Transport og grovfôrkostnader.

Report
Transport og
grovfôrkostnader.



Strukturutvikling
Jordleie
Transportkostnad i grovfôrproduksjon
180 000
Kvote, l
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013



Hva er egentlig ønska utvikling?



Beskriv bruken av jordbruksarealet
Beskriv de økonomiske konsekvensene
av dagens drift av jordbruksarealet
Omsett kunnskapen til praktisk
veiledning



Intervju av utleiere av jord
Registrering av jordleieforhold – areal avstander
Regnskapsanalyser for å finne ut litt om
økonomiske konsekvenser
Grong
Overhalla
Nærøy
Vikna

88 % sier det IKKE er aktuelt å selge
◦
◦
◦
◦
Beredskapsgrunner
Slektsforhold
Har vært i slekta
Ikke lønnsomt å selge
Grong
Overhalla
Vikna
Nærøy
Gjsn
1 km
avstand
eget areal
0,8 km
1,5 km
1,1 km
Gjsn
avstand
leid areal
4,3 km
2,9 km
3,3 km
3,5 km
Gjsn
andel leid
34%
28%
34%
36%
Maks
avst. eget
9,6 km
13,9 km
15,3 km
20,3 km
Maks
avst. leid
18,8 km
45 km
21,6 km
28,8 km
Og hvordan kunne det
ha vært i en idiell verden ?
500 m
Arealet innenfor en
avstand på 500 m fra
gården er 780 dekar.
Gjennomsnittsavstand
250 m, og ingen
transport.
Hvordan blir egentlig
transportbehovet?
• Transport av maskiner og redskaper for å gjøre
arbeidsoperasjoner
og spesielt i grovfôrproduksjon:
• Transport av avling (60 – 80 % vann) mellom
jord og fjøs
• Transport av husdyrgjødsel (90 - 97 % vann)
andre vegen




Transport av fôr og gjødsel fører med seg store
maskinkostnader («dekk og diesel», kapitalkostnader, innleie
av entreprenører)
Transporten er arbeidskrevende og kan gjøre at det blir for
lite tid til å gjøre viktig arbeid i grovfôrproduksjonen godt
nok
Mye leiejord gjør at jorda blir dårligere vedlikeholdt
Stor tilgang på leiejord gjør at fokus på produksjon av godt
grovfôr blir mindre
Grong
Overhalla
Vikna
Nærøy
Antall
bruk
6
9
6
9
Variasjon
i gj. sn.
kjøreavstand
0,7 km –
3,9 km
0,3 km –
3,3 km
0,4 km –
5,7 km
0,6 km –
5,6 km
Sjølkostberegning:
Kr. pr f.e
Gjennomsnitt
Variasjon
Variable kostnader
0,84
0,56 – 1,25
Arbeidskostnader
0,85
0,55 – 1,32
Jord, grøfter, veger
0,31
0,16 – 0,69
Fôrlager
0,07
0,00 – 0,10
Maskinkostnader
1,52
1,32 – 1,86
Andre faste kostnader 0,07
0,05 – 0,12
Sum kostnader
3,66
2,88 – 5,03
Arealtilskudd
1,02
Sjølkost etter tilskudd
2,64
1,99 – 3,43
4,00
3,00
Arealtilskudd
2,00
Maskinkostnader
Fôrlager
1,00
Jord, veger, grøfter
Arbeidskostnader
0,00
Sjølkost
-1,00
-2,00
Variable kostnader
Sjølkostberegning:
Kr. pr dekar
Gjennomsnitt
Variasjon
Variable kostnader
350
226 - 451
Arbeidskostnader
352
231 - 504
Jord, grøfter, veger
125
65 - 213
29
0 - 58
637
579 - 746
29
18 - 57
Fôrlager
Maskinkostnader
Andre faste kostnader
Sum kostnader
Arealtilskudd
Sjølkost etter tilskudd
1 522
1 208 -1 967
417
1 105
854 – 1 563




Bruk av arbeidstid
Energiforbruk 20 – 25 % av total maskinkostnad
Slitasje, vedlikehold
Kapitalkostnader på maskiner og redskaper
Ulike innfallsvinkler:
Svensk undersøkelse:
Eksempel viser ca 4 øre pr f.e. og km
Regnskapstall fra Rogaland:
Snitt-tall fra Regnskapslaga i Jæren og Dalane 2012:
Maskinkostnad på 1000 kr pr dekar + 10 % pr km
transportavstand




Erfaringstall og beregna tall:
Transport av fôr:
Transport av gjødsel:
Sum
kr 0,04 – 0,12/fem/km
kr 0,04 – 0,06/fem/km
kr 0,08 – 0,18/fem/km
Eller:
 25 – 50 kr pr dekar og km ved 300 fem pr dekar
 40 – 90 kr pr dekar og km ved 500 fem pr dekar
Eller: grovfôrprisen kan auke med 3 – 6 % pr km som
kjøres.
Eksempelbruk:
45 kyr, 300 tonn melkekvote, 360 dekar fulldyrka
Egen jord: 160 dekar ved gården
Behov for leiejord 200 dekar
Kjøreavstand til leiejorda 2 km
Transportkostnad 16 000 – 36 000 kr
Kjøreavstand til leiejorda 5 km
Transportkostnad 40 000 – 90 000 kr
Kjøreavstand til leiejorda 10 km
Transportkostnad 80 000 – 180 000 kr
Avhenger sterkt av transportutstyr
Større traktorer / fôrvogner / gjødseltanker
gir
+ billigere transport
betydelig større fare for jordpakking
under ugunstige forhold.
Hva koster transporten?
Fôr skal kjøres fra jord til fjøs og gjødsel andre vegen
Grovfôrkostnad
Kr
Kraftfôrpris
Ønsker du hjelp til å
finne denne på
gården din?
Transportavstand

Skaffe oss jord som er nærmere
◦ Dyrke? Kostnad 4 000 – 12 000 kr pr da
◦ Kjøpe ? 88 % av utleierne svarer at de ikke
vil selge jorda.
◦ Leie ? Hva kan vi betale for leiejord til ulike
produksjoner: Grønt – korn – grovfôr?
◦ Jfr transportkostnad: Jord som ligger 5 km
unna gården kan ha en ekstra kostnad på
250 kr pr dekar
.
Hva kan du betale i jordleie?
Kr
Jordleie
Lønnsomt å
leie jord til
fôrproduksjon
Transportavstand
Kraftfôr er billigere!

Eksempel:
Ytelse 8000 l/årsku, 530 fem pr dekar:
3400 kr pr dekar + prod.tilsk ca 1000 kr.

Ytelse 6000 l/ årsku, 320 fem pr dekar:

1600 kr pr dekar + prod.tilsk ca 1000 kr
Er det litt for defensivt å sette grensa på jordleie til
grovfôr på 200 kr???


Begrensa interesse og muligheter for å investere i
vedlikehold
Mange leieavtaler har for dårlige bestemmelser om
ansvar for vedlikehold

Arealformidling i organisert form?

Arealbank?

Markedsplass for utleie av jord?

Utnytte avlingspotensialet på den jorda vi
har !
1.
Utnytt avlingspotensialet på den jorda du har
som ligger nærmest gården!
2.
Vedlikehold av jorda og god agronomi!
3.
4.
Vær ikke redd for å betale et par hundre kroner
mer i jordleie for jord som har optimal
beliggenhet dersom den er viktig for deg
Vurder om kraftfôr blir billigere enn grovfôr når
transportavstanden overstiger 5 til 10 km

similar documents