Trendy ve vývoji polygrafického pr*myslu

Report
Trendy ve vývoji podílů tiskových
technik v polygrafickém průmyslu
studie pro členy
Svazu polygrafických podnikatelů
Struktura tiskových technik dle
ISO 12637-1 platné od roku 2006
Průmyslové tiskové techniky 2010
Zaměření průmyslových technologií
tisku 2010
 Digitální tisk
Informace
 Flexotisk
Obaly
 Ofset
Informace
Obaly
 Hlubotisk
Informace (ilustrační hlubotisk)
Obaly
Digitální tisk
 Informace – čtyřbarvotisk, jednobarevný tisk






Reklama (i personalizovaná) - např. s obchodní korespondencí
Prospekty (i personalizované)
Návody (i personalizované) – například automobily
Personalizované informační systémy pro počítačové zpracování
Velkoplošná reklama – etikety, plakáty, billboardy
Knihy (i personalizované) - malé náklady, dotisky
Ofset
 Obaly
 archový
 Informace
 archový
 Heatset
 novinový tisk
- etikety (např.)
- velký podíl přímých barev
- kartonáž (kartony, skládačky)
- velký podíl přímých barev
- reklama, prospekty, knihy, návody, plakáty
- podíl přímých barev
- podíl tisknutelný digitálním tiskem
- prospekty, katalogy, periodika…
- čtyřbarvotisk, velké náklady
- noviny, prospekty
- podíl přímých barev, čtyřbarvotisk, velké náklady
- podíl v budoucnosti tisknutelný digitálním tiskem
Flexotisk
 Obaly
 Etikety
- malé až velké náklady,
- velký podíl přímých barev
- podíl tisknutelný digitálním tiskem
 Flexibilní obaly
- plastové, vícevrstvé, papírové
- velký podíl přímých barev
 Kartonáž
- kartony
- skládačky
- velký podíl přímých barev
 Pro všechny segmenty platí nutnost fyzikálních a chemických
odolnosti tiskových barev aplikovaných na tiskovině.
Tedy nikoliv pouhá schopnost tiskové barvy být aplikována na
vybraný, či k tomu účelu speciálně sloužící potiskovaný materiál.
Hlubotisk
 Obaly
 Etikety
 Flexibilní obaly
- velké náklady,
- velký podíl přímých barev
- plastové, vícevrstvé, papírové
- velký podíl přímých barev
- fyzikální a chemické odolnosti barev na
tiskovině
 Informace
 Ilustrační
- katalogy, periodika…
- čtyřbarvotisk, velmi velké náklady
Sítotisk
 Informace
 Etikety
přímé barvy
- již jen speciální (včetně štítků)
- část se již tiskne digitálním tiskem
 Plakáty
- již jen speciální
- část se již tiskne digitálním tiskem
 Obtisky
- speciální a převážně přímé barvy
Porovnání vývoje v ČR za 2009 a 2010
dle statistiky CZ-NACE

2009
2010
Franko Romano
Prognóza na 2020 podíl ofsetu na 35%







Novinový tisk
Ofset
Flexo a hlubotisk
Digitální tisk
Celkem
Podíl ofsetu
Ofset %
2010
2020
3 169
9 891
6 500
779**
20 339
12 508
61,5%
1 805*
5 313*
6 500
6 721**
20 339
7 118*
35%*
do digit.t.
1 364**
4 578**
Zaměření průmyslových technologií
tisku 2010
 Digitální tisk Informace
 Flexotisk
Obaly – velký podíl přímých barev, používání barev se
speciálními aplikačními odolnostmi a tisk specialit.
 Ofset Informace
Obaly – velký podíl přímých barev
 Hlubotisk
Informace (ilustrační hlubotisk) – velké náklady
Obaly - velký podíl přímých barev , používání barev se
speciálními aplikačními odolnostmi a velké náklady.
Prognóza na 2020 vycházející z možnosti
převzetí reálného podílu tisku informací
 Novinový tisk
 Digitální tisk
 Nová média
2010
2020
3 169
2 669
500*(-15% z novin. tisku)
+1 000 (nárůst nad tisk)
 Ofset
 Digitální tisk
9 891
8 091
1 800* (-20% z ofsetu)
 Flexo a hlubotisk
6 500
6 500
 Digitální tisk
779*
 Celkem
 Podíl ofsetu
 Ofset %
20 339
12 508
61,5%
3 079*
20 339
10 760
53%
Prognóza na 2020 doplněná o možnost
převzetí podílu tisku obalů
 Novinový tisk
 Digitální tisk
 Nová média
2010
2020
3 169
2 669
500* (-15% z novin. tisku)
+1 000 (nárůst nad tisk)
 Ofset
 Digitální tisk
9 891
8 091
1 800* (-20% z ofsetu)
 Flexo a hlubotisk
 Digitální tisk
6 500
6 300
200* (část etiket a kartonáže)
 Digitální tisk




