Årboka 2011 - Norges Skytterforbund

Report
NORGES
SKYTTERFORBUND
ÅRBOK 2011
Redigert av:
NSFs forbundskontor
Rena 2012
Hartz Offsettrykkeri A/S
INNHOLD
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
Styret og andre tillitsvalgte ....................................................... 4
Styrets beretning........................................................................ 7
Medlemstall ............................................................................. 10
Økonomi og regnskap ............................................................. 11
Olympiatoppen ........................................................................ 21
Kongepokaler og hedersbevisninger ....................................... 21
Internasjonale konferanser og årsmøter .................................. 22
Internasjonale mesterskap ....................................................... 22
Komité Opplæring årsrapport 2011......................................... 46
Fagkomité Lerdue årsrapport 2011 ......................................... 50
Fagkomité Pistol årsrapport 2011............................................ 65
Fagkomité Rifle årsrapport 2011........................................... 116
Fagkomité Viltmål årsrapport 2011 ...................................... 153
Æresmedlemmer og innehavere av hederstegn ..................... 164
Norske medaljer i OL, VM og EM........................................ 173
Norske verdenscup-seire ....................................................... 182
Nordiske mestre .................................................................... 182
Norgesmestre ........................................................................ 186
Innehavere av H.M. Kongens Pokal ...................................... 216
Bragdmerker og poengsammendrag ...................................... 218
Gjeldende olympiske rekorder .............................................. 225
Gjeldende verdensrekorder ................................................... 226
Gjeldende norske rekorder .................................................... 233
________________________________________________________________
Side 2
NSFs årbok 2011
NSFs styre og sekretariat
Jan T. BergKnutsen
President
Tom Lauritzen
Visepresident
Grete Nilsen
Styremedlem
Knut Leer
Fagkomité Lerdue
Bjørn Jakobsen
Fagkomité Pistol
Hermann
Rummelhoff
Fagkomité Rifle
Øivind Selnes
Fagkomité Viltmål
Anne Cecilie
Brække
Komité Opplæring
Arild Groven
Gen. sekr.
Lindis Græsdal
Utviklingssjef
Vidar Bjørkli
Idrettskonsulent
Dag Olav Rønning
Adm. konsulent
NSFs årbok 2011
Wenche Horten
Styremedlem
Håvard Larsen
Styremedlem
Side 3
I STYRESAMMENSETNING / TILLITSVALGTE
Styret
Jan Tore Berg-Knutsen President
Tom Lauritzen
Visepresident
Styremedlemmer
Wenche Horten
Håvard Larsen
Grete Nilsen
Knut Leer
Bjørn Jakobsen
Herman Rummelhoff
Øivind Selnes
Anne Cecilie Brække
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
FK Lerdue
FK Pistol
FK Rifle
FK Viltmål
Komité oppl.
Siri Vaggen Olsen
Bergsvein Bårdstu
Oddvar Bakkejord
Gunnar Filtvedt
Anne G. Rendalsvik
Rune Nielsen
Henning Utti
Christer Magnusson
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Fagkomiteene
Fagkomité Lerdue
Knut Leer
Magne Gusland
Kristin Hanevold
Leder
Medlem
Medlem
Gunnar Filtvedt
Morten Aakre
Bjørn Erik Jensen
Nestleder
Varamedlem
Varamedlem
Fagkomité Pistol
Bjørn Jakobsen
Bjørn Gjerstad
Pål Kristiansen
Leder
Medlem
Medlem
Anne G. Rendalsvik
Harald Setsaas
Svein Krakeli
Nestleder
Varamedlem
Varamedlem
Fagkomité Rifle
Herman Rummelhoff
Tove Jacobsen
Leder
Medlem
Rune Nielsen
Nestleder
Fagkomité Viltmål
Øivind Selnes
Ellen Krogstad
Robert Holm
Leder
Medlem
Medlem
Henning Utti
Frode Finstad
Tore Stene
Nestleder
Varamedlem
Varamedlem
Komité Opplæring
Anne Cecilie Brække
Berit Breirem
Sanimir Handanagic
Leder
Medlem
Medlem
Christer Magnussen
Martin Øyhus
Tore Berberg
Nestleder
Varamedlem
Varamedlem
________________________________________________________________
Side 4
NSFs årbok 2011
Forbundssekretariatet
Kontor
Sognsveien 73, Ullevål Stadion, Oslo
Arild Groven
Generalsekretær
Lindis Græsdal
Utviklingssjef
Vidar Bjørkli
Idrettskonsulent
Dag Olav Rønning
Adm.konsulent
Per O. Tangen
Banemester Løvenskioldbanen (50%)
Bjørn Myrset
Integreringskonsulent (50%, prosjektstilling fra høsten
2011)
Tingvalgte personer/komiteer/utvalg
Revisor
Noraudit DA v/statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård
Kansler for hederstegn
Unni Nicolaysen
Kansler
Olav Lund
Varakansler
Kontrollkomité
Øystein Nirisen
Øysten Kristiansen
Oddleiv Humlestøl
Leder
Medlem
Medlem
Stein Willersrud
Grethe Martinsen
Varamedlem
Varamedlem
Lovkomité
Andrew Walls
Helge Stubberud
Haldor Hinna
Leder
Medlem
Medlem
Jørn Rutlin
Anne Brit Ødegård
Varamedlem
Varamedlem
Haldor Hinna
Bjørn Haug
Terje Elveos
Ola Fosshaug
Espen Krogstad
Nestleder
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Valgkomité for tinget 2013
Helge Olden
Leder
Stein H. Gundersen
Medlem (lerdue)
Mona Sølvi Gjertsen Medlem (pistol)
Jan E. Brække
Medlem (rifle)
Eli Enerstvedt
Medlem (viltm.)
Oppnevnte utvalg
Styret for Løvenskioldbanen
Jan Tore Berg-Knutsen, Håvard Larsen og Tor Heiestad
Repr. fra Løvenskiold
En representant fra Skydeselskapet Skarpskytten,
en fra Bærums Skytterlag og en fra Forsvaret HMKG.
Fra NSF
Fra donator
Fra andre
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 5
Administrasjonsutvalget for Løvenskioldbanen
Håvard Larsen
Tor Heiestad
Siri Vaggen Olsen
Leder
Medlem
Medlem
________________________________________________________________
Side 6
NSFs årbok 2011
II STYRETS BERETNING
Denne beretningen omhandler kalenderåret 2011, første hele år for det sittende
styret.
Styret har hatt 5 møter hvorav ett var 2- dagersmøte, hvor bla budsjett 2012 var
sak. Deltagelsen i møtene har vært gjennomgående meget bra, samarbeidet også.
I forrige beretning er det nevnt komiteer som ble nedsatt. Innsatsen har vært
noe variert, men stort sett har komiteene utført sine oppdrag på en god måte.
ORGANISASJONS KOMITEEN:har hatt flere møter og forslag har vært
fremlagt for Kretslederkonferansen.
Her er det fortsatt delte meninger, men det vil bli lagt frem bearbeidedet forslag
for FORBUNDSTINGET for vedtak om nødvendige lovendringer i 2013
LØVENSKIODBANEN PROSJEKT- OG
MODERNINSERINGSUTVALG har hat 7 møter i 2011.
Arbeidet er utfordrende, men med Miljøverndepartementets oppslutning om
igangsetting av reguleringsarbeidet (omhandlet i forrige beretning) har vi aktivt
arbeidet videre. LPM utvalget er viktig for videre fremdrift i skytebanesaken. I
perioden har det dukket opp noen som kaller seg ”FOLKEAKSJONEN MOT
SKYTESTØY FRA LØVENSKIOLDBANEN”. Vi har løpende kontakt med
aksjonsgruppen og vi undervurderer dem ikke. Men våre erfaringer etter hvert er
at de har liten aktiv støtte. Vi arbeider videre med PLANPROGRAMMET
sammen med RIEBER PROSJEKT AS v/ Dag Rieber i godt samspill med
Bærum Kommune, NIF og KUD, men det er fortsatt lang veg å gå i denne
saken. Styret ser positivt på mulighetene til å få realisert Løvenskioldbanen som
NASJONALANLEGG FOR SKYTING. Presidenten er leder av utvalget.
ARBEIDSUTVALGET har forhåndsbehandlet sakene som fremlegges av
styret . Sakene klargjøres på vanlig måte på en god måte fra administrasjonen og
styret er fornøyd med det arbeid som gjøres.
ØKONOMIEN er under god kontroll og rapporter fremlegges kvartalsvis i
styremøtene. Den frie egenkapitalen er økt med over NOK 1,4 millioner noe
styret er svært fornøyd med. Vi har store økonomiske utfordringer i årene som
kommer og oppbygging av egenkapital er uomgjengelig nødvendig.
Egenkapitalen er nå ca. NOK 5,4 mill
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 7
VÅPENLOVEN er utredet og ligger som forslag i NOU 2011:19 avgitt
5.desember 2011. Vi har hatt løpende kontakt med utvalget. Gjennomgang av
våpentyper med utvalget som fikk prøve alle våpen (aktuelle) på
Løvenskioldbanen. NSF har tatt initiativet til en serie med møter med de 17
organisasjoner som omhandles av lovforslaget i en eller annen form. Møtene i
vår regi har uten unntak vært svært positive og organisasjonene har i
hovedsakene vært enige. Styret har vært svært fornøyd med det arbeid ”våre”
representanter har utført. (Uttalelsesfrist var 8.juni 2012) Arbeidet har vært
krevende, nødvendig og vellykket. Det gjenstår å se på hva resultatet blir i
Stortinget, men vi vil også der følge saken.
ØVRIG AKTIVITET
Fagkomiteene har hatt en stor oppgave. FK Rifle har hatt store interne
utfordringer. Her er det fortsatt en del uavklarte spørsmål. FK Pistol har vært og
er meget aktive og har fremmet flere saker for styret. Rifle har jo bredde i OLdeltagelse, Pistol i nasjonal aktivitet. Lerdue har arbeidet godt i perioden, men
bredden er også der en utfordring når det gjelder toppresultatene. Vår kontakt
med Olympiatoppen er meget god. Vi ser frem til resultatene i OL i London
2012.
Visepresidenten representerte NSF på DFS Landsskytterstevet i Bodø.
Presidenten og Generalsekretæren har representert forbundet på ISSF-møter.
Presidenten og styre-/AU-medlem Wenche Horten var våre representanter på
det ordinære Idrettsting i Oslo. Tinget var meget vellykket, men særforbundene
fikk ikke medhold i endring av tingsammensetningen. Styresammensetningen i
NIF bærer preg av det !
Vi har fulgt opp Langtidsplanen ikke minst mot kvinnesatsingen. Her vil styret
se på det nye IPD fra NIF og fremlegge nye tanker for tinget i 2013.
Vi takker arrangørene av HELL OPEN som dessverre ikke finner å fortsette.
Stort arbeidspress, noe manglende oppslutning fra de beste rifleskyttere gjør at
man ikke har invitert til HELL Open i 2012. Styret takker for den formidable
innsatsen som er gjort i alle år. Vi håper stevnet igjen kan arrangeres i den nye
flotte hallen på Rica Hell Hotell.
TOPPIDRETT
2011 har vært et godt år for de norske toppskytterne, med en rekke finaleplasser
i mesterskap og verdenscup. Sesongen har ellers vært viktig som oppkjøring til
OL 2012, og totalt har Norge ved årsskiftet totalt 5 kvoteplasser i rifle og 1 i
lerdue.
________________________________________________________________
Side 8
NSFs årbok 2011
Tore Brovold sto for en imponerende og uslåelig prestasjon i 2011-sesongen;
han sikret seg finaleplass i alle internasjonale mesterskap gjennom sesongen;
VM, EM, WC, til sammen 7 konkurranser. Aller best gikk det i VM der han tok
sølv individuelt. I EM fulgte også lagkameratene Ole Undseth og Tom Jensen
opp, og det ble laggull og verdensrekord til Norge.
Beste enkeltprestasjon i sesongen sto nok Ole-Kristian Bryhn for med sin seier i
WC-finalen i 50m helmatch. Rifleskytterne presterte også godt som lag, i EM
ble det 3 laggull og 3 lagsølv på Norge. derav to juniormedaljer; gull på 50m
rifle 60 ligg for gutta, og sølv i luftrifle for jentene.
SH-skytterne har Paralympics 2012 som sitt store mål, og her har pistolskytter
Bjørn Morten Hagen sikret Norges første kvoteplass, og innsatsen i
verdenscupen tyder på at Norge i hvert fall får to plasser til London neste år. I
tillegg til Hagen, har både Monica Lillehagen, Amanda Dybendal og Ove Foss
sikra seg finaleplasser i verdenscupen gjennom sesongen.
INTERNASJONALE TILLITSVERV
Eirik Jensen
medlem ISSFs dommerkomite
Kåre Nicolaysen
medlem av ESCs komité for miljøspørsmål
Per Bjørnar Moen
medlem av ESCs teknisk komité, avd. lerdue
Rune Sørlie
leder av IPC skytings tekniske komite
Tom Lauritzen
leder teknisk komite NSR
INTERNASJONALE JURYOPPDRAG
Eirik Jensen
leder klassifikasjonsjury, WC i Changwon, Korea
Per Bjørnar Moen
medlem lerduejury, EM i Brescia, Italia
Unni Nicolaysen
medlem appelljury, EM i Brescia, Italia
Rune Sørlie
teknisk delegert, WC i Sydney, Australia (IPC)
teknisk delegert, WC i Fort Benning, USA (IPC)
Astrid Landsverk
medlem pistoljury, EM i Beograd, Serbia
Magnus Strømdal
medlem pistoljury, WC i Changwon, Korea
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 9
III MEDLEMSTALL
NSF har pr. 2011 ingen 100% korrekt kilde til fullstendige medlemstall for
organisasjonen. Det mest riktige bildet får vi fra NIFs Idrettsregistrering, der
antallet medlemmer i de fleste klubbene og antall aktive i alle klubber er
registrert. Som aktive i denne sammenhengen regnes alle som deltar i
klubbvirksomheten, noe som skulle omfatte de fleste av NSFs medlemmer.
Ved utgangen av 2011 hadde forbundet i følge NIFs oversikter ca. 33 000
medlemmer fordelt på 506 klubber i 20 kretser. Fordelingen mellom aktive
utøvere i fagretningene er ifølge registreringen som følger (ca. tall):
Lerdue:
1 670 aktive
Pistol:
20 930 aktive
Rifle:
3 460 aktive
Viltmål:
450 aktive
________________________________________________________________
Side 10
NSFs årbok 2011
IV ØKONOMI
STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2011
Norges Skytterforbunds (NSF) verdier er nedfelt i forbundets Langtidsplan 2010
-13/15:
NSF skal utøve sin virksomhet innenfor de etiske og moralske verdier nedfelt i
Norges Idrettsforbunds og Norges Skytterforbunds lover, regler og reglementer.
Aktivitetsverdier: Glede, fellesskap, helse og ærlighet
Organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
NSF visjon er bl.a. at NSF, som særforbund for skyting i NIF, skal
videreutvikle skyting som populær, trygg og sunn sport og hobby i Norge.
Videre skal Norge skal være en topp skytternasjon i global sammenheng.
NSF består av 20 særkretser og 505 klubber med ca 30000 medlemmer. Norges
Skytterforbund har lokaler på Ullevaal Stadion, Oslo. Forbundet har 4
heltidsansatte og 1 deltidsansatt, inkludert vaktmester på Løvenskioldbanen.
I tillegg har forbundet til oktober 2011 hatt arbeidsgiveransvaret for en
kretstilsatt i 30 % stilling.
Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
Arbeidsmiljøet er bra.
Sykefraværet i forbundet var på 1,02 %. Det har ikke blitt rapportert om skader
eller ulykker. Forbundet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full
likestilling mellom kvinner og menn. Av forbundets 5 ansatte er 1 kvinne.
Totalt utgjør dette 4,5 årsverk.
Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være
til skade for det ytre miljø.
Årsregnskapet viser et positivt resultat på kr 1 569 763.
Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen
forbedret med kr 1 469 763.
Løvenskioldbanen fikk et negativt årsresultat på kr 55 695.
Overskuddet fra Skytternytt utgjør kr 704 976.
Overskuddet disponeres ved at man disponerer kr 100 000 til øremerket
egenkapital breddemidler og at kr 1 469 763 tilføres den frie egenkapitalen.
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 11
RESULTATREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER OG
DRIFTSKOSTNADER
NOTE
2011
2010
1
INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter
2
726 272
829 657
Offentlige tilskudd
3
8 980 461
8 890 981
Andre inntekter
4
8 553 352
7 629 598
18 260 085
17 350 236
89 021
116 630
Sum driftsinntekter
KOSTNADER
Varekostnad
Lønns- og personalkostnader
5
4 189 451
3 953 978
Tilskudd
7
1 794 734
2 367 538
Andre driftskostnader
6
10 706 124
11 685 483
16 779 329
18 123 629
1 480 756
-773 393
89 007
62 292
0
938
89 007
61 354
1 569 763
-712 039
1 469 763
-512 039
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finanskostnader
ÅRSRESULTAT
Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital
11
________________________________________________________________
Side 12
NSFs årbok 2011
Disponert fra øremerket EK EM 2010
11
0
-200 000
Disponert til breddemidler
11
100 000
0
1 569 763
-712 039
Sum disponering
BALANSE PR. 31.12.
EIENDELER
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler
NOTE
2011
2010
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
81 756
81 756
92 625
92 625
9
434 267
403 581
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
8
575 348
1 009 615
404 346
807 927
Bankinnskudd, kontanter o.l.
10
8 846 995
7 364 503
Sum omløpsmidler
9 938 367
8 265 055
SUM EIENDELER
10 138 367
8 465 055
13
Sum anleggsmider
Omløpsmidler
Varer
Varelager
Sum varebeholdning
Fordringer
Kundefordringer
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 13
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Breddemidler
11
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner
100 000
100 000
0
0
11
3 853 086
3 853 086
11
1 469 763
5 322 849
0
3 853 086
5 422 849
3 853 086
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
653 276
963 941
Skatt og offentlige avgifter
388 706
348 769
3 673 536
3 299 259
Sum kortsiktig gjeld
4 715 517
4 611 969
Sum gjeld
4 715 517
4 611 969
10 138 367
8 465 055
Annen egenkapital
Egenkapital
Årets resultat etter selvpålagte
restriksjoner av egenkapital
Sum annen egenkapital
Sum egenkapital
Annen kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
12
NOTE 1 – Regnskapsprinsipper
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er
avlagt i samsvar med regnskapslov, Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komites lov og god regnskapsskikk i Norge.
Periodiseringsregler
Regnskapet bygger på det grunnleggende prinsippet om sammenstilling.
Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter Sammenstillings________________________________________________________________
Side 14
NSFs årbok 2011
prinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter
inntektsføres.
Tilskudd inntektsføres for det regnskapsår tilskuddet er gitt for. For prosjekter
som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp,
foretas det inntektsavsetninger.
Omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til
betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til
varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og
antatt virkelig verdi.
Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter
fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av
individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Aksjer og andeler i andre selskap
Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene
vurderes til anskaffelseskost for aksjene og andelene med mindre nedskrivning
er nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes
årsaker som ikke kan antas å være forbigående, og det må anses nødvendig etter
god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning
ikke lengre er til stede.
Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres
sammen med lønnskostnader.
2011
2010
NOTE 2 - Salgs- og markedsinntekter
- Annonser Skytternytt
139 200
83 200
- Markedsinntekter
293 474
436 233
- Salg av kurshefter, reglementer, merker etc.
