penyelidikan dalam perhubungan awam unit 6

Report
Perhubungan Awam (PR):
 Salah satu bidang komunikasi yang penting.
 Pengamal PR yang berjaya perlu memiliki suatu
perwataka yang profesional seperti bijak, yakin,
berkebolehan, berpengetahuan, cekap, amanah,
berketrampilan, setia, ikhlas dan boleh dipercayai.
 Pengamal PR yang berjaya sentiasa berjaya menonjolkan
diri dan organisasinya kepada publik, seterusnya
organisasi akan mendapat tempat atau perhatian
daripada publik.
 Oleh itu, PR yang berkesan sangat penting dalam
sesebuah organisasi.
Penyelidikan dan Pengurusan
Perhubungan Awam yang Strategik
 Organisasi tidak dapat berfungsi bersendirian. Ia
memerlukan pelbagai pihak dalam komuniti untuk
beroperasi.
 Organisasi harus membina satu imej dan reputasi
penyelidikan yang baik di kalangan komuniti.
 Komuniti merangkumi pelabur, aktivis, media, pekerja,
pengedar dan lain-lain.
 Komuniti akan mempunyai tanggapan terhadap
organisasi berdasarkan perspektif publik, pengalaman
dan interaksi dengan organisasi.
 Pengamal
PR seharusnya peka dengan
tanggapan publik terhadap organisasi.
kepentingan
 Organisasi yang bertindak secara proaktif, iaitu berdasarkan
pendekatan pencegahan dalam menghadapi sebarang potensi
krisis.
 Pencegahan boleh dilakukan terlebih dahulu jika organisasi
membuat PENYELIDIKAN.
 Dengan
penyelidikan yang dilakukan, organisasi akan
berupaya untuk mengelak dari berhadapan dengan krisis.
 Dalam PR, penyelidikan adalah salah satu kaedah untuk
mengumpul pelbagai maklumat dan data. Berdasarkan
maklumat tersebut, analisis pengurusan yang seterusnya
dapat dilakukan bertujuan meningkatkan kefahaman
terhadap sesuatu isu yang menjadi dasar pelaksanaan aktiviti
PR.
Hasil dari penyelidikan dan sebarang rumusan yang diperolehi
akan menjadi suatu maklumat penting kepada organisasi.
Walaubagaimanapun, terdapat beberapa kekangan dan masalah
untuk mendapatkanmaklumat yang tepat dan komprehensif
dalam pelaksanaan proses penyelidikan PR antaranya ialah:
Pengawalseliaan persekitaran sosial bukan suatu kerja mudah
dalam PR. Ia sentiasa berubah-ubah.
Tinjauan PR menjelaskanbahawa bidang penyelidikan adalah di
antara bidang yang dipelajari oleh ahli atau golongan profesional
termasukprofesional PR. Ini menunjukkanbahawa profesional
dalam bidang di luar PR, memberi keutamaanyang signifikan
kepada penyelidikan. Ini memberi tekanan kepada profesionalPR
untuk sama melakukanpenyelidikan.
 Terdapat
kefahaman
yang
rendah
mengenai
penyelidikan PR di kalangan majikan dan pengamal PR
yang diakibatkan oleh umur hayat PR yang masih muda.
 Terdapat pendapat meletakkan bidang penyelidikan
perkara kedua selepas orientasi kegiatan utama.
 Kebanyakan aktiviti PR dilaksana dengan hanya melihat
kepada arah aliran (trend) semasa sesuatu isu yang
dirumus tanpa penyelidikan menyeluruh.
 Bagi mengatasi kekangan, penyelidikan boleh dilakukan
serentak dengan pelaksanaan aktiviti PR, iaitu melalui
perencanaan (planning) PR yang strategik.
 Perencanaan strategik (PS) merupakan suatu penentuan
tentang situasi di mana organisasi akan berada pada
masa akan datang (matlamat) dan bagaimana untuk
sampai ke tempat berkenaan (strategi). PS menentukan
arah organisasi secara proaktif dan mengelak perulangan
aktiviti yang biasa yang boleh mengalih atau mengubah
arah.
 Empat
Langkah Perencanaan
Perhubungan Awam
1. Pendefinisian Masalah
2. Perencanaan dan Perancangan
3. Pelaksanaan Tindakan
4. Penilaian Program
Strategik
dalam
Proses Perencanaan PR yang
strategik
Empat langkah proses PR
Proses perencanaan strategik dan rangka rencana tindakan
1.
1.
2.
Pendefinisian masalah PR:
i. Penyelidikan/kajian
ii. Isu
iii. Peluang
2.
3.
Perencanaan dan perancangan:
i. Matlamat
ii. Objektif
Pelaksanaan tindakan dan komunikasi:
4. Penilaian rancangan
Penilaian keputusan/ hasil
Masalah
Analisis situasi-l/belakang maklumat, data, bukti dll.
i. Faktor luaran
ii. Faktor dalaman
3. Matlamat rancangan
4. Penentuan publik
i. Siapa terlibat
ii. Bagaimana mereka terlibat?
