Sidevogna nr. 1 - 2013 - Norsk Veteran Motorsykkel Club

Report
N O R S K
V E T E R A N
M O T O R S Y K K E L
C L U B
N R .
Mogens H. Damkier og Skandinavisk
Motorjournal del II
Fra en reise i Peru
Når ungdommen havner på museum...
Småplukk om sidevogner
Med NVMC inn i fremtiden
Organisasjonskonferansen 12. januar i Oslo
Gi lokalavdelingen en form og profil
- det gir miljø og oppslutning!
Motorvognloven av 1912
1
-
2 0 1 3
I NNHOLD
N O R S K
V E T E R A N
M O T O R S Y K K E L
C L U B
N R .
1
-
2 0 1 3
Nr. 1, februar. SideVogna nr. 235
Redaktøren har ordet
Lederen har ordet
Det gamle bildet
side
side
side
3
4
5
Mogens H. Damkier og Skandinavisk Motorjournal del II
Fra en reise i Peru
side
side
6
10
Gi lokalavdelingen en form og profil - det gir miljø og oppslutning!
Nytt fra Trondhjemsridtet 1919 - det originale motorcycleløpet!
Med NVMC inn i fremtiden
Qvarna-nytt
Kupp fra arkivet
Brev fra medlemmene
Nytt fra sekretæren
Røyksignaler
side
side
side
side
side
side
side
side
14
16
17
18
22
24
25
26
Motorvognloven av 1912
Klassisk Japansk Motorsykkelklubb
Når ungdommen havner på museum...
Småplukk om sidevogner
Bokhjørnet
Verdt å Vite
Innkalling til Generalforsamling
Husqvarna Jap Racer 1929
side
side
side
side
side
side
side
side
32
34
35
36
38
42
44
51
Redaktør og layout:
Jan Lind
Juterudveien 19, 1341 Slependen
Telefon 67 56 80 53
Mobil 90 60 05 88
e-post: [email protected]
Ansvarlig redaktør:
Peter Sederholm,
Tors vei 11, 1400 Ski
Trykkeri / Repro:
Interface Media
Ensjøveien 8, 0655 Oslo
[email protected]
Deadlines:
Frist for innlevering av stoff og bilder til
Sidevogna 2013:
Nr. 2, 2013 - 10. mars utgis 20. april
Nr. 3, 2013 - 10. mai
utgis 20. juni
Nr. 4, 2013 - 10. juli
utgis 20. aug.
Nr. 5, 2013 - 10. sept. utgis 20. okt.
Nr. 6, 2013 - 10. nov. utgis 20. des.
Stoffet sendes Jan Lind direkte.
To flotte klassiske Honda fra 60-tallet ved Tyrigrava utenfor
Oslo. Til venstre en Honda CB77 Super Hawk, 305 cc og til
høyre en Honda CB92 Super Sport, 125 cc.
Foto: Peter Sederholm
NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB
POSTBOKS 594 SENTRUM, 0106 OSLO
BANKGIRO: 7874.05.56540
TELEFON: 416 33 811
ORG. NR.: 879 522 072
HJEMMESIDE: WWW.NVMC.NO
Kontingent 2013, kr: 450,- Familiemedlem kr: 50,Ettertrykk tillates hvis kilden oppgis.
Opplag 3300 blader.
For å komme inn på medlemssidene på nettet skal du bruke:
Brukernavn: nvmc74 / Passord: eso250
2
SideVogna nr. 1, februar 2013
R EDAKTØREN
HAR ORDET
Så var det nytt år
nok en gang. Alle
medlemmer ønskes
et godt nytt veteranår! Tiden går fort
mot lysere tider.
Solen har snudd og
om ikke lenge er vi
igjen på to hjul langs
landeveien.
Det har vært mye jobb med dette bladet
og så godt som alt stoff er benyttet. En
lengre artikkel ligger på vent og kommer i
aprilnummeret. Så jeg satser på at medlemmene har litt skrivekløe på nyåret og at
det av den grunn kommer inn godt med
stoff til aprilnummeret.
Generalforsamlingen er satt til 16. mars
og nye navn kommer vi kanskje til å stifte
bekjentskap med. Tall og regnskap for
2012 finner dere bakerst i bladet for de
som vil studere det.
Bakerst i bladet på side 52 finner dere
også løsningen på Dag Øbys julenøtter.
Nye bilder er lagt inn av alle motorsykkellogoene. Denne gang i den “form” de skal
være - så ser dere løsningen.
Vi gratulerer vinneren!
N ORSK V ETERAN M OTORSYKKEL C LUB
Styret 2012:
Leder/ansvarlig redaktør:
Peter Sederholm, Tors vei 11, 1400 Ski
Mobil: 91 61 88 73
epost: [email protected]
Nestleder:
Bjørn Langås, 3275 Svarstad.
Mobil: 90 66 77 65
epost: [email protected]
Hvem gjør hva:
Clubsekretør:
Rolf Barry-Berg.
Postadresse: NVMC, Pb. 594, Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 416 33 811
epost: [email protected]
Daglig leder, alle henvendelser til klubben.
Telefontid:
Telefontid tirsdager og onsdager fra kl. 10.00 til 14.00
Løpskoordinator:
Steinar Røstad, Hanskemakergt 7, 7650 Verdal.
Mobil: 95 76 22 84
epost: [email protected]
Messe og markedskontakt:
Odd Arne Amlien, Strøm, 2850 Lena.
Mobil: 99 52 07 71 (16.00-22.00)
epost: [email protected]
Styremedlem og lokalavdelingskontakt:
Stig Torbergsen, Moveien 100, 3221 Sandefjord
Mobil: 41 49 37 80
epost: [email protected]
Styremedlem:
Jan Bue David-Andersen, Ullernveien 7A, 0280 Oslo
Mobil: 92 25 25 84
epost: [email protected]
Varamedlem 1:
Halvor Midtvik, Fjæreveien 3, 3260 Larvik
Mobil: 93 02 81 59
epost: [email protected]
Styremedlem LMK:
Bjørn Austad Hvaleby.
Postadresse: Hvalebygutua 7, 2750 Gran
Tlf.: 96 90 23 61
epost: [email protected]
Forsikringskontakt:
Per Nygaard, Ålgårdsveien 169, 4325 Sandnes.
Tlf.: 51 62 72 55, mobil: 92 85 98 76
epost: [email protected]
LMK-forsikringen. Bruk denne.
Kjøp/salg/bytte:
Jan Lind, Juterudveien 19, 1341 Slependen.
Ønske om kjøp/salg/bytte-annonser sendes Jan direkte.
(Se tlfnr.og epost første spalte motstående side).
Redaksjon/annonser:
Firmaannonser/løpsann. for klubber utenfor NVMC:
Send forespørsel til klubbens e-postadresse.
e-post: [email protected]
Varamedlem 2:
Torgeir Vatnehol, 6057 Ellingsøy.
Mobil: 92 81 33 90
epost: [email protected]
Tankevekker’n er ikke på trykk i dette
nummeret. Denne spalten er fritt til bruk
for dem som har litt mer i ”å si”, eller
skrivekløe som det heter. Her er ment å
belyse eller ta opp temaer som ligger ens
hjerte nær. Vår skribent gjennom mange
år, Petter Jacobsen har gått noe “tom” for
temaer, så nå venter jeg spent på hva som
kan komme fra medlemmene.
Ønsker dere mange solfylte dager og enda
”lysere” tider i 2013. Fortsett med
mekkingen og sørg for å ha sykkelen
klar når vinteren slipper taket - det er
planlagt mange løp i 2013!
Hilsen Redaktøren
Jan Lind
SideVogna nr. 1, februar 2013
3
L EDEREN
HAR ORDET
Vi kan nå summere 2012 og
det var et år som ga oss noen
overraskelser og
utfordringer.
Her er en beskrivelse av
situasjonen i NVMC
høsten 2012:
• Medlemstallet har vært
synkende år for år
gjennom hele 2000-tallet.
• Generalforsamlingen 2012 ga styret i oppdrag å
se over lover og regler.
• Bjørn Austad Hvaleby sluttet i sin stiling som
klubbsekretær etter 13 år, og det ga oss store utfordringer, men også noen muligheter siden
NVMCs arbeidsgiveransvar opphørte.
• Styret så det som sitt ansvar bl.a å se på ulike
alternativer for sekretariat.
• Styret innså at dette gjelder mer enn bare å fortsette driften av klubben innenfor rammer og
praksis vi har hatt til nå, siden Klubben har andre
ytre rammebetingelser enn tidligere, og disse
påvirker både struktur og drift av klubben.
Med dette som bakgrunn så vi oss nødt til å starte
en prosess med mål å gi Klubben en mer robust
grunn og bedre forutsetninger for en fremtidlig
positiv utvikling.
Vi inviterte representanter for lokalavdelinger og
tilsluttede merkeklubber til en Organisasjonskonferanse i Oslo for å få innspill og ideer, og hadde to
telefonmøter med flere representanter for disse på
forhånd.
Det er sikkert noen som lurer på hvorfor vi inviterte spesielt disse grupper, og det har to hovedgrunner. Den ene er att det ikke er praktisk mulig å
invitere 2700 medlemmer til en konferanse.
Den andre årsaken er at vi i mange år har sett at der
det er livaktige lokalavdelinger som driver godt så
får medlemmene et godt lokalt tilbud som alle i
Klubben har godt av. Eksempelvis er merkeklubber
er en voksende del av veteranmotorsykkelbevegelsen, og vi har sett en gjensidig nytte for både
NVMC og merkeklubber med tilslutning till
NVMC.
Resultatet av denne prosessen ser dere i dette
nummer med forslag til Generalforsamlingen om
forandringer i vedtektene med tilhørende
Arbeidsplan for 2013.
Generalforsamlingen i år peker ut veien videre og
2013 blir et forandringens år i klubben. Det blir et
forandringens år for å legge grunnen for NVMCs
tilpasning til samfunnsutviklingen og utviklingen
innen veterankjøretøybevegelsen.
Dere er alle hjertelig velkommen til Generalforsamlingen den 16. mars, og alle dokumentene til
denne finner dere i dette nummer av Sidevogna.
Men før Generalforsamlingen håper jeg dere
kommer til MC-messen på Lillestrøm 1.-3. mars
hvor NVMC kommer å ha en flott stand med
fokus på moderne klassikere.
Peter Sederholm
4
SideVogna nr. 1, februar 2013
Heldigvis gikk mopeden 5-6
mil på en liter.
Mopedtur sommeren 1958
Innsendt av Ørnulf Rognås, Raufoss
Året er 1958, det er ferie. Svein og jeg skal
på mopedtur. Vi har akkurat fullført første
året av verktøymakerlæra ved Bedriftsskolen på Raufoss. Svein er 16 år, jeg er 17
og et halvt, og vi er stolte eiere av hver vår
splitter nye moped av årgang 1958. Han
har en flott sølvgrå Zündapp Combinette
med 2 gir. Denne går som en klokke, og har
en arbeidsvillig motor. Han har fortsatt
denne mopeden!
Min er en blå og hvit Trygg Swing (Tempo
montert av Helleberg på Lillehammer) med
3 gir. Sachs-motoren på 1,6 hk virker noe
svakere. Denne mopeden viste tegn på å
ikke være ferdig utviklet. Svinggaffelen
foran, introdusert i 1957, var svak og
ustabil. Den ble bedre når Øglænd senere
lanserte en bøyle til å feste på gaffelbena.
Bakhjulet hadde svake lagerskåler, de holdt
ikke hele sesongen før de sprakk i kulebanen.
Min kostet 1730.- kr., men den finansielle
situasjonen gjorde at den måtte tas på avbetaling. Sluttsummen ble derfor 1806.- kr.
Lønna i læretida var 1,24 kr. pr. time. Av
dette ble det ukentlig trukket 3 kroner i
skatt, og 5 kroner i fagforeningskontingent.
Jamen godt det var 48 timers uke! Bensinen
kostet 1.03 kroner,som jo var veldig dyrt i
forhold til dagens pris, pluss 4% olje.
Min Trygg oppover mot Hardangervidda.
Ustevatnet og Hallingskarvet i bakgrunnen.
Ikke mye bagasje her heller.
Telt uten bunn av typen hvit
pyramide hadde vi, sidevesker måtte jeg låne av en
tante, som ofte var på sykkeltur. Vi baserte oss på å lage
mat selv, slik at litt kjøkkenutstyr måtte med. Merkelig nok
fikk alt utenom telt og sovepose plass i de 2 sykkelveskene.
Det var to stolte karer som la i
vei mot Vestlandet, med
diverse gode råd og formaninger fra foresatte. Disse
mopedene hadde en toppfart
på 55 – 60 km/t., men vi
syntes ca. 45 - 50 var passe.
Været var fint, og turen gikk til
Hunndalen og over Vardalsåsen til Odnes. Flott med
Randsfjorden. Videre
gjennom Dokka og opp mot
Svein på sin Zündapp et sted oppe i Hallingdalen. Beskjeden
bagasje, ingen hjelm og brillene på lykta.
Tonsåsen. Denne stigningen
passet ikke min moped. Den
gikk varm, og trengte flere
kjøre mellom. Langt ned var det til bunns i
pauser. Jeg var redd den skulle skjære seg.
juvet. Huff.
Senere modeller av Sachs motorene fikk
viftekjøling, det skulle jeg også hatt! Sveins
Natta tilbrakte vi mellom epletrær i Kinsarmoped hadde ingen problemer. Zündappvik. Om morgenen regnet det. Det fulgte oss
motoren hadde tilstrekkelig dimensjonerte
langs Sørfjorden til Odda, og videre over
kjøleribber.
Seljestad, gjennom Røldal og opp på fjellet. I
disse stigningene gikk min Trygg som en
Første natta teltet vi ved elva like ovenfor
klokke. Vann- og sølespruten fra framhjulet
Gol. Dagen etter slet vi oss opp på
og rett på sylinderen sørget for å holde moHardangervidda. Flott tur over vidda på god
tortempereraturen nede. Om kvelden leide
grusveg. I bakkene ned mot Fossli og Måbøvi rom på en støl, Det fristet ikke å ligge i
dalen møtte vi to karer hjemmefra på hver
teltet i regnværet. Pølsene vi hadde med
sin motorsykkel. Vi fikk høre om skumle
hjemmefra ble tatt fram og kokt. Noe hadde
Måbødalen. Den viste seg å være litt
skjedd med disse pølsene, ut på natta
skummel. Smal grusvei på en hylle i fjellet,
gjorde magen opprør, pølsene kom ut igjen,
og åpent nok mellom stabbesteinene til å
begge veier. Utedoen her sto over en bekk,
det var lettvint. Leveransene forsvant
momentant nedover lia.
Utover formiddagen neste dag letnet været.
Vi hadde en flott tur nedover Telemark. Ved
Vrådal møtte vi et par hjemmefra som var på
biltur. Ved Drangedal fant vi en flott plass til
teltet mellom vegen og et vann. Idyllen tapte
seg utpå natta, da vi våknet av en maurinvasjon.
Videre gikk ferden til Kragerø. En opplevelse
for oss som knapt hadde sett havet før. Siste
natta i telt var et sted i Vestfold, tror jeg. Ut
på ettermiddagen 6. dagen var det to stolte,
men slitne fyrer som kom putrende hjem.
Vi var veldig godt fornøyde med
turen, og levde lenge på
minnene. Begge mopedene
klarte heldigvis turen uten
alvorlige driftsproblemer.
SideVogna nr. 1, februar 2013
5
Av Dag Øby
Mogens H. Damkier og
Skandinavisk Motorjournal del II
En viktig spalte i Skandinavisk Motorjournal var ”Teknisk brevkasse”. Her
kunne publikum sende inn spørsmål de
måtte ha av teknisk art. Om det alltid var
Damkier som besvarte spørsmålene, vites
ikke, men mange av svarene inneholder
lett sarkastiske spissformuleringer og
hjertesukk som bare Damkier kan ha
forfattet.
Danske kvinder kan
både bli racerkørere
og mekanikere, men
vet de hvor mye olje
Thunderbirden skal ha
i tanken? (forsidebilde
”Motorcyclist”,
January 1953).
Teknisk Brevkasse. For mange
NVMC medlemmer kan stoffet
være nyttig, da flere av de omtalte problemene er omtrent de
samme som veteranmotorsyklister kan oppleve etter veien
og i grøftekanten. Hovedvekten
er lagt på brev som omhandler nettopp
disse evige problemene og som samtidig
gir et bilde av hvordan forholdene var for
vi kan abonnere på bladet her i Norge?
Hvis det er mulig så spandèr en liten
spalte om det i bladet. Vi er mange som
må ty til utenlandsk faglitteratur her på
”bjerget”.
K.A.J, Oslo
50 – 60 år siden. Mange
brev/svar er forkortet da vi
antar at femti tekniske
data om f.eks BMW R75
ikke er interessant lesning
i vår tid da slike opplysninger lett kan skaffes
på annet hold. Da det kun
sjelden var illustrasjoner
knyttet til Teknisk
brevkasse, har vi hentet fram bilder av
flere av de omtalte
modellene for å live
opp framstillingen.
A/S og betaler det med norske kr. 37,- eller
danske kr. 34,-.
Det vanligste innholdet i disse brevene var
spørsmål om hjelp til løsning av problemer med en eller annen bil/MC modell
pluss bønn om å få opplyst tekniske data
for samme modell. Svarene er som regel
svært utfyllende med en mengde data
pluss en grundig teknisk analyse av det
aktuelle problem etterfulgt av lettfattelige
råd om hva innsenderen skal foreta seg.
Det er imponerende å se hvor grundig den
lille redaksjonen gjorde denne jobben. I
det følgende presenteres et lite utvalg fra
- Jeg har nå kjøpt
Skandinavisk Motorjournal i 3 år og
kommer til å fortsette å gjøre det, men
kan De si meg hvor
Motorcyklepolitiet må
kunne skrive et noenlunde korrekt dansk.
6
- Det er ikke vanskeligt at tegne abonnement, når man bor i Norge, for man bestiller
blot sit abonnement her på Teknisk Forlag
SideVogna nr. 1, februar 2013
- Jeg ville være meget takknemlig dersom jeg
snarest kunne få justeringsmål for ventiler,
tenning, forgasser for min BMW 750 ccm
motorsykkel modell 1941 R75. Mest mulig
data.
F.H.H., Bergen
Det vanligste innholdet i disse brevene var spørsmål om hjelp til løsning av
problemer med en eller annen bil/MC modell pluss bønn om å få opplyst
tekniske data for samme modell.
Hvem var ”F.H.H. fra Bergen som kjørte R 75 i 1957?
hver gang motoren stoppes. Dærnest skal man
starte med næsten halv åbning af gashåndtaget,
og først når motoren tænder, skal man åbne for
bensinen.
- Det står en del oplysninger om BMW R75 i vort
majnummer s306, men derutover kan vi oplyse
ølgende: Motorens data er 78x78, 745 ccm,
kompressionsforhold 5,6-5,8:1. Effekt 26 hk ved
4000 omdr/min. – (Så kommer en mengde data i
tillegg til de som ble trykket i mainummeret der
avslutningen var som følger): En instruktionsbog
kan ikke købes for guld.
- Jeg er ejer af en DKW 250/2 årgang 1955. Det
drejer sig om hvorvidt et er tilrådelig at køre en
tur til Norditalien på den, 2 mand. I givet fald;
hvilken marchhastighed vil De anbefale for de
tyske Autobaner? Endvidere har maskinen den
ulempe at den ikke vil starte, når motoren er lunken. Kan det gøres noget ved dette?
H.L.R., Odense.
-Hvis en motorcykle blot er i orden, kan man køre
jorden rundt på den…. Netop for Deres maskine er
det lidt vanskelig at udtale sig om marchhastigheden,
da de fleste eksemplarer af typen havde en tophastighed, der lå væsentligt under den fra fabrikken proklamerede. Hvis maskinen har en tophastighed på
godt og vel 100 km/t, skal de holde 85-90 afhængig
af vind. Når der er startvanskelighed ved lunken
motor, skal man vænne sig til at lukke for bensinen
- De bedes venligst oplyse mig om stillingen
for ventilerne på en Norton ES2 model 1953,
samt hvilken olie der skal anvendes til bagerste
støtdæmper, og hvordan denne påfyldes, da jeg
formoder, det er det der mangler, for hvis jeg
kører over en ujævn baneoverskæring, er det
som om den slår igennem.