293 598
310 224
726 272
829 657
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 15
2011
2010
NOTE 3 - Tilskudd fra NIF/OLT
Det er inntektsført følgende tilskudd fra NIF/OLT:
- Rammetilskudd
3 004 076
3 036 257
- Regiontilskudd
1 199 254
1 204 182
- Utviklingsorientert ungdomsidrett
596 293
563 160
- Integreringstilskudd
300 000
250 000
3 880 838
3 837 382
8 980 461
8 890 981
967 534
1 149 591
2 701 325
2 574 200
700 825
670 700
2 756 100
2 642 475
- Kurs- og medlemsinntekter
171 205
142 275
- Momskompensasjon
554 374
354 587
- Andre inntekter
701 990
95 770
8 553 352
7 629 598
- Øremerkede midler fra OLT/NIF (inkl.stipend)
NOTE 4 - Andre inntekter
- Leieinntekt Løvenskioldbanen
- Forbundskontingent*
- "25-kronen"
- Abonnementsinntekter Skytternytt
*Forbundskontingenten på kr 25 pr.medlem blir inntektsført samme år som
den blir betalt. Øvrig kontingent blir inntektsført påfølgende år.
NOTE 5 – Personalkostnader
Lønn
2 931 990
2 683 062
Arbeidsgiveravgift
449 711
449 015
Pensjonskostnader
195 232
460 864
93 281
58 738
632 500
580 000
Forsikring
Stipend
Andre personalkostander inkl. tilbakeføringer
108 061
26 456
________________________________________________________________
Side 16
NSFs årbok 2011
Refusjon lønn,aga,etc
-221 324
-304 157
4 189 451
3 953 978
NSF hadde pr. 31.12.11 5 ansatte, til sammen 4,5 årsverk. Lønn til generalsekretær beløper seg til kr 647 638 og annen godtgjørelse kr 37 040 i 2011
(totalt kr 629 005 i 2010). Lønn og annen godtgjørelse til president utgjør kr 34
000 i 2011 (kr 42 638 i 2010).
Det er i tillegg utbetalt kr 183 511 (kr 147 652 i 2010) i samlet honorar og
godtgjørelser til resten av styret i 2011, dette inkluderer kr 114 000 i honorar
til redaktør som også er styremedlem.
Det er ikke gitt lån til ansatte pr. 31.12.2011.
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne
lov.
Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av
forbundets ansatte har gått av med AFP pr 31.12.2011.
Revisjonshonorar for lovpålagt revisjon er kostnadsført med kr 62 375
inkl.mva (kr 68 125 i 2010).
2011
2010
NOTE 6 - Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av:
Kontorkostnader
1 379 678
1 516 319
IT-kostnader
208 203
263 100
Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drakter
477 591
474 102
Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege
1 116 883
874 745
Reise- og oppholdskostnader
3 728 955
3 983 078
Kostnader Skytternytt
1 979 353
2 095 774
Driftskostnader Løvenskioldbanen
750 189
566 330
Påmeldingsavgifter
440 908
1 056 024
Honorarer
624 364
856 011
Totalt
10 706 124 11 685 483
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 17
2011
2010
247 516
653 911
1 512 600
1 238 903
34 618
55 724
0
419 000
1 794 734
2 367 538
0
141 964
Påløpte inntekter
163 148
0
NIF utstyrsmidler 2010 (2009)
412 200
262 382
575 348
404 346
NOTE 7 – Tilskudd
- Tilskudd særkretser
- Tilskudd klubber
- Tilskudd andre organisasjoner/arrangementer
- Tilskudd andre EM Meråker
NOTE 8 - Andre fordringer
Forskuddsbetalte kostnader
NOTE 9 – Debitorer
Debitormassen er oppført til pålydende, det er avsatt kr 160 000 til tap på krav
(avsetning økt med kr 80 000). Nytt fra 2008 var at man har fakturert
forbundskontingenten direkte i regnskapssystemet. Dette medfører at uoppgjort
kontingent kommer frem i debitormassen. Ca 80% av dette er er innbetalt pr
dd.
NOTE 10 – Bankinnskudd
Bundne midler tilhørende forbundskontingenten
Bundne midler for de ansattes skattetrekk
Bundne midler, stipend/sponsor utøvere
Disponible midler
2 807 700
2 736 900
209 229
157 533
0
16 232
5 830 066
4 453 838
8 846 995
7 364 503
________________________________________________________________
Side 18
NSFs årbok 2011
2011
2010
NOTE 11 – Egenkapital
Egenkapital
med
selvpålagte
Annen
Sum
restriksjoner egenkapital egenkapital
Egenkapital 01.01.11
0
3 853 086
3 853 086
1 469 763
1 469 763
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital
Avsatt breddemidler
100 000
Egenkapital 31.12.10
100 000
100 000
5 322 849
5 422 849
2 807 700
2 736 900
Feriepenger
236 207
221 507
NIF utstyrsmidler 2011 (2010)(se note 8)
412 200
262 382
Påløpte kostnader
130 567
62 238
86 862
0
0
16 232
3 673 536
3 299 259
NOTE 12 - Annen kortsiktig gjeld
Forbundskontingent 2012
Post 3 midler NIF ikke benyttet
Gjeld utøvere stipend (se note 10).
NOTE 13 – Aksjer
Investering i
aksjer
Skytternes og
jegernes hus AS
Anskaffelsestidspunkt
Antall
Stemme og
eierandel
Kostpris
Bokført
verdi
24.11.2010
20 %
200.000
200
200.000
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 19
Avdelingsrapport pr. desember 2011
Inntekter
Kostnader
Resultat
Hittil
Hittil
Hittil
Regnskap
10 Lerdue
15 Inntekter
20 Pistol
30 Rifle
40 Viltmål
50 Opplæring
Løven60 skioldb.
Styre og
sentrale
80 utvalg
Sentral90 administr.
Bredde95 midler
SUM
TOTALT
Årsbudsj.
-937 006
-10 208 995
-18 194
-1 738 522
0
-788 513
-1 040 134
-191 559
-3 910 254
0
-18 833 177
Regnskap
-900 000
-9 720 000
0
-1 450 000
0
-850 000
1 363 480
580 000
1 204 055
2 875 168
163 600
1 001 907
-970 000 1 095 829
Årsbudsj.
Regnskap
Årsbudsj.
1 375 000
426 474
475 000
580 000 -9 628 995 -9 140 000
1 250 000 1 185 861 1 250 000
2 558 723 1 136 646 1 108 723
294 622
163 600
294 622
1 230 000
213 394
380 000
926 000
55 695
-44 000
918 679
805 000
727 120
720 000
-2 880 000 7 096 341
6 641 464
3 186 086
3 761 464
1 227 000
964 356
1 227 000
16887809 -1 569 763
32 809
-85 000
0
964 356
-16 855 000 17263415
________________________________________________________________
Side 20
NSFs årbok 2011
V OLYMPIATOPPEN
En samlet oversikt over tildeling fra Olympiatoppen (OLT) for 2011 viser at
Skytterforbundet totalt ble tildelt kr 2 200 000,- i ren prosjektstøtte/
optimalisering, og da fordelt slik:
Lerdue kr 750 000,Rifle
kr 750 000,-, hvorav kr 400 000,- var øremerket trenerhonorar og kr
100 000,- øremerket frikjøp av utøver.
Prosjektstøtte funksjonshemmede kr. 700 000,( Prosjektstøtte funksjonshemmede ble finansiert med midler fra
Helsedepartementet, utbetalt via OLT)
Annen økonomisk støtte fra OLT:
A-stipend à kr. 120 000,- til to utøvere
B-stipend à kr. 70 000,- til fire utøvere
Utviklingsstipend à kr. 60 000,- til en utøver
Støtte til FoU-prosjekt ”Måling av svingninger i geværløp”: kr. 25 000,-.
VI KONGEPOKALER OG HEDERSBEVISNINGER
Tildelte kongepokaler for 2011 ble vunnet av:
Marianne Berger, Oslo Østre MSL i øvelsen 10m luftrifle
Odd Arne Brekne, Østre Romerike MSL i øvelsen 50m rifle, 60 skudd
liggende
Forbundets bragdmerke er i 2011 oppnådd av Ole Eilif Undseth (lerdue),
Petter Gulliksen, Bjørn Morten Hagen (pistol), Stian Bogar, Amanda Dybendal,
Ove Foss, Lars Lømo, Malin Westerheim (rifle).
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 21
VII INTERNASJONALE KONFERANSER OG
ÅRSMØTER
Generalforsamling i European Shooting Confederation
Generalforsamlingen ble avholdt 30.juni i Beograd, Serbia, i forkant av EM
samme sted. Fra Norge deltok president Jan Tore Berg-Knutsen og
generalsekretær Arild Groven.
Verken valg eller store regelspørsmål sto på programmet, og de viktigste sakene
oppe til behandling var derfor en gjennomgang av de siste års mesterskap og de
tiltakene som ESC har satt i gang for å styrke mediaoppmerksomheten rundt
skyttersporten. Også arrangørene av kommende mesterskap fikk anledning til å
presentere sine planer, bl.a. ble det gitt en omfattende orientering fra
arrangørene fra London om planene for skyting i OL 2012.
VIII INTERNASJONALE MESTERSKAP
VM lerdue Beograd, 3.-14. september
Skeet kvinner
1. Christine Wenzel, Tyskland 98 (74+24)
2. Ning Wei, Kina 97 (73+24)
3. Kimberly Rhode, USA 97 (72+25)
-----46. Barbro Breivik, Norge 65
Skeet menn
1. Juan Jose Aramburu, Spania 149 (125+24) +12
2. Tore Brovold, Norge 149 (124+25) +11
3. Abdullah Alrashidi, Kuwait 149 (124+25) +9
----42. Tom B. Jensen, Norge 121
43. Ole E. Undseth, Norge 121
Lag
1. Russland, 367
2. Danmark, 366
3. De Forenede Arabiske Emirater, 366
4. Norge, 366
________________________________________________________________
Side 22
NSFs årbok 2011
(Brovold, Jensen, Undseth)
Skeet menn junior
1. Anatoly Fedorov, Russland, 121
2. Tammaro Cassandro, Italia 121
3. Gerrit Wuelpern, Tyskland 121
---38. Jon Kristoffer Skaret, Norge 113
WC-finale lerdue, Al Ain, UAE 30.september - 7. oktober
Skeet, menn
1. Saeed Almaktoum, UAE 146 (121+25)
2. Tore Brovold, Norge 143 (118+25)
3. Juan Jose Aramburu, Spania 141 (118+23)
4. Georgios Achilleos, Kypros 119 (115+24)
5. Ole Eilif Undseth, Norge 119 (117+22)
Verdenscupfinale pistol og rifle, Wroclaw i Polen, 18.-24. sept.
50m rifle, 3x40 skudd, menn
1. Ole Kristian Bryhn, Norge 1278,5 (1181+97,5)
2. Niccolo Campriani, Italia 1274,6 (1174+100,6)
3. Nemanja Mirosavljev, Serbia 1273,5 (1175+98,5)
WC lerdue, Conception i Chile, 1.-9.mars
Skeet, menn
1. Jan Sychra, Tsjekkia 150 (125+25)
2. Tore Brovold, Norge 148 (124+24)
3. Ole Eilif Undseth, Norge 147 (123+24)+13
-----53. Jonas Filtvedt, Norge 116
WC lerdue, pistol og rifle Sydney, Australia 23.-31. mars
Skeet menn
1. Jon McGrath, USA 149 (124+25)
2. Georgios Achilleos, Kypros 149 (124+25)
3. Valeriy Shomin, Russland 148 (124+24)
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 23
-----5. Tore Brovold, Norge 147 (123+24)
21. Ole Undseth, Norge 120
71. Jonas Filtvedt, Norge 109
Luftrifle kvinner
1. Snjezana Pejcic, Kroatia 502,6 (399+103,6)
2. Elaheh Ahmadi, Iran 502,2 (399+103,2)
3. Darya Tykhova, Ukraina 501,7 (398+103,7)
----53. Siri Mortensen, Norge 391
55. Marianne Berger, Norge 390
50m rifle, 3x20 skudd, kvinner
1. Jamie Beyerle, USA 685,3 (589+96,3)
2. Amy Sowash, USA 676,4 (581+94,9)
3. Barbara Lechner, Tyskland 673,8 (582+91,8)
-----45. Marianne Berger, Norge 565
Siri Mortensen ble slått ut i kvalifiseringen
Luftrifle, menn
1. Niccolo Campriani, Italia 699,3 (596+103,3)
2. Pierre Edmond Piasecki, Frankrike 699,2 (597+102,2)
3. Tao Wang, Kina 699,0 (596+103) + 10,1
4. Are Hansen, Norge 699,0 (597+102) + 9,8
------59. Stian Bogar, Norge 584
67. Kim Andre Lund, Norge 581
50m rifle, 60 skudd liggende, menn
1. Weiyi Wang, Kina 703,4 (597 +106,4)
2. Eric Uptagrafft, USA 703,2 (599+104,2)
3. Henri Junghaenel, Tyskland 700,8 (596+104,8)
4. Harald Stenvaag, Norge 700 (596+104)
----24. Are Hansen, Norge 593
Stian Bogar ble slått ut i kvalifiseringen.
50m rifle, 3x40 skudd menn
1. Qinan Zhu, KIna 1271,4 (1176+95,4)
________________________________________________________________
Side 24
NSFs årbok 2011
2. Matthew Emmons, USA 1270 (1169+101)
3. Jinseop Han, Korea 1268 (1171+97)
----17. Are Hansen, Norge 1161
25. Kim Andre Lund, Norge 1156
39. Stian Bogar, Norge 1148
WC pistol og rifle i Changwon, Korea 9.-14. april
10m luftrifle, menn
1. Peter Sidi, Ungarn 702,6 (598+104,6)
2. Sergy Richter, Israel 701,6 (597+104,6)
3. Tao Wang, Kina 701,4 (597+104,4)
-----28. Are Hansen, Norge 592
35. Ole Magnus Bakken, Norge 592
37. Ole Kristian Bryhn, Norge 591
50m rifle 60 skudd liggende, menn
1. Sergei Martynov, Hviterussland 700,4 (598+102,4)
2. Eric Uptagrafft, USA 699,6 (596+103,6)
3. Cyril Graff, Frankrike 696 (595+103)
-----7. Ole Magnus Bakken, Norge 694,5 (594+100,5)
18. Harald Stenvaag, Norge 589
25. Ole Kristian Bryhn, Norge 588
50m 3x40 skudd. menn
1. Sanjeev Rajput, India 1278,2 (1176+102,2)
2. Nemaja Mirosavljev, Serbia 1272.5 (1172+100,5)
3. Ole Kristian Bryhn, Norge 1271,9 (1177+94,9)
-----12. Ole Magnus Bakken, Norge 1164
13. Are Hansen, Norge 1164
WC lerdue i Beijing, Kina 19.-28.april
Skeet, menn
1. Antonakis Andreou, Kypros 147 (125+22)
2. Nikolaus Mavrommatis, Hellas 146 (123+23)
3. Jesper Hansen, Danmark 145 (123+22)+3
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 25
4. Tore Brovold, Norge 145 (123+22)+2
-----24. Ole Undseth, Norge 119
64. Tom B. Jensen, Norge 113
WC pistol og rifle, Fort Benning. USA 16.-22. mai
Luftrifle, menn
1. Pierre Edmond Piasecki, Frankrike 700,8 (597+103,8)
2. Niccolo Campriani, Italia 700,8 (599+101,8)
3. Qinan Zhu, Kina 700,4 (597+103,4)
------29. Are Hansen, Norge 593
71. Vebjørn Berg, Norge 584
50m rifle 60 skudd liggende, menn
1. Henri Junghaenel, Tyskland 702,6 (597+105,6)
2. Sergei Martynov, Hviterussland 701,1 (598+103,1)
3. Nemanja Miroslavjev, Serbia 700,3 (597+103,3)
-----28. Stian Bogar, Norge 594
29. Harald Stenvaag, Norge 594
34. Vebjørn Berg, Norge 593
50m rifle, 3x40 skudd, menn
1. Qinan Zhu, Kina 1280,4 (1181+99,4)
2. Niccolo Campriani, Italia 1277,3 (1177+100,3)
3. Simon Beyeler, Sveits 1276,8 (1180+96,8)
-----6. Are Hansen, Norge 1272,5 (1174+98,5)
49. Vebjørn Berg, Norge 1154
56. Stian Bogar, Norge 1147
WC pistol og rifle i München, Tyskland, 16.-23. juni
Luftpistol, kvinner
1. Stephanie Tirode, Frankrike 488,3 (388+100,3)
2. Zorana Arunovic, Serbia 487.5 (388+99,5)
3. Lalita Yauhleuskaya, Australia 484,2 (386+98,2)
----78. Linn Iren Flaate, Norge 373
________________________________________________________________
Side 26
NSFs årbok 2011
119. Aina Flørli, Norge 362
Finpistol, kvinner
1. Jing Yuan, Kina 787,8 (582+205,8)
2. Maria Grozdeva, Bulgaria 787,3 (584+203,3)
3. Lenka Maruskova, Tsjekkia 786 (584+202)
-----39. Aina Flørli, Norge 573
Luftpistol, menn
1. Yusuf Dikec, Tyrkia 687,3 (586+101,3)
2. Andrija Zlatic, Serbia 686,9 (584+102,9)
3. Daemyung Lee, Korea 684,3 (585+99,3)
-----65. Pål Hembre, Norge 572
85. Roar Hembre, Norge 568
Silhuettpistol, menn
1. Christian Reitz, Tyskland 33 (583)
2. Ralf Schumann, Tyskland 31 (581)
3. Emil Milev, USA 25 (583)
-----12. Pål Hembre, Norge 578
Fripistol, menn
1. Tomoyuki Matsuda, Japan 665,7 (568+97,7)
2. Andrija Zlatic, Serbia 662,9 (568+94,9)
3. Giuseppe Giordano, Italia 659,6 (562+97,6)
-----72. Pål Hembre, Norge 538
Roar Hembre ble slått ut i eliminasjonsskytingen lørdag.
