Velkommen til EASE-kurs

Report
PROGRAM TORSDAG 24. OKTOBER 2013 TEORI
PROGRAM FREDAG 25. OKTOBER 2013 FENOMENENE I PRAKSIS
10:00 - 10:30 Velkommen - og 3 innledninger:
Min vei til en ny forståelse av schizofreni og psykose (Paul, Elisabeth, Tor Gunnar)
09:00 - 09:15 Overlappingsproblemet: Symptomer
versus Gestalt (Paul)
10:30 - 10:45 Introduksjon: Det universelle terapeutiske
credo. Den gåtefulle atmosfære. Et uvirke
lig virkelighetsbilde (Paul)
10:45 - 11:15 Grunnleggende disipliner for å forstå
hvordan opplevelser fungerer: Filosofi og
fenomenologi (Paul)
09:15 - 10:30 Domene 1 Cognition and stream of
consciousness. Videosnutter. Gjennomgang
av utvalgte items. Diskusjon.
(Elisabeth, Tor Gunnar, Paul)
10:30 - 10:45 Pause med kaffe/te
10:45 - 11:55
Domene 2 Self-awareness and presence.
Videosnutter. Gjennomgang av utvalgte
items. Diskusjon.
(Elisabeth, Tor Gunnar, Paul)
12:00 - 12:15 Prodrom og psykoserisiko - en
historisk opptakt (Paul)
12:30 - 13:30
Domene 3 Bodily experiences (Elisabeth)
Domene 4 Demarcation/transvitism
(Tor Gunnar)
Gjennomgang av utvalgte items. Diskusjon. Evt. videosnutter
12:50 - 13:30 LUNSJ
13:45 - 14:30 Domene 5 Existential reorientation (Paul)
Gjennomgang av utvalgte items. Diskusjon.
Evt. videosnutter
11:15 - 11:30 Den alminnelige opplevelsesformens
grunnstoff: Subjektivitet (Paul) 11:30 - 11:45 Pause
11:45 - 12:00 Forts. Den alminnelige opplevelses
formens grunnstoff: Subjektivitet (Paul)
12:15 - 12:50
PANNS er grunnlaget for dagens risikofenomener: UHR; SIPS/SOPS; ARMS/
CAARMS. En begrepsmessig rydding
(Tor Gunnar)
13:30 - 14:05 Fra symptomer til fenomener: selvfor
styrrelser representerer en annerledes
klinisk anskuelsesform (Elisabeth)
14:05 - 14:25 Bakgrunn for sjekklisten EASE - og det store metodiske dilemma: Fenomenologi
og strukturert skåring harmonerer dårlig (Paul)
14:25 - 14:45 Pause med kaffe/te
14:45 - 15:25 EASE-manualens overordnede struktur og oppbygging. Gjennomgang av dome-
nenes overordnede tema (Tor Gunnar)
15:25 - 16:05 Er det vanskelig å bruke EASE?
Intervju- og samtaleteknikk. Skåring. Råd og advarsler fra en storbruker (Elisabeth)
11:55 - 12:30 LUNSJ
13:30 - 13:45 Pause
14:30 - 14:35 Kort beinstrekk
14:35 - 15:00 Drøftinger i plenum
Hvordan komme i gang?
Lokale EASE-grupper
15:00 - 15:10 Kursslutt og muntlig evaluering
For relevant litteratur, se www.easenet.dk
Velkommen
til EASE-kurs
Introduksjonskurs i bruk av manualen
«Examination of Anomalous
Self-Experience»
Mer dybde i din forståelse
av schizofreni og psykose
En annen og mer autentisk måte å
samtale med pasientene på
En mulighet til å integrere psykiatri
og psykologi med filosofi,
fenomenologi og humanisme
Arrangør: SEPREP
i samarbeid med Avdeling for
Tidlig Psykose, Haukeland
universitetssykehus
Kursansvarlig
Paul Møller, forskningssjef,
dr.med., spesialist i psykiatri
Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken
Inviterte undervisere
Elisabeth Haug, overlege/forsker
ph.d., spesialist i psykiatri
Avdeling for psykosebehandling,
Sykehuset Innlandet HF
Tor Gunnar Værnes, psykologspesialist
dr.gradskandidat
TIPS Sør-Øst, OUS, Ullevål
UNDERVISERE
Paul Møller, forskningssjef
Dr.med., spesialist i psykiatri
Klinikk for psykiske helse og rus,
Vestre Viken
Spesialist i psykiatri 1991. Dikemark Sykehus 1984-1999. Dr.med.
2000, med avhandlingen «The phenomenology of the initial prodrome
and untreated psychosis in first-episode schizophrenia». Ledet etableringen av Utredningsenhet for psykose ved Sykehuset Buskerud fra
2000. Deltok i etableringen av FoU-enheten samme sted i 2003. Er nå
leder av denne FoU-avdelingen og forskningssjef i Klinikk for psykisk
helse og rus, Vestre Viken. Publiserte sammen med Parnas og Kircher
EASE-manualen i 2005. Hovedveileder for Haugs og Værnes’ avhandlingsarbeider.
Elisabeth Haug, overlege/forsker
Ph.d., spesialist i psykiatri
Avdeling for psykosebehandling,
Sykehuset Innlandet HF
Spesialist i psykiatri 1997. Ansatt ved Avdeling for psykosebehandling
og rehabilitering fra 2003, først som overlege ved enhet for tidlig
intervensjon og fra 2011 som avdelingsoverlege. Fullførte en doktorgrad i 2012 med tema: «Anomalous Self-Experience in Schizophrenia
- associations with diagnosis, suicidality and neurocognition», hvor
hovedinstrumentet var EASE.
Tor Gunnar Værnes, psykologspesialist
dr. gradskandidat
TIPS Sør-Øst, OUS, Ullevål
Cand. psychol 1999. Spesialist i klinisk voksenpsykologi 2006. Klinisk
virksomhet bl.a. fra utredningsavdeling for unge voksne med psykoselidelser ved Sykehuset Asker og Bærum. Ansatt ved TIPS Sør-Øst,
Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser siden
2007. Ph.d.-kandidat med et prosjekt om forstyrret selvopplevelse hos
personer med økt risiko for psykose, der hovedinstrumentet er EASE.
Målgruppe:
Leger, psykologer og andre helseprofesjoner med videreutdanning og
erfaring innen psykisk helse
Påmelding:
Påmelding skjer til Wenche Løyning:
[email protected]
Oppgi navn, tittel, adresse, tlf. og e-post
Plass til antall deltakere: 50
Påmelding skjer etter «først til mølla»
prinsippet
Deltakeravgift kr 2 000,Dette dekker deltakeravgift og lunsj begge
dager.
Reise og opphold må dekkes selv
Kurset er godkjent i Psykologforeningen (12t fritt
spesialkurs og 12t vedlikeholdsaktivitet) og Sykepleierforbundet (13 timer).
Legeforeningen: Barne- og ungdomspsykiatri: 13 timer
som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: 13 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
SEPREP, Keysers gate 4, 0165 Oslo
Tlf. 23256050, [email protected]
www.seprep.no
EASE-kurs
høsten 2013
24. og 25. oktober 2013
Auditoriet
Avdeling for Tidlig Psykose
Haukeland Universitetssykehus

similar documents