del 2 - Steinerskolen i Ås

Report
Steinerskolen i Ås
Haugtussa Steinerbarnehage
FREDAGSBLADET
06.09.13.
Nr. 24
Farvel til sommeren
Lange dager,
lyse netter er forbi:
Høstens vinder spiller opp sin melodi.
Løvet faller av,
fugl flyr over hav.
Min sommer, farvel, t
akk for alt du gav.
WWW.aas.steinerskolen.no
[email protected]
 Skolen har ordet:
Vi minner om:
Elevene har fri torsdag 12. og fredag 13. september. Lærerne er
på felleslærerstevne.
Innføring i steinerpedagogikk – del 2
Helhetlig tenkning
Skolens kunnskapsformidling starter med å forstå barnas erkjennelsesprosess. Barn
opplever verden som en enhet. Grunnopplevelsen er en enhetlig godhet og styrke
som gjennomtrenger alt.
Begrensede områder oppleves også som enheter: En sjø er ikke et hull fylt med vann,
men en levende helhet. Den består av vannet, vinden som får overflaten til å glitre
og gir en frisk bris, fuglene som skriker, skyene over, planter og mennesker rundt,
båter, badende. Alt dette er ikke så mye en sum av delene, men en enhet som
åpenbarer seg og lever seg ut i alt dette.
Et annet eksempel: En kelner på en restaurant er ikke en mann på jobb, men en del
av restauranten – osv.
Kun langsomt kan vi se prosessene og tingene som isolerbare, og til slutt som isolerte.
Vi forstår dem først gjennom å forstå deres plass i helheten, deretter ved å forstå
deres tilhørighet til flere sammenhenger, deres plass i mindre helheter: Vannet i sjøen
kommer fra bekker og elver, det strømmer videre i en annen elev, det fordunster og
blir til regnvann et annet sted, det kan pumpes opp til et vanntårn og komme ut av
vannkranen på kjøkkenet. Kelneren er også ektemann og far og fjellklatrer, og han
er født i Sverige.
Endelig kommer vi fram til forståelige, overskuelige enheter: Dyr- og
menneskekropper, trær og trematerialer, plantearter og bruk av planter til næring
og medisin, mineraler og elementer. Vi kan få det inntrykket at verden er bygget
opp av disse ting, og vi kan bygge dem opp og om på en teknisk måte til noe som
passer våre behov eller vår fantasi.
Og så kommer det stor spørsmålet: om alt dette treffer den virkeligheten som
egentlig er der, og som barnet opplevde som den store enheten; og hvordan livet,
sjelen og ånden egentlig passer inn i det vi har forstått og teknisk erobret så langt.
Barnet som blir skolebarnet må tilegne seg hele denne prosessen. Det er en gledelig
prosess for den tekniske forstanden og den erkjennende hukommelsen, det er en
2
utfordrende prosess for hjertet, og det kan være en smertefull prosess for den som
søker livets dypere mening.
På skolen vår søker vi å gi elevene en mulighet til å gjennomgå denne nødvendige
prosessen uten å miste livsmotet og skapelseslysten ved å ende i en verdensfølelse
der alt består kun av nøytrale, materielle prosesser som ikke bryr seg om menneskets
ve og vel, og der menneske selv også er et rent produkt av de samme, nøytrale,
materielle prosessene. For det er frustrerende for de fleste. Siden sivilisasjonen i sin
herskende erkjennelsesanstrengelse til nå ikke har kommet frem til noe helhetlig og
meningsgivende, satser vi i vår kunnskapsformidling på to prinsipper
Å skape sammenhenger i fagene og mellom fagene som gir en tilfredsstillende
opplevelse av god oppbygning og enhetlighet.
Å utvikle detaljene så mye som mulig ut fra sammenhengene de hører til.
For eksempel begynner læringen om dyr ved å møte dyrene i fablene, som
representanter av sjelelige egenskaper. Elevene lever seg inn i dyrenes vesen
gjennom skuespill og eurytmi. Neste trinn er fortellinger som inneholder det typiske av
et dyrs livsområde og levemåte, og så ender veien opp ved å se nøyaktig på dyrets
skikkelse og kroppslige egenart. Senere fortsettes denne veien til det konkrete i
anatomisk og biokjemisk retning, men fjerner seg samtidig igjen fra dyret.
