TIØ4105 * styring og internt regnskap

Report
Arnt Einar Andersen
Terje Berg, Førsteamanuensis BI, PhD NTNU
Bakgrunn
 Kostnadsundersøkelse hos privatpraktiserende tannleger
 Ser på seks ulike behandlingstyper:
 Undersøkelse
 To-flate
 Rotfylling, fortann
 Rotfylling, jeksel
 Helkrone
 Ekstraksjon
 Svært store variasjoner mht. lønnsomhet for de ulike
behandlinger
2
Innledning
 Mål:
 En analyse av tidsbruk; hva koster tiden, og hva bruker vi
den til
 Formål:
 Danne grunnlag for å forstå tidsbruk og kostnader i privat
tannhelsetjeneste
3
Innledning
 Bedriftsøkonomi:
 Læren om hvordan eierne kan bruke ressursene slik at
bedriftens verdi blir størst mulig
 Økonomistyring:
 Bevisste tiltak for å forvalte de begrensede ressurser vi har
til rådighet slik at virksomheten når sine mål
4
Tidsstudien av august 2013
 24 respondenter
 Forsiktig med generalisering, men en indikasjon
 17 praksiseiere
 3 leier praksisplass hos praksiseier
 4 har konsulentavtale med praksiseier
 Gjennomsnittsklinikken har 4 tannleger (fra 1 – 10 i utvalget)
 14 spørsmål
 11 knyttet til tidsestimater
 2 angående måloppfyllelse
 1 angående antall tannleger i klinikken
5
Og dagene går slik….?
Timer per uke
Gjennomsnitt
Høy
Lav
Pasientbehandling
32,3
39
4
Kvalitets- og organisasjonssystem
2,3
10
0,1
Personalarbeid
1,3
3
0
Ledelse og strategi
0,5
3
0
Økonomistyring
1,5
5
0,1
IT og telefoni
0,3
1
0
1
0,2
Innkjøp
1
Pasientadministrasjon
1,3
Vedlikehold av lokaler og utstyr
0,5
Totalt
41,0
Timer de ønsker å bruke på
pasientbehandling
32
Tid til å tenke på arbeid som skal
gjøres eller burde vært gjort
2,5
6
Hva koster tiden?
Konsultasjoner
Antall uker pr. år:
Ferie (uker):
«Røde dager» (uker):
Maksimalt antall produktive uker pr. år:
Antall timer pr. uke:
Antall produktive timer pr. år:
52
5
2
45
37,5
1 687,5
Gjennomsnittlig konsultasjonstid:
Maksimalt antall konsultasjoner pr. år:
Reduksjon for administrativt arbeid:
Reduksjon for kurs etc.:
Reduksjon for sykdom:
Netto fakturerbar tid:
Antall arbeidsdager pr. år
0,50
3 375
400
75
37,5
1 175
157
Netto antall konsultasjoner pr. år:
2 350
timer
timer
timer
timer
69,63%
7
Hva koster tiden?
Gjennomsnittspris pr. undersøkelse:
Potensiell inntjening klinikk:
Ønsket driftsmargin:
Maksimale kostnader pr. årsverk
tannlege:
850
1 997 530
199 753
10%
1 797 777
8
Hva koster tiden?
Kalkyle
Kostnad
Lønn praksiseier:
Sosiale kostnader:
Andre personalkostnader
Sum personalkostnader:
870 833
401 454
20 500
1 292 788
Husleie:
Sekretær:
Utstyr:
Forbruksmateriell:
Eksterne honorarer:
Markedsføring:
Diverse kostnader:
Støttefunksjoner
Sum årskostnader pr. tannlege:
Kostnad pr. fakturerbar time:
Kostnad pr. gjennomsnittlig konsultasjon:
130 000
810 000
372 000
266 000
100 000
50 000
150 000
100 000
3 270 788
2 784
1 392
9
10
Noen betraktninger
 Lite lønnsomt med standard undersøkelse?
 Tja, men hvor mange mister vi om prisen heves eller
tjenesten outsources?
 Kryss-subsidiering av tjenester?
 Tja, markedet som bestemmer prisen?
11
Noen betraktninger
 Det magiske spørsmålet:
 Hvordan endre fra ikke-fakturerbar til fakturerbar tid
 Redusere «ikke-verdiskapende» aktiviteter
 Gevinst ved reduksjon av administrativ tid fra nesten 2
timer pr. dag til 1 time pr. dag:


175 timer pr. år
175 × kr 2500,- = kr 437.500 i økte inntekter pr. år
 Omprioritere den administrative tiden?
 Fra administrasjon til ledelse?
12
Konklusjon
 Produksjon av tannhelsetjenester er kostbart
 Under realistiske forutsetninger kreves et honorar på
over 2500 kroner/behandlingstime
 Svært god lønnsomhet er mulig, men betinger innsats
utover normal arbeidsdag
 Bruker praksiseier nok tid på bedriftsleder- og
arbeidsgiveroppgaven?
13

similar documents