10m luftrifle, kvinner
1. Jieqiong Xie, Kina 503,5 (399+104,5)
2. Katerina Emmons, Tsjekkia 501,8 (398+103,8)
3. Adela Sykorova, Tsjekkia 501 (398+103)
------21. Ingrid Stubsjøen, Norge 597
68. Malin Westerheim, Norge 593
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 27
50m rifle 3x20 skudd, kvinner
1. Sonja Pfeilschifter, Tyskland 687,1 (585+102,1)
2. Stine Nielsen, Danmark 686,5 (585+100,5)
3. Xiangyan Wan, Kina 682,5 (585+97,5)
-----35. Malin Westerheim, Norge 578
74. Ingrid Stubsjøen, Norge 570
50m rifle 3x40 skudd, menn
1. Xing Lan, Kina 1277,8 (1177+100,8)
2. Anton Rizov, Bulgaria 1276,6 (1181+95,6)
3. Ole Kristian Bryhn, Norge 1274,3 (1178+96,3)
----8. Ole Magnus Bakken, Norge 1267 (1179+88)
41. Vebjørn Berg, Norge 1164
50m rifle 60 skudd liggende, menn
1. Sergei Martinov, Hviterussland 703,3 (598+105,3)
2. Kenneth Nielsen, Danmark 701,4 (598+103,4)
3. Daniel Brodmeier, Tyskland 701,2 (599+102,2)
-----15. Ole Magnus Bakken, Norge 596
32. Vebjørn Berg, Norge 595
40. Harald Stenvaag, Norge 594
10m luftrifle menn
1. Quinan Zhu, Kina 703 (599+104)
2. Tao Wang, Kina 701,5 (598+103,5)
3. Jozef Gonci, Slovakia 699,8 (599+100,8)
----6. Are Hansen, Norge 698,4 (596+102,4)
50. Ole Magnus Bakken, Norge 592
78. Even Nikolaisen, Norge 588
Verdenscup lerdue i Maribor, Slovenia 7.-16. juli
Skeet, menn
1. Anders Golding, Danmark 149 (124+25) +2
2. Georgios Achilleos, Kypros 149 (124+25) +1
3. Efthimios Mitas, Hellas 146 (123+23)
----________________________________________________________________
Side 28
NSFs årbok 2011
6. Tore Brovold, Norge 145 (124+21)
8. Tom B. Jensen, Norge 121
28. Ole E. Undseth, 120
WC skyting funksjonshemmede i Szczecin, Polen 24.-26. mars
P1, luftpistol menn, 60 skudd, menn, SH1
1. Sergey Malyshev, Russland 662,3 (568+94,3)
2. Wojciech Kosowski, Polen 660,9 (565+95,9)
3. Filip Andrzej Rodzik, Polen 657,8 (560+97,8)
------19. Bjørn Morten Hagen, Norge 518
R2, luftrifle 40 skudd stående, kvinner, SH1
1. Deanne Coates, Storbritannia 494,9 (392+102,9)
2. Monica Lillehagen, Norge 488,4 (389+99,4)
3. Nadedja Fedoseeva, Russland 484,5 (386+98,5)
R3, luftrifle, 60 skudd liggende, mixed, SH1
1. Tatiana Ryabchenko, Russland 704,5 (599+105,5)
2. Jurii Stoiev, Ukraina 704,4 (599+105,4)
3. Chiani Azurra, Italia 703,8 (599+104,8)
-----6. Amanda Dybendahl, Norge 701 (599+102)
24. Monica Lillehagen, Norge 591
R4, luftrifle 60 skudd stående, mixed, SH2
1. Richard Davies, Storbritannia 702,8 (598+104,8)
2. Massimo Dalla Casa, Italia 701,8 (597+104,8)
3. Vasyl Kovalchuk, Ukraina 697,9 (595+102,9)
----16. Bjørnar Gudmundstuen, Norge 582
R5, luftrifle 60 skudd liggende, mixed, SH2
1. James Bevis, Storbritannia 705,1 (600+105,1)
2. Robert McLeary, Storbritannia 704,4 (600+104,4)
3. Ryan Cockbill, Storbritannia 704,4 (600+104,4)
-----20. Bjørnar Gudmundstuen, Norge 589
WC skyting for funksjonshemmede, Alicante, Spania 4.-8. mai
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 29
P1, luftpistol 60 skudd, menn, SH1
1. Yamac Korhan, Tyrkia 662,7 (568+94,7)
2. Karagöl Cevat, Tyrkia 662,5 (561+101,5)
3. Sergey Malyshev, Russland 660,1 (565+95,1)
-----41. Bjørn Morten Hagen, Norge 543
P3, sportspistol, mix, SH1
1. Ni Hedong, Kina 774,6 (571+203,6)
2. Andrey Lebedinsky, Russland 764,2 (566+198,2)
3. Köhne von Zeuner, Sør-Afrika 758,7 (565+193,7)
----6. Bjørn Morten Hagen, Norge 745,8 (557+188,8)
P4, 50m fripistol, mix, SH1
1. Oleksandr Vasiliev, Ukrania 635,2 (545+90,2)
2. Paul Schnider, Sveits 626,2 (539+87,2)
3. Ni Hedong, Kina 622,7 (529+93,7)
Bjørn Morten Hagen ble slått ut i eliminasjonsskytingen.
R2, luftrifle, 40 skudd stående, kvinner, SH1
1. Zhang Cuiping, Kina 497,9 (396+101,9)
2. Deanna Coates, England 492 (389+103)
3. Monica Lillehagen, Norge 491,4 (389+102,4)
---19. Berit Breirem, 345
R3, luftrifle 60 skudd liggende, mix, SH1
1. Radoslav Malenovsky, Slovakia 705,3 (600+105,3)
2. Elisabeth Kosmala, Australia 705,1 (600+105,1)
3. Tian Xiaoyan, Kina 704,7 (599+105,7)
------9. Amanda Dybendahl, Norge 599
35. Monica Lillehagen, Norge 595
41. Nils Erik Nilsen, Norge 594
50. Paul Aksel Johansen, Norge 591
53. Ove Foss, Norge 589
R4, luftrifle 60 skudd stående, mix, SH2
________________________________________________________________
Side 30
NSFs årbok 2011
1. Francek Gorazd Tirsek, Slovenia 704,9 (599+105,9)
2. Bradely Mark, Australia 704,6 (600+104,6)
3. Vasyl Kovalchuk, Ukraina 703,9 (599+104,9)
------36. Bjørnar Gudmundstuen, Norge 587
R5, Luftrifle 60 skudd liggende, mix, SH2
1. Minna Leionen, Finland 705,8 (600+105,8)
2. Raphael Voltz, Frankrike 705,7 (599+106,7)
3. Damjan Pavlin, Slovenia 705,5 (600+105,5)
------56. Bjørnar Gudmundstuen, Norge 581
R6, 50m rifle 60 skudd liggende, mix, SH1
1. Ashley Adams, Australia 696,3 (594+102,3)
2. Shaziri Doron, Israel 695,1 (592+103,1)
3. Juan A. Saavedra, Spania 694,5 (591+103,5)
-----23. Nils Erik Nilsen, Norge 573
Amanda Dybendahl, Ove Foss, Paul Aksel Johansen og Monica Lillehagen ble
slått ut i eliminasjonsskytingen.
R8, 50m rifle 3x20 skudd, kvinner, SH1
1. Zhang Cuiping, Kina 680,6 (582+98,6)
2. Manuela Schmermund, Tyskland 663,8 (567+96,8)
3. Veronica Vadovicova, Slovakia 660,3 (565+95,3)
-----8. Monica Lillehagen, Norge 635,9 (551+84,9)
14. Berit Breirem, Norge 502
WC skyting for funksjonshemmede, Fort Benning, USA 5.-8.
okt.
P1, luftpistol 60 skudd, menn
1. Zivko Papaz, Serbia 662,4 (563+99,4)
2. Andriy Zakhvatayev, Ukraina 659,4 (564+95,4)
3. Hubert Aufschnaiter, Østerrike 657,8 (557+100,8)
-----17. Bjørn Morten Hagen, Norge 546
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 31
P3, Sportspistol, mix, SH1
1. Valery Ponomarenko, Russland 777, 4 (573+204,4)
2. Vonnie Kohne, Sør-Afrika 777,3 (575+202,3)
3. Sergey Malyshev, Russland 764,8 (568+196,8)
4. Bjørn Morten Hagen, Norge 760,3 (560+200,3)
P4, 50m fripistol, mix
1. Yelena Taranova, Aserbajdsjan 628,2 (539+89,2)
2. Sergey Malyshev, Russland 623,8 (530+93,8)
3. Valery Ponomarenko, Russland 621 (530+91)
----15. Bjørn Morten Hagen, Norge 498
R2, luftrifle 40 skudd stående, kvinner, SH1
1. Natalie Smith, Australia 498 (395+103)
2. Deanna Coates, Storbritannia 494 (393+101)
3. Manuella Schmermund, Tyskland 492 (390+102)
-----11. Monica Lillehagen, Norge 374
R3, luftrifle 60 skudd liggende, mixed, SH1
1. Matthew Skelhon, Storbritannia 704,9 (599+105,9)
2. Nathan Milgate, Storbritannia 703,7 (600+103,7)
3. Tatiana Ryabchenko, Russland 703,2 (599+104,2)
4. Amanda Dybendahl, Norge 702,7 (598+104,7)
-----14. Nils Erik Nilsen, Norge 596
18. Monica Lillehagen, Norge 595
27. Ove Foss, Norge 592
R4, luftrifle 60 skudd stående, mix, SH2
1. Michael Johnson, New Zealand 704 (600+104)
2. Sinisa Vidic, Serbia 702,4 (599+103,4)
3. Bradley Mark, Australia 702,2 (599+103,2)
-----18. Sonja Tobiassen, Norge 588
R5, luftrifle 60 skudd liggende, mixed, SH2
1. Vasyl Kovalchuk, Russland 705,3 (600+105,3)
2. Michael Johnson, New Zealand 705,3 (600+105,3)
________________________________________________________________
Side 32
NSFs årbok 2011
3. Ryan Cockbill, Storbritannia 704,9 (600+104,9)
----11. Sonja Tobiassen, Norge 599
R6 (50m rifle, 60 skudd liggende, mix)
1. Natascha Hiltrop, Tyskland 694,8 (593+101,8)
2. Matthew Skelton, Storbritannia 693,8 (592+101,8)
3. Doron Shaziri, Israel 691,1 (589+102,1)
---7. Ove Foss, Norge 686,9 (586+100,9)
13. Nils Erik Nilsen, Norge 581
18. Amanda Dybendahl, Norge 579
34. Monica Lillehagen, Norge 567
R8, 50m rifle 3x20 skudd, kvinner, SH1
1. Manuella Schmermund, Tyskland 668,9 (569+99,9)
2. Lotta Helsinger, Sverige 664,3 (571+93,3)
3. Karen Butler, Storbritannia 643,6 (554+89,6)
----7. Monica Lillehagen, Norge 622,5 (532+90,5)
WC funksjonshemmede, Sydney 14. november
P1, luftpistol 60 skudd, menn
1. Juhee Lee, Sør-Korea 669,7 (571+98,7)
2. Eric Hollen, USA 655,1 (557+98,1)
3. Cevet Karagol, Tyrkia 650,5 (557+93,5)
------17. Bjørn Morten Hagen, Norge 532
P3, Sportspistol, mix
1. Juhee Lee, Sør-Korea 760,1 (569+191,1)
2. Bjørn Morten Hagen, Norge 751,6 (557+194,6)
3. Zeuner von Kohne, Sør-Afrika 747,8 (549+198,8)
P4, 50m fripistol, mix
1.Juhee Lee, Sør-Korea 619,4 (535+84,7)
2.Gyula Gurisatti, Ungarn 617,7 (533+84,47)
3. Eric Hollen, USA 613,1 (521+92,1)
----6. Bjørn Morten Hagen, Norge 593,9 (514+79,9)
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 33
R2, luftrifle 40 skudd stående, kvinner SH1
1. Natalie Smith, Australia 490,7 (390+100,7)
2. Yunri Lee, Sør-Korea 490,1 (390+100,1)
3. Deanne Coates, Storbritannia 489,1 (390+99,1)
-------12. Monica Lillehagen, Norge 378
R3, luftrifle 60 skudd ligg, mix SH1
1. Jae Yong Sim, Sør-Korea 706,1 (600+106,1)
2. Jinho Park, Sør-Korea 704,8 (600+104,8)
3. Youngjip Shim, Sør-Korea 704,3 (598+106,3)
-----7. Monica Lillehagen, Norge 702,1 (598+104,1)
17. Amanda Dybendahl, Norge 596
27. Ove Foss, Norge 593
R4, 60 skudd stående, mix SH2
1. Bradley Mark, Australia 703,3 (599+104,3)
2. Youngjon Jeon, Sør-Korea 703 (599+104)
3. Juyoung Kang, Sør-Korea 702,9 (598+104,9)
------21. Sonja Tobiassen, Norge 585
R5, luftrifle 60 skudd liggende, mix SH2
1. James Bevis, Storbritannia 706,1 (600+106,1)
2. Jiseok Lee, Sør-Korea 705,2 (600+105,2)
3. Juyoung Kang, Sør-Korea 704,9 (600+104,9)
----19. Sonja Tobiassen, Norge 595
R6, 50m rifle 60 skudd liggende, mix SH1
1. Jae Yong Sim, Sør-Korea 692,3 (589+103,3)
2. Ashley Adams, Australia 690,9 (593+97,9)
3. Nathan Milgate, Storbritannia 698,8 (589+100,8)
-------13. Ove Foss, Norge 580
20. Amanda Dybendahl, Norge 577
38. Monica Lillehagen, Norge 563
R8, 50m rifle 3x20 skudd, kvinner SH1
________________________________________________________________
Side 34
NSFs årbok 2011
1. Yunri Lee, Sør-Korea 675 (575+100)
2. Lotta Helsinger, Sverige 662,8 (567+95,8)
3. Yoojeong Lee, Sør-Korea 662,5 (568+94,5)
----12. Monica Lillehagen, Norge 537
EM skyting luftvåpen, Brescia i Italia, 3.-6 mars
Luftpistol, kvinner
1. Celine Goberville, Frankrike 485,8 (389+96,8)
2. Viktoria Chaika, Hviterussland 485 (388+97)
3. Olena Kostevych, Ukraina 483,6 (386+97,6)
-----15. Aina Flørli, Norge 381
35. Linn Iren Flaate, Norge 376
53. Ingeborg Gran, Norge 370
Lag
1. Serbia, 1150 poeng
2. Hviterussland, 1148 poeng
3. Frankrike, 1141 poeng
-----9. Norge, 1127 poeng
Luftrifle, kvinner
1. Sonja Pfeilschifter, Tyskland 501,3 (399-102,3)
2. Marjo Yli-Kikka, Finland 501,2 (399-102,2)
3. Darya Tykhova, Ukraina 501 (397+104)
-----36. Marianne Berger, Norge 393
Luftrifle, menn
1. Peter Sidi, Ungarn 698,7 (596+102,7)
2. Alexandre Sokolov, Russland 698,4 (595+103,4)
3. Pierre Edmond Piasecki, Frankrike 697,2 (595+102,2)
------8. Ole Magnus Bakken, Norge 695,2 (596+99,2)
36. Are Hansen, Norge 590
42. Ole Kristian Bryhn, Norge 589
Lag
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 35
1. Ukraina, 1780 poeng
2. Frankrike, 1779 poeng
3. Ungarn, 1779 poeng
-----6. Norge, 1775 poeng
Luftrifle, kvinner junior
1. Tanja Perec, Kroatia 500,2 (397+103,2)
2. Valeria Sokolova, Russland 498,9 (396+102,9)
3. Jennifer Olry, Frankrike 498,6 (396+102,6)
4. Malin Westerheim, Norge 497,7 (396+101,7)
-----11. Siw Anita Dramstad, Norge 394
35. Marte Torvik, Norge 391
Lag
1. Russland, 1184 poeng
2. Norge, 1181 poeng
3. Tsjekkia, 1180 poeng
Luftrifle, menn junior
1. Illia Charheika, Hviterussland 694,8 (593+101,8)
2. Ivan Yordanov, Bulgaria 694,4 (592+102,4)
3. Andreas Geuther, Tyskland 692,6 (592+100,6)
-----9. Jonas Engebret Larsen, Norge 590
19. Øyvind Flatla, Norge 587
47. Håkon A. Christiansen 571
Lag
1. Tyskland, 1773 poeng
2. Hviterussland, 1765 poeng
3. Russland, 1763 poeng
-----10. Norge 1748 poeng
10m viltmål 20+20 skudd, kvinner senior
1. Galina Avarmenko, Ukraina
2. Viktoriya Rybovalova, Ukraina
3. Irina Izmalkova, Russland
-----________________________________________________________________
Side 36
NSFs årbok 2011
10. Eli Enerstevdt, Norge
10m viltmål, 40 skudd mix kvinner senior
1. Irina Izmalkova, Russland 381
2. Olga Stepanova, Russland 380
3. Daniela Faust, Tyskland 377
------10. Eli Enerstvedt, Norge 306
10m viltmål 30+30 skudd, menn junior
1. Vladlen Onopko, Ukraina 554
2. Sami Heikkila, Finland 550
3. Jani Suoranta, Finland 550
-----15. Even Nordsveen, Norge 462
10m viltmål, 40 skudd mix menn junior
1. Sami Heikklia, Finland 370
2. Vladlen Onopko, Ukraina 368
3. Ivan Serebryakov, Russland 365
-----13. Even Nordsveen, Norge 341
EM alle grener, Beograd, Serbia 2.-13. august
Skeet, kvinner
1. C. Ozyaman, Tyrkia 96 (73+23)
2. Marina Belikova, Russland 96 (72+24)
3. Louiza Theophanous, Kypros 95 (71+24)
----18. Barbro Breivik, Norge 69
Skeet, menn
1. Eric Delaunay, Frankrike 149 (124+25)
2. Timo Wentzel, Tyskland 149 (124+25)
3. Jakub Tomichek, Tsjekkia 149 (124+25)
4. Tore Brovold, Norge 148 (124+24)
-----11. Ole E. Undseth, Norge 123
26. Tom B. Jensen, Norge 121
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 37
Lag
1. Norge, 368 (verdensrekord)
2. Tyskland, 368
3. Frankrike, 366
Finpistol, kvinner
1. Heidi Diethelm, Sveits 788,2 (587+201,2)
2. Kira Klimova, Russkand 787,8 (583+204,8)
3. Stephanie Tirode, Frankrike 785,4 (582+203,4)
----37. Aina Flørli, Norge 566
Fripistol, menn
1. Andrija Zlatic, Serbia 661,4 (564+97,4)
2. Leonid Ekimov, Russland 659,9 (565+94,9)
3. Joao Costa, Portugal 658,5 (563+95,5)
----40. Pål Hembre, Norge 547
48. Roar Hembre, Norge 542
Silhuettpistol, menn
1. Alexei Klimov, Russland 30 (585)
2. Roman Bondaruk, Ukraina 30 (585)
3. Christian Reitz, Tyskland 23 (587)
-----15. Pål Hembre, Norge 572
38. Roar Hembre, Norge 555
Grovpistol, menn
1. Joao Costa, Portugal 590
2. Jorge Llamas, Spania 585
3. Oleksandr Petriv, Ukraina 582
-----12. Pål Hembre, Norge 579
13. Roar Hembre, Norge 579
Standardpistol, menn
1. Thibaut Sauvage, Frankrike 575
2. Christian Reitz, Tyskland 573
3. Roman Bondaruk, Ukraina 569
----________________________________________________________________
Side 38
NSFs årbok 2011
8. Pål Hembre, Norge 567
17. Roar Hembre, Norge 561
300m rifle 3x20 skudd, kvinner
1. Eva Friedel, Tyskland 580
2. Bettina Bucher, Sveits 576
3. Charlotte Jakobsen, Danmark 574
-----10. Siri Mortensen, Norge 566
300m rifle 60 skudd liggende, kvinner
1. Bettina Bucher, Sveits 597
2. Eva Friedel, Tyskland 594
3. Gudrun Wittmann, Tyskland 593
-----17. Siri Mortensen, Norge 580
50m rifle, 60 skudd liggende, menn
1. Rajmond Debevec, Slovenia 702.8 (598+104,8)
2. Artem Khadjibekov, Russland 700,6 (598+102,5)
3. Sergei Martynov, Hviterussland 700 (598+102)
----6. Stian Bogar, Norge 698,5 (598+100,5)
10. Ole Magnus Bakken, Norge 596
64. Harald Stenvaag, Norge 589
Lag
1. Frankrike, 1789 poeng
2. Tyskland, 1783 poeng
3. Danmark, 1782 poeng
----14. Norge, 1774 poeng
50m rifle 3x40 skudd, menn
1. Peter Sidi, Ungarn 1273,7 (1171+102,7)
2. Marco De Nicolo, Italia 1269,5 (1171+98,5)
3. Anton Rizov, Bulgaria 1268,3 (1170+98,3)
----10. Ole Magnus Bakken, Norge 1166
20. Are Hansen, Norge 1161
22. Ole Kristian Bryhn, Norge 1161
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 39
Lag
1. Norge, 3488 poeng
2. Frankrike, 3483 poeng
3. Russland, 3483 poeng
300m rifle 60 skudd liggende, menn
1. Cyril Graff, Frankrike 598
2. Anders Brolund, Sverige 598
3. Odd Arne Brekne, Norge 597
----7. Stian Bogar, Norge 596
12. Ole Kristian Bryhn,Norge 595
Lag
1. Norge 1788 poeng -103x
2. Frankrike 1788 poeng -101x
3. Sverige 1787 poeng
300m 3x20 skudd standardrifle, menn:
1. Josselin Henry, Frankrike 585
2. Peter Sidi, Ungarn 583
3. Cyril Graff, Frankrike 583
------5. Stian Bogar, Norge 582
7. Odd Arne Brekne, Norge 581
10. Ole Kristian Bryhn, Norge 579
Lag:
1. Frankrike, 1749 poeng
2. Norge, 1742 poeng
3. Sveits, 1734 poeng
300m rifle 3x40 skudd, menn
1. Michael Podolak, Østerrike 1170
2. Peter Sidi, Ungarn 1170
3. Marcel Buerge, Sveits 1168
----5. Ole Kristian Bryhn, Norge 1166
7. Stian Bogar, Norge 1164
14. Odd Arne Brekne, Norge 1156
________________________________________________________________
Side 40
NSFs årbok 2011
Lag
1. Frankrike, 3495 poeng
2. Norge, 3486 poeng
3. Sveits, 3477 poeng
50m rifle 60 skudd liggende, kvinner junior
1. Roxana Tudose, Romania 594
2. Katharina Neuwirth, Østerrike 592
3. Tasana Bogatinovski, Serbia 590
-----22. Malin Westerheim, Norge 584
29. Konstanse Skøyen, Norge 581
31. Siri Mortensen, Norge 581
Lag
1. Østerrike, 1763 poeng
2. Sverige, 1761 poeng
3. Romania, 1757 poeng
-----8. Norge, 1746 poeng
50m rifle 3x20 skudd, kvinner junior
1. Jaqueline Orth, Tyskland 683,4 (587+96,4)
2. Jennifer Messaggiero, Italia 677,5 (580+97,5)
3. Yevheniya Borysova, Ukraina 672,6 (577+95,6)
-----9. Malin Westerheim, Norge 575
15. Siri Mortensen, Norge 570
49. Konstanse Skøyen, Norge 557
Lag
1. Tyskland, 1717 poeng
2. Ukraina, 1716 poeng
3. Østerrike, 1713 poeng
-----9. Norge, 1702 poeng
50m rifle 60 skudd liggende, menn junior
1. Jaakko Björkbacka, Finland 693,5 (592+101,5)
2. Jan Lochbihler, Sveits 692,8 (594+98,8)
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 41
3. Immanuel Ben Hefer, Israel 692,4 (592+100,4)
----5. Finn Sigurd Salvesen, Norge 691,3 (590+101,3)
8. Jens Kristian Larsen, Norge 689,6 (588+101,6)
13. Jonas Dahl, Norge 585
Lag
1. Norge, 1763 poeng
(Dahl, Larsen, Salvesen)
2. Sveits, 1762 poeng
3. Østerrike, 1759 poeng
50m rifle 3x40 skudd, menn junior
1. Ivan Yordanov, Bulgaria 1255,9 (1161+94,9)
2.Serhiy Kulish, Ukraina 1255,5 (1157+98,6)
3. Michael Janker, Tyskland 1254,4 (1157+97,4)
-----17. Øyvind Flatla, Norge 1146
33. Jens Kristian Larsen, Norge 1131
36. Finn Sigurd Salvesen, Norge 1122
Lag
1. Tyskland, 3453 poeng
2. Russland, 3442 poeng
3. Sveits, 3441 poeng
----10. Norge 3399 poeng
50m viltmål 30+30 skudd, menn
1. Mikhail Azarenko, Russland 592
2. Emil Martinsson, Sverige 591
3. Miroslav Janus, Tsjekkia 589
-----24. Tommy Andre Sørlie, Norge 528
50m viltmål 40 skudd mix, menn
1. Miroslav Janus, Tsjekkia 395
2. Emil Martinsson, Sverige 393
3. Miroslav Jurco, Slovakia 392
----24. Tommy Andre Sørlie, Norge 357
________________________________________________________________
Side 42
NSFs årbok 2011
50m viltmål, 30+30 skudd, menn junior
1. Sami Heikkila, Finland 580
2. Vladlen Onopko, Ukraina 579
3. Oleksandr Moshnenko, Ukraina 578
----14. Even Nordsveen, Norge 531
50m viltmål 40 skudd mix, menn junior
1. Sami Heikkila, Finland 387
2. Heikki Lahdekorpi, Finland 386
3. Oleksandr Moshnenko, Ukrania 385
----13. Even Nordsveen, Norge 355
EC-finale pistol i Thun, Sveits 11.-12. september
Grovpistol
1. Frank Dumoulin, Frankrike, 580 poeng
2. Teemu Lahti, Finland, 580 poeng
3. Paddy Gloor, Sveits, 580 poeng
------8. Pål Hembre, Norge, 576 poeng
Standardpistol
1. Teemu Lahti, Finland, 572 poeng
2. Juao Costa, Portugal, 569 poeng
3. Tomas Tehan, Tsjekkia, 569 poeng
-----7. Pål Hembre, Norge, 567 poeng
Nordisk mesterskap for funksjonshemmede, Kinna, Sverige
11.-14. aug.