Steinerskolenes fagplan er bygget opp etter disse prinsippene, og den enkelte
undervisningstime bygges forsøksvis opp slik at den står i erkjennbar, logisk
sammenheng med det som ble undervist tidligere og det som kommer til å bli
undervist. I tillegg satser skolen på å sørge for at timene også står i tematisk
sammenheng med undervisningen i andre fag på samme dag, eller i det minste i
samme uke. Dette skal skape et mer tilfredsstillende innhold for elevenes skoledag.
Det krever avtaler og organisasjon og virker derfor ofte som umulig å få til, men
skolen ser det som sitt satsningsområde med utgangspunkt i det arbeidet som
allerede er påbegynt i forhold til naturfag, skolehagen og
skolekjøkkenundervisningen. Målet med all Steinerskolers kunnskapsformidling er
bildet av et allsidig menneske i en sammenhengende verden.
Helhetstenkningen skal også komme til uttrykk ved at lærere og foreldre tilstreber å
formidle overensstemmende, harmoniserte holdninger og oppdragelsesmål.
Den skal også komme til utrykk i utformingen av skolebygningen og uteområdet, så
langt det er praktisk og økonomisk mulig, og ved å binde egnete
samarbeidspartnere til skolen.
Skolen jobber mot en plan for å la produktene av praktiske, kunstneriske og
naturvitenskapelige fag komme skolen til gode, slik at elevene kan erfare at deres
evner og arbeid har en reell virkning i verden, og at verden på mange måter er et
produkt av mangfoldige former for samarbeid.
Nasjonale prøver
Vi gjennomfører Nasjonale Prøver i 5. 8. og 9. klasse i norsk, engelsk og matematikk.
Informasjon er sendt hjem med elevene. Første prøve (leseprøve) er onsdag 11.
september.
Vedrørende fritak – se informasjon i brosjyre. Er det spørsmål - ring Ragnhild
Slettevold på tlf. 413 12 509
3
Fra klassene
2.klasse
Dette var den siste uka med formtegning i 2. klasse. I neste uke begynner vi
med bokstavene.
Vi har også vært på tur i skogen, felt små trær, saget og spikket kroker til
klasserommet. Vi har malt solens strålende gulfarge, hørt nye eventyr og lært
oss nye sanger.
Hilsen Janet
3. klasse
Denne uken har vi tegnet og skrevet mye fra fortellingen om kongssønnen av
Irland. Elevene er ivrige til å skrive og flere av dem lager egne setninger.
I hagebrukstimen på mandag tok vi opp potetene som vi satt i våres. Vi fikk
nesten 3 bøtter fulle! På mandag skal vi plukke mais på Haneborg gård.
Elevene må ha med egnet tøy, og penger til buss. God helg
Hilsen Ragnhild
5. klasse
Vi har i 5. klasse valgt å utsette Norrøn mytologi perioden til uke 37. Denne
uken har vi jobbet med husbygging. Snekkeren vi hadde med oss før
sommeren var frisk og kunne være med oss å bygge ferdig 5. klasse huset. Vi
har hatt en fin uke med mye sol og arbeidsglede ute i hagen. Elevene har
vært ivrige og jobbet flittig med huset. Vi har fått gjort mye av det som vi
hadde planlagt å få gjort. Dagen har startet med rytmisk del, og elevene har
hatt sang og fløytespill med Åshild. Etter det har vi gått ut og bygget. Kl.
10.15 har vi gått inn, og elevene har hørt fortellingen om den keltiske dragen.
Dette har fungert svært godt. Vi har også brukt mye av fagtimene som jeg
har selv. Jeg har vært oppmerksom på å koble inn fagene selv om vi er ute
og bygger. Både norsk og regning har vi flettet inn i byggeprosessen. Dette
har fungert svært godt. Vi har også fått mye hjelp av foreldrene i vår
byggeprosess.
Fredag 6. september skal 5. klasse være med 4. klasse og hjelpe de å bygge
miniatyrbondegård da jeg er på kurs. Dette kan jo 5. klasse svært godt, og
jeg går ut ifra at det vil være godt for elevene å være større og tryggere enn
4. klasse som ikke har gjort dette før.
Med ønske om en god helg!
