Profesijné štandardy v kariérnom rozvoji pedagogických

Report
Prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
PROFESIJNÉ ŠTANDARDY V KARIÉRNOM
ROZVOJI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
VZNIK A ROZVOJ ŠTANDARDOV „UČITEĽOV“ V SR






2002 – Konferencia v Prešove pod záštitou MPC a PU – PF
FHPV
2003-2004 Práce na štandardoch a ich koncepcii –
optimálna konštelácia: MŠ, VŠ, MPC
Stretnutia riaditeľov MPC PU, BB, BA a zástupcov
pedagogických fakúlt BB, PU, NT, TT, pod záštitou vtedajších
dekanov a zástupcov MŠ SR – náčrt koncepcie slovenských
štandardov – prijaté dimenzie žiak, proces, učiteľ
2005-2006 – publikácia Profesijný rozvoj učiteľa
2007 – rozpracovanie podľa kategórií a stupňov, práce na
štandardoch až po indikátory
Reflexia pohľadu akademikov, odborníkov kontinuálneho
vzdelávania a praktikov z dobre fungujúcej praxe
ŠTANDARDY – KTO PRE KOHO A PREČO?
Kto:
 Pedeutologické poňatie – akademické
 Personalistické poňatie – praxeologické a
 Legislatívna potreba – smerovanie k nevyhnutnosti z
národnej a nadnárodnej pozície
Pre koho:
Malo by to byť takto:
pre učiteľov – ako nástroj profesijnej sebareflexie
pre manažmenty škôl ako nástroj pre výber, kontrolu a
evalváciu „staffu“ a plánovanie a rozvoj školy
pre učiteľské študijné programy – ako cieľová kategória
nastavenia profilu absolventov
ŠTANDARDY – PREČO?
Profesionalizácia – módny pojem alebo
nevyhnutnosť
 Europeizácia – preberanie zvonka, alebo tvorba
národného prístupu
 EKR ako odporúčanie alebo akceptácia štruktúry:
vedomosti, spôsobilosti, kompetencie – pre
štúdium alebo celoživotné prístupy ku vzdelávaniu
 Vedeckosť – teoretické oktrojovanie alebo
empirické skúmanie

PREČO PRÍSTUP CEZ VEDECKO-VÝSKUMNÉ
OVEROVANIE





Akademizmus - kritika: odtrhnutosti od praxe – vysoké
školy draho pripravujú neuplatniteľných absolventov
Pragmatizmus – uľpievanie na tradíciách, rutinách,
zabehnutých zvyklostiach odtrhnutosť od implementácie
nových poznatkov
Legislativizmus – nariaďovanie chýbajúce prepojenie
medzi akademickýcm aj praktickým
Scientizmus – bezbrehá dôvera v možnosti vedy
? Kde je teda cesta ? Prijať, čakať, ísť svojou cestou,
alebo Vydať sa na cestu a reflektovať, overovať a
inovovať – to chce pružný a „otvorený“ systém s
minimálne tromi pohľadmi: prax, teória, legislatíva
VÝSKUM PROFESIE PROFESIOGRAFIA

Projekty (riešitelia: Kasáčová, Babiaková, Cabanová,
Tabačáková, Porubský, Doušková, Hanesová)




APVV 0026/07 Profesia učiteľ preprimárnej edukácie a
učiteľ primárnej edukácie v dynamickom poňatí. PF UMB v
spolupráci s PdF OU, UKW Bydgoszcz
VEGA Profesia a profesiografia učiteľa v primárnom
vzdelávaní – profesiografia a profesiogram - PF UMB
Reflexia : pre tvorbu projektu bola práca na štandardoch
veľkou inšpiráciou, mal byť skôr, už počas tvorby
štandardov
Vízia : profesiografický výskum by sa mal zamerať aj na
ostatné kategórie pedagogických a odborných
zamestnancov
PREDMET VÝSKUMU
Profesijné činnosti učiteľov PREPRIM a PRIM
 Skladba činností podľa štruktúry štandardov
 Profil činností podľa sezóny (trikrát ročne po 14
dní)
 Profil činností počas týždňa
 Špecifiká podľa dĺžky praxe nezávisle od
kariérneho stupňa
 Medzinárodné porovnanie SK, PL, CZ