P2, luftpistol 40 skudd
1. Lone Øverbye, Danmark 349
2. Berit Breirem, Norge 285
R2, luftrifle 40 skudd stående
1. Monica Lillehagen, Norge 390
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 43
2. Lotta Helsinger, Sverige 376
3. Berit Breirem, Norge 354
R3, luftrifle 60 skudd ligg
1. Kazimier Mechula, Danmark 701,7 (597+104,7)
2. Amanda Dybendal, Norge 701,3 (599+102,3)
3. Jens Frimann, Danmark 700,9 (597+103,9)
4. Monica Lillehagen, Norge 700,6 (597+103,6)
6. Nils Erik Nilsen, Norge 698,8 (596+102,8)
7. Anni Karlsen, Norge 698,8 (595+103,8)
8. Ove Foss, Norge 690,2 (587+103,2)
Lag
1. Norge I, 1791
(Lillehagen, Dybendal, Karlsen)
2. Danmark, 1781
3. Norge II, 1765
(Foss, Nilsen, Bernt Tore Bakken)
R4, luftrifle 60 stå, SH2
1. Viktoria Wedin, Sverige 701,6 (598+103,6)
2. Sonja Tobiassen, Norge 684,5 (583+101,5)
3. Joel Jansson, Sverige 673,7 (580+93,7)
6. Eirik Austad, Norge 663,1 (564+99,1)
7. Margarethe Lillehagen, Norge 658,2 (561+97,2)
8. Hanne Mali Slettum, Norge 657,3 (558+99,3)
Lag
1. Sverige, 1747
2. Norge, 1708
(Tobiassen, Lillehagen, Austad)
R5, luftrifle 60 ligg, SH2
1. Minna Leinonen, Finland 704,2 (599+105,2)
2. Jonas Andersen, Danmark 703,4 (599+104,4)
3. Viktoria Wedin, Sverige 700,8 (596+104,8)
6. Sonja Tobiassen, Norge 698,7 (595+103,7)
8. Margarethe Lillehagen, Norge 691,7 (594+97,7)
Lag
1. Danmark, 1785
________________________________________________________________
Side 44
NSFs årbok 2011
4. Norge, 1773
(Hanne Mali Slettum, Tobiassen, Lillehagen)
R6, 50m 60 ligg, SH1
1. Jonas Jacobsson, Sverige 691,4 (588+103,4)
2. Fredrik Larsson, Sverige 687,7 (586+101,7)
3. Veikko Palsamäki, Finland 683,7 (582+101,7)
4. Monica Lillehagen, Norge 682,6 (583+99,6)
5. Ove Foss, Norge 675,5 (575+100,5)
7. Nils Erik Nilsen, Norge 674,5 (576+98,5)
8. Amanda Dybendal, Norge 670,5 (574+96,5)
Lag
1. Sverige, 1742
2. Norge 1, 1734
(Foss, Nilsen, Lillehagen)
3. Norge 2, 1669
(Dybendal, Anni Karlsen, Berit Breirem)
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 45
IX
OPPLÆRING
KOMITÉ OPPLÆRING
ÅRSRAPPORT 2011
Anne Cecilie Brække
Leder Komité Opplæring
Komité Opplæring har i perioden etter forbundsting bestått av:
Leder: Anne Cecilie Brække
Nestleder: Christer Magnusson
Medlem: Berit Breirem
Medlem: Tore Berberg
Vara: Sanimir Handanagic
Vara: Martin Øyhus
Komité Opplæring (KO) har hatt 5 møter i løpet av 2011. På møtene har
komiteen fulgt opp vedtak fra foregående kalenderår om hvilke kurs NSF skal
tilby. I denne perioden har også alle grener, med unntak av viltmål, vært
representert i komiteen. KO har vært med i prosessen med å ansette en
integreringskonsulent, Bjørn Myrset. Integreringskonsulenten, skal jobbe med å
tilrettelegge skyting for funksjonshemmede. Et av medlemmene i KO, Berit
Breirem, jobber også tett opp mot skyting for funksjonshemmede. Dette har
vært en stor fordel da dette gir et bredt erfaringsgrunnlag og mangfold i
komiteen. Komiteen har valgt å inkludere både medlemmer og varamedlemmer
i sitt arbeid.
Komiteen har i denne perioden hatt deltakelse på Kretslederkonferansen og
pistol konferansen.
En av komiteens viktigste oppgaver dette året har vært å jobbe med utviklingen
av nytt dommerinstruktørkurs. Eirik Jensen har bistått KO i arbeidet med å lage
nytt dommerinstruktørkurs. Komiteen har plukket ut fem kandidater/aspiranter
som skal gå i gang med opplæringen (praksisperioden) i løpet av 2012.
________________________________________________________________
Side 46
NSFs årbok 2011
KO har i samarbeid med forbundskontoret fått på plass et sentralt
dommerregister. Registeret er tilgjengelig på www.skyting.no for hver enkelt
krets. Det er nå rundt 900 godkjente nasjonale dommere fordelt på de fire
grenene.
I 2011 har våre internasjonale dommere fått tildelt 7 oppdrag i internasjonale
mesterskap.
KO har kåret årets trener hvert år siden 2006. Fra 2011 ble det besluttet å endre
kriteriene på kåringen. Man ønsker nå å fokusere på alle typer ildsjeler i
klubbene, det være seg trener, klubbleder, kasserer, kioskansvarlig osv.
Kåringen har endret navn til Årets skyttersjel, og vinneren mottar kr 10 000 som
kan benyttes til et valgfritt formål i klubben. Årets skyttersjel i 2011 ble Wenche
Horten fra Eidskog Sportsskyttere. Wenche Horten vant utmerkelsen på
grunnlag av sitt sterke engasjement som klubbleder i Eidskog Sportsskyttere.
Litteratur/kurs:
Ny arrangementshåndbok er under utvikling og vil være klar i løpet av
2012
Klubbhefter i pistol og rifle er under utvikling, og ferdigstilles våren
2012.
Utdanning:
Klubbutvikling: Det er gjennomført to startmøter og 1 oppfølgingsmøte
innenfor prosjektet Idrett og Ledelse.
Trenerkurs: Det har blitt gjennomført 5 trenerkurs trinn 1 Pistol/Rifle, 6
trenekurs trinn 2 og 1 trenerkurs trinn 3 Pistol med til sammen 101
deltakere.
Trenersamling: Det har blitt gjennomført 3 sentrale kombinerte trenerog ungdomssamlinger. Samlingene hadde til sammen 79 deltakere med
bakgrunn fra pistol og rifle. Tema for samlingene var motivasjon,
kommunikasjon trener/utøver og skyteteknikk.
Trenerpool: Det har blitt gjennomført 30 klubbesøk gjennom
trenerpoolen der til sammen 263 ungdommer i alderen 13 – 19 år har
hatt en gjestetrener på besøk.
Samling for internasjonale dommere og dommerinstruktører.
Samlingen hadde 29 deltakere.
Utdanning av nye dommerinstruktører: Det er plukket ut fem
kandidater/aspiranter som skal utdanne seg til nye dommerinstruktører
i løpet av 2012. Aspirantene er Astrid Landsverk (pistol), Andrew
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 47
Walls (pistol), Knut Bakken (rifle), Jan E. Brække (rifle) og Stein Otto
Strøm (lerdue).
Fra 1. oktober ble det Bjørn Myrset engasjert som integreringskonsulent i 50% prosjektstilling. Integreringskonsulenten skal bidra til
økt rekruttering og bedre tilrettelegging for funksjonshemmede skyttere
til sporten vår. I løpet av perioden har 30 personer med ulike
funksjonshemninger blitt koplet inn mot klubber, og fått hjelp og støtte
til oppstart. Det er blitt etablert samarbeid med Beitostølen og andre
sentre som presenterer skyting for funksjonshemmede. Videre har det
blitt gjennomført 9 klubbesøk og to samlinger for funksjonshemmede
skyttere. 4 klubber har mottatt økonomisk støtte til oppstart av
skytetilbud for funksjonshemmede.
Tom Lauritzen har gjennomført utdanning som internasjonal dommer
innenfor IPC Shooting (International Paralympic Committee).
Landslagstrener i lerdue, Per Bjørnar Moen, har gjennomført elitecoach
kurs i regi av Olympiatoppen.
Autoriserte dommerinstruktører
Lerdue:
Bjørn Haug
Akershus
Per Bjørnar Moen Oslo
Pistol:
Holger H. Vilter
Haldor Hinna
Helge Olden
Terje Johansen
Eirik Jensen
Nordland
Rogaland
S.-Trøndelag
Aust-Agder
Troms
Rifle:
Rune Sørlie
Helge Stubberud
Glåmdal
Telemark
________________________________________________________________
Side 48
NSFs årbok 2011
Oversikt over internasjonale dommere i 2011:
A = A-lisens
B = B-lisens
X=elektronikk
Navn
Lerdue Pistol
Rifle Vilt- ElKlass. IPC
mål skiver
Shooting*
Per Bjørnar Moen A
Eirik Jensen
A
A
Unni Nicolaysen A
A
A
A
Helge Stubberud
B
Rune Sørlie
A
Tor Heiestad
B
Tove Jacobsen
B
Øyvind Selnes
B
Tom Lauritzen
B
Arne Lidwin
B
Astrid Landsverk
B
Øystein Nirisen
B
Stein Håkon
B
Gundersen
Helge Olden
B
B
Magnus Strømdal
B
B
Andrew Walls
B
*IPC = International Paralympic Committe.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A
A
B
A
B
B
B
B
B
B
B
X
X
X
X
X
Rekrutteringsskytingen
I 2011 hadde Rekrutteringsskytingen 2070 deltakere fra 64 klubber. 50 av 64
klubber har søkt om og mottatt tilskudd til Rekrutteringsskytingen.. Fullstendig
resultatliste kan leses på forbundets websider: www.skyting.no.
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 49
X FAGKOMITE LERDUE
ÅRSRAPPORT 2011
Knut Leer
Fagkomiteens leder
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Vara for Gusland:
Vara for Hanevold:
Knut Leer
Gunnar Filtvedt
Magne Gusland
Kristin Hanevold
Morten Aakre
Bjørn Erik Jensen
Landslagssjef OL-gruppen: Per Bjørnar Moen
Tore Brovold og Ole E. Undseth startet sesongen på aller beste vis da de ble nr.
2 og 3 under WC-runden i Conception, som var i Chile i mars. Brovolds 2.plass
betød også at Norge ble sikret en plass i skeet under OL i London 2012.
Så over til NM-rapportene:
NM i Autotrap ble arrangert av Bergen L.K. 28. og 29. mai. Her deltok 19 stk
Norgesmestre:
Menn : Jan Egil Rosvoll, Samnanger, 121/150 ,
Kvinner : May Lill Engstrøm, Nittedal.
Junior : Sindre Krågsrud, Nittedal, 114/150
Laggull til Nittedal HSJFF med O. Nord, S. Krågsrud og A. Sørensen på laget.
NM i Fitasc sporting ble arrangert av Karmøy SS andre helgen i juni med 69
deltakere. Årets Norgesmestre ble:
Menn: Roar Olsen, ØSS, 145/150,
Kvinner: Anne S. Arnestad, SOLK, 117/150
Junior: Are Magnus Gusland, Brunlanes, 129/150
Brunlanes vant laggullet med T. Nalum, M. Gusland og V. Bonnegolt på laget.
________________________________________________________________
Side 50
NSFs årbok 2011
NM i Dobbeltrap ble arrangert 26. juni på Løvenskioldbanen av Oslo
Sportskyttere.
Her var det 16 deltakere.
Thomas Nilsen, ØSS vant herreklassen,
Gunn Lilleødegård, Kroken vant kvinneklassen
Laggullet gikk til ØSS, med G. Vie, R. Olsen og T. Nilsen på laget.
NM i Nordisk Trap ble arrangert av Enebakk JFF 23. til 26. juni..
Det var 206 deltakere med.og norgesmesterne ble:
Menn: Leif Klokset , ØSS, 150/150, norsk rekord
Kvinner:: Lill Østby, LSS 137/150
Junior: Martin K. Leknes, Askvoll, 148/150, norsk rekord
Ungdom: Aksel J. A. Hætta, Kautokeino, 146/150, norsk rekord
V50: Gunnar Grønnerød, Sannidal, 149/150 , norsk rekord
V60: Tor Hernæs, RSK, 145/150
V70: Daniel Oskal, Kautokeino, 144/150, norsk rekord
Laggullet gikk til Kroken JFF, med J. Harkjær, S. Johnsen og T. Nesland på
laget.
Som en ser av resultatene over var dette et meget vellykket NM med hele 5 nye
norske rekorder, m.a.o. mye bra skyting !
NM i Olympisk Trap ble arrangert av Oslo Sportskyttere på Løvenskioldbanen
13 august.
Det var 29 deltakere med. Årets Norgesmestere:
Menn: Magne Østby, Nittedal, 136/150.
Kvinner: Benedicte Schibbye OSS, 63/100,
Junior: Sindre Kråksrud, Nittedal, 124/150.
Laggullet gikk til OSS, med J.R. Sørli, Å. Syvertsen og J. Simenstad.
NM i Skeet ble arrangert av Sarpsborg & Omegn JFF 20 og 21 august.
Her var det 41 deltakere med og Norgesmesterne ble:
Senior: Tore Brovold, ØSS, 148/150,
Kvinner: Barbro Breivik, ØSS, 79/100,
Junior menn: Jon Kristoffer Skaret, Sollihøgda, 136/150,
Junior kvinner: Malin Farsjø, Sannidal. 78/100
Laggullet gikk til ØSS med T. Brovold, V. Myrhagen og K. Rustad på laget
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 51
Nordisk mesterskap i FITASC sporting
Norge med Stavanger & Omegn LK. hadde tatt på seg å arrangere dette
mesterskapet på det flotte anlegget i Ålgård. Mesterskapet samlet nesten 150
deltakere fra alle de nordiske landene (utenom Island )
Det ble bronse til Ann Kristin Arnestad i kvinner senior og til Harald Pedersen i
V55. Begge skyter for arrangørklubben, Stavanger & Omegn LK.
I senior menn ble det en klar seier til finske Jari Rajala, Tom Nalum fra
Brunlanes ble beste norske skytter med 6.plass.
I lagkonkurransen ble det gull til Norge i veteranklassen.
Norway Grand Prix
Brunlanes Sportskyttere arrangerte Norway Grand Prix i skeet helgen 20-22 juli
72 skyttere deltok, deriblant flere toppskytter fra hele Norden og Frankrike.
Blant deltakerne var nesten hele det norske EM-laget med og de møtte bl.a.
danske Anders Golding som vant siste WC-runden i Maribor.
Vinneren av årets Norway Grand Prix ble Tom B. Jensen, foran Harald Jensen
med Ole E.Undseth på tredjeplass. Det ble dobbelt norsk i jr klassen også, med
Jon Kristoffer Skaret på første og Steffen Raasok på andre med en danske på
tredje. Barbreo Breivik vant kvinneklassen.