Hilsen Tabita
6. klasse
Det er onsdag, vi reiser til Hvaler i morgen og vi gleder oss. Denne uken har vi
arbeidet videre i botanikken og er nå kommet til mose. Denne perioden vil
fortsette neste uke. Elevene skal på maisplukk på mandag og det er lurt at de
har klær etter været. Jeg vil minne om Fellesforeldremøte som det står om et
annet sted i Fredagsblad, vi har eget foreldremøte i klasserommet på tampen
av fellesmøte.
Det kommer mer utfyllende innlegg neste uke.
God helg, hilsen Solfrid
4
Jeg ønsker at alle barna skal ha med seg en bok som de leser på skolen på
mandag. (ikke tegneserier). Jeg skal sette av 10 til 15 minutter i rytmisk del av
hovedfag til egen lesning hver dag fremover.
7. klasse
Vi har avsluttet perioden om klimasoner og begynt med geologi. De enorme
kreftene i vulkaner og isbreer forandrer langsomt jordens ansikt. Dette tema
arbeider vi videre med i neste uke, og så drar klassen til Jotunheimen i en uke.
Der skal vi gå turer i fjellet, bli kjent med forskjellige mineraler og krype inn i
grotter m.m.
Hilsen Per Ole
8. klasse
I dag var siste dagen på vår første periode om «å tegne kart» og å følge
Marco Polo på hans lange reise til Kina. Elevene har vært flinke i å tegne kart
av både små områder, store land og til slutt Ur-kartet, som er funnet i det
gamle Mesopotamia. Det var gjort i leire, men vi bare tegnet det inn i boka.
Marco Polo kom hjem til Venezia etter 24 år på reisen sin.
Hilsen Birgitta
10. klasse
I går gjorde vi oss ferdige med litteraturhistorien – så langt. I går var det
periodeprøve, denne gang med hjelpemidler i form av egne notater og egen
tekst. Mye stoff, mye informasjon som det gjaldt å sortere for å få tid til å svare
på alle spørsmålene. Men i år er det en helt ny arbeids-ånd over klassen,
alvoret har senket seg, og elevene satt og jobbet til siste minutt! Da er det så
velfortjent med Oslo-turen sammen med 9.klasse i dag. Kirsti og Inga tar dem
med for å se Munchs malerkunst, både i aulaen og på Nasjonalgalleriet. Det
blir også tid til et besøk i samlingen fra nasjonalromantikken, og en liten titt på
Henrik Wergelands Grotten. Neste uke begynner en ny periode – geologi
med Inga. Den varer fram til høstferien.
God helg til alle - Sissel
Tur til Haneborg gård
Mandag 9. september drar 2., 3., 6. og 7. klasse på innhøstingstur til Haneborg
gård i Drøbak.
Send med 30 kr til reise og mais til å grille der.
Alle som vil kan plukke mais og gresskar til å ha med hjem. Ønskes dette send
med penger. Vi har en bil som kan ta med alt som plukkes til skolen, slik at det
kan hentes der.
Mer info om turen er sendt med elevene hjem, samt sendt ut på mail.
5
Fredagskaféer høsten 2013
6. sep
13.sep
20.sep
27. sep
11. okt
18. okt
25. okt
1. nov
8. nov
15. nov
22. nov
29. nov
6. des
13. des
----------5. klasse
--------------------6. klasse
9. klasse
7. klasse
10. klasse
3. klasse
2. klasse
----------8. klasse
Ledig
Ledig
Datoer for møte i FAU kommende skoleår
23. september, 21. oktober, 2. desember, 13. januar, 24. februar, 24. mars, 28. april og
26. mai. Alle møtene er på skolen fra klokken 18-20.
Oversiktskalender
Tirsdag 10.09.
Lørdag 21.09.
Torsdag 26.09.
Fredag 27.09.
Mandag 11.11.
Onsdag 13.11.
Lørdag 23.11.
Mandag 02.12.
Fredag 13.12.
Fredag 20.12.
Felles foreldremøte kl. 18.00 – 21.00
Dugnad
Mikaelspill
Motsprøver
Martinsfest
Informasjonsmøte nye elever
Julemarked (obligatorisk for elever)
Adventspiral
Juleverksted
Juleavslutning
 Fritidshjemmet har ordet
SFO 12. og 13. september
Vi minner om at det er skolefri 12. og 13. september (se skolerute). Lærerne er på
felleslærerstevne.
SFO er åpent fra 07.30 til 16.30, men vi må ha påmelding for å vite hvor mange barn
som kommer.
