EU Horizon 2020

Report
AAU
FP7/H2020 NETVÆRKSMØDE
16. DECEMBER 2014
O P L Æ G S H O L D E R E : L I S B E T H H E J N D O R F, P R O J E K T Ø K O N O M I / Ø A
L H E @ A D M . A A U . D K / L O K A L 9 5 11
Dagsorden
• Finansielle forskelle mellem FP7 og H2020
• Kom godt i gang med H2020 regnskabet
a) PROJEKTOPRETTELSE
b) TIMEREGISTRERING
16-12-2014
2
Terminologi ændringer FP6 => FP7 => H2020
16-12-2014
3
Horizon 2020 model Grant Agreement:
Annexes to the
grant
Annex 1:
Description of the action
Annex 2:
Estimated budget
Annex 3:
Accession Forms, 3a & 3b
Annex 4:
Financial statements
Annex 5:
Certificate on the financial statements
Annex 6:
Certificate on the methodology
Disclaimer: Information not legally binding
Forskelle fra FP7 til H2020
FP7 Hovedregel
H2020 Hovedregel
• 60% overhead (flat rate)
• Marie Curie overhead 10%
• 25% overhead (flat rate)
• Marie Curie overhead fast beløb pr
fellow month (NB! Fordeling mellem
partnerne)
• 75% EU tilskud
• 25% AAU medfinansiering
• 100% EU tilskud
•
0% AAU medfinansiering
• Certificate on Financial Statement
(CFS) grænse 375.000 € i total
requested contribution
• CFS ved hver overstigning af
beløbsgrænse
• CFS omkostning bogføres som
subcontracting uden overhead
• Certificate on Financial Statement
(CFS) grænse 325.000 € i total
Direct costs. Dvs. ex overhead.
• CFS kun ved afslutning
• CFS omkostning bogføres som
other direct costs og tillægges
overhead
16-12-2014
5
Forskelle fra FP7 til H2020
FP 7 Hovedregel
H2020 Hovedregel
• Valutakurs pr. første bankdag i
måneden efter periodens afslutning
• Valutakurs gennemsnit for hele
reporting period:
• http://www.ecb.europa.eu/stats/exc
hange/eurofxref/html/index.en.html
• Prefinancing normalt 160% af
forventet forbrug i første reporting
period
• Ingen regler for Prefinancing. Kan
variere fra call til call
• Enhver form for moms (VAT) er ikke • Refunderbar moms (VAT) er ikke
støtteberettiget
støtteberettiget
• Alle bilag gennemgåes og renses
• Alle bilag gennemgåes og
for moms
• renses for moms hvis momsen
er refunderbar (primært
udenlandske rejser)
• Indenlandsk moms der reelt
betales/afregnes til SKAT kan
regnskabsaflægges
16-12-2014
6
Forskelle fra FP7 til H2020
FP 7 Hovedregel
H2020 Hovedregel
• Krav om timeregistrering for FP7
projekttimerne
• Krav om timeregistrering for øvrig
tid (”other activities”)
• Krav om timeregistrering for H2020
timerne
• INGEN krav om timeregistrering af
øvrig tid (”other activities”)
• Der skal registreres WP og (kort)
beskrivelse af det udførte arbejde
• Fuldtidsansatte skal timeregistrere
• Fuldtidsansatte skal timeregistrere
• Declaration form opfylder ikke
EU´s eget krav om WP og
beskrivelse (afventer FI/EC)
• Timesatsen beregnes på AAU ud
fra 1584 timer pr. år
• Timesatsen skal omregnes hvis
personen faktiske produktive timer
overstiger 1584
• Timesatsen beregnes på AAU ud
fra 1584 timer pr. år
• Timesatsen skal beregnes ud fra et
afsluttet finansår (PØ arbejder på
metode/skabelon)
• Der kan ikke claimes mere end
1584 timer samlet pr. år for den
enkelte medarbejder på EU7
finansierede projekter i alt.
16-12-2014
16-12-2014
8
Kom godt i gang med H2020 regnskabet
• Projektoprettelse
1. H2020 OPRETTELSER = ÉT PROJEKTNUMMER
2. OPRETTELSE FØLGER NORMAL PROCEDURE (NÅR GRANT
AGREEMENT ER UNDERSKREVET)
3 . P R O J E K T N AV N = ” A C R O N Y M G A X X X X X X ”
4. REN TILSKUDSREGISTRERING (100% EU TILSKUD=UK 95/97)
5. OVERHEAD 25%
6. TIMENORM 1584
7 . N B ! A L B O G F Ø R I N G P Å W P = A N A LY S E N R . 8 0 1 0 1 - 8 0 1 2 9 ( J F.
AAU KONTOPLAN)
16-12-2014
9
Kom godt i gang med H2020 regnskabet
• Ti m e r e g i s t r e r i n g
1 . F O R E TA G E S I Ø S S T I D S R E G I S T R E R I N G P Å
PROJEKTNUMMERET – ALLE MEDARBEJDERE OGSÅ FULD
T I D S A N S AT T E
2 . FA K T I S K T I D S R E G I S T R E R I N G P R . D A G ( A C T U A L H O U R S
WORKED) MED ANGIVELSE AF WP OG DESCRIPTION OF
ACTIVITIES
3 . W P R E G I S T R E R E S V E D A N G I V E L S E A F A N A LY S E N U M M E R I
NUMMERRÆKKEN 80101-80129
4 . D E R E R I K K E K R AV O M R E G I S T R E R I N G A F ” O T H E R
ACTIVITIES”
5 . T I M E R E G I S T R E R I N G E N S K A L M Å N E D L I G T D AT E R E S O G
UNDERSKRIVES AF MEDARBEJDEREN OG DENNES
OVERORDNEDE PÅ ET FYSISK PRINT AF ØSS
TIMEREGISTRERINGEN (QV RAPPORTEN PROJEKTTID)
6. DER KAN REGNSKABSAFLÆGGES MAX 1584 TIMER PR. ÅR
F O R E N P E R S O N S A R B E J D E P Å E U P R O J E K T E R I A LT
16-12-2014
10
Links
Projektøkonomi:
h t t p : / / w w w. o k o n o m i . a a u . d k / p r o j e k t o e k o n o m i /
Projektadministration:
h t t p : / / w w w. p r o j e k t a d m i n i s t r a t i o n . a a u . d k /
Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Eurocenter/FI - National Contact Point (NCP):
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-oginnovation/eu-og-internationale-programmer/eus-forsknings-oginnovationsprogram -horizon-2020/danmarks-officielle-side-horizon2020
16-12-2014
11

similar documents