EM i Beograd
Laget, bestående av Tore Brovold, Ole E. Undseth og Tom B. Jensen, tok
laggull og satte samtidig ny verdensrekord for lag!
Våre tre skjøt hele 368 og vant på bedre siste serie foran Tyskland.
Det var for øvrig meget høyt nivå på skeet i Beograd. Hele syv skyttere endte på
124, og måtte derfor gjennom shoot-off for å avgjøre hvilke seks som skulle
skyte finalen. Tore Brovold kvalifiserte seg til finalen, men her ble det
dessverre en bom og det ble til slutt en 4. plass for Tore.
Både Ole og Tom skjøt meget bra, men i det knallharde selskapet holdt det ikke
til finale. Ole var for øvrig svært nær å kapre en kvoteplass med sine 123 treff,
men falt utenfor på grunn av sine to bom på siste serie. Tom endte på 26. plass
med 121 treff. Vi hadde også med Barbro Breivk i kvinneklassen, hun var kun
to duer unna finaleplass og endte på 18. plass med 69 treff.
VM lerdue
Ble avholdt i Beograd i tiden 9-13. september
Tore Brovold lå etter de innledende 125 duene på delt 2.plass med 124 treff,
spanjolen Juan Aramburu ledet med 125 treff, tangering av Brovolds
verdensrekord. I finalen skjøt både Tore og Alrashidi fra Kuwait fullt hus, 25
________________________________________________________________
Side 52
NSFs årbok 2011
duer, mens spanjolen fikk en bom. Dermed måtte de tre ut i omskyting om
medaljeplassene. Kuwaiteren røkt ut først, etter bom på den 10. duen i
omskytinga. På den 12.dua bommet Tore, og dermed var også gullkampen
avgjort. Sølvmedaljen er Tore Brovold beste VM-innsats, han har tidligere
bronse fra VM i 2006. Vi hadde også med Ole E. Undseth og Tom B. Jensen.
De gjorde også et meget godt mesterskap. Resultatet til Tom ble 121/125 som
ga 42. pl. Ole fikk 121/125 som ga 43. pl.
Barbro Brevik var med i kvinneklassen og Jon Kr. Skaret i junior.
Resultatet til Barbro ble 65/75 og Jon Kristoffer fikk 113/125
Nordisk rankingfinale
Det var en rekke norske med i Nordisk Rankingfinale som ble arrangert i
Sverige siste helg i september. De norske gjorde det meget bra, her er de norske
plasseringene:
Skeet: Senior: 1 Tom B. Jensen 143/150, 5 Gunnar Filtvedt 137/150, 8 Stian
Johannessen 107/125, 9 Ole Henrik Gusland 107/125, 10 Geir Linnerud
104/125 og 12 Knut Rustad 99/125
Junior: 2 Ivan Nyborg 106/125 Kvinner: 1 Torun Bredholt 81/100, 5 Malin
Farsjø
OL-Trap Senior: 1 Jan Rune Sørlie 125/150, 2 Dagfinn Elstad 121/150, 13
Magne Østby 92/125, 16 Ådne Syvertsen 84/125 og 17 Saed Moradi 82/125
Junior: 1 Kristoffer Hanevold 116/150, 3 Sindre Kråksrud 105/150 og 5 Simen
Terp
Verdenscup-finalen
Den 2.-6. oktober samlet verdenseliten i leirdueskyting seg i Al Ain, Forende
Arabiske Emirater for å skyte verdenscupfinalen. Tore Brovold og Ole E.
Undseth var kvalifisert. I WC-finalen møtes de beste fra årets fire WCkonkurranser, samt vinneren av fjorårets finale og medaljevinnerne fra årets
VM, til sammen 13 av verdens beste.
Tore Brovold har i 2011 stått for den meget imponerende prestasjonen det er å
sikre seg finaleplass i alle internasjonale konkurranser, dvs. VM, EM og 4 WCstevner. Ole E. Undseth var kvalifisert til Al Ain via sin 3.plass fra
verdenscupen i Chile.
Resultatmessig ble det en fin 2. plass til Tore Brovold og en 5. plass til Ole E.
Undseth.
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 53
Skandinavisk mesterskap og Landskamp nordisk trap
Årets landskamp gikk i Forshaga i Sverige. Det ble nok en gang et jevnt oppgjør
med svenskene, og vi tapte med 16 duer. Sverige fikk 3305 treff mot våres 3289
og Danmark fikk 3182.
Norge fikk sølv i skandinavisk mesterskap for senior med Andreas Stausland
172/175. Vi fikk også sølv i kvinneklassen med Ida G. Nygaard, samt laggull i
V50-klassen.
Følgende har representert Norge på verdenscupstevner i skeet i år:
Tor Brovold ØSS, Jonas Filtvedt Åmot JFF, Ole E. Undseth Rakkestad
Sportsskyttere, Harald Jensen Bærum JFF, Tom B. Jensen Bærum JFF,
Jon Kr. Skaret Sollihøgda JFF og Barbro Breivik ØSS.
Resultater NM, WC, EM og VM
NM
Skeet Menn (150 duer):
1
Tore Brovold
2
Tom B. Jensen
3
Harald Jensen
ØSS
Bærum
Bærum
123
122
120
25
25
25
148
147
145
Skeet Junior Menn (150 duer):
1
Jon Kristoffer Skaret
Sollihøgda
2
Ivan Mattson Nyborg Åsnes
3
Are Magnus Gusland Brunlanes
112
100
106
24
24
20
136
134
126
Skeet Kvinner (100 duer):
1
Barbro Breivik
ØSS
2
Torunn Bredholt
Rakkestad
3
Anette Hovstø
Bærum
60
57
56
19
20
15
79
77
71
Skeet Junior kvinner (100 duer)
1
Malin Farsjø
Sannidal
57
21
78
Skeet Lag:
1
Østlandske Sportsskyttere
T. Brovold; V. Myrhagen, K. Rustad
2
Bærum JFF
3
Åmot JFF
355
353
339
________________________________________________________________
Side 54
NSFs årbok 2011
Dobbeltrap Menn (200 duer):
1
Thomas Nilsen
ØSS
2
Geir Vie
ØSS
3
Roar Olsen
ØSS
128
117
112
43
36
40
Dobbeltrap Kvinner (120 duer)
1
Gunn H. Lilleødegård Kroken
171
153
142
61
Dobbeltrap Lag:
1
Østlandske Sportsskyttere
G. Vie, R. Olsen, T. Nilsen
2
Nittedal og Hakadal SJFF
3
Oslo Sportsskyttere
357
316
290
OL Trap Menn (150 duer):
1
Magne Østby
Nittedal
2
Jan Runar Sørli
OSS
3
Ådne Syvertsen
OSS
115
112
110
21
20
19
136
132
129
OL Trap Junior Menn (150 duer):
1
Sindre Krågsrud
Nittedal
2
Kristoffer Hanevold
Asker
3
Joachim Børlie
RSK
103
107
79
21
15
11
124
122
90
OL Trap Damer (100 duer):
1
Benedicte Schibbye
OSS
2
May-Lill Engstrøm
Nittedal
54
44
9
8
63
52
OL Trap lag
1
Oslo Sportsskyttere
J. R. Sørli, Å, Syvertsen, J. Simenstad
2
Nittedal og Hakadal SJFF
3
Enebakk JFF
Fitasc Sporting Menn (150 Duer)
1
Roar Olsen
ØSS
2
Tore Brovold
ØSS
3
Magne Gusland
Brunlanes
323
321
309
145
138
138
Fitasc sporting Junior (150 Duer)
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 55
1
2
3
Are Magnus Gusland
Tarjei Lia
Thomas Bankhaug
Brunlanes
Kroken
Brunlanes
129
128
122
Fitasc sporting Kvinner (150 Duer)
1
Ann S. Arnestad
SOLK
2
Renate Manvik
Brunlanes
3
Sissel Surdal
SOLK
117
108
88
Fitasc Lag
1
Brunlanes Sportsskyttere
T. Nalum, M. Gusland, V. Bonnegolt
2
Kroken JFF
3
Karmøy SS
390
380
378
Auto Trap Menn (150 duer):
1
Jan Egil Rosvoll
Samnanger
2
Leif Vålevannet
Enebakk
3
Brian Lein
Bergen
104
96
91
17
18
18
121
114
109
Auto Trap Junior Menn (150 duer)
1
Sindre Krågsrud
Nittedal
2
Alexander Vedeler
Bergen
3
Viktor Sager
Bergen
94
83
79
20
15
14
114
98
93
Auto Trap Kvinner (100 duer)
1
May Lill Engstrøm
Nittedal
35
12
47
Auto Trap Lag
1
Nittedal HSJFF
O. Nord, S. Krågsrud, A. Sørensen
2
Enebakk JFF
3
Brunlanes
262
253
253
Nordisk Trap Menn (150 duer)
1
Leif H. Klokset
ØSS
2
Jørn Harkjær
Kroken
3
Jon A. Nesland
Kroken
125
124
124
25
25
25
150
149
149
Nordisk Trap V50 (150 duer)
1
Gunnar Grønnerød
Sannidal
124
25
149
________________________________________________________________
Side 56
NSFs årbok 2011
2
3
Tommy Ulriksen
Kjell Haugland
Onsøy
NGSSK
123
122
25
23
148
145
Nordisk Trap V60 (150 duer)
1
Tor Hernæs
RSK
2
Finn Øvredal
OS SSL
3
Kåre Moe
LSS
122
120
119
23
25
23
145
145
142
Nordisk Trap V70 (150 duer)
1
Daniel Oskal
Kautokeino
119
2
Sigmund Breivik
Norefjell Trap 120
3
Per Gunnar Solberg
Sollihøgda
114
25
22
24
144
142
138
Nordisk Trap Kvinner (150 duer)
1
Lill Østby
LSS
2
Vanja Haugland
NGSSK
3
Anita Thøgersen
Ullensaker
117
112
111
20
24
23
137
136
134
Nordisk Trap Junior Menn (150 duer):
1
Martin K. Leknes
Askvoll
2
Wilfred Geicke
Asker
3
Kristoffer Hanevold
Asker
123
118
116
25
23
24
148
141
140
Nordisk Trap Ungdom (150 duer)
1
Aksel J. Hætta
Kautokeino
123
2
Anders Øen
Norefjell Trap 116
3
Even A. Grytten
Askvoll
113
23
20
22
146
136
135
Nordisk Trap Lag
1
Kroken JFF. LG.
J. Harkjær, S. Johnsen, T, Nesland
2
NGSSK
3
Skien
EM Beograd
Skeet Menn
4
Tore Brovold
11 Ole E. Undseth
26 Tom B. Jensen
362
361
361
124
24
148
123
121
Skeet Damer
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 57
18
Barbro Breivik
69
Lag, menn
1
Norge
VM Beograd
Skeet Menn
2
Tore Brovold
42 Tom B. Jensen
43 Ole E. Undset
368 (v.-rekord)
124
25
149
121
121
Skeet Junior Menn
38 Jon Kristoffer Skaret
113
Skeet Kvinner
46 Barbro Breivik
65
WC Maribor
Skeet
6
Tore Brovold
8
Tom B. Jensen
28 Ole E. Undseth
124
21
145
121
119
WC Beijing
Skeet
4
Tore Brovold
24 Ole E. Undseth
64 Jonas Filtvedt
123
22
122
119
113
WC Sidney
Skeet
5
Tore Brovold
21 Ole E. Undseth
71 Jonas Filtvedt
123
24
147
120
109
124
123
24
24
148
147
116
WC Concepcion
Skeet
2
Tore Brovold
3
Ole E. Undseth
53 Jonas Filtvedt
________________________________________________________________
Side 58
NSFs årbok 2011
WC-finale Al Ain
Skeet
2
Tore Brovold
5
Ole E. Undseth
118
117
25
22
143
139
Nordisk Trap Landskamp/skandinavisk mesterskap :
Landslag (3600 duer):
1
Sverige
3305
2
Norge
3289
3
Danmark
3182
Klasse Menn
2
Andreas Stausland
148
24
172
Klasse Damer
2
Ida G. Nygaard
134
22
156
Bragdmerket
Følgende skyttere oppnådde bragdmerkepoeng i 2011:
OL VM WCf WC EM Nord LK NM Sum
Tore Brovold
8
8
19
5
1
41
Ole E. Undseth
4
6
10
Magne Østby
1
1
Leif Klokset
1
1
Thomas Nilsen
1
1
Andreas Stausland
1
1
Ida G. Nygaard
1
1
Tom B. Jensen
1
1
Jan E. Rosvoll
1
1
Roar Olsen
1
1
Lill Østby
1
1
Jon K. Skaret
0,5 0.5
Gunnar Grønerød
0.5 0.5
Martin Leknes
0,5 0,5
Daniel Oskal
0,5 0,5
Tor Hernes
0,5 0,5
Are M. Gusland
0,5 0,5
Aksel J. Hætta
0,5 0,5
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 59
Bragdmerkeoversikt totalt til og med 2011 (for utøvere med mer enn 5,5
poeng, se side 219 ff)
OL VM WCf WC EM Nord LK NM SUM
Knut Ivar Larsen
5
2
5
Geir Østby
3
2
5
Tom B. Jensen
1
1,5
2
4,5
Øyvind Moen
3
1,5 4,5
Ole M. Akre Hansen
4
4
Torunn Bredholt
3
1
4
Else Britt Jensen
1
3
4
Vanja Haugland
Jensen
1
3
4
Oddbjørn Onsaker
4
4
Rolf Pedersen
4
4
Viktor Halle
0,5
3,5
4
Ann S. Arnestad
1
3
4
Magnus Thøgersen
0.5
2
1
3,5
Kjell Haugland
1
2,5 3,5
Bjørn Ivar Haug
1,5
2
3,5
Ida G. Nygaard
2
1.5 3,5
Roar Olsen
1,5
2
3,5
Nils Lundberg
2
1
3
Bjarne Bratterud
1
2
3
Arne Jensen
3
3
Johan Hunæs
3
3
Vegar Arnesen
3
3
Jonas Filtvedt
3
3
Ådne Syvertsen
1
2
3
Are M. Gusland
2
2
Espen Unneland
1,5 0,5
2
Jon Andre Nesland
1
1
2
Ole Undseth
2
2
Henning Engen
2
2
Knut Skjolden
2
2
Olav Løvåsdal
2
2
Harald Flaen
2
2
________________________________________________________________
Side 60
NSFs årbok 2011
OL
Morten Muller
Frank Andersen
Atle Larsen
Arild Gundersen
Kjell Arnesen
Per Bjørnar Moen
Per Nilsson
Roger Hansen
Thor Arne Sveen
Grete Hatlestad
Bjarte Linga
Renate Manvik
Jan Christian
Johansen
Odd Johansen
Frode Husum
Asbjørn Granås
Johan Jaren
Glenn Arne Sveen
Kristian Holte
Knut Rustad
Mikael Østensen
Øyvind Skoglund
Anne Hilde
Andersen
Bjørn Smeby
Morgan Huse
Ole Slettner
Aasmund Mykland
Roar Hansen
Alf Karlson
Frank Lillevik
Fredrik Nor
Geir Vie
Harald Bredesen
VM WCf WC EM Nord LK
2
2
1,5
1
1
1
1
1,5
0,5
0,5
NM SUM
2
2
0.5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0.5
0.5
0.5
1,5
0,5
0,5
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 61
OL
VM WCf WC EM Nord LK
NM SUM
Jon Heggbrenna
1
1
Kjeld C. Larsen
1
1
Lasse Johnsen
1
1
Linda Huse
1
1
Olav Årskaug
1
1
Patric Solberg
1
1
Per Vålvannet
1
1
Stig Andersen
1
1
Svein Vestby
1
1
Sverre Hillem
1
1
Tarald Øvergård
1
1
Terje Hansen
1
1
Jan Runar Sørlie
1
1
Tom Berntsen jr.
1
1
Vegard Remfelt
1
1
Mette Larsen
1
1
Roy Zakariassen
1
1
Yngve Kleppang
1
1
Øystein Nyengen
1
1
Andreas Stausland
1
1
Jan Erik Rosvoll
1
1
Jon K. Skaret
0,5
0,5
1
Lill Østby
1
1
Tor Hærnes
1
1
Aksel J. Hætta
1
1
Nils Martinsen
0.5 0,5
Sigmund Breivik
0.5 0,5
Sten Østby
0.5 0,5
Tom Erik Floor
0.5 0,5
Tomas Bekken
0.5 0,5
Magne Gusland
0.5 0,5
Kåre Moe
0.5 0,5
Sindre Krågsrud
0,5 0,5
Bjørn Haug
0,5 0,5
Øyvind Syvertsen
0,5 0,5
________________________________________________________________
Side 62
NSFs årbok 2011
OL
VM WCf WC EM Nord LK
Kristoffer Hanevoll
Tomas S. Stava
Alf J. Jørgensen
Hans Pedersen
Bjørn Kristiansen
Anders Hamborg
Gunnar Grønnerød
Daniel Oksal
Martin Leknes
NM SUM
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
NORSKE REKORDER satt i 2011
REKORDER UTEN FINALE
Menn
Nordisk Trap (125 duer) Leif Klokset
125 (tangering)
Junior Menn
Nordisk Trap (125 duer)
Martin K. Leknes
123
Junior Kvinner
Skeet (75 duer)
Malin Farsjø
63
Ungdom
Nordisk Trap (125 duer)
Aksel J. Hætta
123
Veteran 50
Nordisk Trap (125 duer)
Gunnar Grønnerød
124
Veteran 70
Nordisk Trap (125 duer)
Daniel Oskal
119
REKORDER MED FINALE
Menn
Nordisk trap (150 duer) Leif Klokseth
125/25
150
Junior Menn
Nordisk Trap (150 duer)
123/25
148
Martin Leknes
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 63
Ungdom
Nordisk Trap (150 duer)
Aksel J. Hætta
123/23
146
Veteran 50
Nordisk Trap (150 duer)
Gunnar Grønnerød
124/25
149
Veteran 70
Nordisk Trap (150 duer)
Daniel Oskal
119/25
144
________________________________________________________________
Side 64
NSFs årbok 2011
XI FAGKOMITÉ PISTOL
ÅRSRAPPORT 2011
Bjørn Jakobsen
Leder Fagkomite Pistol
Fagkomiteen har i perioden bestått av:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Trener:
Pål Hembre
Bjørn Jakobsen
Anne Grete Rendalsvik
Pål Kristiansen
Bjørn Gjerstad
Harald Setsaas (for Gjerstad)
Svein Krakeli (for Kristiansen)
(U-25)
Trondhjems Pk
Mysen Pl
Sitter IL Pk
Hokksund Pk
Selbu Pk
Eide og Fræna Pk
Bærum Pk
Ledere og teknisk delegert (TD) med ansvar i NM, int. stevner / WC og
mesterskap:
Harald Setsaas
Hovedleder EM i Beograd
Helge Olden
TD NM luft på Kisen
Helge Olden
TD under NM 25/50 meter på Oppdal
Helge Olden
Grenleder EC std og grov i Finland
Pål Kristiansen
Landstevnet for rekrutter på Lillehammer
Pål Kristiansen
Leder under Nordisk feltmesterskap i Danmark
Anne Grethe Rendalsvik EM 10meter luft Italia
Anne Grethe Rendalsvik Landsstevnet for rekrutter på Lillehammer
Anne Grethe Rendalsvik WC i Munchen
Anne Grethe Rendalsvik Youth Leauge i Sverige
Anne Grethe Rendalsvik YL finalen i Montenegro
Anne Grethe Rendalsvik Grenleder EM i Beograd
Svein Krakeli
Leder under Nordisk feltmesterskap i Danmark
Svein Krakeli
TD under NM spesialfelt i Mysen
Svein Krakeli
Fagkomiteen rep. under NM felt i Mysen
Per Magnussen
Leder under Nordisk feltmesterskap i Danmark
Bjørn Jakobsen
Nordisk for veteraner på Ørland
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 65
Bjørn Jakobsen
Bjørn Jakobsen
Bjørn Jakobsen
Bjørn Jakobsen
Bjørn Jakobsen
Fagkomiteens rep. i NM spesialfelt i Mysen
TD under NM felt på Mysen
Fagkomiteens rep. under NM 25/50 m på Oppdal
Grenleder SH i Polen
Grenleder SH i Alicante i Spania
EM i Beograd:
Menn:
Pål Hembre
Roar Hembre
Aina Flørli
Pål:
Standard:
Grov:
Fri:
Silhuett:
567
579
547
572
Bærum Pk
Trondhjems Pk
Sandnes Pk
8
12
40
15
Roar:
Standard:
Grov:
Fri:
Silhuett:
grov, fri, silhuett, standard
«
«
«
fin
«
561
579
542
555
17
13
49
37
Aina:
Fin:
566
37
Ingen medalje til noen av våre skyttere i noen øvelse. God innsats kan være en
riktig vurdering av resultatene. Pål var best, men fikk kamp til døren av broder
Roar i grovpistol hvor begge klarte 579 poeng. Roar presterte resultater opp mot
det beste han har nasjonalt og satte faktisk norsk rekord i fripistol i V-50 under
EM. Aina har skutt 581 poeng nasjonalt og vist at hun har potensiale, men fikk
det ikke helt til i EM. Men sesongen samlet sett har vært meget god for Aina,
som bl.a ble Nordisk mester i feltpistol.
