Vnit*ní správa

Report
Vnitřní správa
JUDR. LUCIA MADLEŇÁKOVÁ
Shromažďovací právo
 Ústavní zakotvení shromažďovacího práva:
 Listina základních práv a svobod
 Čl. 19
 (1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.
 (2) Toto právo lze omezit zákonem v případech
shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v
demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a
svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví,
mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu.
Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením
orgánu veřejné správy.
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím
 Zákon se vztahuje na shromáždění na veřejných místech:


kterými se realizuje svoboda projevu a dalších ústavních práv a
svobod, k výměně informací, názorů a k účasti na řešení veřejných a
jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek
pouliční průvody, manifestace
 Úřad shromáždění nepovoluje
 Svolavatel (občan min 18 let) musí konání shromáždění
oznámit nejpozději 5 dnů před jeho konáním, nejdříve 6
měsíců





Výjimky:
1) akce konané v uzavřeném prostoru pro pozvané
2) církevní akce
3) konané v obydlích občanů
4) akce PO pro jejich pracovníky
Technoparty, hudební produkce
pod širým nebem
 Shromažďovací zákon se vztahuje na shromáždění sloužící k
výměně názorů, informací, k realizaci svobody projevu apod.
 Primárním účelem technoparty je hudební produkce, zábava →
nejde o shromáždění ve smyslu ShrZ
 VOP: jde o shromáždění
 Nejde pouze o projev politických názorů
 Aplikace jiných právních předpisů, např:
 zákon o obcích, obecně závazné vyhlášky (povinnosti pro pořádání,




průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, zábav, diskoték)
zákon o místních poplatcích (vybírání poplatků ze vstupného)
zákon o pozemních komunikacích, přestupkový zákon
zákon o ochraně veřejného zdraví
nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací
Před konáním shromáždění
 Úřad může
 navrhnout s ohledem na místní podmínky a veřejný pořádek
jiné místo a jinou dobu
 uložit, aby shromáždění nepřiměřeně nerušilo noční klid
 do 3 pracovních dnů může shromáždění zakázat
 žádné jiné manévrovací možnosti zákon úřadu nepřiznává
 Důvody pro zákaz shromáždění:
 1. Protidemokratické směřování (§ 10 odst. 1)
 2. Závažné nebezpečí pro zdraví (§ 10 odst. 2)
 3. Souběh s jiným, dříve oznámeným shromážděním
 4. Omezení dopravy a zásobování
Problémy zákazů shromáždění
 vysoké nároky na kvalitní odůvodnění
 častá důkazní nouze, soudy pak zákazy ruší
 Zákaz shromáždění klade na správní orgán přísné
nároky co do zvážení, zda důkazy o skutečném účelu
shromáždění obstojí z hlediska unesení důkazního
břemene. Jedná se mnohdy o nepřímé důkazy, ty musí
vytvořit logickou, uzavřenou a ničím nerušenou
soustavu důkazů, které na sebe navazují a vzájemně se
doplňují, nejsou vyvráceny jinými důkazy svědčícími o
opaku, a jsou v takovém vztahu k dokazované
skutečnosti, že z nich je možno dovodit jen jediný závěr.
 Odůvodnění je v rozporu se zákonem
 Neúplné odůvodnění, doplňování odůvodnění
zákazu až v následném soudním řízení
 NSS, č. j. 1 As 30/2009-70

„důvody pro zákaz shromáždění nelze dále vysvětlovat a
rozhojňovat teprve ve vyjádření k žalobě nebo (…) teprve v
kasační stížnosti“
 Nedodržení lhůty
 Zvýšená nežádoucí publicita extremistických
shromáždění
Činnost policie v prvotní fázi
přezkumu účelu shromáždění
 Zajištění dostatku informací nezbytných pro
kvalifikované rozhodnutí obecního úřadu
 Nutná velmi dobrá spolupráce s úřadem
 Úřad může doporučovat svolavateli, jak se chovat,
aby byla zajištěna pokojnost shromáždění
 Svolavatel např. může upřesnit nebo upravit trasu
Průběh shromáždění
 Za pokojné shromáždění odpovídá svolavatel
 Povinnosti svolavatele - § 6 ZOPS