P.R., Agermose pr. Fåborg
Maico Blizzard liker ikke at topplokket blir høvlet ned med
3 millimeter.
Sverige er i hvert fald een kvindelig mekaniker.
- Ventilspillerummet for en Norton ES2 skal være 0
for begge ventiler – altså således at stødstængerne kan
drejes ubesværet rundt med fingrene uden at det kan
mærkes endeslør(endeslakk). De bageste støddæmpere
er lukket på fabrikken, og man kan ikke etterfylde
dem eller gøre noget som helst med dem. Hvis De
mener at støddæmperne er defekte, må De henvende
Dem til en Norton-forhandler.
- Kære brevkasse!
Kan De sige mig
om en kvinde kan
blive banekører
på motorcykle?
Zündapps bokser-250 som aldri
Findes der nogen
kom i produksjon.
herhjemme, og
hvilke krav stilles der?....Findes der kvindelige mekanikere herhjemme, i Norge eller i Sverige?
Triumph
- Hvis det er muligt, beder jeg Dem besvare
følgende spørgsmål:
1:Hva kræves der af uddannelse for at søge ind til
færdselspolitiets motorcyklistpatruljer?
2:Er der nogen aldersbegrænsning?
3:Hvor skal man henvende sig med en evt
ansøgning?
B.F.M., Fredericia
- Færdselspolitiets motorcyklepatrouiller rekrutteres
blant politifolk, og De skal være fyldt 21 år og have
avtjent Deres værnepligt, samt have gode soldaterpapirer, højde minst 177 cm. Henvendelse sker på
det stedlige politikontor, hvor ansøgningsskjema
bliver udleveret. Der kræves ikke nogen særlig
eksamen, men det forlanges, at man kan skrive et
nogenlunde korrekt dansk.
Kan en DKW RT 250/2
klare en tur til Italia?
Marsjfart?
- I følge reglementer er der intet i
vejen for, at en
kvinde kan blive
banerytter, naturligvis forudsat at
hun kan opfylde
de almindelige
betingelser, d.v.s.
at hun skal være i
besiddelse av kørekort, og hun
skal kunne bestå
en baneprøve der
berettiger hende
til lisens…. Vi
ved med bestemthed at der i
- Kunne SMJ ikke give mig følgende oplysning:
I Frankfurt 1953 blev vist en lillebror til Zündapp
KS 601; – Zündapp 250 med boksermotor. Kan
AMJ skaffe mig brochurer og oplysninger om
denne modell? På forhånd tak!
E.J, Nykøbing F.
- Som tidligere meddelt kom den pågældende 250
ccm modell ikke i produktion, og man helligede sig i
stedet fabrikationen af Elastic-modellerne. Vi kan i
øvrig ikke påtage os at skaffe brochurer over nogen
som helst modell, det være sig bil eller motorcykle –
det må være forhandlernes opgave.
SideVogna nr. 1, februar 2013
7
Mogens H. Damkier og Skandinavisk Motorjournal del II
- Som interesseret læser
af SMJ har jeg set, at
mange vanskelige
spørgsmål er blevet besvaret på en god og saglig måde. Nu vil jeg
prøve om SMJ kan
knække en nøt for mig.
Det drejer sig om en
Triumph Thunderbird
1953. Den har kørt
21000 km. Den begynte
en gang i foråret at
bruge olie. Maskinen
blev undersøkt, og det
viste sig at den ikke
brugte olie, men spildte
den ud gennem ånderøret. Spildet må være
ukonstant da den har
spildt helt op til 3/4
liter på 200 km, hvorimod den på en 700 km
tur kun spildte ½ liter.
Nu har jeg lige fået skilt
motoren fuldstændig ad
og slebet ventiler og lagt
nye ringe på stemplerne.
Mekanikeren kunde
intet unormalt finde,
men ak,og ve, olie spilder den allikevel. Nu
beder jeg høfligst SMJ
prøve at hjelpe mig.
E.N., Sorø
- Fejlen ved Deres
Triumph Thunderbird er
uden tvivl den at der
bliver hældt for megen
olie på olietanken. På
tanken er en niveaustreg,og olien må højst
hældes på så den står ca.
en cm over denne streg.
Når all olie er heldt af
maskinen, d.v.s. af så vel
olietank som motor, er det
korrekte olieinnhold
nøjagtig 2 liter, ikke en
dråbe mer.
- Jeg skriver til Dem for
at bede Dem besvare et
spørgsmål, der har redet
8
SideVogna nr. 1, februar 2013
mig og adskillige mekanikere gennem to år. Nu
kan De se om De kan klare problemet,- jeg klarer
ikke. Jeg kører en Puch model 125 Touren fra
1949, og er ellers glad for ”det lille løbehjul”, men
den har i to år haft en kedelig vane; Den kan køre
11 km næsten på 100 m nøyaktig, så går den i stå.
Jeg bøjer mig ned og tipper, til karburatoren er
løbet fuld og kan så køre 1½ km så må jeg tippe
igjen, og sådan bliver det ved. Det er verst på
meget varme dage. Så varmer motoren så rent
fantastisk. Jeg har på forhandlerens råd prøvet så
godt som alle tændrør med ethvert glødetal, Gud
og mennesker har skabt. Puch’en griner (ler) bare
og stopper igjen.
C.C.P., Tryggelev
- Vi kan i og for sig godt forstå at Deres Puch griner
(ler), når De skifer tændrør med forskellige glødetal,
for etter alle solemærker at dømme, lider den kun af
forstoppelse i selve tregangshanen. Skru hanen ud af
tanken og rens kanaler, rørstykket og det eventuelle
filter med trykluft, så er maskinen sikker i orden.
Skulle dette mod formodning ikke være
tilfældet, vil vi meget gærne høre
fra Dem igjen.
Norton ES 2. Kan man etterfylle støtdemperne?
- Ja, det er mig
igjen, med den
lattermilde
Puch T 125,
årgang 1949.
Mange tak for
Deres elskværdige svar. Det
hjalp for så vidt.
Efter at tregangshanen,
filtre, rør og
karburator var
blæst du, går
cyklen nu 18
km før jeg skal
tippe den for
hver tredie km.
Jeg vil være
Dem meget taknemlig om De endnu har tålmodighed og tid til at skrive til mig personlig, hva
katten jeg skal gøre med den drilaktige maskine
C.C.P., Tryggelev
- Ja, vel mødt igjen. Hvis vi ikke kan give Dem den
riktige løsning denne gang, går vi i kloster. For en
sikkerheds skyld sætter vi derfor fire punkter på
dagsordenen:
1: Rens tregangshanen endnu en gang, men denne
gang i adskilt tilstand. Rens tillige benzintanken
godt du, der kan udmerket godt ligge slam i bunden.
2:Efterse karburatoren og sørg for, at den vandrette
gennemboring i strålerøret vende på tværs af blandekammerets længderetning.
3:Forsøg at køre maskinen med en ny kondensator
monteret.
4:Prøv at udskifte spolen, det er muligvis her fejlen
ligger. Der kan nemlig ske det, at en partiel kortslutning i spolen giver en delvis opvarmning, og når
spolen bliver varm, fungere tændingen ikke tilfredsstillende. Dette svarer i øvrig meget godt til, at
De om morgenen kan køre 18 km, først
da er spolen blevet varm.
- Jeg beder SMJ hjælpe
mig angående min
Maico Blizzard 250
1956. Det er sådan
at når jeg åbner
helt for gassen,
lyder det, som
der er søm
(spiker) eller glasskår i motoren.
Det er særlig slemt når
Den lattermilde Puch.
man kører i modvind
eller med to på
maskinen, og den
trækker ikke så godt
eller kører så hurtig
som den har gjort.
Karburatoren og tændning skulle stå rigtigt… Der
er taget 3 mm. af topstykket, men det skulle vel
ikke betyde noget. Jeg håber De kan løse mitt
problem for mig. På forhånd mange tak.
K.V.H. Hundested
- Der er øjeblikke, da man absolutt føler, at man har
levet forgæves. Tændningsbanken i en totakter lyder i
regelen, som De meget malende beskriver, som der
var søm eller glasskår i cylinderen, og der er over hovedet ikke tvivl om, at deres maskin lider af
tændningsbanken. Hvis det ikke betyder noget, at De
har taget 3mm. af topstykket, så ved vi sandt for
dyden ikke hva der betyder noget i denne verden. 3
mm. af topstykket betyder i dette tilfælde at De i all
beskedenhed kører rundt med et nominelt
kompresjonsforhold på omkring 10:1. Vi vil foreslå
for Dem at De køber et nyt topstykke og så i øvrig
læser ”Motorcyklehåndbogen”. Og så skal De være
henrykt over at De ikke har sprængt hele stempelet
med den gang tændingsbankeri.
SideVogna nr. 1, februar 2013
9
Reportasje PERU
Av Rolf Killingberg
Fra en reise i Peru
(Med hovedvekt på spesielle ting)
”
Veistrekning
med autovern.
Fra den
PanAmerikanse
Highway’en.
Motorsykkeldrosje.
Etter en 12 timers lang flytur fra Amsterdam til Lima, og
en høyst nødvendig overnatting, bærer det av gårde
sørover med buss på PanAmerican Highway.
Tanken om en highway fra Alaska
i nord til sørspissen av Argentina
ble unnfanget for snart 90 år
siden, men den er ikke fullført
ennå. Det mangler 87 km
gjennom et jungel/sumpområde
på grensa mellom Panama og
Colombia.
På enkelte strekninger kan
veien fullt ut måle seg med
”Trollstigen”.
Kjører en utfor veien her,
havner en garantert i
fjæresteinene, hundre
meter nede. Autovernet er
ca 25cm høyt. Lange
Fra Lima og et godt stykke sørover
går veien langs Stillehavskysten, i
et landskap som veksler mellom
paddeflat ørken og stupbratte
fjellsider. Klimaet er knusktørt,
mildt sagt, her regner en ikke
årsnedbøren i mm, men i
minutter. Siste år har det vært 20
minutter med duskregn! Så her er
det ikke nødvendig med veigrøfter. Telehiv, snø og is er
selvsagt også ukjente begrep.
Varetransport.
strekninger er uten vern.
Kors i veikanten forteller
om ulykker med fatale utfall. Foran uoversiktlige
svinger er det lurt å tute.
Og det gjør man!
Da SørAmerika mangler
sammenhengende jernbanenett (bare enkeltstrekninger her og der)
transporteres nesten alt
gods på lastebil, så
trafikken på highway’en
består stort sett av tunge
kjøretøyer, ikke så mange
personbiler.
De aller fleste av lastebilene er av typen ”semitrailer”; veldig sjelden å
10
SideVogna nr. 1, februar 2013
RTM 125.
se bil med
henger. Den
vanligste
trekkvognen er
Volvo F12 intercooler. Scania er
også å se på
veiene. Ellers er det nordamerikanske
snutebiler og andre, for oss, ukjente
merker.
tydeligvis ikke så opphengt i å fjerne
gammel skrift på kjøretøyene sine.
Mange av lastebilene virker svært
”slitne”, og med
ikke altfor stor
JBW 150.
motorkraft. I
stigningene går
det som regel i
krabbegear, og
av eksos-skyene
å dømme er det
lite med ”EUkontroll” av avgasser.
At det foregår en viss eksport av brukte
lastebiler fra Norden er dette bildet
bevis på. Jeg observerte også en bil
med svensk firmanavn på, samt en
mindre kassebil fra ”Nordmøre og Romsdal meieri”. De nye bileierne er
En episode på en
bensinstasjon
langs highway’en: En semitrailer har fylt
opp med drivstoff
Fra øya Taquile i
Titicacasjøen; gamle
skosåler brukes som
grindhengsler.
og kjørt til sides. Det renner diesel fra et
hull i tanken. Å ringe bileieren og så
sette seg ned og vente på hjelp er ikke
SideVogna nr. 1, februar 2013
11
Reportasje PERU
Fra en reise i Peru
Wanxin WX150.
Skosåler kan
også brukes i
åregangene på
sivbåtene for å
hindre slitasje.
Danske som har
kjørt seg bort?
12
er mulig å få
hånda inn. En
kollega med
spett kommer til
for å bende
”ting” unna.
Hvordan denne
reparasjonen
ender, får jeg
ikke svar på fordi
bussen min skal
videre sørover.
På samme
bensinstasjon er
vanlig i dette landet. Her må
sjåføren selv ta affære og
ordne opp. Han er ikke rådløs
nei. Han har et såpestykke
som han begynner å bearbeide med en hammer pluss
at han tilsetter litt vann. Han
knar såpa i hendene og
tilsetter mer vann. Til slutt
har han en plastisk såpemasse som han tydeligvis
tenker å tette hullet med.
Men så er hullet selvsagt på
en håpløs plass hvor det ikke
SideVogna nr. 1, februar 2013
det et dekkverksted i det ene
hjørnet av tomta, med 24-timers
åpningstid. Verkstedbygningen
består kun av 2 vegger og tak, så
alt arbeid foregår i friluft.
Slik kan det gjøres i et land der
”pepperen gror”!
Hvis noen nå lurer på bensinprisen i Peru, så er den ca 6
kr/liter. Hører jeg noen som sier
”billig”? Med norsk lommebok ja,
men med peruansk lønning er det
skikkelig dyrt. Tenk litt på det før
dere klager på
norske bensinpriser
neste gang.
I de fleste småbyene er det veldig
vanlig med 3-hjuls
motorsykkeldrosjer,
som jo også er kjent
fra andre steder i
verden. Passasjersetet har plass for 2
(kanskje 3 hvis
rumpene er smale)
og helt bakerst er
”Man tager hva man haver”- mangler man
platespiker til bølgeblikkplatene kan vanlig
spiker+flaskekapsler av metall gjøre nytten…
det plass for bagasje. Bildet viser et
veldig ordinært eksemplar, de fleste har
rikelig med styling og dekor, antenner
med revehaler etc. Kjedeoverføring til
venstre bakhjul er vanligst, men det
finnes også noen med differensial.
Selvstarter med skikkelig batteri (bilbatteri) på de fleste. Motoren er typisk
ensylindret totakter på 125-150 cm3.
Pacific PC125D.
Denne tankbilen tilhører det
kommunale
vannverket og er
i fred med å
levere drikkevann til hotellet
vårt. Det skjer
via en slange
som føres
gjennom
restauranten og
inn i et bakrom
på hotellet. Ei
bensindrevet
pumpe bak på
bilen pumper
vannet, og fra
For å balansere inntrykket av Peru, vil
jeg til slutt nevne noe som er bra også.
• Hva med trafikklys med sekundnedtelling? Er ikke det en god ide som
kan tas i bruk her til lands også?
• Nesten ingen peruanere røyker! På
kafeer og utesteder er det aldri satt ut
askebeger.
• Storslått natur, spesielt Andesfjellene.
• Trivelige, hjelpsomme mennesker.
• Blide skolebarn i uniform som gjerne
tar kontakt med turister for å teste
engelsken sin.
Fra en reise i Peru
Tankbil i byen Puno ved
Titicacasjøen.
Trafikklys med sekund-nedtelling.
Dette er sannsynligvis en kinesisk
sykkel. Har forsøkt å google på nettet
uten sikkert resultat.
Vanligste motorstørrelse er 125 cm3,
noen er på 150 som bildene viser, men
større motorer er svært sjeldne.
Det motorsykkelmerket som synes være
sterkest representert, er Honda. I butikk
selges nye Honda 125 for ca. 9000 Nkr.
Dette er japanskproduserte sykler.
Ellers finnes Sumoto (japansk?),
WY125A som er kinesisk og Herdal (?)
alle koblinger og skjøter
spruter det vann. Da
slangen ikke er lang nok,
må den skjøtes ved å tres
inn i en større slange. At
denne skjøten lekker og at
den er midt i restauranten,
ser ikke ut til å bekymre de
impliserte.
Bilen er en Dodge, sikkert
50 år gammel, og
temmelig ”herpa”. Etter
endt oppdrag må den ha
rullestart.
SideVogna nr. 1, februar 2013
13
Innlegg
LOKALAVDELING - FORM OG PROFIL
Av Arne B. Krokeide
Fellestur Hvaler.
Lokalavdelingene er grunnlaget for NVMC sin aktivitet og
da må avdelingene fange opp medlemmenes ønsker.
Gi lokalavdelingen en form og profil.
- det gir miljø og oppslutning!
Disse må omsettes i aktivitetstilbud
som gir noe til flest mulig – både med
lav og høy terskel. Derfor har vi i høst
gjort en spørreundersøkelse blant våre
medlemmer og svaret er klart nok: «vi
må gi et bredt tilbud», det sier Svein
Aalberg, formann i NVMC avdeling
Gjøvik og Omegn.
sket om å treffe de gamle MC-kameratene
fra den gang da. Derfor har vi forsøkt å
finne en miks mellom MC-aktiviteten og
det rent sosiale, og synspunktene fra medlemmene tyder på at dette er en
riktig linje: «aktivitet og samvær
skaper grunnlag for videre positiv
aktivitet», sier Aalberg.
Lokalavdelingen har ca. 55 medlemmer, og
avdelingen er aktiv både under syklenes
vinterdvale og gjennom kjøresesongen.
NVMC avdeling Gjøvik og Omegn, var
arrangør av Skogsløpet i 2007 og 2008. De
har mange deltakere på senere skogsløp
og andre veteranløp, inkl. Trondhjemsridtet
1919 i fjor.
Gjennom vintersesongen, dvs. fra
slutten av september til slutten av
mars, har vi møte den siste tirsdagen i hver måned. Møtene våre
arangeres på et pensjonat, hvor
leien av lokalet ligger i at vi bestiller smørbrød og kaffe. Dermed
kan vi holde en lav lokalavdelingskontingent, kr. 50,-. Rosinen i
pølsa i vintersesongen er møtet
siste tirsdag i november, med julemat og dertil passende drikke for
den som vil ha det. Da er det slik
Det er klart at med så mange medlemmer
er det stor variasjon mht. hvor mye folk
kjører og hvor mye de restaurerer, men
felles er jo interessen for sykler – eller øn-
14
SideVogna nr. 1, februar 2013
at de som deltar på juleavslutning-møtet
og betaler kuvertprisen for dette, får
Julebord - Medlemmer i festhumør på årets
høydare!
Profilering av NVMC på Hadeland
Glassverk.
Foreningsleder Svein Aalberg.
sammen med Tempo-klubben og
Vespa-klubben. Stor respons ble
møtt av et tallrikt publikum som beskuet en «horde» av veteransykler i
gågata på Gjøvik, midt på lørdags
formiddagen.
Julemøtet blir bare mer og mer populært,
nå sist var vi ca. 35 deltakere, inkludert
noen ledsagere – og vi synes selvsagt det
er hyggelig å bli kjent med medlemmenes
bedre halvdeler. Siste julemøte resulterte i
2 nye medlemmer ! Stemningen fra julemøtet bærer oss gjennom de påfølgende
vintermånedene.
På Skreia har vi samling 1. mai, hvor
det er en stor veteranmønstring like
ved ruta til det uformelle MC-løpet
Mjøsa rundt. Gjennom sommeren har vi
kjøreturer, dels. planlagte, fellestur Hvaler
eller profilering på Hadeland Glassverk og
mer spontant organiserte, hvor det sendes
varsel på epost. På høsten har vi de
senere årene forsøkt å arrangere en tur til
delemarked. Vi har vi vært i Herning, Örebro og Västerås. Planen for 2013 vurderes
Örebro igjen. Disse turene har vært populære, og de bidrar selvsagt til at medlemmene blir godt kjent med hverandre.
På hvert møte forsøker vi å ha et innslag
med en kåsør/foredragsholder, film e.l.
Siste lørdag i april har vi sesongåpning
med samling ved en bedrift tilhørende et
av medlemmene. Her serveres pizza eller
grillmat. I 2012 kjørte vi ned i gågata på
Gjøvik, for kaffe og noe å bite i. Dette oppmøte og kjøreturen ble samordnet
Kameratskapet blir medvirkende til at
medlemmene også tar på seg vervene i
styret i lokalavdelingen. Alle frivillige lag
og foreninger sliter med å få folk til å ta
på seg verv. Vår lokalavdeling har funnet
en «rytme» og et knippe basisaktiviteter
som gir et tilbud for alle. Dermed vet folk
hva de vil gå glipp av hvis avdelingen går
godskrevet kontingenten for det påfølgende år.
i stå, fordi ingen vil påta seg disse tillitsvervene. Vi har medlemmer som bruker
mye tid på syklene, men som nesten ikke
kjører. Andre har en sykkel som kanskje
ikke en gang er kjørbar, mens andre har
«dusinet» fullt ! Fellesnevneren er: «alle
medlemmer verdsettes på lik linje og alle
er vi like velkomne!»