WC i SH i Spania, USA og Australia og MQS i Polen og England:
Bjørn Morten Hagen, Støren Pk; finpistol, luft og fripistol (eneste
pistoldeltaker).
I Polen ble det for Bjørn Morten kun MQS stevne og luftpistol som eneste
øvelse uten å klare kravet på 545 poeng. I Alicante i Spania under WC i alle 3
øvelser kom han til finale i finpistol og ble nr. 6 med bra resultat. I fri og luft var
det stang ut med tanke på MQS kravene. I USA i WC ny finale og 4. plass i
finpistol og denne gangen klarte han MQS kravet i luftpistol. I WC i Australia i
november klarte han MQS kravet i fripistol, Men det virkelig store var at han
ble nr. 2 (sølvmedalje ) i finpistol, og fikk kvoteplass (slots) til Paralympics i
2012 i England – hurra.
________________________________________________________________
Side 66
NSFs årbok 2011
Han er den første pistolskytter i SH klassen som noen gang har kvalifisert seg til
Paralympics. Han er også den eneste av SH utøverne (pistol og rifle) som har
klart kvoteplass i 2011. Det betyr at han har en god mulighet for deltakelse i
London i Paralympics i september 2012. Det er bare å gratulere og lykke til med
forberedelsene i 2012 slik at det ikke bare blir deltakelse, men også gode resultat
og forhåpentligvis medalje. Vi som kjenner han er både stolt og rørt på hans
vegne. Vi vet hvor mye han har trent og konkurrert til tross for langt avbrekk i
20110 og 2011 på grunn av smerter i høyre skulder og arm. Dette er en stor
oppmuntring for oss som fagkomite, men ikke minst for Bjørn Morten selv.
EM 10 meter 1.-7. mars i Italia:
Aina Flørli
Sandnes Pk
Linn Iren Flaate Trondhjems Pk
Ingeborg Gran Steinkjer Pk
381
376
370
nr. 15
nr. 36
nr. 53
Til EM i Brecia i Italia tok vi ut 3 senior kvinner. Linn Iren Flaate var den
eneste av de 3 som overbeviste under uttaket på Hell Open, men både Ingeborg
og Aina hadde flere resultat rundt vurderingskravet. Aina overbeviste stort i EM
med resultat som er det beste hun har prestert internasjonalt. Men det var også
akseptabelt resultat av både Ingeborg og Linn Iren. Laget ble nr. 9 av tilsammen
16 lag.
EC i grov og standard (Walther Cup):
Hannover i Tyskland:
Pål Hembre
Bærum Pk.
Roar Hembre
Trondhjems Pk
Grov 580 nr. 2 Standard 556 nr. 12
Grov 563 nr. 14 Standard 551 nr. 18
EC finalen i Thun i Sveits 9.-11.09 2011:
Pål Hembre
Bærum Pk.
Grov 576 nr. 8
Standard 567 nr. 7
Bra resultat, men Pål var ikke fornøyd da alle medaljene gikk på grov på 580
poeng – et resultat han normalt klarer på en dårlig dag.I standard gikk gullet på
572 og sølv og bronse på 569.
WC i Munchen 16. – 23. juni 2011:
Pål Hembre, Bærum Pk.:
Silhuett: 578 nr. 12
Fri: 538 nr. 72
Luft: 572 nr. 65
Roar Hembre, Trondhjems Pk.:
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 67
Luft: 568 nr. 85
Aina Flørli, Sandnes Pk:
Luft:
362 nr. 119
Fin: 573 nr. 39
Pål var bare 3 poeng fra omskyting om finaleplass i silhuett.
Skyttere i internasjonale stevner:
Hell Open:
Internasjonalt stevne i Norge – Hell Open (HO) for siste gang:
HO 2011 ble arrangert som internasjonalt stevne på Rica Hell hotell for 7. gang
på rad og denne gangen med egen finalebane. Det spesielt positive denne
gangen var at deltakelsen i SH klassene var dobbelt så stor som tidligere. I den
sammenheng kan vi takke Rune Sørlie for god omtale som førte til stor
deltakelse fra England.
Det negative var nesten totalt fravær av de beste rifleskytterne i klasse senior
menn og kvinner. 3 deltakere i klasse kvinner og 6 i klasse menn er lite hyggelig
lesing.
Norske utøvere som gjorde det meget bra på HO:
Linn Iren Flaate - sen. kvinner med 384 siste dag. Nr. 2 i superfinalen som i
2010.
Pål Hembre
- senior menn. Vant siste dag. Vinner av superfinalen.
Andrea Wick
- jr. kvinner. Vant sin klasse 2. og 3. dag, nr. 2 første dag.
Mariell Vestnes - junior kvinner. Vant første dag. Nr. 2 de andre dagene.
Stian Øyvann
- junior menn. Vant sin klasse med 551 poeng siste dag
Lars Sæle
- junior menn. Vant de 2 første dagene og nr. 2 siste dag.
Dessverre har arrangementskomiteen for Hell Open besluttet å avlyse HO i
2012. Det var flere årsaker til beslutningen, men en av de viktigste var mangelen
på deltakelse av våre beste utøvere i rifle klasse menn og kvinner i 2011. Når
våre beste uteblir kommer heller ikke de beste fra andre nasjoner.
Grand Prix of Liberation – Plzen (standard, silhuett og luftpistol):
Aina Flørli og Chotica Chotirak fra Sandnes Pk. deltok i luftpistol.
Aina med glimrende 383 (96,7) 479,7 ga 5 plass i det harde selskapet.
Meget bra også av Chotica Chotirak som satte ny pers med 363 poeng (nr. 70).
Meget bra av en 15 åring som måtte konkurrere i klasse kvinner.
________________________________________________________________
Side 68
NSFs årbok 2011
Intershoot den Haag:
Aina Flørli på dag 1 klarte 2. plass med 378 og 100,0 i finalen.
Ingeborg Gran var like bak på 3. plass med 379 og 97,4 i finalen.
Swedish Cup:
Av de beste prestasjonene av norske utøvere nevner vi:
Linn Iren Flaate, Trondhjems Pk. vant første dag med gode 379 poeng, ble nr. 2
andre dag med 377. Ingeborg Gran ble nr. 7 3. dag av konkurransen med 377.
Både Aina Flørli, Marianne Ullvassveen og Gunn Heidi Sønsterud Haugen
deltok med hederlige plasseringer.
I klasse junior kvinner var Andrea Wick vår deltaker. Hennes beste prestasjon
kom 3. dag hvor hun klarte 360 poeng og sisteplass i finalen.
European Youth League kvalifisering i Sverige i mai:
5 utøvere ble plukket ut for å kvalifisere Norge til finale i Montenegro. Da Polen
og Litauen trakk seg rett før kvalifiseringen, fikk vi plass til finalen bare ved å
delta. Men det ble en utrolig jevn YL-konkurranse mellom Sverige og Norge
som endte med seier til Sverige etter omskyting. I landskampene vant Norge den
ene matchen og Sverige den andre etter omskyting. Bra skyting av vårt unge lag
som besto av:
Sara Stamnestrø, Mysen Pl
15 år
Chotica Chotirak, Sandnes Pk
15 år
Lars Sæle, Porsgrunn Pk
15 år
Andrea Wick, Finnsnes Pk
18 år
Kristan Engen, Mysen Pl
15 år
Lagleder var Anne Grethe Rendalsvik, Svein Roger Stamnestrø og Yngve
Engen var med som sjåfører og assistenter.
Youth League finale i Montenegro i oktober:
15 unge utøvere hadde på forhånd prøvd å kvalifisere seg til uttak. Til uttaket
ble de 6 beste innkalt. Etter uttaket ble følgende 4 meget unge utøvere tatt ut til
YL finalen i luftpistol:
Sara Stamnestrø, Mysen Pl
15 år
Chotica Chotirak, Sandnes Pk
15 år
Lars Sæle, Porsgrunn Pk
15 år
Michael Strøm Sitter IL Pk
16 år
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 69
Lagleder var Anne G. Rendalsvik. Svein Roger Stamnestrø var assistent, men
reiste for egen regning. Fin erfaring for våre unge utøvere, og resultater faktisk
bedre enn forventet.
Skyttere til Nordisk i feltpistol i Danmark i september - gull til Aina Flørli:
Senior menn:
Arild Inge Wollan, Støren Pk., Kjetil Bromark, Modum Pk. Christian Johnsen,
Bodø Ssk, Tore Stensby, Hamar Il, Runar Aas, Aron Sk., Rune Bjørgo, Bærum
Pk.
Kvinner:
Aina Flørli, Sandnes Pk., Britt Elena Wollan, Ørland Pk, Gunn Heidi Sønsterud
Haugen, Målfrid Vannebo begge fra Aron Sk Drammen.
Junior (uansett kjønn):
Sondre Landvik, Åsne Lønne, Oscarsborg Pk, Runar Magnussen, Espen
Magnussen Sola Pk.
Kort referat fra Nordisk i feltskyting i Danmark.
Det er skrevet referat i Skytternytt av Pål Kristiansen, som var en av 3 lagledere.
De 2 andre var Svein Krakeli og Per Rune Magnussen.
Aina Flørli har vunnet tidligere og gjentok bragden i Danmark. Vi gratulerer
med ny gullmedalje og lagsølv i kvinneklassen. Juniorlaget klarte bronse, mens
det på papiret sterke herrelaget, prøvde for ambisiøst å skyte på alle figurene og
tapte på det.
Nordisk for veteraner på Ørland 17. - 19. juni:
Ørland Pk. med Helge Olden som leder i organisasjonskomiteen, arrangerte et
«mesterskap» med mange øvelser og til terningkast 6. Pr. i dag er det kanskje
ikke rett å kalle dette et Nordisk mesterskap fordi det så langt ikke er laget felles
Nordiske statutter. Deltakelsen var stor og det var deltakere fra Norge, Sverige,
Finland og Danmark. Det er egne klasser for kvinner og det er delt inn i 3
veteranklasser (V-45, V-55 og V-65). Øvelsene var fri, luft, fin grov og std, men
i tillegg hadde arrangøren lagt inn finfelt og grovfelt. Det var også lagskyting,
men her var det tillatt å dele opp i blandede lag fra alle klasser så dette ble det vi
kan kalle «lett blanding». Her må det nok gjøres avtale om hva som skal være
regelen.
Selv om det ikke er laget statutter for mesterskapet må det være lov å si at
vinnerresultatene i alle klasser var gode. Vinnerresultatet til Ragnar Skanåker i
V-65 i fripistol var f.eks ca. 10 poeng bedre enn det normalt ligger på i NM i
klasse menn. Finland er arrangør i 2012.
________________________________________________________________
Side 70
NSFs årbok 2011
Fagkomiteens arbeid:
Årsrapport, aktivitetsplan / budsjett / fagkomitémøter:
Styret har i 2011 avholdt 6 styremøter og behandlet 68 saker. I tillegg har det
vært gjort mye fagkomitearbeid pr. tlf. og e-post. Budsjettet er på kr. 1.250.000,Vi har bra kontroll på økonomien og mener vi har holdt budsjettet, selv om vi
når dette skrives ikke har fått endelig regnskapsoversikt.
Vi har deltatt på alle NM med både TD og representanter for FKP, slik vi er
forpliktet ut fra instruksen i Fellesreglementet og andre bestemmelser i det
samme reglementet.
Årsrapportens NM-oversikt er skrevet av medlem Bjørn Gjerstad og
kvalitetssikres av resten av fagkomiteen.
Årsrapportens internasjonale oversikt, statistikk over vinnere av
verneidrettsmedaljen og ungdomsmedaljen samt Bragdmerket, er skrevet av
Harald Setsaas, og kvalitetssikret av resten av fagkomiteen. Noe av dette skrives
også i denne delen av årsrapporten som er leder i komiteen har ansvar for.
Toppidrettsplanen:
Dette er en plan som fagkomiteen begynte på i januar i 2006. ”Malen” ble i sin
tid laget av Anne G. Jeppesen. I løpet av høsten 2010 ble planen redigert og
klargjort for 2011.
Toppidrettsplanen rommer all vår virksomhet. Den inneholder bl.a
internasjonale terminlister, økonomi, U-25, regionlag, uttaksregler og
langtidsplan. Planen evalueres hele tiden og endres etter behov. Den er vårt
arbeidsredskap og hentes fram på alle fagkomitémøter.
Vi har endret en del på planene for 2012, men har så langt ikke sluttført
endringene. Vi har brukt tiden til å omorganisere fra Regionlag til Landslag. Vi
har fått på plass landslagene og 3 nye trenere for de 3 landslagene (senior menn
og kvinner og junior/ungdom) i 2012.
Regionlag:
Etter å ha prøvd denne ordningen i ca. 5 år har vi nå avsluttet Regionsatsingen
og endret til 3 landslag - gjeldende fra og med 2012. Grunnen er at det har vært
vanskelig å få kretsene innenfor regionene til å samarbeide slik vi ønket det.
Unntaket er Region Nord og Region Midt.
NM-arrangementene 2011:
10 meter
Kisen Msl
25 og 50 meter Oppdal, Støren og Sunndal Pk.
Spesialfelt/felt Mysen Pl.
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 71
Vi mener alle mesterskapene har vært godt arrangert og noen ekstraordinært bra.
Det er skrevet egne referat fra alle NM. Gledelig stor deltakelse i år som i fjor i
alle mesterskap.
Litt spesielt mesterskap ble det på Oppdal da mesterskapet startet 3 dager etter
22. juli. Som organisasjon ble vi i mediene kraftig kritisert for å starte et NM så
kort tid etter den tragiske hendelsen i Oslo og på Utøya. Vi som tok avgjørelsen
var også i tvil om det var rett å avlyse eller utsette NM, men da Konge og
Statsminister sa at det var viktig å komme i gang med «normalt liv» så snart
som mulig, valgte vi å arrangere som planlagt.
I siste nummer av Skytternytt 2011 er det et leserinnlegg med overskrift: «Jeg er
en av de etterlatte». Det er skrevet av en far som på Utøya mistet sin sønn på 17
år. Det er et gripende leserinnlegg som må ha gjort inntrykk på oss alle. Vi
benytter anledningen til å takke Geir Arne Jørgensen som skrev leserinnlegget.
For øvrig henviser vi til resultatene på eget vedlegg.
Slik er oversikten for NM og Landsstevnet i 2012:
10 meter:
LOP
25 og 50 meter:
Førde Pk.
Spesialfelt / felt:
Oppdal, Støren og Sunndal Pk.
Landsstevnet rekrutter:
Østfold skytterkrets rifle
mars
juli
juli
april
Norgescup 2011 i fripistol og silhuettpistol:
I 2004 kun i fripistol, men siden 2005 også i silhuett. FKP støtter arrangementet
med pengepremier til de 8 finalistene i klassene åpen og junior. Finalene
arrangeres i forbindelse med NM. Skytterne kvalifiserer seg gjennom deltakelse
i minst 3 av 6 mulige Norgescupstevner
De 8 beste fra kvalifiseringen i åpen klasse stiller med samme utgangspunkt til
finale.
Fripistol, åpen klasse:
Ted Martin Granlund, Hamar IL Pk 93,7 poeng
Silhuettpistol, åpen klasse: Thorfinn Larsos, Sandnessjøen Pk 195,5 poeng
Vi har laget nye statutter for 2012 hvor vi utvider ordningen til å gjelde alle OLøvelser.
Støtteordninger til NM-arrangører:
Fagkomiteen støttet i 2011 bane-NM på Oppdal med kr. 37.500 i
elektronikkstøtte.
________________________________________________________________
Side 72
NSFs årbok 2011
Fagkomitékonferansen på Quality hotell på Stjørdal 28. – 30. oktober:
Konferansen har tradisjon fra 1993 og har primært vært til for kretsene, men
også klubber kan sende representanter. Inviterte gjester:
Vidar Bjørkli
Grethe Nilsen
Pål Hembre
Bjørn Morten Hagen
Sydney)
Bjørn Myrseth
Petter Bratli
Helge Olden
Haldor Hinna
Tom Lauritzen
Tore Berberg
fra Forbundskontoret/administrasjonen
redaktør av Skytternytt
U-25 trener
SH-skytter med stor suksess i 2011 (kvoteplass WC
ansvarlig for SH-satsingen i rifle/pistol (meldte forfall)
Informerte om ny Våpenlov
leder av valgkomiteen
nestleder i valgkomiteen
Visepresident i NSF
rep. fra komite opplæring
Det kom representanter fra 14 kretser og 10 klubber. Til sammen med
fagkomiteens 5 (en hadde forfall) medlemmer var vi 58 deltakere. Konferansen
ble ledet av komiteens medlemmer.
Av de viktigste sakene nevner vi:
Gjennomgang av gruppearbeid (13 gruppeoppgaver med en rekke
regelendringsforslag)
Orientering om Toppidrettsplan for 2011 og div. endringer for 2012
PPC øvelsene er nå på terminlista for 2012 og på startkortet neste år
Definisjon på magnumammunisjon bestemt til faktorkrav
Regionsatsing nedlegges og erstattes med landslag
U-25 nedlegges og erstattes med landslag
Informasjon om ny våpenlov av Petter Bratli
Tilbakeblikk på vår skytterhistorie ved Visepresident Tom Lauritzen
Terminlister og resultatlister – innlegg av Pål Kristiansen
Informasjon fra Forbundskontoret (trenerpool – utdanning m.m) ved Vidar
Bjørkli
Orientering om NM i 2012 og 2013 og viktige datoer for møter, WC og int.
mesterskap
Referatet fra konferansen ble skrevet av FKP medlem Bjørn Gjerstad.
Sportslige prestasjoner internasjonalt i 2011 som bør nevnes:
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 73
Bjørn Morten Hagen sin kvoteplass (slots) under WC i november i Sydney,
vurderer vi som beste pistol prestasjon i 2011. Aina Flørli som Nordisk mester i
feltpistol er også en god prestasjon. I tillegg klarte Aina en 15. plass i EM luft
med gode 381 poeng – bare 2 poeng fra finaleplass.
