Uavklart for bransjen før AMS-utrulling

Report
ADAPT NYTT – 2012-08
Uavklart for bransjen før AMS-utrulling
Av Partner Tommy Rudihagen
NVE forskriftsfestet i 2011 at norske nettselskaper innen
2017 skal ha innført automatiske måle og styresystemer
hos alle norske strømforbrukere. Et halvår etter ga NVE
Statnett i oppdrag å utrede en IKTIKT-løsning som kunne
løse mange av kravene nettselskapene noen måneder
før hadde fått pålagt seg. Den som følte seg forvirret var
ikke alene.
Utrulling av AMS i Norge forventes å koste ca. 10
milliarder kroner. Anslaget er usikkert. Erfaringstallene
er få, og fanger ikke opp kravene slik bransjen har tolket
avregningsforskrift 301. Forskriften som altså pålegger
nettselskapene å innføre AMS.
Kostnadene rundt AMS drives i stor grad av det fysiske
arbeidet som ligger i å reise ut og installere nye strømmålere, samt kostnaden ved disse nye
målerne. En betydelig kostnad ligger likevel i de bakenforliggende systemene som skal håndtere
hele måleverdikjeden og legge til rette for et velfungerende kraftmarked, energieffektivisering og
nettnytte. Slik politikerne og NVE har som mål.
Hovedutfordringen når nettselskapene nå skal anskaffe og rulle ut løsninger er todelt:
1. Det er flere forhold rundt forskrift 301 som framstår inkonsekvent og ulogisk gitt den
kompetanse bransjen og myndighetene har tilegnet seg før og etter forskriftsendringene
i 2011
2. Det er ikke avklart hvilke rolle NVE gir en felles IKT-løsning
Statnetts rapport rundt felles IKT-løsning, levert til NVE 1. juni i år, oppleves å gi mange logiske
svar og forslag til løsninger, og har sammen med Energi Norges AMS-prosjekt gitt et betydelig
grunnlag for at NVE i høst kan få ryddet både i forskrift 301s formuleringer og andre uklarheter.
Spørsmålet nå er om NVEs hovedinnfallsvinkel blir å forsvare tidligere formuleringer og
forskriftstekst, eller å finne løsninger som hjelper nettselskapene videre, begrenser de totale
utrullingskostandene for selskapene og samfunn, samtidig med at de overordnede målene ikke
mistes av syne.
Inntil det motsatte er bevist har vi tillit til at NVE kommende måned(er) gjør kloke vurderingen
og tar gode beslutninger.
www.adapt.no
Side 1
©2012 ADAPT Consulting
Hva er så «gode beslutninger» innen et så komplisert og omdiskutert tema. Ut fra Adapts
vurdering er dette beslutninger som vektlegger:
1. Full avklaring – og begrensning - av nettselskapenes plikter overfor kunder og
tredjeparter.
2. Full avklaring – og begrensning – av hvilke funksjoner som skal ivaretas av en sentral IKTløsning
3. Tilrettelegging for at produkter og tjenester mot sluttbrukermarkedet, inklusive
energioptimaliseringsløsninger, kan utvikles i et velfungerende og konkurransebasert
marked
Paradoksalt nok er en betydelig trussel mot å nå de overordnede mål at myndighetene kan ha en
overdreven tro på nettselskapenes eller en felles IKT-løsning sitt ansvar for «tilrettelegging» for
tredjeparter. Å pålegge nettselskapene eller en IKT-løsning funksjonskrav som effektivt kunne
løses i et konkurranseutsatt marked vil redusere rommet for strømleverandører og
energieffektiviseringsaktører til å lansere løsninger kundene og samfunnet har nytte av.
Det norske markedet lider ikke først og fremst av kraftleverandører som tar for høye marginer,
men av mangel på aktører som kan tilby unike og verdiskapende tjenester og produkter som også
bidrar til smartere energibruk.
For mer informasjon og spørsmål knyttet til AMS, ta kontakt med Tommy Rudihagen
([email protected]) eller Jørgen Festervoll ( [email protected]).
www.adapt.no
Side 2
©2012 ADAPT Consulting

similar documents