Forelesere_Krise 2014

Report
KONFERANSE } FORELESERE
FORTS. FORELESERE TIRSDAG 18. NOVEMBER
Rigmor Galtung Komiker,
skuespiller,
konferansier,
foredragsholder og erfaringskonsulent.
Rigmor startet karrieren sin
som Norges første kvinnelige
standup artist, og har siden
den gang jobbet som både
komiker og skuespiller. Nå er hun også utdannet
vernepleier.
Rigmor har med sine erfaringer reist land og strand
rundt og gitt næringsliv og helse-Norge et foredrag som etterlater både kunnskap og respekt.
Rigmor opplevde depresjonens sanne ansikt da
hun som 32-åring ble skilt. Hun fant ut at hun
hadde fått en depresjon hun må leve med resten
av livet. Nemlig bipolar 2 lidelse. Dette beskriver
hun på sin ærlige og intelligente måte i boken
«Fullt lys og stummende mørke», og foredraget
med samme navn.Hun reflekterer ærlig og gjenkjennende over de daglige utfordringene og gleder vi alle opplever i løpet av et menneskeliv.
Galtung har det siste halve året jobbet som erfaringskonsulent i FACT-teamet i bydel Gamle Oslo.
KRISE
– et vendepunkt
Ambulant akutt krisearbeid i fokus 17. – 18. november 2014
} Quality Hotel Strand, Gjøvik
Presentasjon av forelesere
Førtrykk og print: Sykehuset Innlandet. Foto: PhotoDisc
Jon Gangdal er foredragsholder, forfatter og fjellklatrer, og har selv erfart det
han snakker om. Gangdal
har yrkesbakgrunn som journalist i lokalaviser, Dagbladet
og TV2. Han har vært redaktør i flere fagtidsskrifter,
informasjonssjef i Oslo-politiet og rådgiver innen
kommunikasjon, organisasjon og ledelse. Gjennom 25 år ledet og deltok han på rekke krevende
ekspedisjoner til Himalaya, blant annet til Mount
Everest som han selv nådde toppen av i 2005.
Han har skrevet en rekke bøker om kjente mennesker som har presset livet langt, flere av bøkene
er blitt bestselgere.
Han har blant annet skrevet boken om Christoffer Kihle Gjerstad, som ble bare åtte år gammel;
”Jeg tenker nok du skjønner det sjøl.”. Først fire
år senere ble stefaren dømt for å ha påført gutten
skadene han døde av. Moren er dømt for passiv
medvirkning. Hva får voksne til å mishandle et
barn til døde? Og hva gjør at verken den nærmeste familien, skolen, helsevesenet, politiet eller
andre offentlige instanser skjønner hva som skjer
- før det er for sent?
Denne boken belyser mange dilemmaer knyttet til
taushetsplikten, og har bidratt sterkt til debatt og
fagutvikling om vold i nære relasjoner i etterkant.
FORELESERE MANDAG 17. NOVEMBER
Astrid Nøklebye Heiberg
er psykiater og politiker (H).
Hun har vært statssekretær
i Helse- og omsorgsdepartementet i Erna Solbergs regjering siden oktober 2013.
Heiberg har bakgrunn som
professor i psykiatri, og hadde sentrale verv i Høyre i 1980- og 1990-årene
som leder i Høyrekvinners Landsforbund og stortingsrepresentant 1985–1989, forbruker- og administrasjonsminister i 1986 og partiets 1. nestleder 1990–1991.
Nøklebye Heiberg var president i Norges Røde
Kors 1993–1999.
Borghild Spiten Mathisen
leder Vest-Agder LPP, og er
styremedlem landsstyret LPP.
Pårørende i 17 år, til sønn
med psykiske problemer.
Hun arbeider ut i fra eget
kontor i Kristiansand, og
beskriver seg som erfaringsmedarbeider. Borghild Spiten Mathisen har vært
svært aktiv i frivillig arbeid, og deltar i en rekke råd
og utvalg. Hun er bl.a. nå inne i sin andre periode,
som brukerepresentant i ledergruppa i Sørlandet
sykehus. Hun er veileder for sosionomstudenter
ved Universitetet i Agder, og driver lavterskeltilbud
sammen med Mental Helse og Wayback.
