for investerings-AS - Advokatfirmaet Aurstad & Co

Report
Tema
Dobbeltskatt
for investerings-AS
AV: STIAN THORSRUD
Gevinster fra aksjer som hører hjemme utenfor EØS, gir
dobbeltskatt for investerings-AS. Du bør heller eie aksjene
privat. Samme gjelder rentefond og derivater.
■ SKATTEBOMBE. Mange eier et in-
Ordbok:
FRITAKSMETODEN: Gjelder aksjeselskaper. Er den
regelen som sier
at gevinster og utbytte er skattefritt
så lenge det holdes
i et aksjeselskap.
AKSJONÆRMODELLEN: Gjelder privatpersoner.
Er regelen som sier
at skatt på utbytte
og gevinster er
skattepliktig med
28 % minus skjermingsfradrag.
24
vesterings-AS eller lurer på om de skal
starte et. Men et inversterings-AS er
ikke alltid så lurt.
Mange aksjer som handles på Oslo
Børs, er ikke registrert i Norge eller
andre EØS-land (se tabell). Svært
mange av disse selskapene ligger i
typiske lavskatteland. Dermed vil
både utbytte og gevinst være skattepliktig – selv om du eier dem gjennom et AS.
IKKE SKATTEFRITT. Årsaken er at fri-
taksmetoden (se ordbok) ikke gjelder
for investeringer i lavskatteland utenfor EØS. Et eksempel på en slik aksje
er Frontline. Frontline er registrert i
lavskattelandet Bermuda og er dermed
utenfor fritaksmetoden.
DROPP AS. Du må derfor ikke fi nne
på å eie aksjer og andre finansielle instrumenter som ikke er omfattet av fritaksmetoden, gjennom et aksjeselskap.
La oss likevel anta at du eier en aksje
som er utenfor fritaksmetoden (for
eksempel Frontline) i et AS. Vi antar
også at du har 10 000 kroner i gevinst.
Fordi aksjen ikke omfattes av fritaksmetoden så må AS-et betale 28 % skatt
av de 10 000 kronene. I tillegg må du
betale ytterligere 28 % skatt når du
tar ut pengene fra AS-et. Da sitter du
igjen med usle 51,80 kroner.
Eneste fordel er om aksjene har gitt
deg tap. Da vil du få tapsfradrag,
noe du ikke får på aksjer innenfor
fritaksmetoden (symmetriprinsippet).
Husk også at
valuta, råvarer, obligasjoner, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og en
del derivater heller ikke omfattet av
fritaksmetoden. Dette er en svært vanlig misforståelse.
For at et derivat skal være innenfor
fritaksmetoden må det underliggende
objektet være en aksje som er omfattet av fritaksmetoden (for eksempel et
derivat på Statoil). Et derivat på Frontline er ikke innenfor fordi Frontline
ikke er omfattet av fritaksmetoden.
Derivater på en råvare/råvareindeks
er også utenfor. Hvis derivatet har en
indeks som underliggende, er det avgjørende om flesteparten av aksjene
i indeksen er innenfor eller utenfor
fritaksmetoden.
OGSÅ RENTEFOND.
HA DET PRIVAT.
Du bør i stedet eie
slike aksjer, fond og finansielle instrumenter privat. Da får du bare normal
skatt på 28 %.
HVA MED SKJERMINGSFRADRAG?
Aksjeselskaper får ikke skjermingsfradrag – kun privatpersoner. Om aksjene
er registrert i Norge eller utlandet,gh
har ingen betydning for de aksjer/instrumenter som du eier privat. Du får
skjermingsfradrag uansett. Det samme
gjelder om aksjene er innenfor eller
utenfor fritaksmetoden.
Husk at du ikke får skjermingsfradrag på alle finansielle instrumenter.
Det er ikke skjermingsfradrag på obligasjonsfond, pengemarkedsfond, derivater, valuta, råvarer og forsikringssparing.
Skatteetaten har økt oppmerksomheten
på aksjer utenfor fritaksmetoden og
har innført fire nye kontrollspørsmål
om dette i skjemaet for selvangivelsen
for AS-er. Dersom du svarer uærlig på
disse spørsmålene vil du med større
sannsynlighet måtte betale tilleggssatt.
Se mer om dette på neste side.
SKATTEETATEN PÅ BALLEN.
Disse aksjene er i faresonen
SJEKK NØYE. I tabellen har vi listet opp
alle aksjene på Oslo Børs som er hjemmehørende i typiske lavskatteland og
land utenfor EØS. Skatteetaten vil dessverre ikke svare konkret på om disse er
omfattet av fritaksmetoden eller ikke.
Det avgjørende vil være hvor selskapet
er skattemessig hjemmehørende, men i
praksis er det svært ofte slik at selskaper som er registrert i disse landene,
også er skattemessig hjemmehørende
der. Du bør dermed sjekke disse aksjene
nærmere. En måte å finne ut av det på er
å gå inn på det gamle RISK-registeret.
Alle selskaper som skatter til Norge er
uansett innenfor fritaksmetoden. Hvis
et selskap styres fra Norge, og hvis hele
styret bor i Norge, samtidig som selskapet er registrert på Bermuda, så sier
norske skatteregler at det egentlig er et
selskap som er hjemmehørende i Norge.
