Utredningens förslag om lagstadgad flytträtt (forts.)

Report
Förstärkt försäkringstagarskydd
Betänkande av
Livförsäkringsutredningen
Tord Gransbo
särskild utredare
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Utredningsuppdraget – fyra frågor
Med övergripande konsumentfokus lämna förslag som
innebär
• Utvidgad lagstadgad flytträtt av försäkringssparande
(redovisa för- och nackdelar med förslagen)
• Förbättrad överskottshantering i ömsesidigt bedrivna
livförsäkringsföretag
• Ökad insyn och inflytande för försäkringstagare i
livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst
(företagsstyrning i hybridbolag)
• Tydligare regler om ombildning av hybridbolag till
vinstutdelande verksamhet
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Sambandet mellan utredningens fyra
frågor
• i ömsesidigt bedrivna livförsäkringsföretag
svarar försäkringstagarna för riskkapitalet
Detta
• innebär stora krav på överskottshanteringen för
att uppnå ett gott konsumentskydd (överskottet
skyddas inte av solvens-, skuldtäckningsregler eller
av särskild förmånsrätt)
• innebär ett större behov av insyn och inflytande
för försäkringstagarna, särskilt i hybridbolag
• påverkar flyttvärdet av försäkringen
• påverkar fördelning av överskott vid ombildning
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Flytträtten i dag
• frivillig flytträtt av pensionsförsäkringar (från 2000 överenskommelse – utan skattekonsekvenser överföra
värdet)
• lagstadgad flytträtt för privata försäkringar och
individuella tjänstepensionsförsäkringar (från juli
2007 - en rätt för försäkringstagaren att flytta)
• viss flytträtt för kollektivavtalade
tjänstepensionsförsäkringar (med grund i frivillig
flytträtt)
• reglerna kompletterar varandra
• de innebär att dagens lagstadgade flytträtt har liten
omfattning
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Resultat av kartläggningen (flytträtt)
• 36 miljoner livförsäkringsavtal
• 2 400 mdkr – det samlade sparkapitalet i försäkringar
Omfattas av flytträtt gör
• 12 % av privata försäkringar
• 32 % av premiebestämda tjänstepensionsförsäkringar
Flyttat kapital (2008-2011) motsvarar ca 4 % av flyttbart
pensionskapital
Ej ökad självreglering (frivillig flytträtt) – samma nivå som
2006 (Finansinspektionens kartläggning)
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Utredningens förslag till lagstadgad
flytträtt
Motivet – flytträtt för privat försäkringar och
premiebestämda individuella tjänstepensionsförsäkringar
• Konsumentfokus – individens möjlighet att agera
• Disciplinerande verkan för försäkringsföretagen
• Större valfrihet – högre risk i pensionssparandet
• Finansiella risken – försäkringstagaren/försäkrade
• Välgrundade val (tillräcklig och rättvisande
information)
• Särskilt viktigt att kunna föra samman försäkringar
(många försäkringar – oöverskådligt och kostsamt)
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Utredningens förslag till lagstadgad
flytträtt (forts.)
Förslag – Privata försäkringar (Pf) och premiebestämda
individuella tjänstepensionsförsäkringar (PiTjpf)
• Lagstadgad flytträtt (Pf och PiTjpf) för försäkringstagaren
(huvudregel)
• Lagstadgad flytträtt för den försäkrade till PiTjpf-fribrev
(premiebetalningen har upphört till följd av att anställningen
har avslutats) och där försäkringstagaren/arbetsgivaren har
upphört att existera eller har avlidit
• Rätt att flytta samman värdet av två eller flera
pensionsförsäkringar till en nytecknad försäkring
• Flytt av värdet i en tjänstepensionsförsäkring sker till en
nytecknad tjänstepensionsförsäkring
• Retroaktiv tillämpning för Pf och PiTjpf-fribrev (gällande
försäkringar som har tecknats tidigare)
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Utredningens förslag till lagstadgad
flytträtt (forts.)
Motivet – viss lagstadgad flytträtt för
kollektivavtalade premiebestämda
tjänstepensionsförsäkringar (1)
• Avvägning mellan ka-försäkringarnas särart och
konsumentskyddsaspekter
• Svårt att motivera generellt bindande
framåtverkande och retroaktiva flytträttsregler
• Motiverat att införa en mer begränsad flytträtt?