Einar Sven Moltu
Cand med UiO -79. Spesialist
i allmennmedisin. Fastlege
i Bærum ved Bærums Verk
legesenter fra -88. Praksiskonsulent ved Bærum BUP
og Bærum DPS.
Trond Aamo
Avdelingssjef og spesialist i
klinisk farmakologi. Arbeider
ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital HF samt har en bistilling
innenfor rusbehandling ved
Lade
behandlingssenter.
Forsknings- og undervisningsaktiviteten har hatt
hovedfokus på psykofarmaka og rusmidler. Har
omfattende undervisningserfaring for helsepersonell og andre yrkesgrupper.
FORELESERE TIRSDAG 18. NOVEMBER
Nina Hasselberg
var ferdig utdannet psykolog
fra Universitetet i Oslo og
Bergen i 1999. Hun er spesialist i klinisk psykologi med
fordypningsområde
innen
klinisk voksenpsykologi. Hun
har doktorgrad fra det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.
Nina Hasselberg har i hovedsak jobbet innenfor
psykisk helsevern for voksne, poliklinikk. Hun har
således bred psykoterapeutisk erfaring med mange ulike typer psykiske lidelser. Hun har også erfaring med ledelse og forskning.
Nina Hasselberg mottar driftstilskudd fra Helse
Sør-Øst. Hun gir et generelt psykoterapeutisk tilbud med hovedfokus på kognitiv terapi og løsningsfokusert terapi i hovedsak for personer med
angst, depresjon, tvang eller psykose i remisjon.
Lars Linderoth
Cand med fra Universitetet i
Oslo 1982. Spesialist i psykiatri 1995. Arbeidet fra 1995
til 2005 først som overlege,
senere som avdelingsoverlege og avdelingssjef ved Tøyen DPS i Oslo. Har arbeidet
spesielt med fremmedkulturelle og rusmisbrukere
med psykiske lidelser i ulike sammenhenger og
deltatt i planarbeide og fagutviklingsprosjekter
spesielt innen arbeid med rusmisbrukere med alvorlige psykiske lidelser. Arbeidet fra høsten 2005
som overlege ved Rus/psykiatriposten ved Nordlandssykehuset Psykiatri og fra mars 2007 i tillegg
som førsteamanuensis ved Høyskolen i Bodø.
Arbeidet fra sommeren 2009 som psykiater i prosjektet 24SJU, et lavterskeltiltak for rusavhengige
med psykiske lidelser, i Oslo sentrum Fra og med
2011 ansatt i Rehabiliteringspoliklinikken, Bærum
DPS, fra 2012 som del av det arbeidet i Samhandlingsteamet, Bærum DPS
Lise Rasmussen
er Familieterapeut og klinisk
barnevernspedagog, hun er
ansatt som Fagkonsulent for
Barn og Unge ved Pårørendesenteret i Stavanger. Lise
har tidligere arbeidet i mange år ved Rogaland A- senter
både ved poliklinikken der og ved Forsknings og
utviklingsavdelingen.
Ann Helen Johansen
er Kreftsykepleier og ansatt ved Pårørendesenteret i
Stavanger, som fagkonsulent
og prosjektleder for implementering av Pårørendeprogrammet. Ann Helen har
lang erfaring med pårørendearbeid, etter å ha jobbet mange år ved kreftavdelingen på Stavanger universitetssjukehus.
Christian Haugli har jobbet
som psykolog ved Ambulant
Akuttenhet DPS Gjøvik siden
november 2013. Han har
en bachelorgrad i psykologi
fra NTNU (2008) og profesjonsstudiet i psykologi fra
Universitet i Tromsø (2013).
Han har det meste av sin arbeidserfaring fra psykisk helsevern for voksne, men har også jobbet på
akuttavdeling for ungdom, som forskningsstipendiat og som rådgiver for ungdom i kommunen.
Han skrev sin hovedoppgave om betydningen av
resiliens ved negative livshendelser.
fortsetter
}

similar documents