Katedra hudby - Zvukové laboratórium KH PF UKF

Report
PREZENTÁCIA
KATEDRY HUDBY
Pedagogickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
SLOVÁ NA ÚVOD
Hudba je univerzálny jazyk ľudstva.
Henry Wadsworth Longfellow
Katedra hudby pozýva...
Katedra hudby PF UKF v Nitre oznamuje všetkým záujemcom o štúdium hudby, že
v akademickom roku 2015/2016 v internej forme otvára štyri akreditované študijné programy:
Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii s iným predmetom),
Učiteľstvo hudobného umenia (jednopredmetové štúdium),
Učiteľstvo hudobného umenia (externé štúdium),
Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia (jednopredmetové štúdium).
Vzhľadom na štruktúru jednotlivých študijných programov majú absolventi študijných programov
otvorené možnosti uplatnenia nielen na všeobecnovzdelávacích a umeleckých školách, ale aj
v rôznych kultúrnych inštitúciách, v centrách voľného času a osvetových zariadeniach, v printových
či elektronických médiách (noviny, rozhlas, televízia), prípadne si vzdelanie môžu doplniť
v rigoróznom pokračovaní (PaedDr.) a v doktorandskom štúdiu (PhD.).
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
O KATEDRE
Katedra hudby
Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zabezpečuje:
 prípravu učiteľov hudobnej a estetickej výchovy
základných a stredných všeobecnovzdelávacích škôl,
 od roku 2005/2006 v internej a externej forme prípravu učiteľov
pre základné umelecké školy,
 od roku 2001 doktorandské štúdium
Didaktika hudby.
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
PEDAGÓGOVIA - teoretická sekcia
prof. PhDr. Eva SZÓRÁDOVÁ, CSc.
PhDr. Miroslava BLAŽEKOVÁ, PhD.
Mgr. Pavol BREZINA, PhD.
Mgr. Alena ČIERNA, PhD.
PhDr. Jana KUPKOVÁ, CSc.
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
PEDAGÓGOVIA - interpretačná sekcia
doc. Dr. univ. Agáta
CSEHIOVÁ, PhD.
doc. Mgr. art. Alena
KRUČAYOVÁ, PhD.
Mgr. art. Marek ŠTRBÁK
Mgr. art. Jana
PASTORKOVÁ, Art.D.
Ing. Mgr. art. Karol
KOMPAS, PhD.
Mgr. Iveta
ŠTRBÁK PANDIOVÁ, PhD.
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
PEDAGÓGOVIA
hudobno-dramatického umenia
doc. Mgr. art. Elena ZAHORÁKOVÁ
doc. PhDr. Pavol SMOLÍK, ArtD.
Mgr. Ladislav TISCHLER, PhD.
Mgr. art. Alena MICHALIDESOVÁ, PhD.
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
DOKTORANDI
Mgr. Soňa DOBROCKÁ
Mgr. Viktória NAGYOVÁ
Mgr. Zuzana KRÁĽOVÁ
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
Mgr. Dušan JAŠŠO
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
V akademickom roku 2015/2016 Katedra hudby otvára nasledujúce
študijné programy:
• UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA V KOMBINÁCII
(dvojpredmetové, medziodborové štúdium)
• UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA
(jednopredmetové štúdium)
• UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA
(jednopredmetové štúdium externé)
• UČITEĽSTVO HUDOBNO-DRAMATICKÉHO UMENIA
(jednopredmetové štúdium)
• DIDAKTIKA HUDBY
(doktorandské štúdium)
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii
(dvojpredmetové, medziodborové štúdium)
Absolventi dvojpredmetového kombinačného študijného programu
sú na Katedre hudby primárne pripravovaní
pre učiteľstvo hudobnej výchovy na 1. a 2. stupni základných škôl,
na stredných všeobecnovzdelávacích i odborných pedagogických
školách.
Súčasne sú však spôsobilí:
• vyučovať predmety špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudba
a spev – hudobná teória na ZUŠ;
• vyučovať teoretické predmety a zborový spev na stredných
pedagogických školách;
• vykonávať prácu aj v štátnej správe, v kultúrnych a osvetových
inštitúciách, organizovať umeleckú činnosť, pričom prínosom môže
byť pre študenta po absolvovaní doplňujúceho štúdia aj jeho
uplatnenie v sociálnych zariadeniach pre mládež a dospelých;
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
Učiteľstvo hudobného umenia
(jednopredmetové a externé štúdium)
Jednopredmetový študijný program, ktorý zahŕňa štúdium hry
na zvolenom hudobnom nástroji (prípadne spev), pripravuje
budúcich vysokoškolsky vzdelaných učiteľov
pre základné umelecké školy.