Mitt råd til lokalavdelingene er å finne et
utvalg av aktiviteter som er realistiske dvs.
gjennomførbare og slitesterke. Fordel oppgaver på alle i styret og gjerne ute blant
medlemmene ! Dette gir klubben en fast
form og profil. Medlemmene vet hva de
får: «samvær gir kameratskap og styrket
interesse for hobbyen.»
«Foreningen skaper et inkluderende miljø
som er attraktivt og allsidig», sier Svein
Aalberg i NVMC avdeling Gjøvik og
Omegn.
Utstillingen i gågata Gjøvik.
SideVogna nr. 1, februar 2013
15
Trondhjemsridtet 1919
7. - 10. juni 2014
Av Arne Bjørn Hoel
Nytt fra Trondhjemsridtet 1919
- det originale motorcycleløpet!
”Trondhjemsridtet 1919” ble gjennomført i sin
fulle lengde tur-retur Oslo/Trondheim i 2012 og
det ble en internasjonal suksess for NVMC. Det
ble også litt penger til overs i kassa for NVMChvorav mva-refusjonen er ganske interessant pga
stor omsetning. Beslutningen er nå tatt av
NVMC’s styre om å gjennomføre et nytt internasjonalt storløp i 2014. Datoene for det
neste”Trondhjemsridtet 1919” er satt til
7.-10. juni 2014 som jo er pinsen.
Arrangementskomitèen for løpet er:
Rolf Barry-Berg (leder), Jan Bue DavidAndersen, Carl Henrik Størmer, Arne Bjørn
Hoel, Bjørn A. Hvaleby og Kim Jarre. Hovedprosjektet skal nå opprette en gjennomføringsorganisasjon som skal ledes av Kim Jarre.
Den praktiske gjennomføringen av løpet bør utføres av lokalavdelingene, og NVMC avd. Oslo
har allerede, etter et presentasjonsmøte på
Osloungdommens Motorsenter den 1.
november, sagt ja til å være teknisk arrangør
av både start og mål i Oslo. Oslo avd. v/Bent
Granberg har tatt ansvaret for den tekniske
gjennomføringen av start og mål for løpet, og vi
håper nå at de aktuelle lokalavdelingene vil være
like positive og ta del i denne viktige dugnaden
for NVMC.
Det er avtalt et presentasjonsmøte med lokalavdelingen i Trondheim som jo gjorde en
kjempe innsats for løpet i sommer. Etter dette
møtet ønsker Rolf Barry-Berg, Kim Jarre og AB
Hoel besøke de aktuelle NVMC avdelingene
utover sommeren /høsten i år.
Målet er å presentere løpet, og gjøre avtaler om
de praktiske arbeidsoppgavene for gjennomføringen av løpet. Uten
operativ hjelp fra NVMCs
lokalavdelinger er det umulig
å gjennomføre et slikt løp på
en effektiv måte.
Gjennomføringen av et storløp i Norge vil gi lokalavdelingene stor lokal pressedekning, og vil gi NVMC
god riksdekkende PR. Løpet
bør bidra til styrket profil og
flere nye medlemmer for
NVMC- foruten at dette
skaffer penger i klubbkassa.
Interessen for løpet har vært
meget stor i utlandet etter testløpet, og deltakerne fra testløpet er våre beste ambassadører.
De som deltok i testløpet har fått hver sin DVD-
video fra løpet og vil presentere denne for sine
klubber.
De vil også få en viss fortrinnsrett til deltakelse i
2014, og flere har allerede meldt seg på. Antall
mulige deltakere økes trollig til rundt 60, og med
en arrangørstab som skal følge hele løpet vil
trolig nærmere 70 personer delta i 2014. Foreløpig ønsker vi sette en grense her, ikke minst
Fra venstre: Arne Bjørn Hoel,
Carl Henrik Størmer, Jan Bue
David- Andersen og Rolf Barry-Berg
Initiativtakerne til ”Trondhjemsridtet
1919” i 2012 fikk fornyet tillit, og skal
sammen med Bjørn A. Hvaleby og Kim
Jarre utgjøre den nye hovedkomitéen
for arrangementet i 2014.
fordi vi må utvikle løpet uten å gape
over for mye på en gang. Dessuten må
det ikke bli så stort at den sosiale delen
forsvinner. Informasjon om løpet vil du
finne på www.trondhjemsridtet.com, og
nyheter og informasjon vil du finne i
denne spalten ”Nytt fra Trondhjemsridtet 1919” i tiden fram til juni 2014.
Dessuten har nå de aktuelle lokalavdelingene fått den nevnte videoen, så be
om å få se den hos din lokale avdeling.
Vi håper den tenner deg...
Denne spalten redigeres av:
Arne Bjørn Hoel ([email protected]),
og har du spørsmål til prosjektet
sender du mail til Rolf Barry-Berg
[email protected]
16
SideVogna nr. 1, februar 2013
Med NVMC inn i fremtiden
Organisasjonskonferansen 12. januar i Oslo.
Referent: Odd Arne Amlien Foto: Stig Torbergsen og Peter Sederholm
Fr. v. Øivind Fengås, Tom Rognstad,
Steinar Røstad of Lars Digre i gruppearbeid.
alle fikk si sitt. Referenten fikk inntrykk av at alle mente at dette var en
nyttig og demokratisk prosess som
kom godt, om enn kanskje sent.
Tilbakemeldingene var i alle fall
positive og engasjementet stort. Det
som kom frem er notert og vil danne
grunnlag for revisjon av vedtektene
til klubben og dermed bli en sak på
generalforsamlingen. Etter det
offisielle programmet var slutt så
Klubben inviterte høsten 2012 til
organisasjonskonferanse Denne konferansen ble avholdt i Norsk Veteranvogn Klubbs lokaler på
Frysja i Oslo. Målet for
konferansen var å finne
frem til rammer for driften
av NVMC videre inn i
fremtiden.
Gjennom mange år har
klubbens utvikling vært
preget av tilfeldigheter
snarere enn gjennom planlegging og vedtak i årsmøter. I dag er klubben uten
arbeidsgiveransvar og dermed ganske
fri til å tenke nytt om fremtiden.
Forberedelse til konferansen ble lagt
gjennom to telefonmøter i desember.
Invitert var alle som mener noe om
NVMC, formalisert via lokalavdelinger og andre tilsluttede grupper i
vår del av veteranverden. Møtet
startet med presentasjon av deltagerne, 20 i tallet, spredt fra Stavanger i
sørvest til Trøndelag i nord. Det bør
dermed være et representativt utvalg
fra medlemsmassen. Leder Peter
orienterte om bakgrunnen for konferansen og målet for dagen. Medlemsutviklingen ble presentert med
en oppfordring til deltagerne om
komme med sine synspunkter på
lover/vedtekter og det sentrale spørsmålet er: Hva skal NVMC levere, og
til hvem? Hvordan organisere og
drive NVMC?
Deretter tok vår vikarierende clubsekretær Rolf Barry-Berg over ordet
og resten av konferansen ble organi-
sert som ”workshop” med fire
grupper som diskuterte fritt med en
matrise (oversikt) over mulige tema.
viste Rolf en video fra Trondhjemsridtet 2012 som var et prøveløp.
Trondhjemsridtet i 2014 blir nok et
høydepunkt for klubben, da er det
også klubbens 40 års jubileum.
Filmen var bra, selv om siste del ble
stumfilm for anledningen. Det hører
vel tiden i 1919 til, så det fungerte
tidsriktig. Alle lokalavdelingene fikk
et eksemplar av filmen med seg
hjem, til underholdning og
inspirasjon på en klubbkveld.
Runt bordet
medurs:
Tom Rognstad
(rød jakke),
Terje Syversen,
Arne B. Krokeide,
Bjørn Langås,
Per Erik
Ørfelt Olsen og
Jan Bue
David-Andersen
kommer med
fremtidens
løsninger.
Rolf Barry-Berg og Peter Sederholm tegner
og forteller. I bakgrunnen referenten
Odd Arne Amlien.
Her var det mulig å stryke, legge til,
komme med nye tanker på alt mulig.
Siden medlemskontingenten er
klubbens eneste grunnlag for driften
ble det naturlig en del prat om
penger og hvordan medlemstallet
kan økes. Organisering av lokalavdelinger, merkeklubber og andre
grupper ble diskutert med stort
engasjement. Rolf styrte prosessen på
en meget god måte og sørget for at
deltagerne hadde målet i sikte hele
tiden, og pekte på konsekvensene
dersom klubbens struktur i dag får
fortsette slik den er. Praten fortsatte
gjennom en velsmakende lunsj og
gruppene fikk presentere sine resultater og tanker i plenum. Siste del av
det offisielle programmet var avsatt
til ”fritt ord” der alle som ønsket fikk
taletid og delte sine tanker og ideer
med forsamlingen. Som ordstyrer
her gjorde Carl Henrik Størmer som
vanlig en god jobb og sørget for at
Tvetenveien 152, 0671 Oslo. Tlf: 22 26 06 76
www.centrumfornikling.no
mail: [email protected]
SideVogna nr. 1, februar 2013
17
Qvarna-nytt
Fra Qvarna-posten, husorgan for Husqvarna Club Norway
Redaktør: Ragnar Røstad, Johan Castbergs vei 32, 0673 Oslo,
e-post: [email protected]
Sekretør/kasserer: Terje Karlsen, Helnev. 16, 1639 Gamle Fredrikstad,
e-post: [email protected]
Enslig fugl Føniks
ruller igjen.
Ensylindret Husqvarna TT-racer 350 cc, 1932
Av Terje Karlsen
Sakkyndige kommentarer og beundrende blikk.
Husqvarna har (hittil) hatt to store racingepoker hvor merket har vært ledende i
konkurranse med de store fabrikantene:
TT (roadracing) på 1930-tallet, og motocross på 1960-tallet. I dag er merket også
stort med italienske Husqvarna som
markerer seg innen off-road, dvs. både
enduro og motocross. Åke Sjökvist fra
Jönköping har fått bygd opp igjen den
sjeldne ensylindrede 350 cc TT-raceren fra
1932, og bidratt med stoff til denne
artikkelen sammen med Christer
Fagerberg.
Årsakene til at Husqvarna begynte med
racermotorsykler er trolig flere. Motorsykkelproduksjonen på fabrikken ved
Vättern startet allerede i 1903 (samme år
som Harley-Davidson).
Christer Fagerberg og datteren Ulla med raceren.
18
SideVogna nr. 1, februar 2013
TT-start som i forna dagar - Christer Fagerberg
løper igang raceren (som ikke har kick).
Ove Lambert-Meuller og sykkelen på Brooklandsbanen i 1932.
HVA TT-racer 350 cc, 1932 presenteres av
eier Åke Sjøqvist under Husqvarnarallyt
2012.
Husqvarnas adm. dir. på 1920tallet, Gustav Tham var motorinteressert, og resultater på
racerbanene ga oppmerksomhet og
bidro til promotering av produktene. De første racerne (v-twinner)
ble produsert 1926-1927 og hadde
en viss framgang i TT og Six Days.
Resultater på banene forutsatte
kapital, kunnskap og entusiasme.
Ove Lambert-Meuller (sittende på huk) og andre toppførere fra Husqvarna.
Fabrikken så nok satsing på racing
som en bra investering, men det var
likevel meget beskjedent sett med vår
tids øyne. For å få framgang, kontaktet Tham den unge sivilingeniøren
og MC-entusiasten Folke Mannerstedt (27 år), og han ble i 1929 ansatt
som sjef for MC-avdelingen ved fabrikken og med spesialansvar for racingvirksomheten. Rundt seg fikk
Mannerstedt flere entusiaster som
kunne omsette teori til praktisk dugelige produkter, blant andre ingeniørene Nils Kellner og Harald Toller, og
ikke å forglemme mekanikeren Helge
Lund, også kalt ”Natte”. De mest berømte syklene fra perioden som nå
fulgte var de lette V-twinnene på 350
og 500 cc som fabrikken satset sterkt
på, og som vant mye med førere som
Gunnar Kalén, Ragnar Sunnqvist og
Stanley Woods i salen. Etter ulykkesåret 1934 hvor Kalén ble drept, sykler
ble ødelagt under transport etc., avviklet Husqvarna sin produksjon av racermaskiner, og de eksisterende syklene ble
overdratt til et privatteam, ”Scuderia
Husqvarna”.
Mellom disse suksessrike twinmaskinene,
og halve slike, dvs. med en sylinder og dermed 175 eller 250cc, utviklet fabrikken
også noen ensylindrede racere som hevdet
seg bra, blant annet i 350-klassen med
førere som Sten Edlund, Arthur Olsson i
fabrikkteamet og ikke minst Ove LambertMeuller som var privatfører med gode
ressurser. Det er av restene etter sistnevntes
maskin Åke Sjöqvist har fått bygd raceren
slik den framstår i dag.
Tyskeren Friedrich Knudsen nyter å prøvesitte raceren.
SideVogna nr. 1, februar 2013
19
Qvarna-nytt
Åke Sjöqvist med motoren før renoveringen
(foto: Christer Fagerberg).
Åke fant motoren (nr. 4x660) som
definitivt er den som Ove LambertMeuller hadde i løpene på 1930-tallet, og
antakelig stammer også girkassa fra
Lambert-Meullers sykkel. Alt annet har
Raceren på arbeidsbenken
(foto: Christer Fagerberg).
blitt rekonstruert av
Gösta Svensson i
Åminne. Åke fant
motoren og girkassa i en
trekasse i Norrköping.
Mannen som solgte den,
visste at det var en racermotor, men ikke hvem
som hadde kjørt den. I
dag er dette den eneste
kjørbare ensylindrede
350 cc raceren fra
Husqvarnas storhetstid på 1930-tallet.
Ytterst få slike racere ble produsert av
fabrikken: To stk. i 1932 og fire stk. i
1933.
Opprinnelig var motoren en ombygd 350
cc sideventil. La oss se litt på denne
sykkelens historie og mannen som kjørte
den i glansdagene.
familien Meuller, og Mannerstedt så
potensialet hos Ove som dermed også ble
lovet å få kjøre på de store banene i Europa
med litt oppbakking fra Husqvarna.
Sesongen 1933 deltok Ove i flere TT-løp
med denne sykkelen, bl.a. på Saxtorp.
Sykkelen ble også testet på Brooklandsbanen i 1933 og testen stod trykt i MotorCycling i mars 1933.
Ove Lambert-Meullers far bestilte i 1932
en fullblods racer fra Husqvarnafabrikken
til sønnen. Sykkelen ble levert 27.10.1932
og dermed så sent i sesongen at Ove ikke
fikk kjørt den på den berømte Saxtorpbanen det året. Bakgrunnen for kjøpet var
at Folke Mannerstedt var en god venn av
Testføreren skrev at dersom det skulle
finnes et skjønnhetsideal for racermaskiner,
burde det være denne, som også hadde forbløffende kjøreegenskaper. Motoren, en
enkeltport støtstangstype med Amal fallforgasser, vippearmer lagret i rullelager og
ventiler med hårnålsfjærer og dobbel
Original motor og gearkasse i toppskick. (Foto: Christer Fagerberg).
20
SideVogna nr. 1, februar 2013
oljepumpe. Alle deler laget av Husqvarnafabrikken. Testføreren takket Ove
Lambert-Meuller for at han fikk prøve
sykkelen, og mente maskinen var blant de
beste. Lambert-Meuller hvisket ham i øret
maskinen ikke var ekstra god, han skulle
bare se Husqvarnas 500-maskiner!. Ove
studerte på denne tida i England og var en
god ambassadør for Husqvarna.
Til 1934-sesongen ble sykkelen bygd om
og modernisert med flere forbedringer på
bakgrunn av erfaringene fra de løpene Ove
hadde deltatt i i Sverige og internasjonalt:
Eilenriede i Hannover, Italias GP,
Chemnitz og Sveits GP.
Hjelpen fra Husqvarnafabrikken i denne
prosessen var uvurderlig. Ove var også
lovet fabrikkontrakt etter sesongen 1934,
og sykkelen ble derfor solgt like før Saxtorpløpet i 1934 til Helge Karlsson som
kjørte med den helt til 1937. Under Saxtorpløpet i 1934 kjørte Ove LambertMeuller en Husqvarna eksperimentmaskin
med exkammotor. Siden ble det ikke mer
fordi Husqvarna la ned racingvirksomheten.
Replikasykkelen, helt etter originalen, og
med motoren og girkassa fra glansdagene
på 1930-tallet, ble behørig presentert og
Påhopp i riktig øyeblikk, og racerqvarnan
knattrer villig igang.
prøvekjørt under
Husqvarnarallyt i
Huskvarna av eier Åke
Sjöqvist og nåværende
testfører, Christer Fagerberg. Det ga oss som var
der en kulinarisk motoropplevelse og ørerensing
mellom de gamle fabrikkveggene der sykkelen ble
født i 1932. Når blir
sykkelen å se og høre på
steder som Gardermoen,
Vålerbanen, Mo i Rana
eller Rudskogen under
veteranracingarrangementer?
Bilde fra bladet Motorcycling 15.03.1933
SideVogna nr. 1, februar 2013
21
22
SideVogna nr. 1, februar 2013
KUPP FRA ARKIVET
NVMC v/Rolf Barry-Berg
Her har dere en smakebit fra Sidevogna for
akkurat 25 år siden. Nå gir vi dere en frisk opplevelse fra Nord-Norge, med utdrag av en
reportasje fra Polar Primus Union af 1986.
Har dere problemer med språket så ikke fortvil. Dette
er det bare å lære seg, det er rotekte norsk! Fristet til
å ta sykkelen ut i snøhaugen? Det er fortsatt vinter og
muligheter- spesielt om du har
kjettinger. God tur!
SideVogna nr. 1, februar 2013
23
over Atlanteren. Etter det pappa har fått vite,
kjøyrde han med dei amerikanske skilta frå
1929 til 1935, då han selde sykkelen.
Til Norsk Veteran Motorsykkelklubb
Etter tips frå Einar RiisJohannesen i Bergen sender
eg ein mail til Dykk.
Saka er den at min bestefar, Didrik Apalseth frå
Sandane i Nordfjord kom heim til Norge i 1929
etter ca 20 år i USA med ein Harley Davidson
1200 ccm, 1929 modell. Denne hadde
sidevogn.
Mitt namn er Dag Apalseth, og eg er barnebarn
av Didrik. For ein del år sidan fann vi fotkvilaren i sidevogna. Frå før har vi det amerikanske
skiltet 19866 NY 29. (New York 1929) Bestefar
kjøpte sykkelen truleg i NY før han sette kursen
Det einaste vi veit her, er at den vart solgt til
Trondheim og at prisen var kr 1800,Er det på nokon måte mogleg for Dykk å legge
denne infoen ut på nettsidene de har, so kanskje
nokon veit den vidare historia til sykkelen?
Hadde vore so utruleg kjekt å fått vite kvar det
vart av den.
Med helsing Dag Apalseth
bakskjermer. Alle modeller kom med 6 volt
elektrisk anlegg, ikke 12 volt. Jeg tviler også
sterkt på at det er en CA 92, for jeg tror ikke det
finnes noen slike i Norge. Det er riktig at C92
hadde platestyre, men det var på den tidlige utgaven. Fra 1963 hadde alle modeller høyt styre.
Jeg tipper at den avbildede sykkelen er en C92,
1964 eller 1965 modell.
Vennlig hilsen Kjell-Erik Andreassen
Hei
Jeg vil bare komme med noen kommentarer til
den avbildede Honda Benly for januar måned.
Dette kan umulig være en 1962 modell, Den
sykkelen som er avbildet må være produsert
mellom 1963 og 1966. Det som er lettest å se
forskjell på; er tank, eksospotter og beslag på
Skogsløpet 2013
Da har vi i Stjørdal Veteran Motorsykkel Club kommet i gang med arrangementet "Skogsløpet 2013".