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Utredningens förslag till lagstadgad
flytträtt (forts.)
Motivet – viss lagstadgad flytträtt för kollektivavtalade
premiebestämda tjänstepensionsförsäkringar (2)
Fribrev (premiebetalningen upphört/anställningen avslutats)
• Närmare 4 miljoner inom området (ca 7,3 miljoner försäkringar)
• Oöverskådligt och höga totala kostnader för individen (normalt
fasta avgifter i varje försäkring)
• Finansiella risken hos den försäkrade
• Flytträtt endast inom (och inte mellan ) vissa
kollektivavtalsområden
• Inte möjligt att flytta samman värdet av olika
pensionsförsäkringar (oklara skatteregler)
• Särskilda problem som bör lösas
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Utredningens förslag om lagstadgad
flytträtt (forts.)
Motivet – viss lagstadgad flytträtt för kollektivavtalade
premiebestämda tjänstepensionsförsäkringar (3)
Fribrev (forts.)
• ej möjligt att lösa problemet fullt ut inom ka-systemet (även om
skattereglerna ändras)
• en svag koppling mellan försäkringsavtalet och pensionsutfästelsen i
kollektivavtalet ökar utrymmet för tvingande lagstiftning
• arbetsgivaren har fullgjort sitt åtagande om premiebetalning, återstår
vissa åtaganden enligt kollektivavtalet (ex.vis uttag och försäkringsform)
• lagstiftarens roll är att tillvarata alla försäkringstagares (försäkrades)
intressen (oavsett kollektivavtalsområde)
• nackdelen med en lagstadgad flytträtt för fribrev är att det inte blir
möjligt att använda sig av vissa begränsande regler i kollektivavtal (och
att vissa sådana regler inte är giltiga, om retroaktivitet)
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Utredningens förslag till lagstadgad
flytträtt (forts.)
Förslag - Premiebestämda kollektivavtalade
tjänstepensionsförsäkringar (PkaTjpf)
• Semidispositiva, framåtverkande flytträttsregler för
premiedragande PkaTjpf (i ka avstå eller ”egna regler”)
• Lagstadgad flytträtt för den försäkrade till PkaTjpffribrev (premiebetalningen har upphört till följd av att
anställningen har avslutats) och där
försäkringstagaren/arbetsgivaren har upphört att
existera eller har avlidit
• Rätt att flytta samman värdet av två eller flera
tjänstepensionsförsäkringar till en nytecknad
tjänstepensionsförsäkring
• Retroaktiv tillämpning för PkaTjpf-fribrev
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Utredningens förslag till lagstadgad
flytträtt (forts.)
Flyttvärde
• Bestämmas neutralt för försäkringsfordran – varken flyttande
eller kvarvarande försäkringstagare ska vinna på flytten
• Anspråk på överskott enligt företagets överskottsregler
Flyttavgifter
• Högst uppgå till direkta kostnader för adm. hantering
• Obetalda anskaffningskostnader (direkt hänförliga till
försäkringen)
Effektiva informationsregler
• Särskilt utformade faktablad för flyttsituationen (föreskrifter)
• Uppgifter om flyttvärde och flyttavgifter i årliga värdebesked
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Överskottshantering i ömsesidigt
bedrivna livförsäkringsföretag
•
•
•
Överskottet i ömsesidigt verkande livförsäkringsföretag samlas upp i
konsolideringsfonden och utgör riskkapital
Försäkringstagarna bidrar till och har anspråk på överskottet
År 2011 – totalt förvaltat försäkringskapital 2 400 mdkr, varav 645
mdkr är överskott i konsolideringsfond
Överskottet skyddas inte av solvens- eller skuldtäckningsregler – inte
heller av särskild förmånsrätt
I stället
• vinstutdelningsförbud
• förbud för stämma och styrelse att behandla försäkringstagarna
otillbörligt
• god försäkringsstandard i överskottshanteringen
• särskilda oberoende ledamöter och en representant i styrelsen
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Överskottshantering i ömsesidigt
bedrivna livförsäkringsföretag (forts.)