Súčasne absolventi získavajú vysokoškolskú kvalifikáciu:
• pre stredné pedagogické školy (vrátane hry na hudobnom
nástroji);
• pre základné a stredné všeobecnovzdelávacie školy (vyučovanie
predmetu hudobná výchova);
• pre prácu v štátnej správe, produkciu a manažment kultúrnych
a osvetových inštitúcií, pre prácu v médiách (rozhlas, televízia, tlač);
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
(jednopredmetové štúdium)
Katedra hudby ako jediná na Slovensku realizuje nový študijný program –
Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia – zameraný na
integráciu hudobného, tanečného a dramatického umenia
a jeho pedagogickú aplikáciu v hudobno-dramatickej výchove základných
škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času.
Absolvent štúdia je schopný:
• pracovať a viesť hudobno-dramatické súbory na všetkých stupňoch
vzdelávania a výchovy, vrátane základných umeleckých škôl (hlavným
predmetom študijného programu je didaktika hudobno-dramatického
umenia);
• orientovať sa v domácej i zahraničnej hudobno-dramatickej literatúre
z hľadiska veku a individuálnych schopností žiakov;
• teoreticky a prakticky viesť detské hudobno-dramatické telesá, súbory
a spevácke zbory a svoje poznatky uplatniť pri organizovaní podujatí
a inej osvetovej a kultúrno-výchovnej činnosti;
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
UMELECKÉ SÚBORY
V rámci katedry pôsobia hudobné súbory rôznorodého zamerania:
• AKADEMICKÝ SPEVÁCKY ZBOR PF UKF
spevácky zbor pod vedením Mareka Štrbáka
• AKADEMICKÝ KOMORNÝ SÚBOR
sláčikový orchester pod vedením Mareka Štrbáka
• JA a MY
divadielko študentov Katedry hudby
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
AKADEMICKÝ SPEVÁCKY ZBOR UKF
Akademický spevácky zbor PF UKF pod vedením zbormajstra Mareka Štrbáka
•reprezentuje UKF v Nitre na súťažiach a koncertoch doma i v zahraničí;
• spevácky zbor svoju činnosť začal roku 1970 ako Komorný zbor poslucháčok odboru
hudobná výchova;
• dirigenti speváckeho zboru: Margita Ďurindová (1970–1986), Jozef Potočár
(1986–2003), prof. Ladislav Holásek (1991–2003), Pavol Procházka (2003–2007), Marcela
Fidlerová (2007–2008), Hana Kováčová (2008–2009), Marek Štrbák (od roku 2009).
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
JA A MY – DIVADELNÝ SÚBOR
Divadelný súbor JA a MY vznikol z iniciatívy študentov Učiteľstva hudobno-dramatického
umenia roku 2008 a od tých čias má na svojom konte už úspešné vystúpenia a ocenenia
z Akademického Prešova, ako aj početné vystúpenia v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre
a v Univerzitnom tvorivom ateliéri.
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
AKADEMICKÝ KOMORNÝ SÚBOR
Akademický komorný súbor PF UKF (sláčikový orchester) vznikol zo študentskej iniciatívy
roku 1999. Jeho repertoár pozostáva zo skladieb starších hudobných období (H. Purcell,
G. F. Händel, J. S. Bach), no súčasne sa teleso orientuje i na tvorbu slovenských skladateľov
(I. Zeljenka, I. Hrušovský, J. Malovec, P. Procházka). Členovia tohto hudobného telesa sa
v uplynulom období prezentovali na viacerých verejných vystúpeniach v rámci mesta Nitry.
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
ZVUKOVÉ LABORATÓRIUM
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
SPOLUPRÁCA
Katedra hudby spolupracuje s partnerskými katedrami hudobnej výchovy
a hudby na Slovensku i v zahraničí a súčasne aj s mnohými vedeckými
a kultúrnymi inštitúciami (Hudobné centrum, Slovenská muzikologická
asociácia, Slovenská filharmónia, Slovenské národné divadlo, SAV, Hudobný
fond, DAB v Nitre, Staré bábkové divadlo v Nitre a i.).
Hudobné centrum
VŠMU Bratislava
Divadlo Andreja Bagara
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Slovenská filharmónia
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
Universität Mozarteum
Salzburg
PUBLIKÁCIE
Výsledkom vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti katedry sú monografie, učebné skriptá
a zborníky štúdií z vedecko-pedagogických konferencií a seminárov.
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
FESTIVALY
Katedra hudby sa každoročne podieľa na organizovaní hudobných festivalov či iných kultúrnych
podujatí v meste Nitra, napríklad:
• Konfrontácie
• Musica da camera
• Musica sacra
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
FESTIVALY – Konfrontácie
Katedra hudby je spoluorganizátorom hudobného festivalu
spojeného s prezentáciou diel súčasných slovenských
výtvarníkov pod názvom Konfrontácie
Konfrontácie 2013
Konfrontácie 2014
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KONCERTY
Súčasťou ukončenia štúdia programu Učiteľstvo hudobného umenia sú záverečné koncerty
absolventov .