Det samme gjelder også mandag, tirsdag og onsdag i høstferien (30.09., 01.10. og
02.10.)
For å kunne planlegging innkjøp osv. er det viktig å vite antall.
Vennlig hilsen
Lena og Haldis
6
 Barnehagen har ordet:
Høstfest
Fredag 13. september holder vi den første årstidsfesten på
storebarnsavdelingene dette barnehageåret.
Festens sjelekvalitet er takknemlighet og vi takker spesielt for alt hva naturen
gir oss av mat.
Hele prosessen fra vi sår kornet til vi kan spise brødet står i fokus i
forberedelsestiden. Og det gjør vi bl.a. i form av å treske korn fra åkeren og
male korn på håndkvern.
Til selve festen tar barnet med seg en kurs med frukt eller grønnsaker fra
høstens grøde til suppe og felles festbord.
Fint hvis barna pynter seg til denne festdagen som starter kl. 9.30
۞ Felles informasjon/aktiviteter.:
Rune Slagstad om Antroposofi i Norge
Forum Berle arrangerer foredrag i Litteraturhuset torsdag 19. september
kl. 1930
Antroposofisk Selskap i Norge feirer 100 års-jubileum i år. Antroposofien er
mest kjent gjennom sine sosiale impulser som f.eks Steinerskoler, biodynamisk
landbruk og antroposofisk medisin. Bevegelsen har i tillegg hatt betydning for
norsk kulturliv. Den kjente professor Rune Slagstad vil – fra utsiden – vurdere
hva den antroposofiske bevegelse historisk har betydd, og hva den i dag
representerer.
 Ordet fritt
Forfatteren av innlegget er selv ansvarlig for innholdet.
Steinsull!
Da vil vi ønske alle sangglade damer; både nye og gamle, velkommen til
Steinsull følgende datoer:
mandagene 16.9., 14.10. og 18.11. kl. 17.30 -19.00 + opptreden på
julemarkedet lørdag 23.11.
Vi dirigeres og ledes av dyktige Grete.
For spørsmål, kontakt: Kristine: 9447 2056
7
7 klasses bruktmarked
fredag 6. september!! 7 klasserommet
Vi tar imot brukte ting vi kan selge fra klokka 14.00 samme dag, og vi
begynner også å selge ting fra klokka 14.00, så for elever som ikke kan
komme tilbake på skolen når bruktmarkedet åpner klokka 16.00, kan komme
innom oss klokka 14.00 og handle hvis de har lyst!
HUSK Å TA MED KONTANTER!
LOTTERI
Vi selger også lodd på en nesten ny enhjulsykkel!! og flere andre
barnevennlige gevinster!
Ønsker du deg enhjulsykkel, kan du kanskje vinne en av oss!!
Hva vet vi at vi skal selge på bruktmarkedet?
2 barnesykler som passer til sånn 6-7-8 år
En løvblåser.
Dvd filmer, og spill.
Endel leker! (mye dukkeleker i rosa plast og et leketog og kosedyr og diverse)
Endel klær, også for ungdom..
Noen leketelt, noen lyslenker!!
Litt skiutstyr, kanskje flere sykler
Og endel annet
Altså noe for enhver smak tror vi.
Så!
Kom for å levere det du ikke trenger, og kjøp noe du trenger!! (eller som du
ikke trenger men som du kjøper allikevel!!)
Hilsen 7 klasse, som sparer til leirskole
Nå er Folkedanskafeen i Ås tilbake etter sommerferien!
Første Folkedanskafé i høst er førstkommende
søndag 8. september kl. 1800-2030.
Merk at Folkedanskafeen i Ås nå holdes hovedsakelig i Store Sal, 2. etg.
Ås kulturhus.
Trine Sennerud Melby instruerer og Enebakk spelemannslag spiller til dans.
Åpen kafé ved kafédriveren i Ås kulturhus.
Gratis adgang!
De neste folkedanskafeene holdes 20. oktober (i Ås seniorsenter, Ås kulturhus,
U-etg.) og 17. november.
Kikk gjerne på våre facebook-sider:
https://www.facebook.com/pages/Folkedanskafeen-i-%C3%85s/450299535020580
Vi ses på Folkedanskafeen søndag 8. september! Ta gjerne med venner,
kolleger, barn, barnebarn og kjente!
8

similar documents