Metode til den gode opgave LTR MUJ 1 11 12

Report
Dagens program
Kom godt i gang med den gode opgave –
fra indledning til aflevering
• Hvordan folder jeg mit emne ud?
• Hvordan bygger jeg min opgave op?
• Hvordan laver jeg en problemformulering?
• Hvordan argumenterer jeg?
• Hvad er en analyse
• Hvad er det, jeg lærer?
Pentagonmodel for de 5 styrende
elementer i opgaven
1. Undersøgelsen opgavespørgsmål
(problemformulering):
Hvad spørger du om?
5.Undersøgelsesmetoden
/fremgangsmåden:
Hvordan spørger du?
4. Undersøgelsens redskaber:
Teori, begreber, faglige
metoder:
Hvad spørger du med?
2. Undersøgelsens faglige
formål, evt. brug:
Hvorfor spørger du?
3. Undersøgelsens empiri, stof,
data, fænomen:
Hvad spørger du til?
(Stray Jørgensen, Peter, Rienecker, Lotte,
Skov, Signe Specielt om specialer)
Hvordan folder jeg mit emne ud?
• Hvor starter jeg?
– Forskellige metoder til at komme i gang:
•
•
•
•
•
Mindmapping
Brainstorming
Nonstop-skrivning
Grafisk fremstilling
Tænkeskrivning
• Brug Scribo
Hvordan folder jeg mit emne ud?
At søge og finde materiale
Informationskompetence
•
identificere informationsbehov og formulere spørgsmål på grundlag af behovet
•
indse at relevant og dækkende information er basis for intelligent beslutningstagen
•
identificere relevante hjælpemidler til informationssøgning, både traditionelle og elektroniske
•
udvikle søgestrategier og søge systematisk
•
undersøge og vurdere information kritisk
•
organisere information til et bestemt formål
•
tilegne sig nye erfaringer
•
bruge information i kritisk tænkning og i problemløsning
Hvordan folder jeg mit emne ud?
At søge og finde materiale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hvad vil jeg gerne vide noget om? problemformulering
Stramning af PF
Hvad vil jeg gerne vide om det?
Hvor kan jeg finde viden om det? Valg af søge-”brønd”
Hvordan søger jeg efter det? Søgeteknik
Hvordan udvælger jeg de relevante artikler?
Inddrage PF og nulhypotese
Hvordan vurderer jeg kvaliteten? Peer reviewed journal,
resultater, argumentation
Hvad gør jeg ved resultatet? Referencehåndtering
Hvordan folder jeg mit emne ud?
At søge og finde materiale
Hvor kan jeg finde viden om mit emne?
Indledningsvist:
Google Scholar
Biblioteks kataloger
SDUB og bibliotek.dk
Systematiske søgninger:
Academic Search Premier
Business Source Complete
Hvordan bygger jeg min opgave op?
Skelet / skabelon
Eksempel på indholdsfortegnelse
• Indledning og problemformulering
• Teori og metode
Afsnit xx
• Kildekritik
• Redegørelse
•
•
Analyse
Afsnit xx - arbejdstitel
Delkonklusion
Analyse
Afsnit xx
Konklusion
•
•
Perspektivering
Litteraturliste
•
•
Hvordan bygger jeg min opgave op?
Den hermeneutiske cirkel
I opnår nye erkendelser undervejs i processen, mens I
forstår og fortolker = Opgaveskrivning er en hermeneutisk
læreproces.
Pentagonmodel for de 5 styrende
elementer i opgaven
1. Undersøgelsen opgavespørgsmål
(problemformulering):
Hvad spørger du om?
5.Undersøgelsesmetoden
/fremgangsmåden:
Hvordan spørger du?
4. Undersøgelsens redskaber:
Teori, begreber, faglige
metoder:
Hvad spørger du med?
2. Undersøgelsens faglige
formål, evt. brug:
Hvorfor spørger du?
3. Undersøgelsens empiri, stof,
data, fænomen:
Hvad spørger du til?
Hvordan laver jeg en problemformulering?
Hjælp til at udarbejde en problemformulering:
1. Scribo

hjælper dig til at afklare din problemformulering, hvilken teori og
metode du skal benytte, og hvilken litteratur og information du skal
anvende
2. Hvad skal der stå i min konklusion?

