Fornybare oppvarmingsløsninger

Report
Fra olje til fornybart
Gunnar Grevstad
Sweco Norge AS
Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk Forening
Oljefri 24.09.2014
Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk forening
Ideell organisasjon
Arbeider spesielt med å fremme kunnskap om gode
energi og miljøtekniske løsninger
Ca 4000 medlemmer
Ca 400 medlemmer i Hordaland
Sweco Norge AS
Flerfaglig, landsdekkende rådgivende ingeniørbedrift
med ca 1200 ansatte i Norge, i Bergen ca 250 ansatte
• Byggeteknikk
• VVS-teknikk
• Elektroteknikk
• Brann og akustikk
• Vei, vann, avløp og landskap
• Prosjektadministrasjon
Vi er ca 40 personer som arbeider med energi og miljø
Klimameldingen, utfasing av oljefyr





Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og
nesten nullenerginivå i 2020.
• samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser.
Innføre krav for eksisterende bygg
• blant annet ut fra en vurdering av energieffekter og kostnader.
Fase ut bruken av oljekjeler i husholdninger og til grunnlast fram mot
2020. Dette skal blant annet kunne skje ved at Enova kan gi tilskudd til
husholdninger.
Tar sikte på å utvide forbudet mot å installere kjel for fossilt brensel til
grunnlast slik at det omfatter alle eksisterende bygg.
Sørge for at staten som byggherre og eiendomsbesitter er pådriver i
arbeidet med energiomlegging og utfasing av fossile brensler i
bygningsmassen.
Mulighetene er mange
Varmepumper
Bioenergi
Solenergi
Men start i riktig ende

Redusere energiforbruket
•Etterisolering/tetting
•Vindusutskifting
•Balansert ventilasjon med
varmegjenvinning
Ulike løsninger
Varmeanlegg med
vannbåren varme og
oljekjel
Oppvarming med
oljeovn/kamin
(punktkilde)
Beholde
varmedistribusjonen
(radiatorer/gulvvarme)
Varmepumpe luft/luft
Varmepumpe luft/vann
eller berg/vann
Pelletsovn
Biokjel - Solenergi
Vedovn
Supplere med solenergi
Og så ser vi på varmepumper
3 kWh varme
1 kWh el
2 kWh fra
omgivelsene
Effektfaktor = COP = varme/el = 3
Riktig energibehov
Viktig grunnlag for å velge
riktig størrelse på
varmepumpen eller andre
erstatningsvarmeløsninger
Viktig når en konverterer
fra olje til varmepumpe?


Et tradisjonelt radiatoranlegg er 80/60 °C anlegg.
Varmepumpe kan levere maks 50 – 60 °C
 Hva skjer når en reduserer til anlegg med lavere
temperatur?
 Får en nok effekt ut av anlegget ved
turtemperatur på 50 -60 °C?


Gamle anlegg er som regel overdimensjonert
Nyere anlegg er ofte ikke så overdimensjonerte
Forhold i varmeanlegget
Hva kan varmepumpen levere
Hva kan varmepumpen levere
Energiresultatet
Før – 30.000 kWh olje
Nå – 90 % = 27.000 kWh fra
varmepumpe med COP =3.
Elforbruk varmepumpe = 9.000 kWh
Elforbruk spisslast =3.000 kWh
Samlet elforbruk = 12.000 kWh
Besparelse 18.000 kWh
Viktig når en konverterer
fra olje til varmepumpe?
Redusere her








Får en nok effekt ut av anlegget ved turtemperatur
på 55 °C?
Et tradisjonelt radiatoranlegg er 80/60 anlegg.
Når vi reduserer til 55/35 anlegg reduseres effekten
med ca 50 %.
Vi må øke radiatorstørrelsen (til omtrent det
dobbelte)
Varmerørene har stort sett store nok dimensjoner
Hvordan teste
Monter på et termometer på turrøret ut fra kjelen.
Bør gjøres på den kaldeste årstiden, når behovet er
størst.
Ikke røre denne,
skal være på
minimum 70 °C
Valgets kval ved varmepumpeløsning
Varmepumper
Kommentarer fra
Energimyndighetene i Sverige
Luft /vann VP er snart like effektive
som en berg VP, sier
Energimyndigheten. Resultatene
viser at luft / vann varmepumper gir
en gjennomsnittlig besparelse på 60
prosent.
Men vær bevist på støynivået. Den
mest stillegående gir 56 dB og den
høyeste 69 dB. Dette oppfattes som
over en mangedobling av støyen.
Eksempler på bergvarmepumper
Hvordan
Bruk fagfolk
Få komplett pris fra flere tilbydere
 Varmepumpe
 Evt borehull
 Evt ny spisslastvarmekilde (elkjel)
 Varmtvannsløsningen
 Rørarbeider med ventiler og utstyr
 Evt utbedringer av varmeanlegget
 Elektroarbeider
 Bygningsmessige arbeider
 Fjerning av gammel kjel og oljetank
For dem uten vannbårne systemer
Bioløsninger for vannbårne systemer
Pelletsfyring

Trenger ingen tørking, uniformt brensel

Lett å automatisere

Produseres i 6 mm, og 8 mm

Brennverdi : 2,2 tonn ( 3,3 m3) tilsvarer ca 1000
liter olje.

