Egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 dla absolwentów

Report
Egzamin maturalny
w roku szkolnym 2014/2015
dla absolwentów technikum
Dębica, 23 września 2014
Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego,
zdaje obowiązkowo 5 egzaminów:
• pisemnie - na poziomie podstawowym:
1. język polski
2. język obcy nowożytny wybrany spośród języków:
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,
niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
3. matematyka
• ustnie – bez określenia poziomu:
4. język polski
5. język obcy nowożytny ten sam, który zdaje w części
pisemnej
2
Absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu
z przedmiotów dodatkowych (nie więcej niż sześciu):
• w części pisemnej:
z języka polskiego, matematyki, języka obcego
nowożytnego, biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii,
historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki,
języka łacińskiego i kultury antycznej
• w części ustnej:
z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język
niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy
3
WARUNKI ZDANIA EGZAMINU
Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego
egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej
i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów
możliwych do uzyskania.
Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu
wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako
dodatkowe. Te egzaminy nie mają ustalonego progu
zaliczenia.
4
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO
Część pisemna egzaminu maturalnego
Data
Godzina 9.00
Godzina 14.00
4 maja 2015 poniedziałek
język polski – pp
wiedza o tańcu pp, pr
5 maja 2015 wtorek
matematyka – pp
język łaciński i kultura antyczna pp, pr
6 maja 2015 środa
język angielski – pp
język angielski – pr
7 maja 2015 czwartek
język polski– pr
biologia pp, pr
8 maja 2015 piątek
matematyka – pr
wiedza o społeczeństwie pp, pr
11 maja 2015 poniedziałek
fizyka pp, pr
filozofia pp, pr
12 maja 2015 wtorek
język niemiecki – pp
język niemiecki – pr
13 maja 2015 środa
geografia pp, pr
historia muzyki pp, pr
14 maja 2015 czwartek
język rosyjski – pp
język rosyjski – pr
15 maja 2015 piątek
chemia pp, pr
historia sztuki pp, pr
18 maja 2015 poniedziałek
język francuski – pp
język francuski – pr
19 maja 2015 wtorek
informatyka pp, pr
historia pp, pr
20 maja 2015 środa
język hiszpański – pp
język hiszpański – pr
21 maja 2015 czwartek
język włoski – pp
język włoski – pr
5
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO
Część ustna egzaminu maturalnego
od 4 do 29 maja
języki obce nowożytne
od 11 do 23 maja
język polski
egzamin jest przeprowadzany
w szkołach według harmonogramów
ustalonych przez przewodniczących
szkolnych zespołów egzaminacyjnych
6
DEKLARACJA MATURALNA
Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu
maturalnego, składa dyrektorowi szkoły, w terminie do
30 września 2014 r. wstępną pisemną deklarację.
Do 7 lutego 2015 r. zdający może dokonać zmian
w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów
i poziomu egzaminów oraz tematu do części ustnej
egzaminu z języka polskiego.
Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania
zmian w deklaracji.
7
Dostosowanie warunków i form przeprowadzania
egzaminu maturalnego
Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. np.
dysortografią, dysleksją, dyskalkulią, afazją, i innymi,
w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie
oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, mają
prawo przystąpić do egzaminu maturalnego
w warunkach i formach określonych w Komunikacie
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
8
Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego
trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:
• w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający
prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji
może wykorzystać materiały pomocnicze (np. projekcja
filmu, odtworzenie muzyki - max. do 5 minut).
• część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na
rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym.
Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie
prezentowanego tematu i przedłożonej wcześniej
bibliografii. Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji
lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji
ostatecznej, zespół przedmiotowy nie przeprowadza
z nim rozmowy.
9
Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego
trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:
• w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający
prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji
może wykorzystać materiały pomocnicze (np. projekcja
filmu, odtworzenie muzyki - max. do 5 minut).
• część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na
rozmowie zdającego z zespołem egzaminacyjnym.
Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie
prezentowanego tematu i przedłożonej wcześniej
bibliografii. Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji
lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji
ostatecznej, zespół przedmiotowy nie przeprowadza
z nim rozmowy.
10
W przypadku egzaminu ustnego z języka polskiego,
do 4 kwietnia 2015 r. absolwent przekazuje
dyrektorowi szkoły bibliografię wykorzystaną do
opracowania wybranego tematu.
Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest
warunkiem przystąpienia do części ustnej.
11
Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego
prowadzona jest w danym języku obcym, trwa ok. 15
minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań.
• Zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy,
w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane
w poleceniu role.
• W zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację
zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz
odpowiada na trzy pytania postawione przez
egzaminującego.
• W zadaniu trzecim zdający wypowiada się na
podstawie materiału stymulującego i odpowiada na
dwa pytania postawione przez egzaminującego.
12
Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego
Wyniki egzaminu maturalnego są ostateczne
i przekazane przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną
do szkół – 30 czerwca 2015 r.
Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje
świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE.
Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za
potwierdzeniem odbioru, w szkole macierzystej.
13
Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku:
• stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego
rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego
• wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej
urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów
i przyborów niedopuszczonych przez OKE
• zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu
egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę
pozostałym zdającym
• stwierdzenia, podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej,
niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań
zawartych w arkuszu egzaminacyjnym oraz występowania
w jego pracy jednakowych sformułowań wskazujących na
udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu
lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego
14
Termin dodatkowy (czerwiec 2015)
Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub
zdrowotnych uniemożliwiających mu przystąpienie w maju
do egzaminów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym.
Zdający lub jego rodzice najpóźniej w dniu, w którym odbywa
się egzamin dostarczą do szkoły udokumentowany wniosek
o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie
dodatkowym.
Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie
do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie,
przystępuje do niego w szkole, którą wyznaczy dyrektor OKE.
W przypadku egzaminu ustnego absolwent, przystępuje do
egzaminu w swojej szkole.
15
Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego
(egzamin w terminie poprawkowym – sierpień 2015)
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
może przystąpić absolwent, który:
- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów
obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy
nowożytny w części ustnej i w części pisemnej) i żaden
z tych egzaminów nie został mu unieważniony ,
- nie zdał wyłącznie jednego egzaminu z przedmiotu
obowiązkowego w części ustnej lub w części pisemnej.
16
Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego
(egzamin w terminie poprawkowym)
Zdający w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników
egzaminu (nie później niż 7 lipca 2015 r.) ma prawo
złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie
o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego
przedmiotu.
Część pisemna – 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9:00
Część ustna – 24–28 sierpnia 2015 r.
Wyniki egzaminu maturalnego przekazane będą przez
okręgową komisje egzaminacyjną do szkół – 11 września
2015 r.
17
Informacje o egzaminie maturalnym znajdują się
na stronach:
• Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
http://www.cke.edu.pl/
• Okręgowej Komisji egzaminacyjnej w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/
• Naszej Szkoły
http://www.mechanikdebica.edu.pl/
18

similar documents