Ledelse i forandring 2015

Report
Ledelse i forandring 2015 kull 40
10.03.2015
Et utviklingsprogram for ledere i strategisk viktige lederroller
Ledelse i forandring
- hjelper erfarne ledere til å ta ut sitt og bedriftens fulle potensiale
LIF-programmet er tilpasset behovet til den moderne leder og
UNIK MØTEPLASS FOR NETTVERKSBYGGING
bedrift. Gjennom teori og oppgaveløsninger og egne erfaringer
Mer enn 800 ledere har deltatt i LIF-programmet siden oppstarten
blir deltakerne utfordret til å lære mer om de menneskelige
av første kull for over 25 år siden. Deltakerne er ledere i strategisk
sidene ved organisasjonen og hvordan dette virker inn på
viktige lederroller fra både stab, linje og prosjekt og representerer
utøvelsen av lederskap, beslutninger, arbeidsprestasjoner og
et vidt spekter av bransjer og bedrifter. Dette mangfoldet gjør
bedriftens måloppnåelse.
Ledelse i forandring til en unik arena for erfaringsutveksling
og nettverksbygging. Den enkelte deltaker skaper nettverk og
Programmet er utviklet og ledes av anerkjente og erfarne
vennskap som varer lenge etter programmets slutt.
forelesere. Gjennom deres spisskompetanse og formidlingsevne
blir ny kunnskap gjort anvendelig for ledere i deres unike rolle og
VARIGHET OG ARBEIDSFORM
bedrift.
Programmet har seks 3-dagers samlinger, derav en utenlands
samling i Firenze, over en periode på 12 måneder. Hver samling
UTVIKLING AV LEDERSKAP
er lagt opp som en sekvens med nøye integrerte forelesninger,
Ledelse i forandring bygger på kunnskap fra fagområdene:
øvelser, samtaler og gruppearbeid. I programperioden skal
ledelse, psykologi, makt, filosofi, motivasjon, personlighet,
deltaker også gjennomføre en reell utviklingsoppgave i egen
beslutninger, strategi, kreativitet og gruppeprosesser. Gjennom
bedrift. Nærmeste leder skal fungere som coach og veileder
innsikt i disse ulike fagområdene har programmet til hensikt å
og vil ha en viktig oppgave som støtte for deltakeren i lærings-
utvikle deltakerne som individ og ledere, og derigjennom bidra til
og utviklingsprosessen. Det vil bli stilt krav til forberedelser og
mer konkurransedyktige bedrifter.
etterarbeid ved hver samling.
For å utvikle seg som ledere må man reflektere over egen
ledelse, i relasjon til de man leder og i praksisfellesskap med
Programmets varighet og arbeidsform setter i gang en
andre ledere. Dette programmet gir en trygg treningsarena der
læringsprosess som fortsetter lenge etter programmets slutt.
deltakerne får gode muligheter til å reflektere over egen praksis
og å jobbe praktisk med fagstoffet gjennom øvelser, diskusjoner
og et selvvalgt forbedringsprosjekt i egen bedrift.
Bilder fra tidligere samlinger, og framtididig utenlandssamling; Firenze. Se flere bilder på www.nordvestforum.no
Program for kull 40
SAMLING: LEDELSE OG
1
LEDERROLLEN.
STRATEGISK LEDELSE
10.-12.
mars
2015
4
SAMLING: KONKURRANSE
OG SAMARBEID. STRATEGISKE
RESSURSER.; EFFEKTIVE TEAM
•
Ditt ledelsesfundament.
•
Konkurranse og samarbeid.
•
Personlige preferanser og ledelsestype
•
Strategiske ressurser
•
Perspektiver på strategisk ledelse.
•
Effektive team
SAMLING: IVERKSETTING AV ENDRING
2
•
Mekanismer som hemmer og fremmer
iverksetting
•
5
KOMMUNIKASJON SOM VERKTØY
•
Coaching som verktøy
•
Kommunikasjon og formidling
26.-28.
mai
2015
SAMLING: MAKT OG PÅVIRKNING
UTENLANDSSAMLING
Strategiske ressurser
SAMLING: COACHING OG
3
07.-09.
april
2015
•
Makt og ledelse
•
Påvirkning
6
SAMLING: VEIEN VIDERE
•
Resultat fra forbedringsprosjektene
•
Rolleanalyse
•
Veien videre
Påmelding til Nordvest Forum AS,
For mer informasjon:
Postboks 938 Sentrum, 6001 Ålesund.