Det er lagt til Storsand Camping ca 14 km fra Stjørdal sentrum i helgen 28.-30. juni.
Kontingenten er:
• Før 15. mai betaler du kr. 500
• Og for etternølere er det kr. 600
• Passasjerer betaler kr. 200
• Og barn under 16 år betaler den symbolske sum
av kr. 100.
Kontonr er: 4202.42.90853
For utenlandske deltakere:
BIC/SWIFT SPTRN022 og
IBAN-kontonummer: NO 7342024290853
eller benytte skjemaet på NVMC sin hjemmeside:
www.nvmc.no
Husk å merke innbetalingen med
• Fullt navn, både på fører og passasjer
• Kjøretøydata som
• Merke,
• Modell
• Årsmodell
Storsand Camping er en velutstyrt Campingplass med mange
hytter i flere kategorier med priser fra 520 kr. pr. hytte og
oppover. Ellers er der flotte forhold for camping i medbrakt
bolig som telt, vogn, bobil og lignende, så det vil være god
plass til alle. Reservering/bestilling av overnatting gjøres direkte til Storsand Camping, og de tar imot
bestillinger fra 1. oktober på tlf. +47 73 97 63 60 eller
24
SideVogna nr. 1, februar 2013
e-post: [email protected]
På www.storsandcamping.no ser du litt om hvordan
campingen ser ut og beliggenheten.
Spørsmål:
Ring Reimund på tlf. nr. +47 922 42 100 eller mail til:
[email protected]
klubbsekretær bare på midlertidig
basis- og målet er å overlate den til
en ”dugande yngre person” når
rammebetingelsene for jobben er
blitt noe klarere etter den organisasjonsutviklingsprosess vi nå er midt
oppi. Den som lever får se hva
styret bestemmer seg for. Men først
er det Generalforsamling!
Nytt fra sekretæren
Jo, det sies at ting går i sirkler- i alle
fall om man er litt aktiv. En pussig
sak i så måte er at det nå er 35 år
siden jeg hadde mitt første medlemsår i NVMC og 25 år siden jeg
var formann i klubben. Er det
resirkulering, at man må grave opp
gamlingene- eller er det ny giv? Det
får dere avgjøre, men personlig
hadde det vært hyggelig å se at en
person helst 35 år yngre enn meg
hadde akkurat denne jobben her.
Da hadde vi i alle fall bevist at en
fornyelse skjer. Men til trøst: Jeg har
etter eget forslag denne jobben som
Vel, etter noen personlige betraktninger, la meg gi dere litt orientering om hva som har skjedd i
perioden 1 desember 2012- ca 15
januar 2013 da dette ble skrevet:
Først måtte vi avvikle kontoret på
Gran, og etter en ny forhandling
med gårdeieren fikk vi til en avtale
som reduserte oppsigelsestiden med
ytterligere to måneder og derved
sparte oss for tilsvarende husleie.
Det betød i praksis at kontoret
måtte tømmes raskt, alt måtte
merkes og pakkes i merkede kasser og noen stilte opp på dugnad for å
greie dette, bl a Bue David-Andersen og Arne Bjørn Hoel. Vi fikk
lagret mye materiell hos dem, noe
hos Norsk Veteranvogn Klubb og
resten hos meg. Alt hittil gratis. Det
viktigste er imidlertid at klubben
fortsatt får låne lagerplass på låven
til Bjørn Hvalebypå Gran inntil vi i
løpet av forsommeren må ha funnet
en mer permanent løsning på lagerproblemet. Hva gjør vi hvis f eks
neste klubbsekretær bor langt fra
Oslo…??
Og klubben har mye materiell!!
(Kanskje burde vi kvitte oss med
noe??)
For deg som medlem betyr dette at
vi ikke kan tilby samme service som
tidligere med f eks salgsmateriell, da
dette jo er nedpakket midlertidig og
utenfor daglig rekkevidde. Vi håper
på din forståelse for dette. Kommer
du på mc-messa, skal vi imidlertid
ha noe der, og vi prøver å ha noe til
overs vi kan sende ut etterpå.
I tillegg til dette har vi – som nå
flere hundre av dere har opplevet fått endel problemer med implementeringen av det nye og lenge
etterlengtede medlemsregisteret. Vi
har veldig mange medlemmer som
ikke har fått sidevogna- i tillegg til
annonsører og andre. Feilen med
KID-nummerne kjenner flere av
dere til allerede. Alt dette skyldes
barnesykdommer i systemet, noe vi
ikke er herre over. Vi håper alle har
forståelse for at dette vil dessverre ta
oss mye tid å få rettet dette opp.
Til de som ennå ikke har fått
plakettene for Skogsløpet 2012, er å
bare beklage at de ikke er ankommet til oss ennå, men vil bli
sendt sammen med diplomer til de
som ikke fikk med seg disse fra
Folldal. Vennligst gi meg beskjed
dersom dere ikke har diplomene- så
skal vi prøve å ordne det. Det
enkleste er å sende meg en e-mail.
Dette tar alt sammen veldig mye
mer tid enn noen kunne forutse,
men jeg har heldigvis ingen mc å
skru på i vinter. Jeg har sendt den til
Tyskland for overhaling hos
spesialist- eller veterinærtilsyn heter
det vel når det dreier seg om
Elefanter- også grønne.
Men til dere andre:
Gjør en god skrujobb i vinter så
dere er klare til våren. Jeg garanterer
bare veier tidlig i år, så her er det
bare å kaste seg over løpskalenderen
og velge på øverste hylle. Mitt mål
er tur over Alpene med Elefantakkurat som Napoleon! Han hadde
blitt grønn av misunnelse…. For jeg
kan kjøre min nordover etterpå!!
Med vennlig hilsen
Rolf Barry-Berg
SideVogna nr. 1, februar 2013
25
26
SideVogna nr. 1, februar 2013
SideVogna nr. 1, februar 2013
27
28
SideVogna nr. 1, februar 2013
SideVogna nr. 1, februar 2013
29
30
SideVogna nr. 1, februar 2013
SideVogna nr. 1, februar 2013
31
Motorvognloven
av 1912.
Av Jan Bue David-Andersen
14. mai 1912: Nå ble det åpnet for å
få lov til å kjøre fritt i Norge, og det
ble et bedre registreringssystem. Men
det gjaldt ikke før 1913 – dvs vi har
100 års jubileum i år!
1912 var den nye motorvognloven klar,
og den skulle avløse den Kgl. resolusjon av 24. juli 1899 som igjen bygget
på veiloven av 1851- dvs en lov vedtatt
over 30 år før det første virkelige motorkjøretøy kan sies å ha vært oppfunnet.
Nå ble det friere ferdsel, og folket ble
mer ”motorvant”.
Men hvorfor kom det en ny veilov?
Bilens rolle: Før 1912 var det slik at
skulle man bruke bil måtte man levere
inn en skriftlig søknad til amtmann
med en god begrunnelse. Svar med avslag kunne man forvente når det
passet amtmann å svare. Skulle man
kjøre mellom 2 amt måtte 2 søknader
sendes inn. Det var rett ikke sikkert at
disse amt hadde valgt samme dag i
uken til å benytte bil, så da måtte man
overnatte. Eller man kunne velge å
trekkes gjennom amtet med hest. Ofte
fikk man avslag da det var en annen
automobil som hadde søkt samme uke
og disse kunne finne på å treffe hverandre, noe som automatisk medførte
at søknaden ble avslått. Noen amtmenn ble lei av disse bilistene som la
inn søknad fortløpende, og rundt 1908
utstedte enkelte amt sesongkort som
en rasjonalisering.
Skiltene fikk ofte denne utformingen for ikke å bli for
dominerende. Sykkel fabrikant Augustin Olsen fra
Eidsvold.
32
SideVogna nr. 1, februar 2013
Hva så med Motorsykler?
Den første kjøresøknad jeg finner er fra
1902 i Kristians Amt. Her er det ikke
oppgitt noen tekniske informasjoner
om merke volum eller skilt for Registrering. Ser ikke ut til å være obligatorisk slik som på automobiler. Dette
skyltes nok at velocipeden (tråsykkelen) hadde vært på banen i noen
år. Dette Fandens instrument ønsket
folk vekk fra veiene, da hester og
færdafolk ble vettskremt og ihjelkjørt
av dette instrument, og det ble derfor
faktisk innført registreringsplikt på
tråsykler! Det skulle sitte på setestammen og peke bakover. I 1902 var
det mer enn 16000 sykler og kun noen
hadde tatt seg bryet med skilt. Folk
”red” nu så hurtig at det var en umulighet i farten og avlese skiltet. Politiet
ville da som nu helst slippe jobben og
fikk skiltpåbudet fjernet, da slikt også
var gjort i København. Det kan nevnes
at i 1902 bøtela politimester Hesselberg i Kristiania 1616 velocipedister for
brudd på veiloven!
Med denne mengden tohjulinger med
skilt på veien, ble det antakelig for mye
forlangt at man også skulle ha skilt på
motorsykler. Men motorsyklene var
kommet for å bli- og det var ikke til å
unngå at man både så og hørte dem,
så en viss interesse for å få kontroll
over dem kan spores etter hvert.
Den første motorsykkel jeg finner med
skilt er fra 1908, og det ser ut som om
dette ble mer og mer vanlig fra da av,
men det var fortsatt helt opp til amtmann å pålegge registrering. (Har noen
et bilde av en motorsykkel
med sort skilt og hvite tall?)
Grunnen til denne lettsindighet med motorsykler
var nok at de var så lette og
gjorde liten målbar skade
på veiene. Dessverre viste
det seg at automobilen
også gjorde mindre skade
på veiene enn hva hesten
gjorde, noe amtsingeniøren
vanskelig kunne bortfor-
klare. Totalt sett måtte man altså innrømme at motorisert ferdsel var mindre
belastenede for veinettet enn man
fryktet- eller kanskje også håpet?
Dermed lå det åpent for en ny veilov
tilpasset tidens krav: D.v.s motorisering
måtte formelt tillates.
Denne innebar at alle kunne benytte
veiene fritt, og ikke bare hestefolk. For
kontrollens skyld måtte alle motorkjøretøy registreres i en dertil egnet
Fra 1921 ønsket NMK at Mc også skulle ha skilt bak,
og slik ble det. Slik kunne da et skilt se ut foran.
protokoll. Selvfølgelig var det opp til
politiet hvilken type protokoll de ville
benytte, så enkelte politidistrikt brukte
kun en linjert skolekladdebok og skrev
sirlig inn alle opplysninger som var påbudt. Nu var det altså ikke lenger bare
eierens navn og kjøretøyets vekt som
var interesse. Merke: vekt: antall
sylindre boring x slag: sidevogn, og forsikringsselskap osv skulle også innføres i protokollen. En polise pålydende
kr. 1000 måtte også fremlegges. Det
ble også innført motorskatt, dog ikke
på motorsykkel med plass til kun 1
person. Førerkort var nu obligatorisk og
kostet kr. 10 for automobil og kr. 5 for
motorsykkel. Aldersgrensen var 18 år
for bil og 15 for mc uansett volum!
Kjøretøyet skulle fremstilles for en sakkyndig person (ingeniør med bilerfaring) dette kostet henholdsvis kr.
10 for bil og 5 for mc. Motorsykkel
skulle utstyres med et hvitt skilt foran
med høyde 150mm og bokstav/tall
med høyde 60mm. Dermed fikk man et
meget stort skilt som de fleste
”friserte” kunstferdigst ned
til et pent lite skilt. På sidevogn måtte man ha bilskilt
bak, 300 mm høyt med
120mm bokstaver.
Registreringsmodell for
bokstaver og nummere, var
nu lik den tyske og svenske
med en bokstav og tall.
Dette hadde det vært strid
om i 1903 også, men av
naturlige grunner valgte man
den gang den danske
modellen, sort skilt hvit
skrift og tall. (Nedenes Amt
1) . Den nye skiltserien
fulgte kysten rund fra
Smaalenene (B) til Finnmark
(Y). Med unntak av Kristiania
by som hadde A. Enkelte
bokstaver ble ikke benyttet
da de kunne forveksles. J,
M, N, P, Q, Æ, Ø og Å.
Her ser vi kanten av et bakskilt også. Det er som det
står under bildet. Mathiesen som smiler så bredt på
HD. Denne dagen gikk HD’en!
Det kan nevnes at Kristiania
som eneste distrikt innførte
egen skiltserie for motorsykler. Og noen av de første
motorsykler registrert efter
den nye veitrafikkloven var 4
NSU’er. Som den 11-4 1913
ble registrert på hhv C 3940- 41- 42. Men problemer
hadde man fortsatt med å
samkjøre registrene. Det var
fortsatt et vanntett system
mellom Amtets registreringer og Bokstavregisteringen i det Amtsregistreringen ikke tok
hensyn til kjøretøyets
fabrikat eller rammenr.
Amtregistreringen varte 1 år
av gangen før kjøretøyet på
nytt måtte fremvises. Dermed kan vi finne 1912 modeller med lang nyere skilt serie
enn en 1914 modell. Var sykkelen registrert i mars 1913 fikk
den ikke bokstav/skilt før mars 1914.
Hvor fort fikk man så kjøre?
Hastigheten var nu satt til svimlende 15 km/t i byer og 35
km/t på landeveier, men etter mørkets frembrudd eller i regn
eller tåke var makshastigheten 15 Km/t. I Kristiania by ble
hastigheten satt til 24 Km/t. Enkelte Amt kan ha 25 Km/t
hvis amtmann finner det forsvarlig. Kjøretøyet må da likevel
under alle omstendigheter kunne stoppe på en avstand av
maks 3 meter, samtidig som det kreves at Kjøretøyet under
alle omstendigheter må kunne stoppe på 2 vognlengder selv
om den går for full maskin!
Ja, da er det bare å glede seg til 100-års jubiléet for frigjøringen av veiene i Norge, noe som medførte at Amtmennene mistet en del av råderetten over veinettet - noe de
neppe ga fra seg med lett hjerte. Eller kanskje de gjorde det?
Noen påstår at en av grunnene til at den nye veiloven kom,
var at Kong Haakon ikke kunne søke en Amtmann om å få
kjøre, en uforutsett problemstilling i 1905 - men høyst
aktuell allerede noen få år senere. Dette var grunnen til at
han heller ikke kjøpte bil før i 1913. Men kongehuset hadde
likevel alt hatt bil i mange år. Uten skilt og uten førerkort
kjørte de kun på egen grunn! (A1 Minerva
var altså ikke den første!) Jo, en ny veilov
var nødvendig!
SideVogna nr. 1, februar 2013
33
http://bestilling.inspiria.no/Files/Kompendium%20201132%20Halvledere.pdf
Legg merke til at en her snakker om strømstyrte komponenter. Transistoren finnes
naturligvis også som spenningsstyrt komponent, dvs at det er spenning og ikke strøm
som får transistoren til å lede.
HALVLEDERE
HALVLEDERE.
Stoffer som leder elektrisk strøm kalles ledere.
Stoffer som ikke leder elektrisk strøm kalles
isolatorer. Hva er da en halvleder? Litt av
svaret ligger i navnet; en halvleder er et stoff
som leder strøm, men som med noen
endringer kan produseres slik at den for
eksempel bare leder strøm i en retning.
DIODEN
Dioden er den eldste og enkleste av halvlederkomponentene i elektronikken.
Funksjonen er enkel. En diode slipper strøm
gjennom bare en vei, omtrent som en dør
som bare kan åpnes fra én side.
TRANSISTOREN
Transistorens viktigste egenskap er at den kan
styre et stort strømsignal ved hjelp av et mye
mindre et. Teorien bak denne virkemåten
hopper vi over. For deg som er interessert,
fant jeg et flott lære- kompendium på nettet:
TILBAKE TIL DIODEN
Dioden har to tilkoblingspunkter; anode og
katode. Disse navnene er hentet fra rørteknikkens historie. Allerede i 1906 ble
dioden oppfunnet basert på rørteknikk. Det
skulle gå 60-70 år før dioden så dagens lys
basert på halvledermateriale. Transistoren og
dioden har sammen revolusjonert menneskets hverdag. Dioden fant veien til motorsykkelen forholdsvis raskt. Den danner
grunnsteinen i motorsykkelens ladesystem.
Selv har jeg litt erfaring fra Harley Davidsons
likestrømsanlegg fra 70-tallet. Japanerne kom
med vekselstrømsanlegg forholdsvis tidlig.
Harley holdt på sitt gamle likestrømsanlegg
fram til tidlig 80-tall. «Engelskmannen»
kjenner jeg ikke noe særlig til, men jeg har
hørt om «Lucas», var det han som fant opp
mørket:-)
Elektronikk og elektriske skjemaer blir fort
kompliserte for den som ikke er familiær med
elektronikkens grunnsteiner, men jeg tenkte
jeg kunne vise til noen eksempler på diodens
bruksområde.
Likeretteren
Den mest utbredte bruken av dioden er i
likeretter koblinger. Her konverteres
vekselspenning fra motorens dynamo til likespenning som benyttes av ulike elektriske
moduler på sykkelen. Motorsykkelens
regulator, det vil si den enheten som kontrollerer sykkelens batterispenning, er som regel
en integrert del av likeretterkretsen.
To dioder koblet som en «eller» krets
Hvordan få en blinklys indikator lampe til å
blinke uavhengig av hvilken retning som blir
aktivisert? Dette kan løses veldig enkelt ved å
koble sammen katodene på to dioder til
indikatorlampens pluss tilkobling. Den andre
siden av indikatorlampen tilsluttes jord, eller
0 volt. Den ene anoden kobles til signal
ledningen for høyre blinklys, og den andre
kobles til venstre blinklys. Diodene finnes i et
utall varianter. Jeg valgte en diode som tåler
noen 100 mA i lederretning. Dersom en
indikatorlampe er 1.2W/12V vil den forbruke 100mA når den påtrykkes 12V. P=U*I,
Effekt=Spenning * strømforbruk.
1.2W=12V*0.1mA. En diode som leder har
et spenningsfall over seg på omtrent 0.65
volt. I dette tilfellet vil da spenningen over
indikatorlampen bli 11.35 volt og strømmen
litt lavere enn 100mA.
Dioden kan også brukes i såkalt «clipper
curcits»; en kobling som beskytter elektronikken for enten overspenning eller uønskede
strømpulser.
Zenerdioden
Denne kobles stikk motsatt av dioden. Den
enkleste formen for spenningsregulering er å
koble en zenerdiode i sperreretning og i
parallell med motorsykkelbatteriet. Når
spennningen overskrider 12.5-13V begynner
zenerdioden å lede strøm, og den vil forsøke å
hindre spenningen i å øke ytterligere. Batterispenningen vil da begrenses, men det vil flyte
strøm gjennom zenerdioden. For deg som har
sett denne finurlige løsningen, har konstatert
at det er en relativt stor sak som er skrudd
fast i rammen. Rammen fungerer dermed
som en kjøleribbe. Ikke spesielt energiøkonomisk, men det virker-:)
Transistoren
Den er sjelden brukt som en diskre
komponent på motorsykkelen, og er derfor
ikke så ofte å se i konvensjonelle skjemategninger. I dagens motorsykler derimot er
det hundrevis av transistorer, for ikke å si
tusenvis. Transistorer og dioder er integrert i
ulike elektroniske moduler, på folkemunne
kalt «black box».
Oddbjørn Mikkelborg
34
SideVogna nr. 1, februar 2013
Når ungdommen havner på museum...
Av Rolf Barry-Berg
Jeg så på baksiden av Sidevogna
at Forsvarsmuseet hadde utstilling av militærmotorsykler, og
at det der også var utstilt en
Zündapp KS 600 med sidevogn.
I de ”unge” dager da sykkelen var i
mitt eie.
Jeg luktet lunta- som gammel
militær! Det har seg nemlig slik at
min første veteran-mc var en KS
600 innkjøpt da jeg bodde i
Harstad 1976. Den kom fra Bogen
i Ofoten, hadde sidevogn, var
kostemalt rød- og gikk ikke. Pris:
Kr 2000,- eller noe der omkring.
Etter å ha meldt meg inn i NVMC
og brukt hundre brev (ja nettoppemail og internett fantes ikke) fant
jeg ut hvordan den skulle se ut, og
etter hvert ble hele og halve KS-
husker navnet på. Nok om det.