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KONCERTY
Vianočný koncert Katedry hudby
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
SEMINÁRE
Katedra hudby je organizátorom seminárov hudobno-pedagogického zamerania:
• 1. ročník celoslovenskej speváckej súťaže BlueNote (31. október 2014)
• Kurz ďalšieho vzdelávania Sibelius (24. február – 25. marec 2014)
• Workshop hereckej tvorby (20. február 2014)
• Workshop muzikálového tanca (20. február 2014)
• Vokálny workshop (20. február 2014)
• Kontinuita premien hudobnej edukácie II (13. november 2014)
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
PROJEKTY HUDOBNO-DRAMATICKÉHO ODBORU
Divadelný odborno-praktický Festival Petra Scherhaufera
(29. november - 5. december 2014)
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
WORKSHOPY
Ďalšie vzdelávanie učiteľov hudby
v oblasti didaktických hudobných softvérov
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
PROJEKTY HUDOBNO-DRAMATICKÉHO ODBORU
Premiéra svetoznámeho muzikálu A. L. Weberra
Jozef a jeho zázračný farebný plášť
v réžii Petra Oravca a so živým orchestrom
(26. 5. 2009)
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
PROJEKTY HUDOBNO-DRAMATICKÉHO ODBORU
Premiéra svetoznámeho muzikálu
Ples upírov
v réžii Petra Oravca a so živým orchestrom
(3. 5. 2011)
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
PROJEKTY HUDOBNO-DRAMATICKÉHO ODBORU
Cyrano z predmestia
v réžii Pavla Smolíka a so živým orchestrom
(5. 5. 2014)
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
PRIPRAVUJEME
Obsah
Čas
Miestnosť
Lektori
Workshop hereckej tvorby
Tvorivá dielňa pre potenciálnych záujemcov o štúdium
programu Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, na
ktorom sa majú možnosť zoznámiť s podmienkami
a požiadavkami k prijímacím skúškam z oblasti javiskovej reči
a hereckého umenia.
10.00
THB – 115
Mgr. Zuzana Kráľová
Workshop muzikálového
tanca
Tvorivá dielňa pre potenciálnych záujemcov o štúdium
programu Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, na
ktorom sa majú možnosť zoznámiť s podmienkami
a požiadavkami k prijímacím skúškam z oblasti tanečného
umenia.
12.00
THB – 115
doc. Mgr. art. Elena Zahoráková
Klavírny workshop
Klavírny workshop bude zameraný na problematiku
interpretačného stvárnenia skladieb rôznych štýlových období.
Uchádzači o štúdium si pripravia dve skladby, na ktorých budú
10.00 – 12.00
pod vedením lektora pracovať. Na podujatí bude zároveň
možnosť prekonzultovať repertoár na talentové prijímacie
pohovory.
THB - 101
doc. Mgr. art. Alena Kručayová,
PhD..
Vokálny workshop
Workshop je zameraný na technické a výrazové stvárnenie
pripravených skladieb, resp. konzultáciu k výberu hudobného
materiálu k prijímacím skúškam. Uchádzači si pripravia
skladby, na ktorých budú pracovať pod vedením lektora.
THB – 30
Mgr. Jana Pastorková, ArtD.
Zameranie
11.00 – 13.00
ŠTUDENTI – súťaže
Študenti katedry sa každoročne zúčastňujú na domácich
a zahraničných umeleckých súťažiach (ŠVUČ Ružomberok,
Akademický Prešov, Moyzesiana, Interpretační soutěž Ústí
nad Labem a iné).
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
ŠTUDENTI – súťaže
BlueNote je celoslovenská spevácka súťaž v oblasti nonartificiálnej
hudby, ktorá zahŕňa jazzový, muzikálový a popový spev. Súťaže sa
môžu zúčastniť študenti univerzít a vysokých škôl na Slovensku,
predovšetkým študenti fakúlt pedagogického smeru s hudobným
zameraním vo veku od 18 do 28 rokov.
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
ŠTUDENTI – exkurzie
Súčasťou štúdia na Katedre hudby sú aj exkurzie na vybrané
domáce i zahraničné umelecké podujatia.
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
ŠTUDENTI – zábava
Súčasťou študentského života sú spoločné stretnutia študentov
všetkých ročníkov s pedagógmi katedry. Podujatie pod názvom
KATEDROVICA je zároveň prijatím študentov prvého ročníka
medzi vysokoškolských študentov.
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KONIEC PREZENTÁCIE
Ďakujeme za Vašu pozornosť
KATEDRA HUDBY
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

similar documents