Evropská regulace chemického pr*myslu

Report
Svaz chemického průmyslu ČR
Jan Kvarda
workshop
CHEMIE KOLEM NÁS
Brno 15.1.2014
SCHP ČR
•
Svaz chemického průmyslu ČR je nejvýznamnějším
reprezentantem chemického sektoru v České
republice
•
Od roku 1992 působí jako samostatné, dobrovolné
profesní sdružení subjektů z oblasti výroby,
obchodu, vědy a výzkumu se zaměřením na
chemický průmysl, petrochemii, rafinérský
průmysl, farmaceutický průmysl, výrobu pryže a
plastů.
SCHP ČR
•
•
129 členů
85 individuálních členů
• 50 výrobců
• 14 z oblasti vědy, výzkumu a školství
• 21 ostatní (služby, poradenství, logistika)
•
3 kolektivní členové
• AVNH ČR (14 členů)
• CACS (12 členů)
• SCHOD ČR (15 členů)
•
70 % výroby z oblasti rafinérského, petrochemického,
chemického, farmaceutického průmyslu, průmyslu plastů a
pryže
•Chemický průmysl EU
•
Klíčový pro stabilitu společnosti – bez chemie nelze zajistit
základní životní potřeby obyvatelstva, jako jsou jídlo a paliva
(table, trough, tank)
•
Zaměstnává přímo 1,5 mil. obyvatel a vytváří další 3 mil.
pracovních míst
•
Přispívá k HDP 19/17/14% v SRN/ČR/SR
ve srovnání s průměrem 9,3% v EU
•
Chemický průmysl EU je nejregulovanějším odvětvím.
Regulace evropské chemie ve srovnání se zbytkem světa je
hlubší
• Regulace výroby – IPPC, Směrnice o průmyslových emisích
• Regulace zacházení s chemickými látkami - REACH a CLP
• Ceny energií, EU ETS i podpora OZE – obrovské náklady
•Chemický průmysl v ČR
•
Chemický průmysl patří v ČR mezi tři nejvýznamnější
průmyslové sektory – 17% hrubé přidané hodnoty, tržby 557
mld. Kč, 105.000 zaměstnaných přímo, minimálně 300.000
nepřímo (2012).
•
Chemický průmysl patří mezi sektory s nejvyšším inovačním
potenciálem, nabízí a přináší řešení pro další, ve všech
směrech udržitelný rozvoj
•
Chemický průmysl ČR je zatížen nejen regulacemi EU, je
navíc znevýhodněn proti okolním členským státům
minimální národní podporou/subvencemi k minimalizaci
negativních dopadů evropských regulací
•
Zatížení proti ostatním je enormní: REACH (10 mld.), CLP
(stovky milionů), IED (25 mld.), EU ETS (25 mld.)
Chemický průmysl v roce 2012
• Výsledky českého chemického průmyslu v roce 2012 byly
pozitivně ovlivněny globálním a evropským ekonomickým
vývojem (s výjimkou farmaceutického průmyslu).
• Nejlepší výsledky byly ve výrobě chemických látek a
přípravků (CZ Nace 20) a v rafinérském zpracování ropy (CZ
Nace 19.2) : dvojciferné zvýšení tržeb.
• Tržby ve výrobě pryžových a plastových výrobků (CZ Nace
22) stagnovaly v důsledku deprese v některých výrobních
sektorech (zejména v automobilovém průmyslu).
• Tržby ve farmaceutickém průmyslu (CZ Nace 21) poklesly o
5 %, a to v důsledku zdravotnických reforem a zvýšených
cen léků.
Chemický průmysl v roce 2012
• Významné zvýšení klíčového průmyslového ukazatele – tržeb ve srovnání
s rokem 2011: ve výrobě chemických látek a přípravků o 15,3 %, v
rafinérském zpracování ropy o 13,8 %, ale stagnace ve výrobě pryžových
a plastových výrobků (zvýšení tržeb pouze o 0,1 %) , snížení tržeb ve
farmaceutickém průmyslu (-4,9 %).
• Snížení účetní přidané hodnoty v chemickém průmyslu o téměř 1%,
snížení zaměstnanosti o 2,2 %, především kvůli odvětví výroby pryžových
a plastových výrobků (-3,1 %).
• Meziroční zvýšení exportu o 7,7 % bylo vyšší než dynamika dovozu (+3,1
%). Negativní bilance chemického průmyslu se meziročně snížila o 12
mld. Kč. Podíl exportu dosáhl 64,9 % celkových tržeb (v roce 2011 to bylo
cca 64,7 %).
• Stagnace ekonomického vývoje způsobila, že se objem účetní přidané
hodnoty meziročně snížil o 1 %. Zvýšení bylo dosaženo pouze v
rafinérském zpracování ropy (+28,9 %), ale ve výrobě chemických látek a
přípravků a farmaceutickém průmyslu klesl o 2,4 % a ve výrobě
pryžových a plastových výrobků klesl o 0,7 %.