Det ble etter hvert 1936 Harley
1200 m/s og Zündappen ble solgt
til en noe spesiell veterinær på
Hønefoss hvor jeg da bodde, ca
1981. Siden den gang gikk hele
sykkelen i glemmeboka inntil jeg
fikk tak i ungdomsdrømmen i 2011,
nemlig en KS 601
som jo alle
Zündappkjørere
drømte om den
gang. Hukommelsen våknet,
bildebøkene ble
hentet frem fra
glemselen, og dermed begynte jakten
på den opprinnelige
KS600. Rart med det når man
bliver noget eldre- intet er som
ungdommen… Jo, sykkelen var
etterhvrt solgt til en kar på
Hønefoss som visstnok hadde
solgt/byttet den til Forsvarsmuseet
etter en del år.
Og da var det
bare en ting å
gjøre, nemlig
komme seg dit
og se om dette
stemte.
Og, jo- det var min sykkel. Jeg
gjenkjente den på en brukket
kjøleribbe på venstre fremre ventildeksel, samt noen detaljer på lykta
og sidevogna- spesielt låsen på
verktøykasselokket.
Men for en skuffelse: Alle goodies
var borte: Sideveska i lær på vogna,
begge sideveskene i lær med
holdere bakpå sykkelen, baksetet,
kolonnelyset på sidevogna- og
dekslene over forgasseren.
Dessuten er det brukt vannslange
og slangeklemmer på innsugsrørene. Begge de originale lyktene
bak og på sidevogna er borte, og så
har den e-merkede kattøyer!! Til alt
overmål er "min stygg i lakken…
Katastrofe. Jfr bildet fra 1979 tatt
av meg og sykkelen på Økern torg
i Oslo ved starten på det aller første
Trondheimsrittet.
Men min sykkel var det, og med
velvillig hjelp fra gamle kamerater
som nå er på museet fikk jeg lov til
å bli fotografert med den, og å ta
på den. For orden skyld: den er
proppet full av alarmer, så ikke
prøv!!
En liten historie jeg kommer på
hører vel med: I 1978 da jeg flyttet
fra Harstad, var motorsykkelen
med sidevogna det siste som skulle
inn på flyttebilen til Hønefoss.
Akkurat idet vi skal til å laste den
inn, ser jeg en eldre herre i grå
frakk stå ved sykkelen og titte nøye
på den. Jeg tok kontakt med ham,
og det viste seg at han var tysk og
hadde "vært her før"- og den gang
kommet fra Østfronten. Han
hadde også tjenestegjort i General
Paulus´arme som gikk helt tapt ved
Stalingrad i 1943, men fortalte at
han ved et under hadde sluppet
unna og var svært takknemlig for
livet. Det mest interessante var
imidlertid at han den gang var
mcordonnans på nettopp KS 600
m/s, og jeg tilbød ham derfor en
Min gamle KS 600 er stillet opp i delikat belysning.
Nærbilde av forgasser. Her mangler forgaserdekslene. Disse er så godt som
umulig å finne i dag.
600 innkjøpt for å få denne komplett. For å gjøre en lang historie
kort – så ble den faktisk komplett,
med masse originalt ekstrautstyr
og alle tenkelige "goodies".
Sykkelen ble brukt på skogsløpet
på Tangen i 1978 (måtte slepes fra
Elverum til Tangen i stokkmørke
og regn…), og på Trondheimsrittet
i 1979, foruten diverse Sørumsand
Rundt og et par andre løp jeg ikke
Hyggelig møte med
en gammel gjenning!
kjøretur rundt i byen- med
meg i vogna.Jo, herren løftet opp frakken, steg opp på
sykkelen, åpnet krana, justerte tenning og choke- og
tråkket den i gang på første
tråkk.
Eksakt etter Håndboken!.
Turen ble uforglemmelig.
Nærmere originalen kommer en vel ikke??
SideVogna nr. 1, februar 2013
35
SMÅPLUKK OM
SIDEVOGNER
Red: Dag Øby, tlf 69 25 26 02
Mail: [email protected]
Donald svikter aldri.
GULLKORN FRA
TEGNESERIER.
Andrè Franquin
Motorsykler og sidevogner har sin naturlige plass i ulike
tegneserier fra nittenhundretallet. Som
regel er det enkle, fri
fantasi- tegninger, men det finnes også
serier der tegnerne bestreber seg på å
gjengi biler og motorsykler slik de er i
virkeligheten.
Dette gjelder særlig serier i den belgisk/franske tradisjonen, f.eks Tintin og Spirou
(Sprint på norsk). Utgaver av disse seriene
fra femti- og seksti tallet er spesielt artige
for veteranentusiaster med svært detaljerte
og nøyaktige gjengivelser av kjøretøy.
Janrys veteransykkel har vel ingen spesiell modell som
forbilde, men den er detaljert og ”riktig”.
36
SideVogna nr. 1, februar 2013
De artigste sidevognsmaskinene vi har funnet, er hentet fra ulike Spirou-album.
Denne serien kom i 1938 og har jevnlig
blitt utgitt helt fram til i dag. Flere dyktige
tegnere har hatt ansvar
for serien. Størst betydning i vår sammenheng
hadde trolig Andrè
Franquin (1924 – 1997)
Han tegnet Spirou i
perioden 1946 – 1968.
Bildene med mørkhudet
fører er tegnet av Janry (pseudonym for
Jean Richard Guerts, f.1957). Sammen
med tekstforfatter Tome skapte han serien
Spirou på en ubestemmelig maskin.
Her er
utvilsomt
BMW R75
forbildet.
(Franquin).
Dette stuntet er faktisk ikke så
vanskelig. (Janry 1993).
BMW R50/R60 (Franquin 1957).
Funnet på internett.
Ukjent opprinnelse.
i perioden 1984 – 1997.
Den mørkhudede er
Spirou som ufrivillig er
blitt truffet av sin venn,
professorens ”svartstråle”. I likhet med
Tintin behersker han
Fra Tintin i Amerika (Hergè).
Chief 1946?
det meste som vi ser. I tillegg til sidevognsmaskinene
har vi tatt med to solosykler, en svingarms BMW
og en Indian Chief, begge godt egnet for side
vognsdrift som kjent.
HJEMMEBYGDE
SIDEVOGNER
Som før nevnt i denne spalte er
Primustreffet på Bjoneroa - siste
hele helg i februar - et sikkert sted
å finne hjemmebygde sidevogner.
Per Christian Bratheim, - totaktentusiast og vinterkjører fra
Hønefoss - har sendt oss dette
bilde fra Primus 2001.
Av en eller annen grunn har en
nederlender montert et flipperspill
på sidevognsramma si. Spillet var
ikke i orden, men eieren hadde
planer om å få det reparert.
Per Christian vet ikke hvordan det
gikk.
SideVogna nr. 1, februar 2013
37
Bokhjørnet
Av Jan Bue David-Andersen
De fleste møblerte hjem har
minst et par meter skinnbind.
Hva da når man er stokk
ordblind og hovedinteressen
er veterankjøretøy?
Da er en mulighet å samle på
delehåndbøker da disse har
massevis av flotte bilder og lite
tekst. ”Si meg hva du leser og jeg
skal si deg hvem du er”, påstås
Et litt slitt omslag, Det er altså dette du skal se efter.
Det er lov å drømme!
VINTAGE MOTORCYCLIST WORKSHOP
By Radco
Små triks. Hvor mye aksiell og radiell
klaring kan man ha?
38
SideVogna nr. 1, februar 2013
Benyttes moderne bremsebånd bør du ikke nagle,
men lime!
denne boken egentlig handler
mest om filosofiske betraktninger på livet- og mindre om
motorsykkelvedlikehold.
Midt i hyllen står en mursten av
en bok: ”Reparationsteknik för
motorcyklar”. Et must for den
som ønsker å vedlikeholde og
reparere sin klassiske mc. Dette
er rett og slett en verkstedshåndbok for de fleste mc’er som ble
solgt i Sverige på 50-60 tallet.
Første del er generelt hva man
trenger av utstyr og utrustning
generelt for å komme i gang.
Naturlig nok er det mekanikken
som blir gjennomgått i detalj, og
du ser fort at det er ikke mye
verktøy som kreves for å overhale disse klassikerne. Jeg skriver
klassikere for veteran er fra før
1919, (eller….???) og overhaling
av veteransykler er beskrevet i et
tidligere Bokhjørne.
For hver motorsykkel er det også
en teknisk tabell som tar for seg
alle relevante toleranser og mål.
Vi sakser litt fra forordet:
Har du sjekket dette efter sliping eller
bytte av ventiler? Sjekk styringene så
opptager du det fort.
Hvor komplisert
går det an å gjøre
det?
det. Vel for sikkerhets skyld har
jeg ordnet bøkene alfabetisk slik
at første bok i hyllen jeg griper
efter begynner på Z. ”Zen and
the Art of Motorcycle Maintenance”. Dette selvfølgelig for å
forvirre den nysgjerrige- da
Motorcykelteknikens utveckling
har tenderat att i all högre grad
göra motorcyklen till ett var mans
fordon. Från tidligere ha varit ett
rent sportredskap tyglat av ett fåtall djerva motorcykelryttare, har
den blivit ett praktisk, bekvemt
SideVogna nr. 1, februar 2013
39
Tekniske data: Da er det bare å gå igang med mikrometer og målebånd!
och lettskjøtt fortskaffningsmedel. Samtidigt har kravet på
service- och verstadsunderlag för dess underhåll och skötsel
ökats.
Boken er et godt supplement til annen faglitratur, og
jeg benytter den ofte ved overhalinger. Jeg fikk min bok
gjennom et antikvariat, prøv
www.antikvariat .net.
Tittel:
Reparationsteknik för
motorcyklar
Forlag:
Tekno`s
Forfatter:
C. Borgenstam
Trykket:
1952
Antall sider: 728
Salg pris:
Antikvariat.net
Statisk balansering
"B" er en tynn aksel
for å få måle i midten
av rådehullet. Akslene
"A" må være i pinlig
i vater.
En praktisk og enkel jigg
for å måle skjevheter.
Bokhjørnet
1 - 2013
40
SideVogna nr. 1, februar 2013
Er hjulene virkelig på linje?
Hva målte de egentlig utifra?
Alle omtalte motorer er tegnet slik.
Dette en Velocette Mac.
SideVogna nr. 1, februar 2013
41
V ERDT
Å
V ITE
Forsikringskontakter i NVMC
Kom og besøk oss på MCMessen!
Følgende personer foretar besiktning av sykler i forbindelse med forsikring.
Listen blir utvidet etterhvert som behovet melder seg.
NVMC vil også i år være representert på MC
messen. MC-Messen 1-3 mars, Lillestrøm.
Distrikt
Navn
Adresse
Arendal
Asker/Børum
Bergen m/omegn
Bergen m/omegn
Bodø/omegn
Buskerud
Elverum/Våler
Florø m/omegn
Follo
Follo
Fosen
Fosen
Gudbrandsdalen
Hamar
Harstad
Harstad
Haugesund
Haugesund
Indre Agder
Kirkenes/Syd-Varanger
Kirkenes/Syd-Varanger
Larvik
Vestfold
Leksvik
Lofoten
Molde
Møre og Romsdal
Narvik
Nord Trøndelag
Notodden m/omegn
Oslo
Oslo m/omegn
Rana
Rauma
Romerike
Romerike og Odal
Sandnes
Sigdal/Eggedal
Solør - Eidskog
Stord
Stjørdal
Sunnmøre
Sør/Nordland
Sør Trøndelag
Trondheim
Verdal
Vestoppland
Voss
Østfold
Østfold
Østfold
Årdal
Leif Rune Duus
Tom Nordahl
Stig Jensen
Svein Farsund
Gisle Huge
Oddvar Thon
Kjell Arne Kvissel
Kjell Atle Reksten
Øyvind Lie
Tom Karlsen
Rolf Johansen
Mårten Skogen
Ståle Rønningen
Rune Erstad
Willy Salminen
Hugo Solhaug
Harald Kallevik
Asbjørn Udstuen
Trygve Johansen
Harald Steinmo,
Sture Arntzen
Svein Lihaug
Hans Fredrik Lihaug
Olav Gangstad
Boy-Asle Markusen
Roy Kausland
Per Ove Løkvik
Ulf R. Hansen
Rolf Jørstad
Christian Medalen
Svein E. Bjørnrud
Christian Bertheau
Jens Arne Jensen
Reidulf Bjørlykhaug
Bjørnar K. Aule
Morten Kristiansen
Per Nygaard
Svein Marken
Per Erik Ø. Olsen
Vidar Dybvik
Arve Normann Hofstad
Torgeir Vatnehol
Tor Audun Andreassen
Arnt Grø
Magne Brudevik
Steinar Røstad
Olav Hasle
Øyvind Hellenes
Henning Hofgaard
Dag Øby
Sten T. Lunde
Jan Roy Dalheim
Vrengen 16, 4824 Bjorbekk
Øvre vei 2, 1320 Stabekk
Fanafjellsvegen 441, 5243 Fana
Bjørndalsstølen 47, 5171 Løddefjord
Postboks 6185, 8018 Mørkved
Ringeriksveien 323, 3408 Tranby
Strandbygda, 2411 Elverum
Auklandsveien 41, 6900 Florø
Nyveien 47, 1430 Ås
Planetveien 22, 1540 Vestby
7170 Åfjord
7160 Bjugn
2654 Nedre Heidal
Stangeveien 96, 2321 Hamar
Hålogalandsgate 43, 9405 Harstad
Villaveien 13D, 9415 Harstad
Spannavegen 37, 5532 Haugesund
Vormedalsveien 230, 5510 Vormedal
Grenjåveien 39, 4660 Evje
Busveien 36, 9910 Bjørnevatn
Nostev. 7, 9910 Bjørnevatn
Krokliveien 2B, 3292 Stavern
Frostvedtveien 103, 3269 Larvik
7120 Leksvik
Solstranda 58, 8370 Leknes
Fannestransdveien 3, 6400 Molde
Ole Jullums gate 2, 6510 Kristiansund N
Storhågen 5, 8520 Ankenesstrand
Kvistadbakken 53, 7670 Inderøy
Telegata 17, 3674 Notodden
Holmenveien 47E, 0376 Oslo
Borgenveien 41, 0373 Oslo
Granåsen 11, 8610 Grubhei
Ruskebolet, 6315 Innfjorden
Nordlisveien 2090 Hurdal
Seterstøaveien, 2150 Årnes
Ålgårsveien 169, 4300 Sandnes
3359 Eggedal
2217 Hokkåsen
Bjellandsveien 29, 5400 Stord
Venna, 7500 Stjørdal
6057 Ellingsøy
Luktvassli, 8672 Elsfjord
7385 Storås
Lindevegen 1, 7058 Jakobsli
Hanskemakergata 7, 7650 Verdal
Briskebyen, 2760 Brandbu
Postboks 118, 5701 Voss
Skjøret, 1794 Sponvika
Klommestensgate 29, 1533 Moss
Krøgliveien 12, 1738 Borgenhaugen
Bringeveien 10, 5875 Årdalstangen
42
SideVogna nr. 1, februar 2013
Norgesløpet 2013
Agder Motorhistoriske Klubb skal arrangere
Norgesløpet 2013. Selve løpet blir lørdag 1.
juni 2013 med start fra Travparken rett øst
for Kristiansand. Starten går kl. 10.30, og
det er ønskelig at flest mulig er på plass ved
start innen kl. 10.00. Det blir innsjekking
fra kl. 08.00, og i tillegg arrangeres innsjekking også fredag 31. mai mellom
kl. 18.00 og 20.00 på startstedet.
Ta kontakt for flere opplysninger:
AMK, Veslefrikkveien 3D,
4638 Kristiansand, eller til epost:
[email protected]
1910 modell Henderson
gis bort!
De dager er dessverre forbi! Men Nikkel og
Karbid gruppen sammen med Osloavdelingen vil gjerne invitere dere til et møte
på Frysja NVKs lokaler ved teknisk
museum.
Tema for møtet er Ørneridtet af 1915.
Norges første mc-løp? Vi kjenner ikke til
noen løp før 1915 gjør du? Det vil også bli
innformert om Stor-Oslo kjøreselskap.
Kjøreselskapet er åpent for alle mc/
moped-interesserte som liker å bruke sitt
kjøretøy til en hyggelig fellestur/
sammenkomst. Noe for deg? Nøl da ikke,
møt opp 7. mars kl. 19.00.
Vi har kaffe og vaflene klare.
Terminliste for NVMC 2013
Dato:
5. mai
11. mai
11. mai
24. - 26. mai
24. - 26. mai
7. - 9. juni
Løp / treff:
Follo Rundt
Ullerøytreffet
Husqvarnatreffet
Støa-treffen
Oljeskvetten
Vårskjelven
Arrangør:
NVMC Follo Jern og Skrot
Nedre Glommen VMC
Husqvarna Club Norway/NVMC
NVMC avd. Elverum/Våler MC veteraner
NVMC avd. Sør-Rogaland
NVMC avd. Sunnmøre
28. - 30. juni
28. - 30. juni
Skogsløpet
Veteran motorsykkel treff
Stjørdal Veteran Motorsykkel Club
Den Norske Nimbus Klubb
05. - 07. juli
02. - 04. august
09. - 11. august
09. - 11. august
23. - 25. august
Finnmarkstreffet
Vestfoldtreffet
Treffet Vårt
Indian Summer Meet
Fosenløpet
NVMC avd. Finnmark
Vestfold Motorsykkel-veteraner
NVMC Romsdals-halvøya
Norsk Indian Klubb
NVMC Fosen
31. aug. - 1. september
19. oktober
Ørneridtet
Novemberløpet
NVMC Nikkel & Karbid
NVMC avd. Motorsport
Andre klubber / privatpersoner som arrangerer veteran mc- løp/treff som er åpne for alle
6. juni
Nasjonal Motordag
LMK
14. - 16. juni
Westfjord Brit Bike Rally
Classic Bike Owners Club
14. - 16. juni
Alvdal treffet
Arve & Arve
10. august
Verdalsrace
NTMF
Ansvarlige:
Øyvind Fengås. Tlf: 452 41 006. e-post: [email protected]
Hans Øyvind Borgen. Tlf: 69 16 80 87/ 913 63 690. e-post: [email protected]
Terje Karlsen. Tlf: 69 35 33 95 / 957 98 426. e-post: [email protected]
Hans Iversen. e-post: [email protected]
Magne Aga. Tlf. 475 23 258. e-post: [email protected]
Torgeir Vatnehol. Tlf. 928 13 390.
Torgeir Båtnes. Tlf: 957 80 975. e-post: [email protected]
Reimund Geving. Tlf: +47 922 42 100. e-post: [email protected]
Rune Tobiassen. e-post: [email protected]
Odd Rune Olsen. e-post: [email protected]
Tore Stenersen. Tlf: 905 99 674. e-post: [email protected]
Terje Syversen. Tlf: 33483102 / 33473969 / 909 34 786. e-post: [email protected]
Bjørn Tore Røshol. Tlf: 907 29 577. e-post: [email protected]
Arne Bjørn Hoel. Tlf: 917 83 647. e-post: [email protected]
Ottar Rønning. Tlf: 970 23 258. e-post: [email protected]
Agmund Vik. e-post: [email protected]
Bjørn Hvaleby. Tlf: 969 02 361. e-post: [email protected]
Jan Norsted. Tlf: 917 26 531. e-post:[email protected]
Øystein Hoff. Tlf: 414 13 281. e-post: [email protected]
Arve Hoel. e-post: [email protected]
Steinar Røstad. Tlf.: 957 62 284. e-post: [email protected]
Se www.nvmc.no/terminliste så får du informasjon om sted og annen gjennomføring.
Hei! Er det mulig å
spore opp U816?
Vi er en gjeng i "Indre Fosen MCklubb" og ei dame i klubben undres
på om det går an å spore opp hennes Morfars gamle mc fra like etter
krigen? Bildet skal være knipset i
1946.
De fleste av disse er nok gravd ned
men man vet jo aldri...
Vi vet ikke en gang hvilken sykkel
det er men jeg legger ved et bilde.
Kanskje noen hos dere har hodet
fult av data på denne og kan hjelpe
damen?
Alle opplysninger er av interesse..