Pål Hembre sitt resultat i WC i Munchen i silhuett (578) var bra og hans
plasseringen i EM i standard (nr. 8) og grov (nr.12) er gode prestasjoner. Det
samme med Roar Hembre sitt resultat i grovpistol med 579 og 13. plass.
Beste prestasjoner i NM (10-25-50 meter):
Pål Hembre og Thorfinn Larsos i spennende finale i silhuettpistol:
Pål Hembre tok som vanlig stort sett alle NM også i 2011, men han vant ikke
silhuettpistol. Han vant øvelsen med hele 19 poeng (578 mot nr. 2 som hadde
559) innledningsvis, men de nye finalereglene er slik at alle 6 finalistene starter
på null. Så skytes det finale på 4 sekunder pr. serie hvor treff er innenfor 9,7
poeng.
Slik var finalen med antall treff:
Thorfinn Larsos: 3-2-3-3-1-3-4-5 sum: 24
Pål Hembre:
2-3-3-4-1-4-3-2 sum: 22
Pål ledet med 1 treff før siste omgang, men Thorfinn klinket til med 5 treff i
siste omgang. Finalen ble vist på storskjerm så det var skikkelig spennende for
tilskuerne.
Utenom innledende resultat i silhuett på 578 må vel resultatet 594 til Pål i hurtig
fin rangere høyt. Britt Elena Wollan fra Ørland pk. rangerer vi likevel best totalt
med meget gode 563 i standardpistol. Hun slo bl.a vinneren i klasse menn Pål
Hembre med 3 poeng. Men vi nevner også sølvmedaljen i grovpistol til Aina
Flørli.Her ble resultatene preget av vanskelig motsol så vinnerresultatet til Pål
Hembre på 576 er langt unna normalt resultat.
Linn Iren Flaate sitt resultat på 10 meter med 379 (finale 98,3) er også en god
prestasjon.
Beste prestasjoner i feltnordisk i Danmark:
Aina Flørli fra Sandnes Pk. som ble individuelt Nordisk mester, kvinnelaget
som tok sølvmedalje og juniorene som tok bronse på lag.
Beste individuelle prestasjoner i NM felt i Mysen:
Olav Melkild vant militærfelt med fullt hus og etter omskyting.Han hadde flest
innertreff og vant dermed også Forsvarssjefens sølvpokal.
Tore Stensby vant finfelt etter omskyting med Kjetil Bromark, men Bromark
hadde flere innertreff og vant dermed Fagkomiteens sølvpokal som er satt opp i
finfelt (fin og revolverfelt annenhvert år). Men i finfelt er det verd å nevne
________________________________________________________________
Side 74
NSFs årbok 2011
vinneren i ungdomsklassen Chotica Chotirak som fyllte løypa med 100 poeng –
glimrende prestasjon, selv om ungdomsskytterne kan skyte på alle standplasser
med begge hender.
Bernhard Kvale fra Sandnes Pk. var eneste skytter med fullt hus i revolverfelt,
men her imponerte også vinneren i ungdomsklassen Georg Aas fra Mysen Pl
med 98 av 100 mulige poeng og like mange innertreff (20) som Bernhard Kvale.
Beste prestasjoner i NM spesialfelt i Mysen:
I alle øvelser hadde vinneren fullt hus og det var kun i spesialrevolver det ikke
ble omskyting om gullmedaljen. Kjetil Bromark fra Modum var eneste skytter
med fullt hus og 90 poeng i denne øvelsen. Men det var litt artig å se resultatene
til de 2 beste i klasse ungdom. Både Chotica Chotirak fra Sandnes Pk. og
Mikkel Moland fra Oppegård Sk. hadde 86 av 90 mulige poeng før omskyting
om gullmedalje. Chotica vant.
Roy Baumann fra Kristiansand Pk. og Tor Jonassen var de eneste med fullt hus i
øvelsen spesialpistol. Roy Baumann vant omskytingen. I magnum 1 hadde 4
mann fullt hus. Ingar Haugen fra Hokksund vant øvelsen etter spennende
omskyting. I Magnum 2 hadde 3 mann fullt hus. Petter Aabakken fra Hærens
Våpentekniske korps vant etter omskyting.
Verneidrettsmedaljen / Ungdomsmedaljen 2011:
Grovpistol senior menn Pål Hembre
Bærum Pk.
Finpistol ungdom/junior Lars Sæle
Porsgrunn Pk.
Grovfelt (uansett klasse) Terje Storholt
Oslo Pk.
576 (gullstjerne)
561 (første gang)
100 (best rang.)
Vinnerpokaler i NM:
Forsvarssjefens sølvpokal Olav Melkild
Fagkomiteens sølvpokal Kjetil Bromark
militærfelt
finfelt
Bragdmerket 2011:
Petter Gulliksen
Sunndal Pk
Modum Pk
Porsgrunn pk.
Telemark skytterkrets
Landsstevnet for rekrutter på Lillehammer:
Deltakertall for pistol:
2001
36 deltakere
2002
37
”
2003
56
”
2004
66
”
2005
56
”
2006
48
”
2007
59
”
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 75
2008
2009
2010
2011
-
67
64
52
72
”
”
”
«
Som en ser av statistikken ble det satt ny og gledelig deltakerrekord i 2011
Klassevinnerne ble:
12 år
Hanne Myren
13 år
Adrian Gran
14 år
Martin Andresen
16 år
Sara E. Stamnestrø
Lag 12 år
Lag 13 år
Lag 14 år
Lag 16 år
Sitter IL Pk.
Steinkjer Pk.
Mysen Pl
Mysen Pl
Sitter Il Pk.
Sportsforeningen Ørn
Mysen Pl
Porsgrunn Pk.
274 poeng
284
”
283
”
264
”
800
809
823
752
«
«
«
«
Vi er imponert over deltakelsen og bør i den sammenheng spesielt nevne Sitter
IL pk. som hadde deltakere i alle klasser. Den lille klubben i Nord Trøndelag
jobber meget godt med rekruttering. Det samme kan sies om bl.a Mysen Pl som
stilte med hele17 deltagere i år.
Sportslig satsing i 2011 – Regionlag og U-25:
I forkant av Fagkomitekonferansen i slutten av oktober hadde fagkomiteen i et
møte bestemt seg for å endre den sportslige satsingen. Vi la ned både U-25
gruppen og Regionsatsingen. Vi erstattet begge deler med 3 nye landslag.
Et landslag i klasse senior menn som består av 8 utøvere pluss Bjørn Morten
Hagen fra SH. «spillende» trener for gruppen blir Pål Hembre.
Et landslag i klasse senior kvinner bestående av 4 utøvere og med Petter Bratli
som trener.
Et landslag i klasse kombinert junior/ungdom med Christer Magnusson som
trener, og med nestleder i FKP Anne G. Rendalsvik som assistent.
Satsingen er nedfelt i en langtidsplan med hovedmål, forutsetninger, delmål og
tiltak.
Hovedmålet er deltakelse i OL i 2012 og 2016. Siste mulighet til å innfri målet i
2012 er under EM 10 meter i Finland i februar. Dit sender vi både kvinner og
menn, men først må de helst innfri et vurderingskrav. Forutsetningen i
langtidsplanen angående økonomi er 1,2 – 1,5 millioner de neste årene. I 2011
________________________________________________________________
Side 76
NSFs årbok 2011
har vi vært innenfor denne rammen, men det ser dessverre ikke like bra ut i
2012.
U-25 gruppen med Pål Hembre som trener, har fungert rimelig bra, men det ble
2 utøvere i avgang i løpet av 2011. Runar og Espen Magnussen ble med over på
nye landslag. Det samme med Sara Stamnestrø og Chotica Chotirak (Opal). En
del av de andre blir seniorer i 2012 og er foreløpig ikke funnet gode nok, eller
har ikke kunnet satse slik vi forventer.
U-25 i 2011 har bestått av følgende utøvere:
Stian Paulsen
21 år
Runar Magnussen
20 år
Petter Gulliksen
20 år
Stian Øyvann
19 år
Tord Esten Murbreck
18 år
Espen Magnussen
17 år
Ørland Pk.
Sola Pk.
Porsgrunn Pk.
Trondhjems Pk.
Elverum Pk.
Sola Pk.
Mariell Vestnes
Sara Stamnestrø
Opal Chotirak
Finnsnes Pk.
Mysen Pk.
Sandnes Pk.
19 år
15 år
15 år
Helt til slutt føler vi grunn til å minne om at pistol har ca. 75-78 % av
medlemsmassen.
Ut fra mengden er det vel flere som mener vi burde hatt mange utøvere blant de
beste i verden i Olympiske grener. Det har vi ikke. Vi har prøvd mange modeller
de 11 årene flere av dagens medlemmer i FKP har sittet med ansvaret. Nå er vi
tilbake til start. Vi tror landslag er den beste måten, men skal vi, som rifle og
lerdue, få økonomisk støtte fra OLT må vi først prestere. Vi må være så ærlig at
vi stiller oss det samme spørsmålet – hvorfor har ikke vi i pistol like mange
toppskyttere som lerdue og rifle? Vi har ikke svaret ennå, men vi har noen
«problemområder» som kanskje kan gi noen svar:
Våpenlovens meget spesielle bestemmelser om aldersgrense på 21 år
for kruttvåpen
Vi sliter med å få pistolskyttere til å søke «skyttergymnas»
Veldig mange klubber har hverken utendørs eller innendørs 25 og 50
meters baner
Og så er det faktisk mulig å trene mer og bedre
Økonomi
FKP forvaltet i 2011 et budsjett på totalt:
Kr. 1.250.000,00
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 77
Årsregnskapet viser et resultat på:
Kr. 1.185.861,00
Prognosen ble endret i løpet av året og de største avvikene i forhold til
opprinnelig budsjett er som følger:
Prosjekt:
50210
Avik + / -16.665 EC std/grov
Årsak:
Helge Olden reiste på «læring» til
Finland, samt at det ble noe større
deltakelse enn planlagt.Læringen førte
til EC i Norge i 2012.
50236
-47.353 U-25
Flere samlinger enn planlagt + oppstart
av landslagsgruppe i silhuett i
desember hvor utgiftene til samling ble
ført på prosjektnr.
50238
-82.471 Y.L
Forbundsstyret ga etter søknad en
ekstra tildeling på inntil kr. 50.000 til
dette prosjektet.Merforbruket på prosjektet er i overkant av kr. 30.000. FKP
mener det er nødvendig å prioritere
stevner som YL, da det gir våre unge
skyttere viktig erfaring. De ekstra
kostnadene oppsto da utøverne kvalifiserte seg til finalen i Montenegro.
50222 til 50226 +100.000 Regionsatsing Regionene søkte ikke om midler til
satsingen, som førøvrig er nedlagt i
2012.
Internasjonale stevner og mesterskap 2011:
EM 25-50 METER, BEOGRAD, SERBIA
Silhuettpistol menn
1
Klimov
Russland
15
Pål Hembre
Norge
38
Roar Hembre
Norge
572
555
Standardpistol menn
1
Sauvage
575
Frankrike
________________________________________________________________
Side 78
NSFs årbok 2011
8
17
Pål Hembre
Roar Hembre
Norge
Norge
567
561
Grovpistol menn
1
Costa
12
Pål Hembre
13
Roar Hembre
Portugal
Norge
Norge
590
579
579
Fripistol menn
1
Zlatic
40
Pål Hembre
48
Roar Hembre
Serbia
Norge
Norge
564 / 661,4
547
542
Sportspistol kvinner
1
Diethelm
37
Aina Flørli
Sveits
Norge
587 / 788,2
566
EM 10 METER, BRESCIA ITALIA
Kvinner
1
Goberville
Frankrike
15
Aina Flørli
Norge
36
Linn Iren Flaate
Norge
53
Ingeborg Gran
Norge
389 / 485,8
381
376
370
Lag
1
9
1150
1127
Serbia
Norge
INTERSHOOT, DEN HAAG, NEDERLAND
Kvinner
1
Elodie Cottin
Frankrike
2
Aina Flørli
Norge
3
Ingeborg Gran
Norge
384 / 99,0 / 483,0
378 / 100,0 / 478,0
379 / 97,4 / 476,4
SWEDISH CUP LUFTPISTOL
Dag 1
Kvinner
1.
Linn Iren Flaate
Norge
379 / 101,2 / 480,2
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 79
4
13
17
18
Marianne Ullvassveen
Aina Flørli
Ingeborg Gran
Gunn H S. Haugen
Norge
Norge
Norge
Norge
372 / 100,9 / 472,9
369
367
366
Dag 2
Kvinner
1
Karoliina Helle
2
Linn Iren Flaate
6
Aina Flørli
9
Ingeborg Gran
12
Marianne Ullvassveen
29
Gunn H S Haugen
Finland
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
381 / 98,8 / 479,8
377 / 97,1 / 474,1
376 / 95,6 / 471,6
373
368
366
Dag 3
Kvinner
1.
Karoliina Helle
7
Ingeborg Gran
11
Marianne Ullvassveen
14
Linn Iren Flaate
18
Aina Flørli
Finland
Norge
Norge
Norge
Norge
374 /101,2 / 475,2
377 / 93,3 / 470,3
371
370
368
HELL OPEN LUFTPISTOL
Dag 1
Menn
1
Roger Daniel
2
Pål Hembre
Trinidad
Norge
576 / 675,6
566 / 674,5
Kvinner
1
Elin Albrechtson
2
Linn Iren Flaate
3
Aina Flørli
Sverige
Norge
Norge
373 / 471,4
371 / 470,8
374 / 461,7
Junior menn
1
Lars Sæle
2
Stian Øivann
3
Tord Esten Murbreck
Norge
Norge
Norge
539 / 628,3
532 / 626,0
528 / 624,7
Junior kvinner
1
Mariell Vestnes
Norge
365 / 454,9
________________________________________________________________
Side 80
NSFs årbok 2011
2
3
Andrea Wick
Sara E Stamnestrø
Norge
Norge
364 / 453,2
355 / 446,3
Dag 2
Menn
1
2
3
Roger Daniel
Pål Hembre
Kenneth Frafjord
Trinidad
Norge
Norge
569 / 669,1
565 / 661,7
567 / 658,7
Kvinner
1
Elin Albrechtson
2
Linn Iren Flaate
3
Julie Lekven
Sverige
Norge
Norge
382 / 480,3
380 / 471,8
375 / 472,1
Junior menn
1
Lars Sæle
2
Stian Øivann
3
Tord Esten Murbreck
Norge
Norge
Norge
549 / 642,8
537 / 625,5
532 / 623,8
Junior kvinner
1
Andrea Wick
2
Mariell Vestnes
3
Sara E Stamnestrø
Norge
Norge
Norge
355 / 447,5
347 / 445,2
347 / 432,8
Dag 3
Menn
1
2
3
Norge
Trinidad
Norge
574 / 671,7
572 / 667,3
566 / 665,1
Kvinner
1
Linn Iren Flaate
2
Elin Albrectson
3
Britt E Wollan
Norge
Norge
Norge
438 / 481,3
377 / 473,8
375 / 468,7
Junior Menn
1
Stian Øivann
2
Espen Magnussen
3
Runar Magnussen
Norge
Norge
Norge
551 / 643,0
534 / 628,0
535 / 627,2
Pål Hembre
Roger Daniel
Roar Hembre
Junior Kvinner
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 81
1
2
3
Andrea Wick
Mariell Vestnes
Sara E Stamnestrø
Norge
Norge
Norge
368 / 455,8
350 / 446,6
344 / 435,8
INTERNASJONALT STEVNE I PLZEN, TSJEKKIA
Luftpistol kvinner
1
Marushkova
Tsjekkia
487,7
5
Aina Flørli
Norge
479,7
60
Marianne Ullvassveen
Norge
368
70
Chotika Chotirak
Norge
363
Silhuettpistol menn
1
Reitz
29
Pål Hembre
42
Sjur Børve
Tyskland
Norge
Norge
584
562
512
Sportspistol kvinner
1
Marushkova
50
Aina Flørli
51
Marianne Ullvassveen
69
Chotika Chotirak
Tsjekkia 790,9
Norge
Norge
Norge
558
558
517
Fripistol Menn
1
Kopp
35
Pål Hembre
84
Sjur Børve
Slovakia
Norge
Norge
675,2
545
526
Grovpistol menn
1
Bondaruk
4
Pål Hembre
31
Ole Opsahlseter
Ukraina
Norge
Norge
585
582
529
Standardpistol menn
1
Bondaruk
7
Pål Hembre
40
Ole Opsahlseter
41
Rune Berven Hansen
45
Sjur Børve
Ukraina
Norge
Norge
Norge
Norge
575
570
540
540
535
________________________________________________________________
Side 82
NSFs årbok 2011
INTERNASJONALT STEVNE I HANNOVER, TYSKLAND
Luftpistol menn
1
Singh
India
679,3
18
Roar Hembre
Norge
568
Luftpistol kvinner
1
Baur
18
Aina Flørli
Tyskland
Norge
478,6
368
Sportspistol kvinner
1
Thurmann
5
Aina Flørli
Tyskland
Norge
584
569
Silhuettpistol menn
1
Tehan
8
Roar Hembre
Tsjekkia
Norge
577
559
Fripistol menn
1
Blanchoin
22
Roar Hembre
Frankrike
Norge
646,2
536
EUROPACUP I HANNOVER, TYSKLAND
Grovpistol
1
Tehan
Tsjekkia
2
Pål Hembre
Norge
21
Roar Hembre
Norge
582
580
563
Standardpistol
1
Tehan
12
Pål Hembre
18
Roar Hembre
574
556
551
Tsjekkia
Norge
Norge
EUROPACUP GØTEBORG, SVERIGE
Grovpistol
1
Pål Hembre
Norge
9
Roar Hembre
Norge
14
Sjur Børve
Norge
581
572
553
Standardpistol
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 83
1
11
14
Pål Hembre
Roar Hembre
Sjur Børve
Norge
Norge
Norge
572
547
541
EUROPACUP LAHTI, FINLAND
Grovpistol
1
Danielsson
Sverige
17
Roar Hembre
Norge
584
564
Standardpistol
1
Trippel
11
Roar Hembre
Tyskland
Norge
569
558
EUROPACUP-FINALE, SVEITS
Grovpistol
1
Doumolin
Frankrike
8
Pål Hembre
Norge
580
576
Standardpistol
1
Lahti
7
Pål Hembre
572
567
Finland
Norge
WC FOR FUNKSJONSHEMMEDE
POLEN
Luftpistol SH1
1
Rouchev
19
Bjørn Morten Hagen
Russland
Norge
662,3
518
ALICANTE, SPANIA
Luftpistol SH1
1
Korhan
41
Bjørn Morten Hagen
Tyrkia
Norge
662,7
543
Sportspistol SH1
1
Hedong
6
Bjørn Morten Hagen
Kina
Norge
571 / 774,6
557 / 745,8
________________________________________________________________
Side 84
NSFs årbok 2011
ATLANTA, USA
Sportspistol SH1
1
Ponomarenko
4
Bjørn Morten Hagen
Russland
Norge
573 / 777,4
560 / 760,3
Fripistol SH1
1
Taranova
15
Bjørn Morten Hagen
Azerbadjan
Norge
539 / 628,2
498
SYDNEY, AUSTRALIA
Sportspistol SH1
1
Lee
2
Bjørn Morten Hagen
Sør Korea
Norge
569 / 760,1
557 / 751,6
Luftpistol SH1
1
Lee
17
Bjørn Morten Hagen
Sør Korea
Norge
571 / 669,7
532
Fripistol SH1
1
Lee
6
Bjørn Morten Hagen
Sør Korea
Norge
535 / 619,7
514 / 593,9
INTERMNASJONALT STEVNE FOR FUNKSJONSHEMMEDE,
ENGLAND
Luftpistol SH1
1
Gurisatti
Ungarn
563 / 657,8
7
Bjørn Morten Hagen
Norge
540 / 631,4
NORDISK FELTMESTERSKAP DAMMARK
Individuelt menn
1
Nilson
Sverige
7
Rune Bjørgo
Norge
8
Christian Johnsen
Norge
11
Arild Inge Wollan
Norge
14
Runar Aas
Norge
16
Tore Stensby
Norge
17
Kjetil Bromark
Norge
163
153
152
143
140
133
130
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 85
Individuelt kvinner
1
Aina Flørli
4
Målfrid Vannebo
6
Britt Elena Wollan
10
Gunn H S Haugen
Norge
Norge
Norge
Norge
154
147
146
137
Individuelt junior
1
Hjelm Hansen
4
Sondre Landvik
6
Runar Magnussen
9
Espen Magnussen
12
Åsne Lønne
Danmark
Norge
Norge
Norge
Norge
157
151
150
134
118
Lag menn
1
Sverige
3
Norge
791
726
Lag Kvinner
1
Sverige
2
Norge
450
447
Lag Junior
1
Danmark
3
Norge
451
435
WC MUNCHEN, TYSKLAND
Sportspistol kvinner
1
Yuan
39
Aina Flørli
Kina
Norge
582 / 787,8
573
Luftpistol kvinner
1
Tirode
78
Linn Iren Flaate
119
Aina Flørli
Frankrike
Norge
Norge
388 / 488,3
373
362
Fripistol menn
1
Matsuda
Japan
72
Pål Hembre
Norge
(Roar Hembre ble slått ut i kvalifiseringen)
568 / 665,7
538
________________________________________________________________
Side 86
NSFs årbok 2011
Silhuettpistol menn
1
Reitz
12
Pål Hembre
Tyskland
Norge
583
578
Luftpistol menn
1
Dikec
65
Pål Hembre
85
Roar Hembre
Tyrkia
Norge
Norge
586 / 687,3
572
568
OVERSIKT OVER ALLE NM MEDALJER 2011
NM FELT 2011 MYSEN
NM Finfelt
Klasse Menn (195 delt)
1. Tore Stensby
2. Kjetil Bromark
3. Bjørn Einar Noren
Hamar Il
Modum Pk
Farris Ss
Lag (34 lag)
1. Lena Ss
(G. Gjetmundsen, T. Bergsveen, J.K. Nordrum)
2. Modum Pk 1
(A.G. Raaen, S. Kristoffersen, K. Bromark)
3. Dokka Pk
(M. Øyhus, T.R. Skogstad, S.A. Jenssen)
Klasse Kvinner (54 delt)
1. Gro-Lisbeth Nilsen
2. Målfrid Vannebo
3. Gunn Heidi S. Haugen
Halden Pk
Aron Sk
Aron Sk
Lag (8 lag)
1. Aron Sk
(W. Solbakken, M. Vannebo, G.H.S. Haugen)
2. Sandnes Pk
(R.A. Støle, A.E. Flørli, M.K. Øgreid)
3. Modum Pk
(S. Klausen, M. Færstaul, A. Fjellvang)
100 s.o
100 s.o
99 s.o
292
289
288
99
98 s.o.