Konklusionen svarer på de spørgsmål du stiller i såvel
problemformuleringen og undervejs i din analyse!
3. Omvendt opgaveskrivning, start med at skrive hvad
du gerne vil konkludere, stil dernæst spørgsmålene til
dine svar?!!
Problemformulering
-trin for trin
1. Jeg har observeret at …
2. … hvad der undrer mig fordi …
3. Det vil jeg undersøge for at …
•
•
•
•
•
•
Forklare
Fortolke
Argumentere for
Opstille
Vurdere
osv
4. Det vil jeg gøre med denne fremgangsmåde …
Formidlingscentret, Københavns Universitet
En problemformulering med gode udgangspunkter for
en undersøgende opgave bør:
• Opstille et ægte problem - en grund til at nogen må foretage
denne undersøgelse
• Lægge op til vidensbrug og selektiv udvælgelse af empiri,
begreber, teorier og metoder
• Lægge op til opgaven som et argument (grund for bevis)
• Lægge op til at fagenes redskaber (begreber, teorier og
metode) bruges på et analyse/diskussions-objekt
Eksempel
Kina og OL:
- Hvordan kan man karakterisere den danske mediediskurs overfor
Kina og de konsekvenser den har haft for vores forståelse af Kina?
Anskueliggjort gennem dagbladene Ekstra Bladet og Politiken i
perioden fra 2001 til 2008.
- Og hvad har, med fokus på betydningen af Kinas OL værtskab,
påvirket konstitueringen af denne diskurs?
•
Kilde: Thomas Skovgaard, IOB
Konklusion
1.
2.
Vi skriver en opgave, der viser, at mediediskursen er overvejende
positiv! (den indledende påstand / hypotesen bliver bekræftet)
Vi skriver en opgave, der viser, at mediediskursen er negativ! (Den
indledende påstand bliver afkræftet / nulhypotesen bliver bekræftet)
Hvordan argumenterer jeg?
Først og fremmest: Hvad er argumentation?
Argumentation er en del af feltet ”Retorik”, som defineres som
læren om hensigtsmæssig fremstilling i tale og skrift.
Retorisk argumentation er: ”…kommunikation hvor afsender
søger at vinde modtagers tilslutning til et begrundet synspunkt”
(Jørgensen og Onsberg 1999, p.10).
Hvordan argumenterer jeg?
• Toulmins argumentationsmodel i faglige sammenhænge
Hvordan argumenterer jeg?
•
Påstand - Det standpunkt, afsenderen ønsker modtagerens tilslutning til.
•
Belæg - Den specifikke grund, afsenderen giver for at modtageren bør tilslutte
sig påstanden.
•
Hjemmel - Den generelle regel, der gør, at modtageren bør acceptere
påstanden på baggrund af belægget.
Vær altid varsom med selvfølgeligheder – især i problemformuleringen
ekspliciter hjemlen
Hvordan argumenterer jeg?
Eksempel:
"newz.dk er et populært websted, da det har ca. 20.000 unikke besøgende om dagen."
Påstanden er, at newz.dk er et populært websted.
Belægget er, at det har ca. 20.000 unikke besøgende om dagen.
Hjemlen (som er implicit) er, at når et websted har ca. 20.000 unikke besøgende om
dagen, så er det populært.
Hvad er en analyse?
– At anvende teori til at forstå eller forklare et fænomen,
herunder at kunne identificere og påvise
årsagssammenhænge eller afgørende elementer for
forståelse
Teori
Fænomen
Hvad er en analyse?
• Mulighederne i en analyse er endeløse.
Begrundelse og diskussion af valg og fravalg
er afgørende
• Den bundne opgave og det givne pensum
sætter rammer for problemformulering,
rækkefølge, teorivalg og evt. empirivalg
Hvad er en analyse?
Teorivalg og begrundelse
• Hvilken teori vælger I og hvorfor?
•
Begrundelsen bør ikke være negativ (de andre teorier virker ikke)
• Begrundelsen skal altså fokusere på:
• Hvad kan man opnå ved at anvende netop denne teori?
• Hvorfor er det interessant i denne sammenhæng?
Hvad er en analyse?
Teoripræsentation
• Her introduceres kort nøglebegreber, fokus og påståede
sammenhænge
•
Man skal ikke præsentere hele teorien:
• Kun de aspekter som er centrale for det, man vil analysere
• Vis overfor læseren hvad i teorien, som vil blive bragt i spil
Hvad er en analyse?
Operationalisering:
Kogebog for analysen
•
•
•
Hvilke elementer af jeres empiri er relevant at analysere?
Hvilke teoretiske forklaringer/forståelser vil man forvente i den valgte empiri?
Hvordan vil I fortolke resultaterne?
Fremgangsmåde:
• En praktisk/metodisk plan, som er afledt af jeres operationalisering
• I hvilken rækkefølge vil vi afdække de forskellige dimensioner af
operationaliseringen?
• Hvordan skal analysen opbygges?
Konklusion
• En systematisk opsamling af resultaterne af analysen med det
formål at opnå en så effektiv besvarelse af
problemformuleringen som muligt
•
Konklusionen skal ikke indeholde nyt i betydningen ny empiri
eller analyse
•
Men den må gerne løfte analyseresultaterne op på et mere
overordnet plan og diskutere resultaterne i forhold til det
oprindelige spørgsmål
Hvad er det, jeg lærer?
At lære en metode til at udarbejde en
akademisk opgave er at lære at
løse problemer
Lær af processen!
Hvad er det, jeg lærer?
• mind map for overblik og frasortering
• indsnævre problemet og finde kerneproblemet
• lokalisere de redskaber der skal til for at løse / analysere
problemet
• løs / analyser problemet
• konkluder
Litteratur om at skrive opgave
•
Færdig til tiden – sådan planlægger og styrer du specialet. Annegrethe Jørgensen, (2004)
Frederiksberg, samfundslitteratur.
•
Tekster til tiden – undgå skriveblokeringer. Lotte Rienecker (1996)
København, Dansk psykologisk Forlag.
•
Stray Jørgensen, Peter (2007) Studielæsning på videregående uddannelser.
•
Den gode opgave. Lotte Reinecker og Peter Stray Jørgensen.
•
Specialebloggen.blogs.ku.dk.
En blog hvor specialeskrivere over hele landet blogger om deres specialeskrivning.
•
•
Praktisk argumentation. Jørgensen og Onsberg.
Akademisk argumentation. Signe Hegelund.
Redskaber til at støtte opgaveskrivning:
•
•
www.scribo.dk
Flere tutorials: http://www.sdu.dk/Bibliotek/Vejledning/Tutorials

similar documents