Chemický průmysl v roce 2013
•
Chemický průmysl byl v 1. polovině roku 2013 ovlivněn recesí
české ekonomiky, která ovlivnila chemický průmysl
prostřednictvím nižší domácí a zahraniční poptávky.
•
•
Současný vývoj v EU má negativní vliv na český chemický průmysl.
•
Snížení počtu zaměstnanců o 1 - 4 %, (kromě farmaceutického
průmyslu)
•
Počet firem s 20+ zaměstnanci na konci června 2013: 865 (cca 105
261 zaměstnanců)
•
Negativní trend se nejvíce projevil v rafinérském zpracování ropy
a výrobě pryžových a plastových výrobků.
•
Kladná obchodní bilance v 1. pololetí r. 2013
Snížení tržeb v období leden- červen 2013 ve srovnání se stejným
obdobím roku 2012 ve všech subsektorech s výjimkou
farmaceutického průmyslu o 1 - 7 %
NEkonkurenceschopnost díky podpoře OZE
•
•
•
•
ČR je nejprůmyslovější zemí v EU z hlediska podílu průmyslu na HDP v
EU;
ČR si nemůže dovolit dále znevýhodňovat svůj průmysl platbami
nepřiměřeně vysoké podpory OZE, pokud chce zachovat alespoň
minimální konkurenceschopnost nejen ve světě, ale i v rámci EU a tedy
nezvyšovat nezaměstnanost;
proto je potřeba minimalizovat dopady složky OZE v ceně elektrické
energie na celkovou cenu ELE například stanovením nižších plateb za
podporu OZE pro velké spotřebitele a zároveň stropů platby za OZE pro
energeticky intenzivní průmysl;
výnosy z aukcí povolenek a energetických daní v maximálním množství
směřovat zpět do průmyslu, například formou financování podpory OZE,
či podporou projektů zvyšování energetické efektivnosti;
Dopady OZE a EU ETS na konkurenceschopnost
chemického průmyslu aneb několik čísel
•
•
Platby za podporu obnovitelných zdrojů a od r. 2013 i nákupy povolenek na
emise skleníkových plynů mají zásadní dopad na konkurenceschopnost
chemického průmyslu:
vývoj plateb celého chemického průmyslu za OZE:
2010 … 0,5 mld. Kč
2011 … > 1,2 mld. Kč
2012 … > 1,5 mld. Kč
v r. 2013 více než 2 mld. Kč na podporu OZE (4x více než v r. 2010);
•
od roku 2013 naše společnosti spadající do EU ETS nakupují více než 50%
povolenek (EUA) v předpokládané souhrnné výši (2013-2020) cca 4,5 – 18
mld. Kč (při ceně 5 – 20 EUR/1 tunu CO2).
Celostátní soutěž k podpoře
zájmu o chemii na ZŠ
www.mladychemikcr.cz
2013
- účast:
regionální kola 5 000 žáků
- finále:
Pardubice 30.5.2013
26 finalistů z deseti krajů
- vítěz:
Marie Nevyhoštěná
ZŠ Letovice
2014
- účast:
regionální kola 7 796 žáků
- finále:
Pardubice 4.6.2014
40 finalistů z jedenácti krajů
a Prahy
www.mladychemikcr.cz
Národní soustava kvalifikací
Hlavním cílem
projektu NSK
je umožnit
občanům,
uznávání
skutečných
znalostí a
dovedností, bez
ohledu na to,
jakou cestou je
získali (ve
škole, v kurzu,
praxí,
sebevzděláváním apod.)
Co je NSK a NSP?
Národní soustava kvalifikací (NSK) slouží pro uznávání
a certifikaci dalšího vzdělávání – tvoří základní stavební
kamen Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a
uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Národní soustava povolání (NSP) je otevřená a všem
dostupná databáze povolání, monitorující požadavky
trhu práce zastoupeným zaměstnavateli sdruženými v
sektorových radách.
NSP a NSK jsou tedy spojené nádoby, jedno bez druhého
by těžko existovalo. Měly by být jakousi „rychlou
injekcí“ pro akutní nedostatek pracovních sil v určitém
oboru.
K tomu jsou důležitá odborná vzdělávací zařízení, která
budou zájemce připravovat ke zkoušce u tzv.
Autorizovaných osob.
Jakou to má logiku? Souvislosti
Národní soustava
povolání
Typové
pozice
Povolání
NSK
ÚPLNÉ
KVALIFIKACE
Typové
pozice
Typové
pozice
POČÁTEČNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
Rámcové
vzdělávací
programy
Školní
vzdělávací
programy
DALŠÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
PROFESNÍ
(DŘÍVE
DÍLČÍ )
DÍLČÍ
DÍLČÍ
KVALIFIKACE
KVALIFIKACE
KVALIFIKACE
Kurzy, programy
Praxe,…
Zkoušky
Kvalifikace v NSK jsou zařazeny do Evropského rámce kvalifikací (EQF).
