Konferansen for deg som vil gi muligheter for alle barn og unge

Report
10. år på rad
med fornøyde
deltagere
Spesialpedagogen
2014
Konferansen for deg som vil gi muligheter
for alle barn og unge
• Slik kan du forbedre elevenes sosiale ferdigheter
• Hvordan bruke nye Statped best mulig
• Forebygging og tilrettelegging i språkarbeidet
• Hvordan lykkes Dovre med å redusere spesialundervisningen
• Hva sier forskning om skolevegring
KONFERANSE / 20. – 21. NOVEMBER 2014 / confex.no/spesped
Om konferansen
Kjære spesialpedagog
Velkommen til Spesialpedagogen 2014. Årets konferanse er fylt med
dagsaktuelle temaer for deg som jobber med spesialpedagogikk i skole
og opplæringen eller hjelpetjenestene.
Du møter kunnskapsrike foredragsholdere som deler sine erfaringer
og gir deg påfyll og praktiske tips du kan dra nytte av med det samme.
Den første dagen fokuserer vi på tilrettelegging og spesialundervisning med fokus på ulike utfordringer sammen med erfaringer
fra blant annet Dovre-modellen.
Den andre dagen flyttes fokuset mot de sosiale og psykiske
aspektene av spesialpedagogikken. Her får du innblikk i hvordan
sosiale ferdigheter kan trenes ved angst- og sjenanseproblematikk.
Deretter et solid innblikk i hva forskningen sier om skolevegring i
Norge.
Spesialpedagogen 2014 avsluttes med et innlegg om hvordan du
kan bli endra bedre på kommunikasjon med barn og unge.
Grip muligheten til å møte kolleger fra hele landet som er opptatt av
de samme spesialpedagogiske områdene som deg.
Vennlig hilsen
Confex Norge AS
Bjørn Boman Rinde
Prosjektleder
P.S. 10. år på rad med fornøyde deltagere
– meld deg på i dag på confex.no/spesped!
«Utrolig bra kurs på alle måter! Stor nytteverdi!»
– Synnøve Kopperud, Ryenberget Skole
Hvem bør delta?
Konferansen er for deg som er spesialpedagog eller jobber med
spesialpedagogikk i hverdagen. Foreleserne gir deg påfyll, enten
du er nyutdannet, eller har 40 års erfaring.
Foredragsholdere
Marie Elise Axelsen er avdelingsdirektør fag og prosess i Statped.
Hun har ansvar for gjennomføringen av den faglige delen av omstillingen av Statped. Statped er en nasjonal etat og skal bidra til at barn,
unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til
å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Statped
er inndelt i fire flerfaglige regioner som gir tjenester til kommuner og
fylkeskommuner. I tillegg samarbeider Statped med universiteter og
høgskoler i utvikling av det spesialpedagogiske fagfeltet og i gjennomføring av spesialpedagogiske utdanninger.
Solveig Alma Halaas Lyster er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved UiO. Hun har erfaring som lærer, logoped, pp-rådgiver og har gjennom hele sin karriere fokusert spesielt på språk- og
leseutvikling sammen med språk, lesevansker og dysleksi. Dette er
også området Lysters forskning har fokusert på, og hun har gitt ut flere
bøker og publikasjoner om emnene.
I Dovre kommune var det høy og økende andel av elever som mottok
spesialundervisning og kommunen bestemte seg for å øke fokuset
på inkludering i ordinær tilpasset undervisning. Oppvekstsjef Greta
Talleraas og rektor på Dombås Skole, Arild Killi deler sine erfaringer
og tanker om hvordan de halverte andelen elever med spesialundervisning ved å satse sterkere på tilpasset opplæring. Dette er blitt kjent
som Dovre-modellen.
Torill Fjæran-Granum har drevet SPISS kompetanseservice siden
2000. Torill er førskolelærer med hovedfag og embetseksamen i
spesialpedagogikk og har siden 1986 arbeidet med personer med
autismespekter-diagnoser i alle aldre og funksjonsnivå. SPISS har
spisskompetanse på tema knyttet til autismespekterforstyrrelser
og gir praktisk og faglig bistand til foreldre, fagfolk og personer med
vansker innenfor autismespekteret.
Kirsten Flaten er førstelektor på Høgskulen i Sogn og Fjordane, og
har hovedfokus på sosial angst og sjenanse hos barn i ulike aldre. Hun
er utdannet allmennlærer, Master of special education og har hovedfag i psykologi. Flaten har også lang erfaring fra ulike instanser i det
offentlige hjelpeapparatet for barn og unge. Hun har gitt ut to bøker,
har skrevet flere artikler og foreleser om sosial angst og sjenanse.
Jo Magne Ingul er psykologspesialist, tilknyttet Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) på Sykehuset Levanger. Han er
regnet som en av landets fremste eksperter på skolevegring, med
både praktisk og teoretisk innblikk. Han leverte høsten 2013 doktorgradsavhandling på NTNU om skolevegring der han undersøkte
Skolefravær, skolevegring og sosial angst hos ungdommer i alderen
13-16: En epidemiologisk og klinisk studie av norske ungdommer med
utgangspunkt i elever i Nord-Trøndelag.
Anne Kirsti Ruud er spesialist i klinisk pedagogikk og er ansatt ved
Nic Waals Institutt. Hun har undervist mye om temaer knyttet til
kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner, enten dette er
knyttet til skolestart, mobbing, dødsfall i nære relasjoner eller barnevernets arbeid. Anne Kirsti har skrevet boka «Hvorfor spurte ingen
meg» og har mye erfaring fra arbeid med traumatiserte barn.