Ett gott konsumentskydd för försäkringstagarna måste säkerställas
även avseende anspråk på överskott – två alternativa förslag
Överskottshantering enligt huvudförslaget
Förstärkt reglering och tillsyn (särskilt riskkapitalskydd)
• Självfinansiering
• Ingen vinstutdelning
• Uppsamling av överskott i konsolideringsfonden
Överskottshantering enligt optionen
• Överskottshantering med vinstutdelning enligt lagen om ekonomiska
föreningar
• Konsolideringsfonden avskaffas
• Förbättrade möjligheter till kapitalanskaffning
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Utredningens huvudförslag till
förbättrad överskottshantering (1)
Särskilt riskkapitalskydd – i huvudsak
(tydlig, rättvis och överskådlig överskottshantering)
• klar åtskillnad mellan försäkringsfordran och anspråk på
överskott (riskkapital)
• anspråk på överskott regleras i bolagsordning/stadgar och
inte i försäkringsavtalet
• skilt från behandling av riskkapital i externredovisning och
solvenssammanhang
• riktlinjer för överskottshantering
• preciserat förespeglingsförbud (framtida återbäring, villkoren)
• klarare kompetensfördelning mellan stämma och styrelse
(styrelsen ska anta överskottsriktlinjerna)
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Utredningens huvudförslag till
förbättrad överskottshantering (2)
Särskilt riskkapitalskydd (forts.)
• förstärkt likabehandlingsprincip (stämma/styrelse
tillbörligt beakta försäkringstagarens överskott)
• oberoende kontroll av överskottshanteringen
(revisor eller annan sakkunnig)
• förbättrad information om överskottshanteringen
(överskottriktlinjer, beslut påverkar överskott väsentligt, i
årsredovisningen)
• förbättrade förutsättningar för att använda
garantikapital som riskkapital (återbetalningskravet
slopas)
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Optionen - ett alternativ till
huvudförslaget
Alternativ för ömsesidiga livförsäkringsbolag och
livförsäkringsföreningar
• möjlighet att övergå till en överskottshantering med
vinstutdelning
• försäkringstagarnas ägarkapital tydliggörs som
delägarinsatser/medlemsinsatser
• rättigheter som delägare/medlemmar behandlas
skilt från rättigheterna som kund
• obligatorisk för de bolag och föreningar som har
regler om vinstutdelning till medlemmar eller
externa finansiärer i bolagsordning/stadgar
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Företagsstyrning i hybridbolag (ickevinstutdelande försäkringsaktiebolag)
Bakgrund
• försäkringstagare i hybridbolag har anspråk på
bolagets överskott
• eftersom de inte är delägare i bolaget saknar de i
stort rättigheter att övervaka bolagets skötsel
Företagsstyrning med överskottsfokus
• uppdrag att föreslå ökad insyn och inflytande för
försäkringstagarna över bolagets hantering av
riskkapitalet
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Företagsstyrning i hybridbolag (forts.)
Gällande grundläggande regler för hybridbolag
Bolagsordningen
• verksamhetsföremål (och syfte)
• vinstutdelningsförbud
Bolagsstämman
• beslutar om bolagsordningen (godk. av inspektionen)
• utser (normalt) styrelsen – utom en förs.tagarrepr. (ledningsprövning av
inspektionen)
• sammansättning (mer än hälften oberoende ledamöter)
• generalklausulen (beslut – ej otillbörlig fördel)
• anvisningsrätt till styrelsen
Styrelsen
• kollektivt ansvar – tudelad lojalitetsplikt (syftet)
• generalklausulen (beslut – ej otillbörlig fördel)
• stämmans anvisningar – ej verkställa om strider mot ABL, FRL, ÅRFL,
bolagsordning
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Företagsstyrning i hybridbolag (forts.)
Förslag om större insyn och inflytande över hybridbolagets hantering
av riskkapitalet (förbättrat riskkapitalskydd)
Bolagsstämman (insyn)
• rätt att närvara och yttra sig på bolagsstämman för försäkringstagarna
• rätt för försäkringstagarna och försäkrade med anspråk på överskott att
få ett ärende behandlat på stämman, att ta del av vissa handlingar före
stämman, att ta del av stämmoprotokoll och att få upplysningar från
stämman (under vissa förutsättningar)
Styrelsen (inflytande)
• mer än en fjärdedel av styrelseledamöterna ska utses av
försäkringstagarna eller försäkrade med anspråk på överskott eller av
någon intressegrupp som har anknytning till dem
• styrelsens ordförande ska vara oberoende
• styrelsens primära lojalitetsplikt till försäkringstagarna lagfästs
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Företagsstyrning i hybridbolag (forts.)