PREHĽAD SKÚMANÝCH UČITEĽOV
1.etapa
PREPRIMÁRNE SR
Počet 113
2.et
84
spolu – 279 respondentov
N SK
PREPRIMÁRNE CZ
Počet 41
107
3.et
82
Spolu
279
43,66%
1.et
2.et
PRIMÁRNE SR
95
84
3.et
Spolu
45
224
51,25%
224 respondentov
64
spolu - N CZ
212 respondentov
PREPRIMÁRNE PL
Počet 50
50
48
212
33,18%
148
32,1%
spolu - N PL
148 respondentov
Σ
204
241
194
639
%
34,92%
22,07% 30,36% 100%
Primárne CZ
37
37
28
102 respondentov
Primárne PL
38
37
36
102
23,34%
111
25,4%
111 respondentov
170
158
109
437
38,9% 36,16% 24,94% 100%
STRUČNÝ PREHĽAD DÁT PODROBENÝCH
PROFESIOGRAFICKEJ ANALÝZE
Celkovo bolo získaných a spracúvaných v skupine
 PREPRIMÁRNE 8430 denných snímok a v skupine
 PRIMARNE 6242 denných snímok.
 Spolu bolo použitých 14 674 denných snímok
v celom výskume.
 Teoreticky vzaté, štatisticky bolo spracovaných
3 565 296 údajov o jednotlivých hodinách
pracovných činností v hodinových časových
výsekoch.

PROFESIJNÉ ČINNOSTI UČITEĽA PRIMÁRNEHO
VZDELÁVANIA Z HĽADISKA DIMENZIÍ PROFESIJNÉHO
ŠTANDARDU
PROFESIJNÉ ČINNOSTI UČITEĽA PREPRIMÁRNEHO
VZDELÁVANIA Z HĽADISKA DIMENZIÍ
KOMPETENČNÉHO PROFILU
dimenzia
žiak
30.5%
13.2%
8.0%
48.3%
dimenzia
edukačný
proces
dimenzia
sebarozvoj
učiteľa
ostatné
dimenzia
žiak
724,
22.8%
323,
10.2%
VÝSLEDKY PODĽA PROFESIJNÝCH
ŠTANDARDOV
511,
16.1%
1622,
51.0%
dimenzia
edukačný
proces
dimenzia
sebarozvoj
ostatné
VÝSLEDKY
PRIMÁRNE
PODĽA
A činnosti priamo
súvisiace s
vyučovaním a jeho
prípravou
5.9%
14.0%
6.4%
48.5%
B Ostatné činnosti
súvisiace s
edukáciou
C Činnosti
vyplývajúce z iných
funkcií učiteľa
KATEGÓRIÍ
ČINNOSTÍ
PREPRIMÁRNE
167,
5.3%
381,
12.0%
222,
7.0%
D Vzdelávanie a
sebavzdelávanie
9.8% 15.4%
E Mimoškolské a
verejné činnosti
súvisiace s
profesiou
F Iné činnosti
1046,
32.9%
A -Činnosti priamo
súvisiace s
edukačnými
aktivitami a ich
prípravou
B - Ostatné činnosti
súvisiace s
edukáciou
C - Činnosti
vyplývajúce z iných
funkcií učiteľa
D - Vzdelávanie a
sebavzdelávanie
233,
7.3%
1131,
35.6%
E - Mimoškolské a
verejné činnosti
súvisiace s profesiou
F -iné činnosti
ZISTENIA VO VZŤAHU K PROFESIJNÝM
ŠTANDARDOM
Primárne učiteľky
 Cca 30 % činností tvoria
mimoštandardné
 Polovicu práce tvoria
činnosti súvisiace s
edukačným procesom
 8% činností je priamo
orientovaných na dieťa
 13-14% času venujú
sebarozvoju
Preprimárne učiteľky
 Cca 18 % činností tvoria
mimoštandardné
 Polovicu práce tvoria
činnosti súvisiace s
edukačným procesom
 16% činností je priamo
orientovaných na dieťa
 10-12% času venujú
sebarozvoju
VÝSTUPY
Profesiogramy učiteľov pre ISCED 0 a ISCED 1
 Výskumný nástroj aplikovateľný aj pre ostatné
kategórie
 Výsledky sa ešte môžu zohľadniť pri tvorbe
indikátorov a precizovaní štandardov
 Medzinárodné porovnania
 Zhromaždené zahraničné zdroje na výskumy
 Publikované 3 monografie a 2 v angličtine
 Budem rada, ak sa vo výskume nájde ochota
pokračovať

Ďakujem za pozornosť

similar documents