Heisann folkens
Vi har en 1937 mod. 98cc Hercules motorsykkel som skal (iallefall etter planen)
restaureres og registreres i løpet av vinteren/
våren. Desverre mangler vi clutch og bremsehåndtak til denne samt hendlen for ventilløfteren Det sitter en villiers 98cc motor i
denne. Jeg har søkt og søkt på nettet etter
Hercules, men finner bare info om motorsykler
fra 1950 og nyere. Skulle gjerne hatt bilder og
teknisk informasjon om denne sykkelen. Kunne
dere hjelpe med noen av disse spørsmålene?
Isåfall ble det noen meget glade personer her
hjemme.
Vennlig hilsen Bjarne Pålrud
[email protected]
På forhånd tusen takk.
Med vennlig hilsen
Erlend Hammern
Vollavegen 18, 7125 Vanvikan
Telefon: 918 88 740
SideVogna nr. 1, februar 2013
43
INNKALLING TIL
GENERALFORSAMLING 16. MARS 2013
SAK 4
ÅRSBERETNING FOR NORSK VETERAN
MOTORSYKKEL CLUB 2012
Det innkalles til Generalforsamling i NVMC lørdag 16.. mars 2013 fra kl. 10.00.
Sted: Norsk Veteranvognklubbs lokaler på Frysja i Oslo,.
Adresse Kjelsåsveien 145 0491 Oslo.
STYRETS ARBEID
Det har i perioden 24 mars 2012 til 20 januar 2013 vært avholdt 5 ordinære styremøter,
og 8 telefonstyremøter . Telefonmøter har vist seg effektivt og kostnadsbesparende.
Alle som møter på vegne av sin lokalavdeling kan søke om reisetilskudd til generalforsamlingen. Søknad sendes pr post eller epost tilklubben og skal være besvart før reise
bestilles.
Frist for innsending av refusjonssøknad er satt til 1. mars.
Styret har bestått av:
Leder
Nestleder
Løpskoordinator
Markeds/mediakontakt
Lokalavdelningskontakt
Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem
Forsikringskontakt
Møtestart settes til kl. 11.00
Registrering av fullmakter og delegater starter fra kl 10.00. Eget fullmaktsskjema benyttes. Fullmakter kan iht vedtektene kun nyttes i forbindelse med lovendringer.
Saksliste:
1. Møtet settes
2.
Oppnevning av møteleder, referent og tellekorps
3.
Oppnevning av to personer til å undertegne protokollen
4.
Årsberetning (Se vedlegg)
5.
Regnskap (kun foreløpig regnskap er vedlagt av vanlige tekniske årsaker.)
6.
Innkomne saker
Fra Styret:
Forslag til nye vedtekter for NVMC.
(Se vedlegg- inkl. vedlagt oppdaterte vedtekter fra Generalforsamlingen 24. mars 2012
m/styrets vedlegg, samt kort begrunnelse for forslaget.)
Det er ikke innkommet andre saker til behandling.
7.
Orienteringssaker
a. Arbeidsplan for NVMC 2013
b. Nytt medlemsregister for NVMC, status
c. Årets løp (presenteres av arrangørene)
I Skogsløpet (arrangør)
II Novemberløpet (arrangør)
d. Ny hjemmeside, demo
8. Rammebudsjett for 2014, med fastsettelse av medlemskontingent. (se vedlegg)
9. Valg i henhold til NVMCs lover
10. Møtet heves.
Det blir kaffeservering i møtet og litt mer mat etter møtet.
For å komme til Frysja:
Ta offentlig kommunikasjon til Teknisk museum, dvs enten tog, buss eller trikk til Kjelsås stasjon. NVKs lokaler ligger i bakken like nedenfor museet.
Velkommen!
44
SideVogna nr. 1, februar 2013
Peter Sederholm
Bjørn Langås
Steinar Røstad
Odd Arne Amlien
Stig Torbergsen
Jan Bue David-Andersen
Halvor Midtvik
Torgeir Vatnehol
Per Nygård
VIRKSOMHETEN
Virksomheten har første del av året vært drevet fra vårt kontor i Nordre Skogskolevei 3,
Brandbu. I løpet av året ble først kontoret flyttet til Gran og ble ved årets utgang avviklet. Bakgrunnen for oppsigelse av fast kontor er at klubbsekretær Bjørn Austad Hvaleby
sa opp stillingen etter 13 års tjeneste. Styret ønsker ikke noen geografiske bindinger til
verken sted eller personale når den videre kurs skal stakes ut. Vikarierende klubbsekretær
Rolf Barry-Berg driver virksomheten fra hjemmekontor.
VIRKSOMHETENS FORMÅL
Norsk Veteran Motorsykkel Club har som formål å fremme og ivareta interessen for veteranmotorsykler eller på annen måte interessante motorsykler i Norge.
VIRKSOMHETENS FORURENSING TIL YTRE MILJØ
NVMCs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ut over hva som anses som normalt
for en tilsvarende organisasjon.
FORTSATT DRIFT
Forutsetning for videre drift er til stede og årsregnskapet for 2012 samt budsjett for
2013 er satt opp under denne forutsetning. Det er styrets oppfatning at årsregnskapet
som fremlegges gir tilfredsstillende informasjon for å bedømme organisasjonens stilling
og resultat. Det er budsjettert med et positivt resultat.
ARBEIDSMILJØET
NVMC har en person ansatt i 40 % stilling. Stillingen er tidsbegrenset. Arbeidssted er
hjemmekontor og arbeidsmiljøet anses tilfredsstillende.
MEDLEMSMASSEN
Det var registrert2701 medlemmer pr. 31/ 12 2012.
Antallet er basert på:
14 utenlandsmedlemmer
42 familiemedlemmer
2627 ordinære medlemmer
I tillegg kommer 73 samarbeidende klubber og firma
Det er en nedgang på 111 medlemmer fra foregående år.
LOKALAVDELINGER / MERKEKLUBBER
NVMC har 34 registrerte lokalavdelinger og tilknyttede merkeklubber fordelt over hele
landet. Styret gjennomførte en spørreundersøkelse i 2012 for å klarlegge aktivitetsnivå,
syn på Sidevogna, Skogsløpet, syn på styrets arbeid, arbeidsplanen, og det var i tillegg mulig å
fremme synspunkter om klubben på fritt grunnlag. Undersøkelsen avdekket lokal aktivitet fra
0 til meget høy, og undersøkelsen avdekket saker og holdninger som det blir arbeidet med
videre fra styrets side. I 2012 inviterte styret til en organisasjonskonferanse i Oslo. Den er en
direkte fortsettelse av medlemsundersøkelsen og ble forberedt gjennom to telefonmøter i desember før selve konferansen fant sted i NVKs lokaler på Frysja den 12. januar 2013. Innspillene blir tatt med i forslag til reviderte vedtekter og i arbeidsplan for 2013 .
Følgende merkeklubber er tilknyttet NVMC: Norsk Indian Klubb, Husqvarna Club Norway,
Norsk Horex Club, Klassisk Japansk Motorsykkel Club og Den Norske Nimbus Klubb. Merkeklubbene gir et godt tilbud til eiere av disse merkene.
SIDEVOGNA / NETTSIDEN
Klubb-bladet Sidevogna kom ut med 6 utgaver.
Årets kalender viste motorsykler fra før 1930.
Ansvarlig for layout, og alltid regelmessig utgivelse er redaktør Jan Lind.
Nettsiden blir jevnlig oppdatert i den grad dette er teknisk mulig og er lokalavdelingenes mulighet til å informere om stadig aktuelle hendelser og treff. En helt ny nettside er klar til presentasjon innen kort tid og vil gi vesentlig bedre muligheter for alle berørte.
LMK
Det ble i år tegnet totalt 55 forsikringer.
Disse fordelte seg på 44 helforsikringer, 1 oppstillingsforsikring, 7 restaureringsforsikringer,
1 blivende klassikerforsikring, 1 ombygdforsikring og 1 lagerforsikring..
Det er et stort potensial for flere LMK forsikringer som er markedets beste tilbud for veterankjøretøy.
Per Nygaard er vår forsikringskontakt mot LMK.
Bjørn Hvaleby er nestleder i LMKs styre.
NVMC er pilotklubb i forbindelse med nytt medlemsregister og det forventes en stor forbedring av tjenester for klubben sentralt og for lokalavdelingene. Registeret beregnes å være
i full drift i løpet av 2013. En del startproblemer har vært registrert.
LØP
I år ble det arrangert tre løp i klubbens regi som hadde status som hovedløp.
Skogsløpet ble i år arrangert av styret NVMC i samarbeid med lokale hjelpere representert ved
Arve Hoel.
Arrangementet ble som i 2011 avholdt på Grimsbu i Folldal og engasjerte i tillegg til NVMCs
medlemmer også utenlandske deltagere. Løpet var svært vellykket, basert på tilbakemeldinger
fra deltagerne. Løypen var som året før forlagt til veier på snaufjellet, noe som oppleves som
eksotisk av mange deltakere.
som nå. Flere av årets deltakere har allerede meldt interesse for å delta i 2014, og
arrangementskomiteen driver aktiv markedsføring av løpet både inne NVMC og ved
utenlandske klubber, bl a ved egenprodusert promotion-video.
NVMC har arrangert totalt 17 løp og treff etter terminlista i tillegg til andre uregistrerte lokale
arrangement. Fra midt-Norge meldes om godt vær og god deltagelse på løpene.
ANNET
NVMC har deltatt på Ekebergmarkedet vår og høst. På Nasjonal motordag 6. juni ble det
markert fra klubbens side både sentralt i Oslo og lokalt rundt i landet. Videre deltok klubben
på en kjøretøyutstilling i Stavern. Alle stedene var det godt besøk.
ATLANTA
Klubbens Atlanta har vært brukt til å profilere NVMC på Østlandet og i Trøndelag. Den har
blitt vist fram på flere ulike arrangement. Etter en grundig teknisk undersøkelse i høst er det
avdekket tekniske feil som må utbedres. Styret har undersøkt hva det vil koste å rette feilene og
bevilgning til reparasjon blir behandlet av styret i 2013.
ØKONOMI
Klubbens økonomi er fortsatt tilfredsstillende og stabil, selv om resultatet for 2012 ga et
mindre underskudd på ca kr. 15.000,- (urevidert). Endelig tall vil bli lagt frem når regnskapet
er revidert.
Hovedårsaken til underskuddet er svikt i medlemskontingent. At svikten ikke er større skyldes
at styret har vært meget restriktive på kostnadssiden.
Kontingenten for ordinære medlemmer har vært kr. 435,- og familiemedlemmer har et forenklet medlemskap til kr. 50,-.
Klubben har 1 midlertidig ansatt i 40% stilling, i påvente av generalforsamlingens vedtak om
tilsetting av klubbsekretær i fast stilling.
LIKESTILLING
Likestilling et ikke et relevant problem med en person midlertidig ansatt.
Sandefjord 19/1-2013
Dokumentet er elektronisk godkjent av styrets medlemmer.
Peter Sederholm/s/
Odd Arne Amlien/s/
Bjørn Langås/s/
Stig Torbergsen/s/
Steinar Røstad/s/
Jan Bue David-Andersen/s/
Novemberløpet 2012 ble arrangert av avd. Motorsport lørdag 20. oktober i kjente omgivelser i
Follo. Det var hele 46 forhåndspåmeldte fra inn- og utland. Flere dager med regn også på løpsdagen gjorde forholdene svært vanskelige. Færre møtte derfor fram, og bare 22 kom i mål. Enkelte prøver måtte også avlyses pga. forholdene. Årets novemberløp ble i tøffeste laget for
mange.
Trondhjemsridtet 1919- testløp ble arrangert over 4 dager i pinsen. Det var 32 deltagere og
halvparten kom fra utlandet. Med 4 dager og 1153 km lengde er dette et krevende arrangement som ga mye verdifull erfaring til arrangøren som utførte en imponerende jobb med
planlegging og gjennomføring. God hjelp fra lokalavdelinger - i første rekke Trondheim og
Gjøvik og omegn bidro til meget gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Det meste ble planlagt
via digitale hjelpemidler, noe som viste seg å fungere svært bra. Neste Trondhjemsridtet 1919
blir i pinsen 2014 og det er vedtatt at løpet i fremtiden skal drives innenfor samme rammer
SideVogna nr. 1, februar 2013
45
SAK 5
RESULTATREGNSKAP
46
SideVogna nr. 1, februar 2013
SAK 6
NYE VEDTEKTER FOR NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB
§ 1 KLUBBENS NAVN OG FORMÅL
Klubbens navn er Norsk Veteran Motorsykkel Club, forkortet NVMC.
Klubbens formål er å fremme og ivareta interessen for alle veteranmotorsykler og
– mopeder eller på andre interessante kjøretøyer definert som motorsykkel i Norge.
Klubben skal arbeide på nasjonal basis for gjensidig forståelse for de miljø- og samfunnsmessige forhold som eierskap og bruk av alle typer veteranmotorsykler representerer – og være det
nasjonale samlingspunkt for aktiv bruk av disse.
NVMC skal aktivt fremme forståelse i samfunnet for den kulturarv norsk motorsykkelhistorie
representerer.
§ 2 MEDLEMSKAP OG KONTINGENTER
Enhver som godtar og forplikter seg til å overholde klubbens lover og aksepterer dens
samfunnsansvar og kollektive forpliktelser, kan opptas som medlem.
Medlemmer som opptrer i strid med klubbens interesser, kan ekskluderes.
Slik eksklusjon kan gjøres av klubbens styre, men kan overprøves av Generalforsamlingen
dersom medlemmet forlanger dette.
Familiemedlemskap kan tegnes av personer innen samme husstand til redusert pris.
Medlemsavgiftene og vilkårene for disse fastsettes årlig av Generalforsamlingen.
Etter innstilling fra Styret, kan Generalforsamlingen utnevne æresmedlemmer av NVMC.
Disse skal ha gratis medlemskap.
§ 3 GENERALFORSAMLINGEN
1. Klubbens høyeste organ er Generalforsamlingen, hvor hvert medlem har en stemme.
Generalforsamlingen fastsetter klubbens vedtekter, utnevner styre, revisor, valgkomite,
og evt. æresmedlemmer.
Generalforsamlingen godkjenner fjorårets regnskap - samt fastsetter medlemsavgifter og
rammebudsjett for neste periode.
Generalforsamlingen behandler også alle saker som er innmeldt korrekt i henhold til
vedtektene.
2. Generalforsamling skal avholdes hvert år innen tre måneder etter utløpet av regnskapsåret,
og innkalling skal gjøres av styret med minst fjorten dagers varsel, vedlagt de saker som er
innmeldt korrekt for behandling i henhold til vedtektene.
3. Saker som ønskes fremsatt på Generalforsamlingen kan fremmes av alle medlemmer og
skal være styret i hende senest innen utløpet av regnskapsåret.
Forslag om endringer av vedtektene skal være styret i hende senest 4 uker før utløpet av
regnskapsåret.
4. Vedtak fattes med alminnelig flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer,
unntatt utnevning av æresmedlemmer som krever 2/3 flertall,
eller endringer i vedtektene som skal avgjøres ved ¾ flertall.
5. Til Generalforsamlingen kan medlemmene la seg representere ved skriftlig fullmakt,
begrenset til 7 fullmakter pr fremmøtt stemmeberettiget medlem.
6. Ekstraordinær Generalforsamling kan avholdes med minst 14 dagers varsel når Styret eller
minst halvparten av medlemmene krever det ved skriftlig henvendelse til Styret.
Slik henvendelse kan skje ved bekreftede underskriftslister.
2. Klubben tegnes av Lederen og ett styremedlem i forening, eller nestlederen og ett
tyremedlem i forening.
3. Styret kan ansette funksjonærer og fastsette deres vilkår.
4. De daglige forretninger gjøres av Leder og eventuelle funksjonærer.
5. Styret kan – innenfor rammen av NVMCs vedtekter - gi retningslinjer for
lokalavdelinger, spesialgrupper og komiteer innen NVMC.
Styret kan også opprette og nedlegge slike på eget initiativ.
6. Styret gir retningslinjer for arrangementer, profilering, media, sponsorer osv.
§ 5 LOKALAVDELINGER
NVMCs medlemmer kan opprette lokale avdelinger for å fremme NVMCs formål i et
nærmere angitt geografisk område, og for derved også å gi lokale NVMC - medlemmer et bredere tilbud enn hva NVMC kan håndtere sentralt.
Opprettelse og nedleggelse avgjøres av Styret.
§ 6 SPESIALGRUPPER OG KOMITEER
NVMCs medlemmer kan etablere spesialgrupper og komiteer for å samle, utvikle og tilby
kompetanse og aktiviteter innen spesialfelt som f eks fabrikata, dokumentasjon, motorsport,
spesielle maskiner og arrangementer, og for å fremme andre forhold som er relatert til
klubbens formål.
Opprettelse og nedleggelse avgjøres av Styret.
§ 7 TILSLUTTEDE KLUBBER OG VIRKSOMHETER
Frittstående klubber og foreninger/virksomheter, - med eller uten NVMC – medlemmer, kan
tilslutte seg NVMC på nærmere bestemte vilkår dersom dette anses som gjensidig fordelaktig
for alle parter, og det ligger innenfor NVMCs formål.
Det skal skrives egen kontrakt mellom NVMC og aktuell tilsluttet organisasjon som regulerer
gjensidige ytelser og intensjoner.
Dette gjøres av Styret som senere skal orientere Generalforsamlingen om tiltaket.
§ 8 OPPLØSNING AV NVMC
Oppløsning av klubben kan bare skje etter forslag fra Styret, og avgjørelser i to etter hverandre
følgende Generalforsamlinger, hvorav den ene skal være iht reglene for ekstraordinær Generalforsamling.
Det kreves ¾ flertall ved hver av disse Generalforsamlingene.
Den Generalforsamling som til sist avgjør at klubben skal oppløses, avgjør også hvordan klubbens eiendeler skal anvendes.
§ 4 STYRET
1. Klubbens daglige drift forestås av et styre oppnevnt av Generalforsamlingen.
Styret består av 5 medlemmer inkl leder og nestleder. Det oppnevnes 2 varamedlemmer.
Leder og to styremedlemmer velges for ett år av gangen. Øvrige – inklusive
varamedlemmer - oppnevnes for to år. Kontinuitet skal sikres ved at minst to styre- eller
varamedlemmer fortsetter neste styreperiode.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer/eventuelle varamedlemmer for
disse er til stede, hvorav en skal være enten leder eller nestleder. For å treffe vedtak kreves
minst tre stemmer for.
SideVogna nr. 1, februar 2013
47
SAK 6
BEGRUNNELSE FOR FORSLAG TIL
NYE VEDTEKTER FRA 2013
BAKGRUNN
Styret oppdaterte vedtektene etter Generalforsamlingen 24 mars 2012. (Se eget vedlegg)
Et inntrykk i dag er at vedtektene over tid har utviklet seg til å bli en stegvis oppgradering av
de opprinnelige- og da hovedsakelig basert på tilføyde vedlegg. Samtidig har erfaring høsten
2012 med oppdatering av klubbens data i Brønnøysundregistrene ( f eks ved skifte av styre og
mht fullmakter for funksjonærer) vist at vedtektene mangler presiseringer som medfører at en
slik oppdatering blir vanskelig- spesielt overfor Enhetsregisterlovens §8.
Organisasjonsutviklingsprosessen høsten/vinteren 2012/13 har også gitt mange verdifulle
innspill til hvordan vedtektene bør formuleres.
INNHOLDET OPPDATERES
Styret har derfor valgt å sette sammen alle disse erfaringene i et forslag til nye vedtekter, hvor
det fortsatt tas hensyn til det opprinnelige, men i en modernisert form. Det er lagt vekt på å
tilpasse seg samfunnsutviklingen som i dag krever fokus på miljø, samfunnsansvar og kulturarv og ikke minst den utvikling som har skjedd mht lovverket, jfr Enhetsregisterloven.
Av samme grunn inneholder vedtektene ikke henvisninger til vedlegg.
Generalforsamlingens vedtak av 24 mars 2012 om at styret fastsetter retningslinjene for
lokalavdelinger, spesialgrupper osv er videreført. Slike retningslinjer vil bli utarbeidet på nytt,
også basert på de innspill som er kommet gjennom organisasjonsutviklingsprosessen .
ANSVARSFORHOLDENE BLIR TYDELIGERE
Forslaget har som prinsipp at det gjøres et tydeligere skille mellom generalforsamlingen som
lovgivende og overordnet organ og styret som utførende organ, samtidig som det gir styret
større handlefrihet til å initiere nye ting og lede til daglig.