Ytterligare förslag
Förstärkt likabehandlingsprincip
• stämma och styrelse måste tillbörligt beakta
försäkringstagarnas anspråk på överskott (vid beslut)
Begränsad anvisningsrätt (för stämman)
• anvisningen får inte heller strida mot överskottsriktlinjerna
Utvidgad klanderrätt (upphävande)
• för försäkringstagare/försäkrad mot ett stämmobeslut som
strider mot FRL, överskottsriktlinjerna eller bolagsordningen
Skadeståndsansvar (bl.a. styrelseledamot och aktieägare)
• ansvar även vid överträdelse av överskottsriktlinjerna
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Företagsstyrning i hybridbolag (forts.)
Utredningens övergripande bedömning
Förslagen
• innebär en större insyn och inflytande för
försäkringstagare/försäkrade över
hybridbolagens hantering av riskkapitalet
(förbättrat riskkapitalskydd)
• hindrar inte en effektiv företagsstyrning (väl
avvägt åtgärdspaket)
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Företagsstyrning i hybridbolag (forts.)
Uppmärksamma - förslagen innebär att aktieägarna
• beslutar om bolagsordning
• utser knappt ¾ av styrelseledamöterna
• ska tillse att mer än hälften av styrelseledamöterna är oberoende
• ska tillse att styrelseordföranden är oberoende
• har fortsatt anvisningsrätt (något beskuren)
Dessutom till följd av styrelsens sekundära lojalitetsplikt
(moderbolaget driver annan försäkringsverksamhet)
• styr strategibeslut för koncernen
• kan påkalla samråd i affärsplaneringen
• kan påkalla samarbete i drift
(om inte försämrar försäkringstagarnas ekonomiska intressen)
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Tillräckligheten av föreslagna
åtgärder för hybridbolag
Utredningen bedömer
• att föreslaget om särskilt riskkapitalskydd för
försäkringstagarna (huvudförslaget för
överskottshantering) och förslag om större insyn
och inflytande över hybridbolagets hantering av
riskkapitalet kan anses tillräckliga för att inte
rekommendera en tvingande ombildning till
vinstutdelande verksamhet eller till ett ömsesidigt
försäkringsbolag
• att förutsättningen för ställningstagandet är god
tillsyn
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Ombildning av hybridbolag till ett
vinstutdelande försäkringsaktiebolag
En tydligare reglering (1) – förslag på ändringar och
preciseringar
• försäkringstagarna vars rätt berörs ska underrättas
(nu föreslås att även försäkrade med anspråk på överskott och
försäkringstagare och försäkrade i förmånsbestämda
försäkringar ska underrättas)
• högst 50 % av underrättade försäkringstagare som hörts av
eller högst 10 % av samtliga sådana får motsätta sig
ombildningen
(nu föreslås att även nyss nämnda kategorier som underrättas
ska medräknas)
• beviskravet skärps något för bedömningen av att övergången
inte försämrar för försäkringstagare och andra
ersättningsberättigade
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Ombildning av hybridbolag (forts.)
En tydligare reglering av ombildning (2)
• det ställs krav på att tillräckligt tydlig, korrekt och
utförlig information om övergången har lämnats
• det klargörs hur de värden som ska gottskrivas
försäkringstagarna ska värderas
• värderingstidpunkten ska vara dagen för
övergången till vinstutdelande verksamhet
• fördelningen av de värden som ska gottskrivas
försäkringstagarna och andra ska var förenligt med
företagets överskottsregler
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor
Övriga förslag
Utredningen föreslår
• regler för annan övergång till vinstutdelning och andra
verksamhetsändringar som berör försäkringstagarnas
befintliga överskott i ömsesidigt verkande
livförsäkringsföretag
• att bestämmelserna om externt villkorat riskkapital och
andra finansieringsformer ska ändras så att möjligheten
anpassas såväl till företagets förutsättningar i
överskottshanteringen som till om finansieringsformen
förekommer i aktiebolag och ekonomiska föreningar i
allmänhet
• att de nya reglerna ska börja tillämpas den 1 januari
2015 (med vissa övergångsregler)
Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor

similar documents