KONFERANSE / 20. – 21. NOVEMBER 2014 / confex.no/spesped
Torsdag 20. november
Fredag 21. november
08.45
Oppmøte og registrering
08.15
Dørene åpnes, kaffe og te
09.15
Velkommen ved prosjektleder i Confex
08.30
09.20
Hvordan bruke Statped som en del av
opplæringsløpet
• Dette er Statped i 2014
• Hva kan Statpeds fag – og tjenesteprofil bistå med
• Hvordan fungerer Statped som tjenesteyter
Marie Elise Axelsen, Statped
10.00
Pause
Slik kan du hjelpe elever med sosial angst og sjenanse til bedre sosiale ferdigheter
•Hva er sosial angst og sjenanse og hva er sammen
hengen mellom de
•Hvordan kan eleven lære å håndtere sin egen natur
og skape sosial interaksjon med andre barn
• Slik motiverer du elevene til å komme seg over dørterskelen
• Hvordan forebygge sosial angst
Kirsten Flaten, Høgskulen i Sogn og Fjordane
10.15
Språkarbeidet i leseopplæringen – et forebyggende
og tilrettelagt perspektiv
• Spesialpedagogens arbeid med elevenes
ordavkodningsprosess
•Hvordan forbedre arbeidet med elevenes ordforråd: Et fokus på ordenes oppbygging
•Leseferdighet er mer enn kodeknekking
Solveig Alma Lyster, Universitetet i Oslo
10.30
Pause
10.45
Hva vet vi egentlig om skolevegring
•Hva er sammenhengen mellom skolefravær og psykososiale forhold
• Forskningsresultater fra Nord-Trøndelag
• Hva sier internasjonal forskning om skolevegring
• Praktiske råd for å oppnå resultater
Jo Magne Ingul, BUP Levanger
11.30
Lunsj
12.30
Hva vet vi egentlig om skolevegring
Jo Magne Ingul forts.
13.15
Pause
13.30
Kommunikasjon og gode samtaler med barn
og unge
• Hvordan etablere tillit og trygghet i samtalen
• Slik kan du finne «de gode ordene» for å etablere åpen og ikke-dømmende dialog
• Mening, verdighet og annerkjennelse som grunn leggende begreper for kommunikasjon
• Hvordan forebygge og håndtere konflikter gjennom kommunikasjon
• Kommunikasjon som verktøy ved forebygging
og behandling
Anne Kirsti Ruud, Nic Waals Institutt
15.30
Avslutning av konferansen
11.00
Pause
11.15
Hvordan lykkes med leseutvikling ved dysleksi
•Hva vet vi om de vansker dyslektikere har med
skriftspråket
• Hva vet vi om dyslektikeres leseutvikling
• Hvordan tilrettelegge undervisningen for best mulig
å imøtekomme dyslektikeres behov
Solveig Alma Lyster forts.
12.00
Lunsj
13.00
Fra spesialundervisning til tilpasset undervisning
- praktiske erfaringer med Dovre-modellen
• Slik halverte vi andelen elever med
spesialundervisning
• Hva sier elever og foreldre om Dovre-modellen
• Våre viktigste råd til skoler andre steder
Greta Talleraas og Arild Killi, Dovre Kommune
14.00
Pause
14.15
Tilrettelegging for personer med autisme og
Asperger Syndrom – hva er det og hva gjør vi
• Hvordan forstå elevenes atferd
• Slik påvirkes opplæringssituasjonen av elevenes ulike vansker
• Hva kan gjøres for å tilrettelegge undervisningen bedre
Torill Fjæran-Granum, SPISS Kompetanseservice
16.00
Avslutning av første dag
Det legges inn pauser i de lengre foredragene
Det legges inn pauser i de lengre foredragene
Returadresse:
Confex Norge AS
Postboks 54
1324 Lysaker
www.confex.no/spesped
Deltakeravgift
Kr 5.995,- (+mva) per person. Inkluderer servering i pauser,
lunsj og konferansemateriale.
Ta kontakt for grupperabatter
Konferansested
Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngsgt. 11, 0181 Oslo
Dato
20. – 21. november 2014
Prosjektleder
Bjørn Boman Rinde — E-post: [email protected]
20. – 21. november 2014
05877
[email protected]
Tidligere deltakere er godt fornøyd
med konferansen:
«Veldig glad for foredragsholdere som bidrar med
praktiske innspill, ikke bare teori»
– Linda Fiskum, Mokollen skole, Sandefjord
«Jeg satte stor pris på å være med. Traff andre spesialpedagoger som jeg relaterte til og hadde gode
erfaringsutvekslinger med»
– Signe Pettersen, Sandgotna Skole, Bergen
«Gode, aktuelle forelesere og tema. Forleserne er fra ulike opplæringsarenaer og faggrupper , nyttig for å unngå
ensretting av tenkning og tiltak!»
– Ingeborg Due Tønnessen, Spesialpedagogisk Tjeneste, Skien
Unn deg selv to dager med kun ett fokus;
Egen læring for å gjøre en enda større forskjell for elevene!
Følg Confex på Facebook:
www.facebook.com/ConfexNorgeAS
Nyhetsbrev med våre mest aktuelle kurs
og konferanser: www.confex.no/nyhetsbrev
Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer i programmet som er utenfor vår kontroll.
Oppdatert informasjon til enhver tid på www.confex.no
Tilpasset opplæring for din
virksomhet: www.confex.no/iht
Avbestillingsregler:
www.confex.no/regler
Behøver du overnatting? Confex har avtale
med Scandic Hotels: www.confex.no/hotell
Forsidefoto: Shutterstock
142098 Spesialpedagogen 2014

similar documents