Det pekes spesielt på at dette innebærer større utfordringer til fremtidig styrearbeid mht å
vise initiativ til å utvikle klubben videre og å sikre bedret økonomi.
Den nye muligheten til å opptre på vegne av andre medlemmer med personlig fullmakt på
generalforsamlingen, gjør at medlemmene kan få større aktiv innflytelse over et bredere
saksfelt enn tidligere- noe som bør inspirere til mer koordinert aktivitet bl a i lokalavdelinger
og spesialgrupper over hele landet. En grense på 7 er valgt ut fra en helhetsvurdering opp mot
risikoen for at små grupper innen NVMC kan få uforholdsmessig stor påvirkning på
Generalforsamlingen
Antallet styremedlemmer er redusert fra 6 til 5 for å gjøre rekruttering lettere- og for å sikre
enklere beslutningsprosess internt i styret. Det gjøres oppmerksom på at dobbeltstemmer
aldri har vært- eller er foreslått formalisert og brukt.
SAK 6
DAGENS VEDTEKTER FOR NORSK
VETERAN MOTORSYKKEL CLUB
Oppdatert etter Generalforsamling mars 2012
§1 FORMÅL
Norsk Veteran Motorsykkel Club har som formål å fremme og ivareta interessen for
veteranmotorsykler eller på annen måte interessante motorsykler i Norge.
Klubben skal:
1. Virke på landsbasis ved utsendelse av teknisk og historisk informasjon.
2. Formidle annonser
3. Arrangere veteranløp og veterantreff i Norge.
4. Formidle og ivareta veteranmotorsyklistenes interesser ovenfor myndigheter og
motororganisasjoner.
§ 2 MEDLEMSKAP
Enhver som godtar og vil forplikte seg til å overholde klubbens lover, kan bli medlem av
Norsk Veteran Motorsykkel Club. Medlemmer hvis oppførsel ikke tjener klubbens
interesser kan ekskluderes, likeså medlemmer som setter veteranforsikringsordningen i
fare ved misbruk. En eksklusjon må for å være gyldig, være godkjent på
generalforsamlingen.
Familiemedlemskap kan tegnes av medlemmer tilhørende samme husstand (datter/sønn,
ektefelle/samboer). Det påløper ingen innmeldingsavgift. Familiemedlemskap innebærer
at disse får:
1. Tegne LMK forsikring på vanlige vilkår.
2. Delta på alle løp arrangert av NVMC.
3. Stemme på generalforsamling.
Familiemedlemmer får ikke:
1. Bladet Sidevogna med eventuelle vedlegg.
2. Matrikkel.
§ 3 KONTINGENT
Klubbens innmeldingsavgift og årsavgift reguleres årlig på grunnlag av prisindeks foregående år. Kontingenten settes til nærmeste hele 5 krone, avrundet etter vanlige regler
for avrunding. Utgangspunkt for indeksregulering er kontingent på kr 330 for 2001.
Kontingenten innkreves fra 1. desember med forfall senest 1. februar. Styret kan hvis
budsjettert overskudd overstiger målet i arbeidsplanen og styret ellers anser det forsvarlig, vedta å ikke øke kontingenten i henhold til indeks. Dersom ikke kontingenten
innbetales innen fristens utløp ilegges det et purregebyr.
Forslaget til vedtekter har vært drøftet med juridisk rådgiver.
§ 4 KLUBBENS DRIFT
Norsk Veteran motorsykkel Club skal ha et styre bestående av formann, nestformann,
4 styremedlemmer og to varamedlemmer. På generalforsamling oppnevnes for ett år av
gangen:
Revisor og tre medlemmer til valgkomite.
Formann er på valg hvert år, i tillegg skal minst to av styre medlemmene være
på valg hvert år.
§ 5 GENERALFORSAMLING
Generalforsamling skal hvert år holdes innen mars måneds utløp. Innkalling til Generalforsamling skal skje med minst fjorten dagers varsel, gjeldende fra poststempelets dato.
48
SideVogna nr. 1, februar 2013
§ 6 LOKALAVDELINGER, SPESIALAVDELINGER OG MERKEKLUBBER.
1. NVMC har lokalavdelinger med sine geografiske områder. Lokalavdelingene er underlagt
NVMCs lover. Det er utfyllende vedlegg til NVMCs lover som regulerer
lokalavdelingene. (vedlegg I)
2. NVMC har spesialavdelinger.
Spesialavdelingene er underlagt NVMCs lover. Det er utfyllende vedlegg til NVMCs
lover som regulerer spesialavdelingene. (vedlegg I)
3. NVMC har mulighet til å gjøre avtaler for tilslutning til NVMC.
Alle norske merkeklubb er som ønsker å være tilsluttet NVMC må inngå en standard
samarbeidsavtale med NVMCs styre. (vedlegg II)
Vedleggene vedtas av styret.
§ 7 LOVENDRINGER
Endringer av denne lov kan kun skje på lovlig utlyst Generalforsamling. Lovendringsforslag
må være styret i hende minimum en måned før generalforsamling. Lovendringer skal ha 3/4
flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Dog kan medlemmer som ikke er
møtt fram la sin stemme representere ved egenhendig underskrevet fullmakt.
§ 8 OPPLØSNING
Ved oppløsning av Norsk Veteran Motorsykkel Club skal de av klubbens eiendeler som kan
realiseres selges og klubbens kassabeholdning settes inn på konto. Klubbens eiendeler av
motorsykkelhistorisk verdi lånes ut til de museer NVMC på det gjeldende tidspunkt har
samarbeidsavtale med. Klubbens kassabeholdning skal stå på konto i 25 år slik at disse verdier
står tilgjengelig dersom NVMC på nytt skulle oppstå som klubb. Skulle disse midlene ikke
være benyttet innen fristen på 25 år, tilfaller pengene de museer som har tatt vare på klubbens
historiske eiendeler.
VEDLEGG I TIL NVMCS LOVER § 6
OM LOKALAVDELINGER OG SPESIALAVDELINGER
Vedtatt av styret 25. mars 2012, Sak 11/2012
1. Alle lokalavdelinger og spesialavdelinger er underlagt NVMCs lover.
Det finnes normalvedtekter for disse.
2. Lokalavdelingene skal være selvfinansiert, det kan imidlertid gis støtte økonomisk og
materielt fra NVMC sitt styre til diverse formål.
3. Det skal i NVMC sitt styre være en kontaktperson for lokal avdelingene.
Denne skal utnevnes på 1.styremøte etter generalforsamling.
4. Hver lokalavdeling skal ha en kontaktperson for sin avdeling.
5. NVMCs spesialavdelinger har samme rettigheter og plikter som lokalavdelingene.
Spesialavdelingene skal ha et klart og definert arbeidsområde.
6. Lokalavdelinger og spesialavdelinger må sende inn årsmelding på fastlagt
årsmeldingsskjema for å ha rett til å søke tilskudd og refusjon av mva.
7. Alle lokalavdelinger og spesialavdelinger skal markedsføre medlemskap i NVMC.
4. Tilsluttede klubber kan benytte Sidevogna som medlemsblad og får et minimum av to
sider til rådighet hvert nummer. Hvis det ikke er annet stoff som må ha plass kan det i
enkelte nummer være plass til flere sider. Det er ikke krav om at tilsluttede klubber må
fylle det oppgitte antall sider i Sidevogna.
5. Tilsluttede klubber får fri annonsering av klubbens treff i Sidevogna og på NVMCs
hjemmeside.
6. Tilsluttede klubber har tredjeparts forsikring for arrangement som er innmeldt
til NVMC /LMK i rett tid.
7. Hvis Tilsluttet klubb ikke har egen hjemmeside kan informasjon om klubben legges på
NVMCs hjemmeside. Har klubben hjemmeside linkes denne fra NVMCs hjemmeside.
8. Tilsluttede klubber har ellers disse rettigheter:
• Mulighet for å søke økonomisk tilskudd til markedsføringstiltak.
• Mulighet for å delta i tildelingen av andre tilskudd
(egne krav for å kunne få midler fra mva refusjonsordning).
• Mulighet for å søke underskuddsdekning ved terminfestede arrangement
(egne regler om levering av regnskap osv.)
NVMCs styre setter maksimalgrenser ved større arrangement.
• Mulighet for å søke arrangement av Skogsløp.
9. NVMC markedsfører tilsluttede klubber som en del av NVMC.
10. Tilsluttede klubber skal om mulig være behjelpelig med å skaffe objekter og
mannskap når NVMC deltar på større utstillinger slik som for eksempel
MC-messen og Oslo Motorshow.
For LMK forsikringen kreves at medlemmene i en tilsluttet klubb er personlig medlemmer
i NVMC. For medlemmer som ønsker å benytte LMK forsikringen vil ikke NVMC kreve ett
års medlemskap i NVMC hvis vedkommende har ett års medlemskap i en tilsluttet klubb ved
inngåelse av LMK forsikring.
Tilslutning til NVMC er gyldig når den er vedtatt i de respektive klubbers styre.
VEDLEGG TIL NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB SINE LOVER
Vedtatt på generalforsamling i 1987
MATRIKKEL
NVMC forplikter seg til å utgi matrikkel hvert fjerde år.
NVMC LOGO
Enhver artikkel påført NVMC sitt logo skal kun selges eller distribueres gjennom NVMC,
og fortjeneste skal tilfalle NVMC til medlemmenes beste
Dispensasjon kan gies i særskilte tilfeller. Avtale angående distribusjon og fortjeneste
må da avtales for hver gang.
VEDLEGG II TIL NVMCS LOVER § 6
MERKEKLUBBERS TILSLUTNING TIL NVMC
Vedtatt av styret 25. mars 2012, Sak 11/2012
1. Tilsluttede klubber skal omtale tilslutning til NVMC i sine vedtekter og
i markedsføringsmateriell.
2. Tilsluttede klubber skal aktivt markedsføre medlemskap i NVMC.
3. Tilsluttede klubber skal sende sin årsmelding til NVMC.
SideVogna nr. 1, februar 2013
49
SAK 7A
ARBEIDSPLAN FOR NORSK VETERAN
MOTORSYKKEL CLUB 2013
SAK 8
RAMMEBUDSJETT FOR NORSK VETERAN
MOTORSYKKEL CLUB 2014
BAKGRUNN FOR ARBEIDSPLANEN
Styret legger til grunn vedtakene gjort på Generalforsamling 16 mars 2013, og da spesielt
intensjonene og mulighetene i vedtatte nye vedtekter. Grunnlaget er:
Grunnlaget for rammebudsjettet er 2800 medlemmer
og uendret kontingent.
Norsk Veteran Motorsykkel Club har som formål å fremme og ivareta interessen for veteranmotorsykler og – mopeder eller andre interessante kjøretøyer definert som motorsykkel i Norge,
dvs NVMC skal være klubben for alle veteranmotorsyklister i hele Norge. Styret vil legge til
rette for at NVMC skal gi et godt tilbud til alle grener av veteranmotorsykkelbevegelsen-både
nyere og eldre veteraner, i alle størrelser.
Virksomheten skal preges av det samfunnsansvar NVMC har som samlingspunkt for veteranmotorsyklister- og den rollen klubben har som kulturbærer for norsk motorsykkelhistorie.
101 Refusjon og provisjon
102 Annonser Sidevogna
107 Kontingent
108 Salg effekter
110 Renter
Utgifter:
MÅL
• Utvikle organisasjonen basert på nye vedtekter vedtatt på
Generalforsamling mars 2013
• Fremstå som en attraktiv klubb å være medlem av både for gamle og
nye medlemmer
GJENNOMFØRING
1. Utarbeide alle dokumenter for alle saker vedtatt av Generalforsamlingen
16. mars 2013 basert på det nye forslaget til vedtekter samt innspillene fra
organisasjonskonferansen 12. januar 2012. Disse er:
• Retningslinjer for lokalavdelinger
• Retningslinjer for Spesialgrupper og komiteer
• Retningslinjer for løp og arrangementer, media, profilering, sponsorarbeid osv
• Kontrakts/avtaleforslag for tilsluttede klubber
• Formalisering av diverse rutiner som fullmakter, kriteria for æresmedlemmer osv
2. Starte implementering av sakene nevnt i pkt 1, og herunder invitere til en
organisasjonskonferanse for å få aktive innspill til prosess og innhold- spesielt fra
okalavdelinger og spesialgrupper.
3. Forbedre innholdet i Sidevogna, f.eks ved oppnevnelse av redaksjonskomite eller
andre tiltak som både kan bedre tilgangen av og heve kvaliteten på stoff.
4. Digital medlemsplattform innføres gradvis. Dette omfatter implementering av
medlemsregisteret, opprettelse av ny hjemmeside, vurdering av digital presentasjon av
medlemsstoff, digital basis for medlemskontakt og – informasjon osv.
Dette så langt det er praktisk mulig- ikke minst fordi eksterne aktører har innflytelse
på innhold og progresjon.
5. Forberede NVMCs 40 års-jubileum 2014.
50
SideVogna nr. 1, februar 2013
101 Klubbdrift
102 Sidevogna
104 Løp og arrangement
105 Kalender
106 EDB, div
107 Kontingent
108 Effekter
111 Atlanta
113 Markedsføring
114 Skogsløpet
620.000,600.000,25.000,51.000,20.000,10.000,30.000,2.000,60.000,15.000,1.433.000,-
Sum:
1.433.000,-
Resultat:
PLASS FOR NOTATER
32.000,-
Inntekter:
70.000,85.000,1.260.000,20.000,30.000,1.465.000,-
1.465.000,-
Husqvarna
JAP Racer
1929
En racer med variert historie. Bygd
med originale deler fra Husqvarna
fabrikken. Sture Haldin har renovert
den til denne standen, og han har
også kjørt den i begynnelsen av
1990-tallet.
Motor: 1-syl
Ventiler: toppventil
Kapasitet: 250cc
Sykkelen finnes på MC Collection
motorsykkel museum like utenfor
Stockholm, Sverige
www.mc-collection.com/
På MC Collection har vi samlat mer än
100 motorcyklar som på ett eller annat
sätt påverkat motorcykeldesign. Redan
i entrén möts du av Hildebrand &
Wolfmüllers märkliga maskin från
1894 som är den första serietillverkade
motorcykeln med förbränningsmotor.
Fortsätter du in på museet får du se en
kavalkad med alltifrån Hendersons
tvåsitsiga D Roadster Four från 1915
till 1920-talets Ner-A-Car som med sina
dubbla framlyktor ser ut att vara
hämtad från en barnfilm. På övervåningen kan du njuta av moderna
designklassiker som Vyrus 984 C3,
V-Twin eller en replika av den legendariska choppern från
filmen Easy Rider.
mc-collection.com
Bildene er hentet fra
Qvarna-posten 4, 2012.
SideVogna nr. 1, februar 2013
51
LØSNING PÅ JULENØTTER 2012.
Først vil vi beklage at
årets konkurranse nok
ble for vanskelig for
mange. Kun 14 medlemmer hadde sendt inn løsning og de fortjener å få
sitt navn på trykk. Av de
fjorten hadde elleve alt
rett mens de øvrige tre
hadde 1-2 feil. Vi gjengir
de korrekte logoene og
sper på med noen bilder
av de mest ukjente
merkene. Nr. 12 og 13
har ikke navn i logoen,
men det er altså Kreidler
og Imme (Riedel).
Vinner ble trukket ut på
organisasjonskonferansen
12. januar. Den heldige
Ariel
Awo Simson
Condor
Csepel
Douglas
Kohler-Escoffier
Sarolea
Neracar
Norman
Parilla
Rudge
Kreidler
ble Bjørn Erik Spidsberg,
som mottar bokgave.
Takk for interessen!
Tore Brovold
Øyvind Gladhus
Rune Stjernen
Bjørn Helgesen
Bjørn Erik Spidsberg
Johan Steffen Fivelstad
Jon Fredheim
Reidar Ottesen
Geir Aspelund
Per Jan Høiland
John Christian Nygård
Sten Lunde
Bjørn Nybø
Nils Røkke
Condor, Sveits
Imme
Koehler Escoffier, Frankrike
52
SideVogna nr. 1, februar 2013
Oversikt over lokalavdelinger.
Oversikten over lokalavdelinger er hele tiden så god som dere gjør den til. Oppdager du feil eller mangler i lista, meld fra til
NVMC slik at vi kan holde oversikten à jour. Felles for alle avdelingene er at de trenger deg, ikke vent med å ta kontakt.
NVMC Avd. Asker og Bærum
Anders F. Rudnå
Brendrudtoppen 130, 1385 ASKER
66 78 29 00 / 922 06 909
[email protected]
NVMC Avd. Follo Jern og Skrot
Øivind Fengås
Sira Sigurds gate 3, 1809 ASKIM
[email protected]
NVMC Avd. Oslo
Bent Granberg
Sørli Terrasse 50, 1473 LØRENSKOG
67 90 81 81 / 913 75 870
[email protected]
NVMC Motorsport
Bjørn Halvorsen
Iver Olsens vei 10A, 0488 Oslo
920 11 400
[email protected]
NVMC Avd. Nedre Glommen
Hans Øyvind Borgen
Høysandtoppen 6, 1747 SKJEBERG
69 16 80 87
[email protected]
NVMC Avd. Rakkestad / Degernes
Kjell Sververmoen
Bergheim, 1892 DEGERNES
69 22 42 28
NVMC Avd. Elverum / Våler
Hans Iversen
Støperigutua 9, 2345 ÅDALSBRUK
62 59 09 91 / 928 97 398
[email protected]
NVMC Avd. Gjøvik og Omegn
Svein Aalberg
Plassenvn 20, 3520 JEVNAKER
934 00 818
[email protected]
NVMC Avd. Geriatri
Bjørn Austad Hvaleby
Hvalebygutua 7, 2750 GRAN
61 33 08 29 / 61 33 20 70 /
416 33 811
[email protected]
NVMC Avd. Vestfold
Terje Syversen
c/o Centa transmisjoner as, P.B. 1551,
3206 SANDEFJORD
33 48 31 00
[email protected]
NVMC Avd. Kongsberg
Gunnar Tveten
Lurdalen, 3614 KONGSBERG
32 73 42 13 / 32 86 96 79
[email protected]
NVMC Avd. Sør-Rogaland
Magne Aga
Bukkebladvegen 24, 4053 REGE
475 23 258
[email protected]
NVMC Avd. Arendal
Kåre Spilde
Løvåsveien 9, 4844 ARENDAL
37 02 85 85
[email protected]
NVMC Avd. Sunhordland
Øystein Sørli
Postboks 215, 5402 STORD
930 11 571
[email protected]
NVMC Avd. Haugaland
Gunnar Erik Eide
5542 KARMSUND
412 62 134
[email protected]
NVMC Avd. Sunnmøre
Torgeir Vatnehol
Lorgja, 6057 ELLINGSØY
928 13 390
[email protected]
NVMC Avd. Rauma
Frank Robert Solheim
6387 VÅGSTRANDA
481 13 181
NVMC Avd. Romsdalshalvøya
Bjørn Tore Røshol
6445, MALMEFJORDEN
907 29 577
NVMC Avd. Nordmøre
Per Ove Løkvik
Ole Jullumsgt. 2
6510 KRISTIANSUND N.
71 67 92 90
NVMC avd. Senjen Stift
Dag Magne Hellemo
Grasmyrbotn, 9303 SILSAND
77 84 51 15 / 481 20 437
NVMC Avd. Harstad
NVMC Avd. Trondheim
Lars Digre
Sandbakkveien 66, 7072 HEIMDAL
72 88 80 35 / 73 58 49 56
[email protected]
NVMC Avd. Fosen
Rolf Johansen
Solbakkan 15, 7170 ÅFJORD
72 53 15 25 / 918 59 498
[email protected],no
NVMC Avd. Orkla
Arnt Grø
Brubakken 15, 7334 STORÅS
72 49 83 51 / 72 48 59 40
[email protected]
NVMC Avd. Røros
Rolf Ophus
Henrik Grønns Vei 13, 7374 RØROS
72 41 42 81 / 72 41 16 00
[email protected]
NVMC Avd. Stjørdal Veteran MC Club
Gorm Holø
Dronningberget 40A, 7517 HELL
907 43 395
[email protected]
NVMC Avd. Rana Veteran MC Club
Gerd Helen Eliassen
Langvassveien 56, 8615 SKONSENG
975 97 344
[email protected]
NVMC Avd. Lofoten
Bjørkelia 8, 8372 GRAVDAL
76 08 28 68
[email protected]
NVMC Avd. Finnmark
Tore Stenersen
Snefrida Nilsens Vei 86,
9600 HAMMERFEST
905 99 674
[email protected]
TILSLUTTEDE MERKEKLUBBER
Klassisk Japansk MC
Oddbjørn Mikkelborg
Granåsveien 76A,1362 HOSLE
67 14 46 86 / 934 25 345
[email protected]
Husqvarna Club Norway
Terje Karlsen
Helneveien 16,
1639 GAMLE FREDRIKSTAD
69 35 33 95 / 957 98 426
[email protected]
Norsk Indian Klubb
Stein Fossheim
PB 12, 1901 FETSUND
[email protected]
Norsk Horex Klubb
Olve Sem
Slåtteliveien 42, 7650 VERDAL
926 05 982
[email protected]
Nimbusklubben
R. Tobiasen
Håvet 11, 4838 ARENDAL
988 33 045
[email protected]
NVMC Avd. Narvik / Victoriahavn
Jørn Bergvill
Blomvikveien 16B, 8516 NARVIK
76 94 11 96 / 76 94 41 30
LMK forsikringen trinn for trinn.
