pravnikov
1. Univ. dipl. pravniki, ki so bili na ZRSZ prijavljeni na
dan 30.11.2010, so bili v povprečju brezposelni 10
mesecev in pol.
2. Brezposelni univerzitetni diplomirani pravniki, ki so
se zaposlili v obdobju od 1.1. do 30.11.2010, so
bili v povprečju brezposelni 7 mesecev in 12 dni.
Predstavitev ZRSZ študentom PF
Hvala za pozornost
Vprašanja
Ljubljana, 7. in 8. december 2010

similar documents