Selskaper som er hjemmehørende i Bermuda og Cayman Islands er nesten alltid
utenfor fritaksmetoden.
ANDRE: Vi har også listet opp andre
finansielle instrumenter som ikke er omfattet av fritaksmetoden.
Skatt for investerings-AS
og hyperaktiv aksjehandel
Dette sier advokaten
■ HVA HVIS MAN HAR INNRAPPORTERT FEIL? For de fleste skyldes den
feilaktige innrapporteringen manglende kunnskap om reglene. Likevel
vil utgangspunktet ved en kontroll
være at tilleggsskatt blir ilagt. For grovere forhold, det vil si høyere beløp,
plikter skattekontoret å anmelde skatteunndragelsen til politiet i stedet for
å ilegge tilleggsskatt. Vårt klare råd
i denne sammenheng er at man selv
sender korrigerte oppgaver til skattemyndighetene, før man blir varslet
om kontroll. Da unngår man for de
alle fleste tilfeller straff i form av tilleggsskatt eller strafferettslig forfølgning fra påtalemyndigheten.
I år er det også utarbeidet nye
punkter for avkrysning på aksjeselskapenes
selvangivelser.
En feil avkrysning her innebærer så ledes
ikke bare innSKATTEEKSPERT:
rapportering av
Anders Christenmanglende oppsen er advokat/
partner i Advokat- lysninger grunnet uvitenhet,
firmaet Aurstad &
Co AS, og arbeider men at det bemed skatteplanleg- visst gis feilaktige opplysninger.
ging, bokettersyn
Dette innebærer
og skattekrimsa-
mulighet for ileggelse av høyere tilleggsskatt, samt strengere strafferettslig vurdering av eventuelle skatteunndragelser. På visse vilkår kan revisor
være erstatningspliktig for feil innrapportering.
Vi
anbefaler alle investorer å være bevisst
på de skattemessige konsekvensene av
en investering før du gjør noe. Bør jeg
dele ut overskuddet fra mitt aksjeselskap med utbytteskatt og i stedet reinvestere det privat? Eller bør jeg la mitt
selskap investere overskuddet direkte?
Her må man vurdere hvor midlene
som skal investeres er plassert, og hvor
man etter endt investering ønsker at
midlene skal plasseres eller forbrukes.
Det er ikke alltid lønnsomt å opprette
investerings-AS uten å være bevisst
på fritaksmetodens omfang.
PLANLEGG INVESTERINGENE.
KAN AKSJEGEVINSTER BLI NÆ-
Når man eier aksjene privat, er det klare utgangspunktet at aksjeinntekter beskattes med
28 %. Det kan likevel tenkes at aksjeinvesteringene er av et slikt omfang
at skattemyndighetene anser inntektene som næringsvirksomhet. Dette
innebærer en beskatning på opptil
50 %. Skattemyndighetene definerer
grensen mellom passiv kapitalinntekt
RINGSINNTEKT?
Selskap
Registreringsland
Artumas Group
Canada
BW Offshore Limited
Bermuda
Crew Gold
Canada
Deep Sea Supply
Kypros
Dockwise
Bermuda
EOC
Singapore
Frontline
Bermuda
Golar LNG
Bermuda
Golden Ocean Group
Bermuda
Jinhui
Bermuda
Maritime Industrial
Servicets
Panama
Nio Security
USA
Northern Offshore
Bermuda
Northland Resources
Canada
Prosafe
Kypros
Questerre
Canada
Royal Caribbean
Cruises
Liberia
Scorpion Offshore
Bermuda
Seabird
Kypros
Siem Offshore
Cayman Islands
Songa Offshore
Kypros
Star Reefers
Cayman Islands
Subsea 7
Cayman Islands
Vizrt
Israel
Også utenfor fritaksmetoden:
• Derivater på aksjer utenfor EØS
• Pengemarkedsfond
• Obligasjonsfond
• Derivater på
aksjeindekser
som i hovedsak
består av aksjer
utenfor EØS
• Konvertible
obligasjoner
• Aksjeindeksobligasjoner
(AIO)
• Valutainstrumenter
• Råvarer/råvarederivater
og næringsinntekt slik:
- Verdipapirhandelen bærer preg av
å være systematisk og vedvarende.
- Antall transaksjoner er omfattende, og transaksjonshyppigheten
er stor.
- Formålet har i det vesentlige vært
å oppnå kortsiktige gevinster mer enn
passiv kapitalavkastning ut fra langsiktige mål.
Som om ikke det er nok, fremgår
det i en dom fra lagmannsretten at en
oppnådd avkastning ut over «normal
avkastning» i noen tilfeller kan anses som næringsinntekt/virksomhet.
Mange investorer kan derfor være
omfattet av en høyere beskatning enn
28 %, uten selv å være klar over det,
men for de aller fleste som driver med
investering i aksjer, vil utgangspunktet være at inntekten utgjør passiv kapitalinntekt og således skal beskattes
med 28 %.
ker.
SPA R I NG O G PE NGE PL A S SE R I NG n r 1-2 010
SPA R I NG O G PE NGE PL A S SE R I NG n r 1-2 010
25

similar documents