For deg som skal søke helforsikring.
• Motorsykkelen må være registrert når du skal søke om LMK forsikring. Er den ikke det nå
så ringer du til LMK-forsikring på tlf: 67 20 60 30 og ber får egnet en garanti forsikring slik
at du kan få LMK helforsikring. Husk å si at du er LMK kunde og skal ha helforsikring så
raskt som mulig.
• Last ned søknadsskjema og egenmeldingsskjema fra www.lmk.no eller ta kontakt med
NVMC slik at vi kan sende det til deg. Fyll ut søknadsskjema og husk signaturen nederst.
Fyll ut egenmeldingsskjema. Egenmeldingsskjema er felles for alle kjøretøy og har en del
punkt som ikke passer til MC. Skriv for eksempel: ”00 – liten bulk på venstre side av
tanken, ikke lakkskade. ”Hvis det er helt i orden, ”tank hel og fin, ingen skader eller
lakkavskraping.” viktig her å være ærlig på tilstand og skader. Stryk de punktene som ikke
er aktuelle på din mc.
• Ta bilder, mange bilder. Det skal tas fra begge sider, skrått forfra og bakfra begge sider,
rett forfra og bakfra, nærbilder motor begge sider og fra din sitte posisjon og ned på
styre/hendler. Husk og bruke blits selv om det er sol på digital kamra kan du tvangskjøre
blitsen), så alle detaljer kommer frem. I tillegg til dette så kan det være lurt å ta bilder av
ting som er nevnt i egenmeldingen. Ta da med ting som trekker både opp og ned.
Det kan også være greit med bilder som viser motor og rammenummer.
Husk at når du tar bildene skal skiltet være påmontert. Bildene ønsker vi helst på CD.
• Ring en venn. Kontakt en i nærmiljøet ditt som har LMK helforsikring på et
kjøretøy. Denne kan signere på egenmeldingen din. Hvis du ikke kjenner
noen i nærheten, ta kontakt med NVMC så skal vi finne nærmeste som
kan hjelpe deg.
• Når alt er fylt ut, bilder og signatur er på plass skal alt sendes til NVMCs
forsikringskontakt Per Nygaard, Gamle Ålgårdsvei 169, 4325 Sandnes.
• Hvis du har skrevet på en epostadresse på søknaden din vil du om ca 2
uker få melding fra LMK om behandlingen av søknaden din. Oppstillingsforsikring gjøres
på samme måte som helforsikring, men det er da ikke skilt på kjøretøyet. Restaureringsforsikring og lagerforsikring som tidligere. God beskrivelse av hva du ønsker forsikret er
nøkkelen til en god erstatning hvis noe skulle skje. Blivende klassiker krever fortsatt
godkjent besiktigelses person. Oversikt over disse finner du nå ved å logge deg inn på
medlemssidene på www.nvmc.no – brukernavn og passord finner du på side 2
her i bladet.
For deg som skal være vitne.
• Avtal møte med den som søker forsikring slik at du har mulighet til å se bildene som skal
sendes inn. Er bildene på CD må du ha tilgang på en PC der dere møtes.
• Se etter at motornummer/rammenummer er det samme på kjøretøyet som det som står i
søknaden
• Les gjennom søknaden og se at vurdering av kjøretøyet er riktig (restaurert, original osv).
• Har søker signert søknaden
• Se gjennom egenmeldingsskjema, er det samme sykkel som er beskrevet som det
du ser framfor deg eller har søker pyntet mye på sannheten. Hvis du ser opplagte feil bør
du gjøre søker oppmerksom på at ”det burde sikkert vært skrevet i egenmeldingen”
• Be eier om å starte opp og kjøre en liten runde med kjøretøyet slik at du ser at det er i
kjørbar tilstand. (hvis du besøker søker eller hvis kjøretøyet kommer på henger)
• Se på bildene slik at du ser at det er samme sykkel som er forevist.
• Signer på egenmeldingsskjema, husk registreringsnummer på ditt
LMK forsikrede kjøretøy skal også skrives på.
• Ønsk søker lykke til og be vedkommende med på en
kjøretur i det fine været.
SideVogna nr. 1, februar 2013
53
Til yamaha ds7 høyre sylinder.
Forsjerm til corvette 240.
Selges:
Skvettlapper
Nr. 1, 3 og 5 leveres med rustfritt beslag og
nagler som vist på nr 1.
Nr. 3 fås med og uten hvit N.
Til moped og lett mc paser nok 2, 3 og 4 best.
Nr. 1 og 3 og 5 koster 230,Nr. 2 og 4 koster 180,Porto er 50,- opp til 2 stk. skvettlapper.
Mob: 98 67 07 60
Arvid Eriksen
Ønsker i bytte:
Ramme gaffel svingarm til nsu max, super max
eller jawa deler 250/350.
Tor Halvorsen
Tøftumsveien 531, 2653 v.Gausdal.
Tlf: 612 23 720 etter kl. 17.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------Selges:
Til AWO 425: Topp og forgasser.
Til Coventry Eagle: ramme, verktøykasse,
bakstøtte.
Selges:
Monark Moped 1976 mod. 49 ccm. Sachs
Motor. Fremstår i hel og grei brukstand
Selges kr. 5000,Kontakt: O. Skræi/Fyresdal. Tlf: 97 71 85 26
ikke sms
Ønskes kjøpt:
Skimontasje til MC.
Jeg har skiene og fjærene, men mangler selve
montasjen hvor skiene blir festet til motorsykkelen. Se vedlagt bilder av montasjen.
Skiene er festet forran og bak.
Tlf: 90 65 14 10
Mail: [email protected] / Benny Sætermo
Ønskes:
Puch 125-175 svs
Ketil Kalberg, Telef. 988 33 110
---------------------------------------------------------------------------------------------------Kjøpes:
Sidevogn, eller bare ramme, med eller uten
hjul til Indian Power Plus kjøpes. Uansett
tilstand.
Tlf. 994 06496 eller
mail: [email protected]
---------------------------------------------------------------------------------------------------Selges (gis bort):
"Gnome & Rhone AX2: Originalt Logoskilt til
rammen pluss litt litteratur gis bort til første
Gnome-eier som gidder å komme til
Lommedalen.
Geir Johansen, tlf: 909 78 614.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Ønskes kjøpt:
Indian Chief motorsykkel 1935 -1939 ønskes,
- gjerne en Jac. Hansen - sykkel eller en Police
Chief fra Portland Police Department!
Klassisk Honda fra 1960-tallet. Eks; CB 750,
Black Bomber, Dream, Benly…
917 83 647
---------------------------------------------------------------------------------------------------Selges / byttes:
Greeves challenger ca. 62 mod. uten motor.
Honda mt5: noe trimmet mye motordeler medfølger. Lite brukt etter overhaling,kun brukt som
gårdsmoped. Ikke regbar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Ønskes:
Henderson: Til alle mine veteranvenner ønskes
godt nytt år. Gjør oppmerksom på at alt til
Henderson motorsykler 1912-1931 fortsatt er
av interesse. Ikke utsett det, kontakt meg omgående dersom du har noe Henderson deler
liggende.
Bent Granberg / e-post: [email protected]
Mobil: 91375870
---------------------------------------------------------------------------------------------------Selges:
BSA 1947 original delekatalog. Velbrukt,
perm forside løs, første 12 sider mangler men
jeg kan legge ved kopier da jeg har en
katalog til. Pris 300 kr.
Kontakt Steinar kveld/helg tlf: 911 66 840
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DELER TIL VETERAN MC/MOPED
Nye deler til diverse:
Tempo - Puch - NSU - DKW - Jawa CZ - MZ - BSA - Ariel Norton - HD fra 1930
Nye deler til diverse mopeder:
Tempo - NSU - Quickly - Puch ++
Nye deler til diverse scootere:
NSU Prima - Lambretta - Maico - Vespa - Puch R/RL 125 - 150
Nye Bing forgassere/deler til flere typer MC/mopeder
Hjemmebygget sidevogn: Bygd i glassfiber,
plass til 2 barn, eller god plass til 1 voksen
med 2 sikkerhetsseler og veltebøyle.
Brukt på harley sportster Bygget vinteren
96/97.
Gisle Huge
----------------------------------------------------------------------------------------------------
54
SideVogna nr. 1, februar 2013
Telefon: 75 51 47 57 / 91 60 76 11
Støa-treffen 24. - 26. mai 2013.
En liten utflukt med to-hjuling på lørdag.
Elverum/Våler MC veteraner innbyr til
Støa-treffen på Støa camping
24.-26. mai 2013 for hele familien.
Påmelding:
Navn:
Adresse:
Pris kr. 100,- pr. sykkel. Støa camping
har utleiehytter, vogn- og teltplass for
de som ønsker det. Campingoppholdet
betales av hver enkelt.
Obs: Ikke betalingsterminal
Postnr.
Sted:
Telefon:
Hyttene blir delt ut etter hvert som de
blir bestilt. Etter 1. mai bestilles hytter
på tlf: 474 59 422
Si ifra at du skal på veteran MC-treff!
Elverum/Våler MC-veteraner
v/Per K. Bronken,
2415 Heradsbygd.
Telefon: 90 79 33 66
MC-merke:
Årsmodell:
Hyttebestilling:
4 sengeplasser,
Navn:
Velkommen til et hyggelig
Støa-treff!
Adresse:
Antall personer:
Telefon:
Ankomstdag
Avreisedag:
Bestill fra Norsk Veteran Motorsykkel Clubs
store tilbudsliste!
NVMC klubbmerker:
Tøymerker, diam. 80 mm
Klebemerker, diam. 65 mm
kr.
kr.
25,15,-
MC-reklame, bakvindu bil
Emaljerte vognmerker, diam. 62 mm
Jakkemerker, diam. 15 mm
Medlemspakke, 4 merker
Gamle "Sidevogna"-blader, pr. stk.
Kalender
kr
kr.
kr.
kr.
kr.
kr
30,80,30,150,20,20,-
NVMC-caps:
Caps med brodert merke, regulerbar størrelse
kr.
80,-
NVMC T-skjorter:
T-skjorte, grå eller svart med liten NVMC-logo i størrelse:
Medium, large og ekstra large
kr.
80,-
NVMC collegegensere barne T-skjorter:
Noen få igjen. Ring for informasjon om størrelser
og farger!
NVMC sportsbag:
kr.
150,-
Buff, blå med logo
Signalfarget kjørevest (Ring for størrelse)
Samleperm med plass til 2 årganger
Fotoalbum (Rød-blå-grønn)
Refleksbandolør (Sendes porto -og eksp. fritt)
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
50,400,80,50,150,-
NVMC dekaler
Harley Davidson:
Tankdekal 1910 - 33. HD 10
Våpenskjold 1910. Vanndekal HD 102
Patentmerke 1916 - 26. Vanndekal HD 116
Patentmerke 1919 - 22. HD 119
Patentmerke 1927 - 29. HD 126
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
60,30,30,30,30,-
Henderson:
Tankdekal 1915 - 18. HE 10
X-emblem for skjerm og verktøyboks EX-HE 101
kr.
kr.
30,15,-
Excelsior:
X-emblem for skjerm og verktøyboks EX-HE 101
kr.
15,-
DKW:
Tankdekal. Lite tankmerke i grønt/svart/hvitt/sølv
Auto Union, skjermmerke
kr.
kr.
60,60,-
Indian:
Tankdekal. Stor skrift 1918 - 33 IN 30
Tankdekal. Liten skrift , Scout 1931
Neutral gear for Scout og Chief fra 1922
C.E Sontum & Co Christiania 1919 - 24 IN 102
kr.
kr.
kr.
kr.
30,25,15,30,-
Zündapp:
Tankdekal. Zündapp 1933 - 45 SU 1
kr.
60,-
Norton:
Tankdekal. Svart
Tankdekal. Gull/svart
Maxidekal. Oil level
Minidekal. Oil level
kr.
kr.
kr.
kr.
20,15,15,15,-
kr.
kr.
60,60,-
Tempo:
Tankdekal før 1952, buet pil, 2 i sett
Tankdekal etter 1952, rett pil høyre og venstre
(Vanndekal TE 53)
Eksp. gebyr kr. 20,- pluss porto. Regningen legges ved forsendelsen.
Bestillingen sendes til:
NVMC, postboks 594 Sentrum, 0106 Oslo.
Telefon: 416 33 811
SideVogna nr. 1, februar 2013
55
VIS AT DU ER
NVMC-MEDLEM!
Briller gule
Solbriller
kr: 100,-/200,kr: 100,(Alle briller har vindtetting).
Buff. Mange bruksområder. Kr: 50,-
Caps m/logo
kr: 80,-
Vi har også T-skjorter i svart eller grå med logo. Størrelser fra Medium
til XXL. Bestill fra NVMC-kontoret. Tlf: 61 33 20 70
56
SideVogna nr. 1, februar 2013
Finnmarkstreffet 2013
Finnmarktreffet arangeres i Alta på
Gargia Fjellstue den 5. - 7. juli 2013.
Rom bestilles på E-mail:
gargiafjellstue.no eller tel. 78 43 33 51
pris pr. pers. i dobeltrom er kr. 455.inkl. frokost. Treffregistrering som
vanlig etter kl. 17.00 på fredag 5./7.
Progam for treffet utleveres ved
registrering
Henvedelse med spørsmål om treffet
kan rettes til:
Tore Stenersen 905 99 674
Jens Sivertsen 900 96 965
Tore Stenersen
E-mail: [email protected]
Tlf: 78 42 75 51 Faks: 78 42 75 66
Mobil: 90 59 96 74
Det blir som vanlig kjøretur på lørdag,
med påfølgende grilling /spising i
storlavoen.
vi ønsker alle vellkommen til treffet.
Veteranbil-/MC-batterier i sort
hardgummi. Vedlikeholdsladere til 6/12 V.
Gunstige priser!
Telefon: 33 05 57 89
Mobil: 908 29 166
epost: [email protected]
40
erfa -års
ri
fage ng i
t!
www.kromognikkel.no
SideVogna nr. 1, februar 2013
57
Classic Støtdempere
lemmer!
MC-med
Nå -15% til NV
Rimelige deler til moped og
lett MC fra 70 - 80 tallet.
Sjekk vårt nettsted for priser, bilder og utvalg!
Kortere avklaringer 17.30 -18.30 på
Tlf: 41 25 83 84
Til: Ariel, BMW, BSA, AJS, Aermachi, Benelli, Bultaco,
Cotton, DKW, Doulas, HD, Heinkel, Honda, Jawa,
Kawasaki, Kreidler, Laverda, Matchles, Monark, Moto
Guzzi, MZ, Norton, Panther, Royal Enfield, Suzuki,
Triumph, Velocette, Zündapp…..
Fra kr. 1.890,- per par minus NVMC rabatt
Flere typer fra HAGON og WILBERS, se min hjemmeside:
www.maartensimport.no
Maarten’s Import
4768 Engesland
Mob: 915 52 903 - [email protected]
58
SideVogna nr. 1, februar 2013
Rabattavtaler
NVMC HAR AVTALER OG TILBUD FRA FØLGENDE FIRMA:
EXIDE SØNNAK
NVMC har rabattavtale med Exide Sønnak. Avtalen
betinger kontant kjøp over disk, og at du kan vise ditt
medlemskort i NVMC. Avtalen gjelder for hovedutsalgsstedene i Norge.
Avtalen gir oss:
• 40% på bilbatterier.
• Forhandlerpris på alle andre artikler som føres.
Butikken fører
• Alle typer batter til bil, mc, traktor osv.
• Batteriladere.
• Batteritestere.
Se flere artikler på: www.sonnak.no eller besøk
butikken. Exide Sønnak AS, Marked Start,
Brobekkveien 101, Oslo.
Rett ved SmartClub på Økern.
BULLFIGHTER
NVMC har fått til en avtale med Bullfighter som gir
oss 20% på veil utsalgspriser på Bullfighter produkter.
Rabatten kan ikke kombineres med spesialtilbud gitt av
forretningen. Dette tilbud gjelder i alle Bullfighter utsalg over hele landet. Se oversikt i SideVogna nr. 2 –
2008.
For de som vil handle på nettet kan dere få 20% på
webshoppen ved å bruke kode NVMC. Denne koden
legges inn når man har funnet produktene man ønsker
seg og gjør en bestilling. Da for du muligheten til å
legge inn rabattkode, der skriver dere NVMC. Merk
dere at det ikke kommer tillegg for porto ved kjøp på
nett. Hvis noen har problemer, er det hjelp å få på
support tlf 400 05 082. (man - lør 9-18).
Hvis noen lokalavdelinger ønsker f. eks å ha en klubbdag andre steder i landet kan det avtales.
Dvs at Klubben bestemmer seg for en dato hvor alle
kommer og handler i en Bullfighter Butikk og får da
rabatt i butikken.
NVMC anbefaler at alle som skal ha noe nytt i kjøreutstyr sjekker utvalget hos Bullfighter:
www.bullfighter.no
BEST WESTERN
I sommer kan du som NVMC medlem overnatte på
hotell med 15 % rabatt, og i tillegg få ei 6. natt gratis. I
samarbeid med Best Western tilbyr vi rabatt for motorsykelister. Kjører du motorsykkel og ønsker å overnatte
på hotell i Norge eller Sverige får du 15% rabatt på
beste tilgjengelige pris. Tilbudet gjelder i perioden 1.
april til 30. september i en natt i et enkelt eller dobbelt
rom inkl frokost. I tillegg til Norge og Sverige får du
også rimelige overnattinger i Polen, Finland og de
Baltiske statene (fra 69 euro). Når du kommer til
hotellet viser du hotellpasset som er vedlagt dette bladet
og får stempel. Etter 5 overnattinger får du en sjette
natt gratis. Hotellrom bestiller du på telefon 800
11 624, på nettet www.bestwestern.com eller direkte
på hotellet. Bestiller du på nett skal det skrives
»bikerpass» i feltet Promotion Field Code.
at alle våre medlemmer gis 10% rabatt på alle tjenester.
Sjekk hva de kan tilby på:
www.bs-teknikk.no
DEKKMANN
NVMC har inngått en rabattavtale med Dekkmann.
Denne avtalen gir rett til rabatter på en mengde dekk
og andre tjenester de kan tilby. Denne vil gjelde på alle
våre 40 avdelinger fra Mandal i sør til Tromsø i nord.
Avtalen er gjeldende fra 01.12.07. Din nørmeste
dekkmann forhandler finner du på nettsiden:
www.dekkmann.no
*) På Continental og General har Dekkmann innført
nettopriser. Disse nettoprisene tilsvarer i snitt ca. 38%
rabatt. Avtalen kan benyttes av alle NVMC sine medlemmer mot at de identifiserer seg med medlemskort
Hvis du ikke kjører motorsykkel når du ønsker å
benytte tilbudet så må du uoppfordret vise fram
medlemskortet i NVMC. Mister du passet kan du få
nytt ved å kontakte 22 94 40 60
BS-Teknikk AS har i tillegg sendt oss et tilbud som gjør
SideVogna nr. 1, februar 2013
59
Avsender: NVMC Postboks 594 Sentrum, 0106 Oslo

similar documents