779*
Celkem
20 339
Podíl ofsetu
12 508
Ofset %
61,5%
Podíl digitálního tisku z celku
3 279*
20 339
10 760
53%
16%
Pokles v objemu novinového tisku
 V tržbách podle statistiky CZ-NACE není propad znát i při
poklesu nákladů titulů novinového tisku.
 Pokles nákladů vytištěných titulů o cca 20-30% za poslední roky
 Informace v novinách = v médiích (TV…) = na internetu
 „Globalizace“ obsahu – zajímavost obsahu pro „čtenáře“
je znázorněna například na následující stránce.
Pokles v objemu novinového tisku
Pokles v objemu novinového tisku
 V tržbách podle statistiky CZ-NACE není propad znát i při
poklesu nákladů titulů novinového tisku.
 Pokles nákladů vytištěných titulů o cca 20-30% za poslední roky
 Informace v novinách = v médiích (TV…) = na internetu
 „Globalizace“ obsahu – zajímavost obsahu pro „čtenáře“
 Zajímavost informací - vydavatelství
 Vydavatelství – většinou tiskne ve vlastní tiskárně.
Pokles nákladů titulů v důsledku zajímavosti informací, ne v důsledku
změny technologie tisku.
 Část která bude přecházet do digitálního tisku bude přímo
úměrná poklesu nákladů tištěných titulů v důsledku zajímavosti
poskytovaných informací, ale zůstane ve vydavatelství – tiskárně.
Poklesy v objemech ofsetu
 Archový ofset
 V důsledku standardizace – přímý přesun do jiné, cenově
výhodnější a kvalitativně standardizované zeměpisné oblasti.
 Část, která bude přecházet do digitálního tisku může při zajištění
standardizované kvality zůstat v dané firmě
 Heatset
 V důsledku standardizace – přímý přesun do jiné, cenově
výhodnější a kvalitativně standardizované zeměpisné oblasti.
 Přesun produkce určitého titulu do ilustračního hlubotisku mimo
ČR (v minulosti) neznamená s poklesem nákladu titulu
automaticky návrat tisku titulu do tiskárny v ČR.
Nárůsty ve flexotisku
 Jsou realizovány v důsledku nárůstů spotřeby a tím i
nárůstu objemu tisku obalů
 Zvyšování „zajímavosti“ kvality obalů v důsledku tisku
etiket a obalů novými technologiemi – UV…
 Přesun podílu do digitálního tisku zčásti již probíhá
používáním digitálních tiskových jednotek a celých
digitálních tiskových strojů v existujících tiskárnách.
Nárůsty v hlubotisku
 Obalový hlubotisk
 Jsou realizovány jak v důsledku nárůstů spotřeby a tím i
nárůstu objemu tisku obalů, tak i v důsledku zvyšování
„zajímavosti“ kvality tisku.
 Ilustrační hlubotisk
 Přebíral dříve části heatsetové produkce, nyní se tyto
tituly z části vrací do heatsetu.
Očekávání
 Přesun z klasických technologií do digitálního tisku
neznamená zánik daného segmentu výroby či výrobků.
 Ztráta zajímavosti informací má za důsledek pokles objemů
výroby daných titulů (obzvláště novin) a tím se možnost
přesunu do digitálního tisku urychluje.
 Nedodržování standardizované kvality tisku (jak ofsetu tak
digitálního tisku) má za následek přímý přesun do jiné, cenově
výhodnější a/nebo kvalitativně standardizované zeměpisné
oblasti = přímou ztrátu zakázek.
Děkuji za pozornost

 Ing. Zdeněk Paseka
Pro Svaz polygrafických podnikatelů

similar documents