Cílové skupiny NSK
Do tvorby
soustav je nyní
zapojeno více
než
1600
zaměstnavatelů
z celé
České republiky
Co přináší Národní soustava
kvalifikací do praxe?
Zkoušky již
nyní složilo
přes 83 tis. Lidí
(pro srovnání v roce 2011
bylo cca 98 tis.
absolventů
středních škol)
• Určování aktuálně požadovaných kvalifikací a
kompetencí ve svém oboru podnikání
• Řešení nedostatkových kvalifikací nezávisle na
počátečním vzdělávání
• Ovlivňování obsahu počátečního odborného vzdělávání
• Kvalitnější státem financované rekvalifikace
• Efektivnější komunikace s Úřadem práce ČR
• Aktivní zapojení do procesů ověřování kvalifikací
prostřednictvím získání autorizace od příslušného resortu
• Zcela nový nástroj pro každodenní práci personalisty:
získaný certifikát je jasným dokladem o kompetencích,
kterými budoucí zaměstnanec disponuje
Výstupy činnosti Sektorové rady pro
chemii
PK již publikované na www.narodnikvalifikace.cz:
• Inženýr chemie produktmanažer
• Chemický technik analytik
• Chemický technik manažer provozu
• Chemický technik mistr
• Chemický technik operátor
• Chemický technik plánovač
• Chemický technik technolog
• Chemik – laborant (v SR revidováno v roce 2013)
• Chemik pro obsluhu zařízení (v SR revidováno v roce
2013)
• Pracovník pro recyklaci
Výstupy činnosti Sektorové rady pro
chemii
PK zpracované v SR pro chemii v roce 2012, nyní
posuzovány na MPSV/MPO:
• Chemický technik produktmanažer
• Chemický technik pro environment
• Technik pro recyklaci
• Dělník pro recyklaci
Výstupy činnosti Sektorové rady pro
chemii
PK zpracované v SR pro chemii v roce 2013, nyní
v přípravě k posouzení MPSV/MPO:
• Technolog zpracování plastů
• Seřizovač gumárenských zařízení
• Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů
• Obsluha recyklačních zařízení
• Obsluha gumárenských zařízení
• Obsluha plastikářských zařízení
• Dělník v chemické výrobě
Výstupy činnosti Sektorové rady pro
chemii
Plán SR pro chemii pro rok 2014:
• Chemik pro vzorkování
• Vizuální kontrolor gumárenské výroby
• Lisovač gumárenské výroby
• Konfekcionér gumárenské výroby
• Chemický technik pro kompozitní materiály
• Chemický technik - environmentální geochemik
• Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů
• Chemický technik v klinické chemii a biologii
• Chemický technik pro farmacii
• Technolog gumárenské výroby
• Technolog recyklace stavebních a demoličních odpadů
• Technolog recyklace odpadů z energetických zařízení
• Technolog recyklace pneumatik a pryže
Responsible Care
Responsible Care
Celosvětová dobrovolná iniciativa chemického
průmyslu v oblasti HSE od roku 1985, která se
rozšířila v roce 2006 na příspěvek chemického
průmyslu k udržitelnému rozvoji
Nejstarší dobrovolná aktivita v oblasti
zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a
udržitelnosti
V ČR je od roku 1994
Responsible Care – 55 zemí
Příspěvek k udržitelnému rozvoji
Základní principy RC
•soustavně zlepšovat znalosti v oblasti životního prostředí, zdraví a
bezpečnosti a výkon našich technologií, procesů a výrobků po dobu jejich
životního cyklu, a tak zabránit poškozování lidí a životního prostředí
•efektivně využívat zdroje a minimalizovat vznik odpadů
•otevřeně informovat o výkonech, úspěších a nedostatcích
•naslouchat lidem, angažovat je a pracovat s nimi; porozumět jejich
obavám a očekávání a zohledňovat je
•spolupracovat s vládami a organizacemi na vývoji a implementaci
účinných předpisů a standardů a plnit je, nebo je překonávat
•poskytovat pomoc a poradenství při zavádění odpovědného zacházení
s chemikáliemi všem, kteří s nimi zacházejí a užívají je
Responsible Care v ČR
• Zapojeno 76 organizací, členů SCHP ČR a jeho kolektivních členů –
AVNH, CACS a SCHOD ČR
• 49 organizací smí používat log RC
• 44 výrobních a distribučních
• 5 nevýrobních je zapsáno v Seznamu partnerů RC – TECHEM CZ,
SPŠCH Pardubice, MSŠCH Praha, SPŠCH Brno a CACS
• pravidelné roční vyhodnocování
• obhajoby 1 x za 2 - 4 roky
• Nejstarší dobrovolná aktivita v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního
prostředí a udržitelnosti
Svaz chemického průmyslu
České republiky
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
tel.: +420 266 793 580
fax: +420 266 793 578
email: [email protected]
http://www.schp.cz

similar documents