mj. poskytnout řádnou součinnost, zajistit potřebný počet
pořadatelů, řídit průběh shromáždění tak, aby se neodchylovalo od
účelu uvedeném v oznámení, dávat závazné pokyny pořadatelům…
Nepodaří-li se svolavateli zjednat nápravu při narušení pokojného
shromáždění, požádá úřad nebo příslušný útvar policie
Z § 6 odst. 5 vyplývá povinnost vyplývá osobní účast svolavatele;
svolavatel může plnit své povinnosti prostřednictvím zmocněnce či
pořadatele. Pokud žádná taková osoba na shromáždění není, poruší
svolavatel § 6 odst. 4 ZOPS
Důvody pro rozpuštění shromáždění (§12)
 Koná-li se shromáždění, které bylo zakázáno
 Koná-li se shromáždění ve večerních hodinách po stanovené
době ukončení
 Koná-li se neoznámené shromáždění, u něhož nastaly důvody,
pro které by jej bylo možno zakázat podle § 10 odst. 1 – 3
(protidemokratické shromáždění)
 Koná-li se shromáždění, které bylo oznámeno a nebylo
zakázáno, může být rozpuštěno, jestliže se podstatně odchýlilo
od oznámeného účelu (okolnosti odůvodňující zákaz) nebo
účastníci mají zakryté obličeje a nebo u sebe mají zbraně
 Koná-li se shromáždění oznámené nebo neoznámené, jestliže
účastníci shromáždění páchají trestné činy a nápravu se
nepodařilo zjednat jinak
Rozpuštění shromáždění v praxi
 Nutná dobrá spolupráce obce s policií, být v kontaktu
s velitelem zásahu
 Není třeba znalce, jde o právní otázku
 Shromáždit dostatek informací k dané akci

– Internetové stránky svolavatele, grafické ztvárnění pozvánek,
prezentace akce na veřejnosti, svolavatel, místo konání
shromáždění
 Rozpuštění shromáždění je faktický úkon, nejde o
individuální správní akt
 Není třeba příliš odůvodňovat na místě
Protidemonstrace
 Spontánní (neoznámené) i oznámené shromáždění
 Obecně platí, že obě shromáždění mají právo se uskutečnit (i





když je jedno oznámené, a druhé, protestní není)
Každý má totiž právo projevit veřejně svůj názor, nesouhlas
Nutno rozlišovat, zda jde přímo o vzájemné napadání ze
strany účastníků shromáždění a jiné skupiny
Pokud ano, vždy má přednost individuální zákrok proti
jednotlivým pachatelům
Dojde-li např. k zahrazení cesty u shromáždění, které se koná
v souladu se ShrZ, měla by policie umožnit průchod
plánovanou trasou
Dbát na zásadu přiměřenosti
Narušování shromáždění ze strany jednotlivců
 Nutno rozlišovat mezi např. natáčením na video,
protest s transparentem, házení vajíček apod.
 ShrZ - přestupek bránění ve splnění účelu
shromáždění
 Hlasité projevy dlouhodobého charakteru, houkání
sirény, házení vajíček, vulgární projevy (zde může být
i přestupek dle § 47 1 odst. 1 písm. c) nebo § 49 odst.
1 písm. A PřesZ)
 Není pouhé rozvinutí transparentu – každý má právo
projevit svůj odlišný názor
Náboženská shromáždění
 Nepodléhají oznamovací povinnosti, v ostatním se
zákon vztahuje i na náboženská shromáždění
 Úředník obce může být přítomen i na náboženském
shromáždění a vykonávat svoje pravomoci
 Střet náboženské shromáždění vs. oznámené – při
vyhodnocení toho, které bylo dříve, nutno ve vztahu
k času oznámení použít analogie
 I náboženské shromáždění lze rozpustit, jsou-li dány
důvody dle zákona
Sdružovací právo
 Zákon č. 83/1990 Sb. přestává platit k 31. 12.
2013!!!
 Nahrazuje jej úprava v NOZ
 Již neregistruje ministerstvo vnitra, ale rejstříkový
soud
 Vypadává z ingerence veřejné správy
Ochrana osobních údajů
 Spojená s pojmem soukromí
 Zákon č. 101/2000 Sb.
 Zřízení ÚOOÚ
 Veškeré zpracování osobních údajů
 Zpracování pro vlastní potřebu FO
 Nahodilé shromáždění, ale další nezpracovávání
Úřad pro ochranu osobních údajů
 Zřízen zákonem o ochraně osobních údajů
 Sídlo Praha
 Ústřední správní úřad, nezávislý
 vykonává působnost dozorového úřadu pro oblast
ochrany osobních údajů
 Předseda, inspektoři, další zaměstnanci



Předseda: jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu;
5 let, max 2x po sobě; bezúhonný, způsobilý, VŠ vzdělání
Inspektoři a pověření zci = kontrolující
Inspektor: jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu;
10 let i opakovaně; 7
 V pracovním poměru
Základní pojmy
 Osobní údaj: jakákoliv informace týkající se určeného
nebo určitelného subjektu údajů
 Citlivý údaj: sobní údaj vypovídající o národnostním,
rasovém nebo etnickém původu, politických postojích,
členství v odborových organizacích, náboženství a
filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin,
zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a
genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj
 Anonymní údaj: údaj, který buď v původním tvaru
nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k
určenému nebo určitelnému subjektu údajů
 Subjekt údajů: fyzická osoba, k níž se osobní údaje
vztahují
Základní pojmy
 Zpracování údajů: jakákoliv operace nebo soustava




operací, které správce nebo zpracovatel systematicky
provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými
prostředky (ukládání na nosiče, vyhledávání, používání,
předávání…)
Shromažďování: systematický postup nebo soubor
postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem
jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité
nebo pozdější zpracování
Uchovávání: udržování údajů v takové podobě, která je
umožňuje dále zpracovávat
Správce: každý subjekt, který určuje účel a prostředky
zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za
něj
Příjemce: každý subjekt, kterému jsou osobní údaje
zpřístupněny
Povinnosti správce
 V případě nabízení obchodu a služeb může správce
poskytnout údaje dalším osobám, pouze pokud:



údaje subjektu údajů byly získány v souvislosti s činností správce
nebo se jedná o zveřejněné osobní údaje,
údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb,
subjekt údajů byl o tomto postupu správce předem informován a
nevyslovil s tímto postupem nesouhlas (písemně)
 Nesmí poskytovat dál
 subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro
jaký účel budou zpracovány, kdo a jakým způsobem bude
zpracovávat a komu mohou být zpřístupněny
 Zabezpečí, chrání
Citlivé údaje
 Lze zpracovat pouze pokud
 Výslovný souhlas subjektu
 Pokud nelze získat souhlas, tak lze zpracovat, pokud je to
nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví subjektu údajů
nebo jiné osoby nebo odvrácení bezprostředního závažného
nebezpečí
 se jedná o zpracování při poskytování zdravotních služeb
 Pro potřeby pracovního práva a zaměstnanosti
 Pro potřeby sdružení o jejich členech
 Pro potřeby sociálních dávek
 Pro potřeby archivnictví
 Osoba je zveřejnila
 …
Zpracování údajů
 Bez oznámení (§18)
 Registrace (na základě oznámení):
 Oznámení nemá vady -> lze zahájit činnost do 30 dní
 Oznámení má vady -> úřad oznámí a lhůta 30 dní běží od
opravy oznámení
 Zrušení registrace
 Správce porušuje povinnosti
 Pominul účel zpracování údajů
 Správní řízení
 Pokud má úřad důvodnou obavu, že při zpracování osobních
údajů by mohlo dojít k porušení zákona
Ochrana práv subjektu údajů
 Pokud se domnívá, že jsou zpracovávány jeho údaje v
rozporu se zákonem, v rozporu s účelem, nepřesné
atd.


Žádost o vysvětlení
Žádat o opravu stavu (blokování, likvidace…)
 Musí opravit
 Náhrada škody (OZ)
Utajované informace
 Zákon č. 148/1998 Sb. (do té doby platný zákon z
roku 1971!)
 Zákon č. 412/2005 Sb.
 Primární ochrana: zájmy republiky, národní/veřejná
bezpečnost, bezpečnost státu
 Vývoj pojmů:

Státní tajemství -> utajované skutečnosti -> utajované
informace
412/2005
 Ochrana utajovaných informací
 Stanovení zásad pro označení informací jako utajených
 Podmínky pro přístup k utajovaným informacím
 Bezpečnostní způsobilost
 Zásady pro stanovení citlivých činností
 Podmínky pro výkon citlivých činností
 Nařízení vlády č. 522/2005 Sb.
 Stanovení, které informace jsou utajované
Organizace VS
 NBÚ
 ústřední správní úřad
 Zřízen zákonem č. 148/1998 Sb.
 Ředitel: jmenuje vláda po projednání s bezpečnostním
výborem PS
 Dozor nad ochranou utajovaných informací, rozhodování o
vydání osvědčení a dokladů, sankce
 Kontrolu NBÚ vykonává Stálá komise pro kontrolu
NBÚ (jako orgán PS)
Základní pojmy
 Utajovaná informace
 = informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči
označená v souladu se zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit
újmu zájmu ČR nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je
uvedena v seznamu utajovaných informací
 Zájem republiky
 Zachování ústavnosti, svrchovanosti, územní celistvosti, vnitřní pořádek,
bezpečnost, mezinárodní závazky, obrana, ochrana ekonomiky, ochrana života
osob…
 Ohrožení zájmu republiky
 Mimořádně vážná újma
 Vážná újma
 Prostá újma
 Stupně utajení informace
 Přísně tajné
 Tajné
 Důvěrné
 vyhrazené
Bezpečnostní způsobilost
 Citlivé činnosti (stanoveny zvláštními právními
předpisy)





Pouze za předpokladu, že osoba:
1) je bezpečnostně způsobilá = je držitelem dokladu o
bezpečnostní způsobilosti
nebo
2) je držitelem osvědčení fyzické osoby
Lze získat na základě bezpečnostního řízení
Vede NBÚ
 Neveřejné
 Pozitivní výsledek: vydání dokladu či osvědčení
 Negativní výsledek: vydání rozhodnutí
 rozklad

Děkuji za pozornost!

similar documents