Anne Holstad,
E-post: [email protected]
mobil +47 913 89007 eller
Telefon: 70 10 20 90
[email protected]
PÅ VÅRE HJEMMESIDER:
Anna Louise Goksøyr
www.nordvestforum.no finner dere påmeldings-
mobil: +47 944 88674 eller
skjema som fylles ut og sendes til Nordvest Forum
[email protected]
09.-11.
september
2015
12.-14.
oktober
2015
08.-10.
desember
2015
AS. Påmeldingen er bindende.
Du kan også lese mer på www.nordvestforum.no
KURSPRIS
Påmeldingsfrist før 1. februar 2015
Kr 95.000,- pr deltaker. Prisen er ekskl.
Vi tar forbehold om endringer.
hotellopphold, diett og reiseutgifter. Innbetaling i to
rater, ved oppstart og etter 3. samling.
Våre forelesere på kull 40
GEIR KALSTAD, PSYKOLOG OG SPESIALIST I
STEINAR BJARTVEIT, PSYKOLOG,
ARBEIDS-OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI SAMT
HØYSKOLELEKTOR II, HANDELSHØYSKOLEN BI
PARTNER I CONFORTE
OG BEOWULF & EARENDEL AS
- er utdannet psykolog og har jobbet med leder –
-er utdannet psykolog og har i lang tid drevet
og organisasjonsutvikling de siste 17 årene. Jobber
med leder- og organisasjonsutvikling i offentlige
nå som partner i konsulentselskapet Conforte Ans
og private virksomheter der han har jobbet med
med utvikling av organisasjoner, ledergrupper og ledere samt veiledning
styregrupper,
konsernledergrupper,
talentpro-grammer
og
av enkeltledere. Jobbet tidligere for AFF der han bl.a. var veileder på Sol-
enkeltstående avdelinger. Steinar er fagansvarlig og fore-leser på
strandprogrammet for yngre ledere. Geir har vært prosjektleder for det
Master of Management-program ved Handelshøyskolen BI. Han er en av
internasjonale lederutviklingsprogrammet i Elkem og har gjennomført
grunnleggerne av konsulentfirmaet Beowulf & Earendel AS, som er kjent
en rekke ulike lederutviklingsprogrammer i bl.a. Statkraft, Edda Media,
for sine seminarer der klassiske og historiske perspektiver kombineres
Thommessen, Selmer, Nokas, Arcus etc.
med moderne ledelsesteorier.
TOR ØYVIND BAARDSEN,
HANNE LINDBÆCK,
PROGRAMDIREKTØR VED NHH
SKUESPILLER OG DAGLIG LEDER I ERGO:EGO
- er en anerkjent konsulent og rådgiver innen stra-
Hanne er daglig leder i firmaet ergo;ego, tidli-
tegisk ledelse. Han har undervist en årrekke ved
gere skuespiller og nå en populær foredrags-
NHH innen strategifaget og er ansvarlig for NHH sitt
holder. I sitt arbeide for bl.a Telenor, DnB,
Executive MBA i strategisk ledelse (MASTRA). Tor
Hafslund og Statoil trener hun representanter
Øyvind har i en lang periode vært tilknyttet NVF med ansvar for strategi-
fra arbeidslivet på å bli bedre formidlere. Hanne var også initiativ-
delen av LIF-programmet.
tager til Norsk skuespillersenter, og var i 2008 nominert til årets grunder.
SVERRE KILE,
PSYKOLOG OG KONSULENT
- er utdannet psykolog, med spesialisering innen
organisasjon og ledelse. Han har lang erfaring som
konsulent innen ledelse og organisasjon med følgende spesialfelt: endringsledelse, lederutvikling,
teamutvikling og coaching. Sverre var en sentral aktør i oppbyggingen av
NVF og LIF-programmet.
Nordvest Forum AS er næringslivets eget senter for leder- og
Nordvest Forum AS skal til enhver tid levere et helhetlig, unikt og
organisasjonsutvikling. Vi skal gjennom å øke lederkompetansen, utvikle
kvalitetsmessig godt tilbud for ledelse og organisasjonsutvikling til
organisasjonene og etablere nettverk, bidra til nødvendig verdiskaping for
utviklingsorienterte bedrifter på Nordvestlandet.
eiere og brukere.
LEDELSE I FORANDRING
LEDELSE OG SAMSPILL
Et utviklingsprogram for ledere i
Et utviklingsprogram for ledere som ønsker
strategisk viktige lederroller
innføring i ledelse og ledelsesverktøy.
Nordvest Forum, Postboks 938 Sentrum, 6001 Ålesund. www.nordvestforum.no

similar documents