Bulk: ca. 35 - 40 øre/kWh

Plass til aske (ca. 0,5 % av pellets er aske)

Maks 8 m3 pellets i rommet

Automatisk start/stopp og feiing

De fleste eksisterende oljekjeler kan bygges om
Eksempler på lagring av pellets
Radiatorer/viftekonvektorer
Fordeler
Ulemper

Rask respons

Støvsamler

Lavere investering


Stopper kaldras
I veien for møbler, kan være
stygge

Enklere å ettermontere

Kan lage lyd

Kan være en designenhet

Kan få ut mye konsentrert effekt
Lavtbyggende gulvvarmeanlegg
Eksempel på en enkel måte å legge
gulvvarme på.

Utmerket til rehabilitering og nybygg

Rask responstid

God komfort

10,5 mm rør

Bygger ca 30 mm med fliser

Brukte 2 -3 timer på å legge ut 10 m2
gulvvarmerørene

Brukte ca 1 time på støpen

Gikk på gulvet etter 4 timer

Klarer en slik jobb på en dag

Fungerer også utmerket på bad
Bioolje

Laget av biologiske produkter eller rester av vegetabilsk eller
animalsk olje, brukte fiske/planteoljer, returfett fra
matproduksjon, forurenset bioolje uegnet til matbruk

Mulig å konvertere fra fossil olje til bioolje. En konvertering av
anlegget omfatter i de fleste tilfeller kun en oppgradering av
hovedkomponenter.
Bioolje
Hvordan konvertere fra fossil olje til bioolje

Rense tanken

Justere brenneren

Skifte noen komponenter
Anbefalt med innetank

Biooljen er mindre lagringsstabil
Bioolje
Fordeler:

Relativ lave investeringskostnader

CO2 nøytral

Gjenbruk av eksisterende anlegg
Ulemper:

Mindre lagringsstabil enn fossil olje, levetid 6-12 mnd

Blir det for kaldt vil biooljen tette filter

Ikke så utbredt, noe sårbart marked
Forbruk 25 000 kWh Bergvarmepumpe
Pelletsfyring
Investering med
rørarbeid
180 000 -250 000
• Bare bytte brenner med enkel uketank ca 70 000
• Fullautomatisert kjel med uketank ca 170 000
• Lagerpose med mulighet for bulk ca 30 000
Årlige fyringsutgifter
Ved 1,2 kr/kWh ca 9 000, forutsetter ca 70%
besparelse.
• Moderne kjel og bulkkjøp ca 10 000
• Gammel kjel med ny brenner, småsekk ca 15 000
Hva kreves av
huset?
Vannbåren varme, grunnforhold. Kapasitet i
sikringsskapet ved skroting av oljekjelen
Vannbåren varme, lagerplass til pellets og maks 15
meter til påfyllingsrøret ved bulkkjøp
Levetid på anlegg
15-25 år for varmepumpen og energibrønn ”evig” Så lenge som en oljekjel ca 25 år
Arbeid for huseier
Nesten ingen jobb, lage seg en rutine der en
følger med at det funker.
Bestille og (fylle på pellets), tømme aske ca 4 ganger i
året eller (hver 14 dag).
Service på anlegget
Ikke nødvendig
En gang i året som oljekjel, ca 2000
Hvor mye kunnskap
kreves av huseier?
Liten eller ingen, noen leverandører tilbyr
fjernovervåking, gir ofte lenger garanti.
Kjøpskompetanse og samme kunnskap som å eie en
oljekjel, må kunne tømme asken.
Største fordel
Ingen logistikk, når anlegget er i gang kjørt og
100 % CO2 nøytral og høy temperatur, trenger ikke
rørsystemet er luftet, da er det lite man trenger å ekstra radiatorer. Ingen ombygging av el inntaket.
tenke på. Plassbesparende
Ingen ombygging utenfor fyrrommet.
Største ulempe
Bruker strøm, er derfor ikke CO2 nøytral. De
fleste modellene har begrenset temperaturnivå.
Viktig å vite om
Ikke mulig å borre alle steder, begrenset
Må være klar over graden av automatisering ved valg
temperaturnivå som kan medføre flere radiatorer av løsning. Samme krav til fyrrom som oljekjel
Logistikken og plasskrevende, krever en viss
”vaktmesterkompetanse”
Hvor kan jeg søke støtte?
Enova gir støtte til flere fornybare oppvarmingsløsninger.
Søknadsskjema på www.enova.no.
Husk å søke før du gjennomfører tiltaket!

similar documents