5. Objektif rancangan untuk setiap publik
6. Rancangan tindakan untuk setiap publik
7. Rancangan komunikasi:
i. Strategi mesej
ii. Strategi media
8. Plan pelaksanaan rancangan:
i. Penentuan dan agihan tinjauan
ii. Penjadualan
iii. Peruntukan
9. Penilaian rancangan
10. Maklumbalas dan penyesuaian atau penjajaran
rancangan
Penyelidikan dan Perubahan
Sikap
 Mengaplikasikan
pendekatan
berfikir
seorang
penyelidik.
 Penyelidik menganggap proses penyelidikan sebagai
suatu proses yang mudah.
 Matlamat penyelidikan dilihat sebagai usaha membuat
sesuatu dengan lebih baik dan positif.
 Penyelidikan melibatkan gabungan beberapa akriviti
seperti merancang, merangka polisi, membentuk,
mengimplementasi dan meneruskan sesuatu program
selaras dengan objektif organisasi.
Analisis situasi
 Meliputi proses mengenalpasti tahap komunikasi, audit,
rekod dan prestasi organisasi.
 Penganalisisan situasi PR perlu mencuba untuk
memahami beberapa persoalan. Antara persoalan itu
ialah:
1.
2.
3.
Siapa publik luaran organisasi dengan lebih tepat, dan apa yang
telah diketahui oleh publik tersebut, serta bagaimana perasaan
mereka terhadap masalah yang wujud?
B/mana kesan langsung masakah ke atas publik dan maklumat
yang bagaimana publik perlukan?
Apakah publik penting terhadap kegiatan PR organisasi?
 Penyelidikan Terhadap Media.
 Pengamal PR menyediakan publisiti yang menjurus kepada
satu persoalan yang menjadi maklumat supaya pihak media
dan publik akan memberi perhatian.
 Periklanan( publisiti berbayar) ialah merupakan suatu
pendekatan atau kaedah publisiti yang boleh dikawal.
 Publisiti PR percuma, ianya dianggap sebagai kaedah publisiti
yang tidak dapat dikawal.
 Dalam merancang publisiti PR, kedua-dua pihak, media dan
orang PR perlu saling memerlukan.
 Perubahan dan penbangunan komunikasi dalam era siber
telah meletakkan pengamal PR dalam situasi “mesti
menguasai dunia siber”.
Pengurusan PR dan Publik
Dalaman
 Maayarakat korporat perlu mempunyai tanggungjawab
dan dasar dalam menjayakan misi korporat mereka.
 Kepentingan terhadap t/jawab perskitaran, perhubungan
pekerja, hal ehwal masyarakat, keseimbangan peluang
pekerjaan serta toleransi terhadap hak asasi
kemanusiaan perlu diberi perhatian.
 Toleransi tersebut akan dapat mewujudkan reputasi
korporat yang positif.
 Dalam mengurus komponen-komponen program yang berkaitan
dengan t/jawab korporat, antara langkah yang perlu dilaksanakan
oleh sesebuah organisasi ialah:
1.
Ketika mengenalpasti cabaran-cabaran yang berpotensi, perlulah
diwujudkan kumpulan petugas di kalangan sebahagian publik
dalaman yang b/jawab menganalisi polisi organisasi.
2.
Perkara yang perlu diberi perhatian oleh kumpulan petugas
tersebut ialah mengenai:
i. Isu-isu persekitaran
ii. Peluang-peluang yang seimbang di kalangan pekerja
iii. Hal ehwal pekerja dan kebajukan pekerja
iv. Agihan tenaga kerja dan hak asasi manusia
v. Mengenalpasti sumber-sumber secara global
vi. Hubungan Komunikasi
 Dalam menguruskan dan memastikan pematuhan
terhadap etika korporat serta program secara b/jwb,
terdapat beberapa elemen yang berkesan untuk
diaplikasikan agar program PR berjalan dengan lancar.
Elemen-elemen tersebut ialah:
Etika Perlakuan (code of conduct).
2. Pengurusan latihan staf perhubungan awam
3. Pemilihan saluran komunikasi dengan publik
4. Kaedah pemaklumatan kepada publik dalaman dan
luaran
5. Ketrampilan pegawai bertugas
1.
 PR dan Peranan Kumpulan Pengurusan.
 Pelaksanaan tugas PR melibatkan aplikasi suatu budaya
kerja yang tersendiri.
 Komponen pengurusan utama ialah struktur organisasi,
ahli organisasi, ahli organisasi, koordinasi kerja, dan
prosedur atau polisi organisasi (objektif dan matlamat
organisasi serta piagam pelanggan).
 Koordinasi kerja melibatkan penstrukturan fungsi dan
t/jawab setiap pekerja.
 Pemantauan suasana komunikasi dalam organisasi
sentiasa dipandu dan terikat dengan keperluan objektif
dan matlamat organisasi.
Rumusan
 Terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian
secara berterusan untuk melihat secara menyeluruh
mengenai peranan PR.
 T/jawab utama PR adalah untuk memastikan identiti dan
imej organisasi dapat dikembangkan dan dipertahankan
secara positif.
 Penyelesaian kepada konflik fungsi PR seseorang
pengamal adalah dilakukan melalui pemahaman kepada
tugas PR itu sendiri.
 Tahap profesionalisme yang tinggi akan dapat
mengurangkan perspektif negatif terhadap fungsi PR di
kalangan publik.

similar documents