98 s.o.
283
278
256
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 87
Klasse Jr. Menn (5 delt)
1. Espen Magnussen
2. Runar Magnussen
3. Sondre Landvik
Sola Pk
Sola Pk
Oscarsborg Pk
98 s.o.
98 s.o.
98 s.o.
Klasse Jr. Kvinner (2 delt)
1. Åsne Lønne
2. Elise Baumann
Oscarsborg Pk
Kristiansand Pk
91
86
Klasse Ungdom (18 delt)
1. Chotika (Opal) Chotirak Sandnes Pk
2. Georg Aas
Mysen Pl
3. Mikkel J. Moland
Oppegård Sl
Lag (1 lag)
1. Mysen Pl
(K. Engen, K. Dullum, G. Aas)
Klasse V50 (51 delt)
1. Jakob Kråkevik
2. Bjørn Berven-Hanssen
3. Johnny Skevik
Odda Pk
Sola Pk
Aron Sk
Lag (7 lag)
1. Lillehammer Pk
(S.A. Kleiven, O.J. Elvestad, G. Kristiansen)
2. Bodø Ssk
(G. Huge, F. Hansen, B.A. Orø)
3. Aron Sk
(R. Thobru, N. Sperle, D. Kristiansen)
Klasse V60 (41 delt)
1. Ole Johan Elvestad
2. Asbjørn Taraldsen
3. Tor Inge Brokjøp
Lillehammer Pk
Oppegård Sl
Stavanger Pk
Lag (5 lag)
1. Kristiansand Pk
(A.J. Gill, S.D. Heldal, H.H. Schjelderup)
2. Oppegård Sl
(B. Diesen, R. Bjerke, A. Taraldsen)
100
98 s.o.
98 s.o.
265
100 s.o.
100 s.o.
100 s.o.
280
273
270
97 s.o.
97 s.o.
96
274
264
________________________________________________________________
Side 88
NSFs årbok 2011
Klasse V70 (20 delt)
1. Ove Dahl
2. Jan Erik Brandbu
3. Harald Nilsen
Bærum Pk
Sarpsborg Pk
Stavanger Pk
Lag (2 lag)
1. Bærum Pk
(E. Thomassen, O. Dahl, B. Hervard)
NM Grovfelt
Klasse Menn (120 delt)
1. Øyvind Kimo
2. Roar Haugan
3. Rune Bjørgo
Indre Fosen Ssk
Støren Pk
Bærum Pk
Lag (17 lag)
1. Aron Sk
(H. Knigge, R. Aas, J. Andersen)
2. Dokka Pk
(M. Øyhus, T.R. Skogstad, S.A. Jenssen)
3. Farris Ss
(A. Broks, B.E. Noren, M. Gjelstad)
Klasse Kvinner (28 delt)
1. Stine Klausen
2. Målfrid Vannebo
3. Gunn Heidi S. Haugen
Modum Pk
Aron Sk
Aron Sk
Lag (6 lag)
1. Aron Sk
(W. Solbakken, M. Vannebo, G.H.S. Haugen)
2. Modum Pk
(S. Klausen, M. Færstaul, A. Fjellvang)
Klasse Junior (5 delt)
1. Runar Magnussen
2. Espen Magnussen
3. Sigve Høie Håland
Sola Pk
Sola Pk
Stavanger Pk
88
84
83
252
100
99 s.o.
99 s.o.
281
280
279
99
96
94 s.o.
277
264
97
93
83
Klasse V50 (38 delt)
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 89
1.
2.
3.
Terje Storholt
Frank Haugland
Holger H. Vilter
Oslo Pk
Oppegård Sl
Bodø Ssk
Lag (5 lag)
1. Bodø Ssk
(G. Huge, H.H. Vilter, B.A. Orø)
2. Aron Sk
(N. Sperle, R. Thobru, D. Kristiansen)
Klasse V60 (33 delt)
1. Sjur Arne Kleiven
2. Ole Johan Elvestad
3. Gisle Hauge
Lillehammer Pk
Lillehammer Pk
Bodø Ssk
Lag (4 lag)
1. Trondhjems Pk
(Ø. Isdahl, H. Johansen, B. Jakobsen)
2. Kristiansand PK
(A.J. Gill, H.H. Schjelderup, S.D. Heldal)
Klasse V70 (17 delt)
1. Ove Dahl
2. Bjørn Hervard
3. Jan Erik Brandbu
Bærum Pk
Bærum Pk
Sarpsborg Pk
Lag (2 lag)
1. Bærum Pk
(B. Hervard, E. Thomassen, O. Dahl)
NM Militærfelt
Klasse Menn (183 delt)
1. Olav Melkild
2. Øystein Elvestad
3. Erik Bækkevold
Sunndal Pk
Bergen Pk
Brumunddal Pk
Lag (28 lag)
1. Sandnes Pk 1
(T. Jonassen, R. Øgreid, B. Kvale)
2. Sunndal Pk
(O. Melkild, R. Opdøl, H. Kristiansen)
100
97
96 s.o.
287
268
97
96
95
276
252
98
93
88
261
100 s.o.
100 s.o.
99 s.o.
293
280
________________________________________________________________
Side 90
NSFs årbok 2011
3.
Modum Pk
(A.G. Raaen, S. Kristoffersen, K. Bromark)
Klasse Kvinner (22 delt)
1. Wenche Solbakken
2. Britt Elena Wollan
3. Ingunn Edvardsen
Aron Sk
Ørland Pk
Kristiansand Pk
Lag (5 lag)
1. Aron Sk
(W. Solbakken, M. Vannebo, G.H.S. Haugen)
2. Modum Pk
(S. Klausen, M. Færstaul, A. Fjellvang)
278
98
92
91 s.o.
268
263
Klasse Junior (5 delt)
1. Runar Magnussen
2. Sondre Landvik
3. Espen Magnussen
Sola Pk
Oscarsborg Pk
Sola Pk
94
93
87
Klasse V50 (48 delt)
1. Rolf Toven
2. Petter Aabakken
3. Bjørge Jansen
Nesset Pk
HVK Sk
Fredrikstad Ss
97 s.o.
97 s.o.
96 s.o.
Lag (3 lag)
1. Bodø Ssk
(G. Huge, B.A. Orø, H.H. Vilter)
Klasse V60 (46 delt)
1. Svein Dagfinn Heldal
Kristiansand Pk
2. Per Snarud
OKTS
3. Kristian A. Fuglestad
Egersund Pk
’
Lag (4 lag)
1. Kristiansand Pk
(S.D. Heldal, R.K. Hanssen, A.J. Gill)
Klasse V70 (26 delt)
1. Torger Larsen
2. Roar Bjerke
3. Bjørn Hervard
Sandefjord Pk
Oppegård Sl
Bærum Pk
276
96
92 s.o.
92 s.o.
261
91
90
86
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 91
Lag (3 lag)
1. Sandefjord Pk
(A. Nilsen, L. Nesje, T. Larsen)
NM Revolverfelt
Klasse Menn (187 delt)
1. Bernard Kvale
2. Bjørn Einar Noren
3. Alf Gunnar Raaen
Sandnes Pk
Farris Ss
Modum Pk
Lag (28 lag)
1. Sandnes Pk 1
(T. Jonassen, R. Øgreid, B. Kvale)
2. Modum Pk 1
(A.G. Raaen, K. Bromark, S. Kristoffersen)
3. Dokka Pk
(M. Øyhus, T.R. Skogstad, S.A. Jenssen)
Klasse Kvinner (34 delt)
1. Gunn Heidi S. Haugen
2. Ingunn Edvardsen
3. Målfrid Vannebo
Aron Sk
Kristiansand Pk
Aron Sk
Lag (6 lag)
1. Aron Sk 1
(W. Solbakken, M. Vannebo, G.H.S. Haugen)
2. Modum Pk 1
(A.E. Flørli, R.A. Støle, M.K. Øgreid)
Klasse Ungdom (8 delt)
1. Georg Aas
2. Mikkel J. Moland
3. Chotika (Opal) Chotirak
Mysen Pl
Oppegård Sl
Sandnes Pk
Lag (1 lag)
1. Mysen Pl
(K. Engen, G. Aas, K. Dullum)
Klasse Junior (5 delt)
1. Runar Magnussen
Sola Pk
229
100
99 s.o.
99 s.o.
294
289
285
97
92 s.o.
92 s.o.
279
246
98
96
91
236
93
________________________________________________________________
Side 92
NSFs årbok 2011
2.
3.
Sondre Landvik
Espen Magnussen
Klasse V50 (50 delt)
1. Arne Kvam
2. Petter Aabakken
3. Rolf Toven
Oscarsborg Pk
Sola Pk
87 s.o.
87 s.o.
Bærum Pk
HVK Sk
Nesset Pks
98
97
94 s.o.
Lag (5 lag)
1. Aron Sk
(D. Kristiansen, N. Sperle, R. Thobru)
2. Bodø Ssk
(G. Huge, B.A. Orø, H.H. Vilter)
Klasse V60 (41 delt)
1. Asbjørn Taraldsen
2. Svein Dagfinn Heldal
3. Bredo Diesen
Oppegård Sl
Kristiansand Pk
Oppegård Sl
Lag (5 lag)
1. Oppegård Sl
(B. Diesen, T. Solberg, A. Taraldsen)
2. Kristiansand Pk
(H.H. Schjelderup, S.D. Heldal, A.J. Gill)
Klasse V70 (24 delt)
1. Bjørn Hervard
2. Roar Bjerke
3. Jan Erik Brandbu
Bærum Pk
Oppegård Sl
Sarpsborg Pk
Lag (2 lag)
1. Bærum Pk
(E. Thomassen, B. Hervard, O. Dahl)
275
268
95
94 s.o.
94 s.o.
278
267
94
89
88
254
NM SPESIALFELT 2011 MYSEN
NM Spesialpistol
Klasse Åpen (188 delt)
1. Roy Baumann
2. Tor Jonassen
Kristiansand Pk
Sandnes Pk
90 s.o.
90 s.o.
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 93
3.
Bernard Kvale
Sandnes Pk
Lag (21 lag)
1. Sandnes Pk 1
(R. Øgreid, T. Jonassen, B. Kvale)
2. Farris Ss
(B.E. Noren, P.A. Iversen, M. Gjelstad)
3. Sola Pk
(P.R. Magnussen, R. Magnussen, E. Magnussen)
Klasse Ungdom (5 delt)
1. Georg Aas
2. Mikkel J. Moland
3. Chotika (Opal) Chotrak
Mysen Pl
Oppegård Sl
Sandnes Pk
Lag (1 lag)
1. Mysen Pl
(K. Engen, J.E. Vikeby, G. Aas)
NM Spesialrevolver
Klasse Åpen (176 delt)
1. Kjetil Bromark
2. Rikard Hille
3. Ingar Haugen
Modum Pk
Marnar Pl
Hokksund Pk
Lag (21 lag)
1. Sandnes Pk 1
(R. Øgreid, T. Jonassen, B. Kvale)
2. Hokksund Pk
(I. Haugen, J. Forsberg, B. Johannessen)
3. Modum Pk
(K. Bromark, S. Kristoffersen, A.G. Raaen)
89
267
250
249
85
68
65
165
90
89 s.o.
89 s.o.
258
255
252
Klasse Ungdom (4 delt)
1. Chotika (Opal) Chotirak
2. Mikkel J. Moland
3. Georg Aas
Sandnes Pk
Oppegård Sl
Mysen Pl
86 s.o.
86 s.o.
85
NM Magnum 1
Klasse Åpen (189 delt)
1. Ingar Haugen
Hokksund Pk
90 s.o.
________________________________________________________________
Side 94
NSFs årbok 2011
2.
3.
Kjetil Bromark
Bernhard Kvale
Modum Pk
Sandnes Pk
Lag ( 23 lag)
1. Sandnes Pk
(T. Jonassen, R. Øgreid, B. Kvale)
2. Modum Pk
(E. Kristiansen, A.G. Raaen, K. Bromark)
3. Hokksund Pk
(I. Haugen, B. Johannessen, B.E. Helgerud)
NM Magnum 2
Klasse Åpen (143 delt)
1 Petter Aabakken
2 Reidar Øgreid
3 Terje Storholt
HVK Sk
Sandnes Pk
Oslo Pk
90 s.o.
90 s.o.
264
261
258
90 s.o.
90 s.o.
90 s.o.
Lag (17 lag)
1.
2.
3.
Sandnes Pk 1
(T. Jonassen, R. Øgreid, B. Kvale)
Sandnes Pk 2
(T. Fundingsland, A. Knudsen, A. Kleppe)
Aron Sk
(H. Knigge, D. Kristiansen, R. Aas)
266
254
250
NM 10M LUFT 2011 KISEN
Klasse Menn (92 delt.)
1. Pål Hembre
2. Stian Paulsen
3. Kenneth Frafjord
Bærum Pk
Ørland Pk
Trondhjems Pk.
Lag (14 lag)
1. Bærum Pk 1
(P. Hembre, M. Bunes, G. Rønne)
2. Trondhjems Pk 1
(K. Frafjord, R. Hembre, J.O. Hjelseng)
3. Hamar Il
(T. Granlund, G. Stensby, T. Ingvaldsen)
568 / 96.9 / 664.9
558 / 98.1 / 656.1
556 / 99.1 / 655.1
1664
1639
1635
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 95
Klasse Kvinner (32 delt)
1. Linn Iren Flate
2. Britt Elena Wollan
3. Marianne Ullvassveen
Trondhjems Pk
Ørland Pk
Ull Ss
Lag (6 lag)
1. Stord Pk
(J. Lekven, H.S. Sørensen, A.V. Svensen)
2. Ull Ss
(B. Frydenlund, C. Wergeland, M. Ullvassveen)
Klasse Jr. Menn (10 delt)
1. Petter Gulliksen
2. Stian Øyvann
3. Runar Magnussen
Porsgrunn Pk
Trondhjems Pk
Sola Pk
Lag (1 lag)
1. Ørland Pk
(K.F. Rødsjø, S. Småvik, R.R. Venn)
Klasse Jr. Kvinner (7 delt)
1. Andrea Wick
2. Mariell Vestnes
3. Ida Malene Bruheim
Finnsnes Pk
Finnsnes Pk
Steinkjer Pk
Lag (1 lag)
1. Steinkjer Pk
(M. Gran, I.M. Bruheim, K. Fisknes)
Klasse Ungdom (12 delt)
1. Lars Sæle
2. Ruben Gyløien
3. Amund Ekren
Porsgrunn Pk
Støren Pk
N. Offiseres Pk
Lag (2 lag)
1. Mysen Pl
(S. Stamnestrø, K. Engen, K. Dullum)
Klasse SH1M (1 delt)
1. Bjørn Morten Hagen
Støren Pk
379 / 98.3 / 477.3
374 / 97.0 / 471.0
372 / 95.9 / 467.9
1079
1075
550 / 98.7 / 648.7
538 / 93.2 / 631.2
531 / 93.8 / 624.8
1527
365 / 91.1 / 456.1
355 / 90.9 / 445.9
349 / 90.5 / 439.5
949
357
353
352
1019
537 / 92.3 / 629.3
________________________________________________________________
Side 96
NSFs årbok 2011
Klasse SH1K (1 delt)
1. Berit Breirem
Oslo Sporveiers Skl
306 / 80,1 / 386.1
Klasse V50 (24 delt)
1. Bjørn Berven-Hansen
2. Bjørn Heggelund
3. Roald Stallemo
Sola Pk
Verdal Ssl
Kristiansand Pk
369
367
360
Klasse V60 (18 delt)
1. Bjørn Østby
2. Ove Horgen
3. Øyvind Mathiesen
Aron Sk
Bærum Pk
Sarpsborg Sk
363
362
361
Klasse V70 (11 delt)
1. Leif Odvar Aarhus
2. Erik Stai
3. Knut Mysen
Tønsberg oO Pk
Levanger Pk
Mysen Pl
341
338
336
Lag Veteran (9 lag)
1. Farris Ssk
(K. Aamot, T.T. Jacobsen, A. Broks)
2. Sarpsborg Pk
(R. Norman, A. Lund, Ø. Mathiesen)
3. Stavanger Pk
(T.I. Brokjøp, A.O. Flønes, L. Øverland)
1059
1056
1056
NM BANE 2011 OPPDAL
NM Fripistol
Klasse Åpen (28 delt)
1. Pål Hembre
2. Sjur I. Børve
3. Stian Paulsen
Bærum Pk
Odda Pk
Ørland Pk
Lag (5 lag)
1. Bærum Pk
(P. Hembre, P. Sperstad, M. Bunes)
2. Porsgrunn Pk
(L. Sæle, P. Gulliksen, R. Thorjussen)
547 / 95.7 / 642.7
528 / 85.9 / 613.9
520 / 92.3 / 612.3
1596
1507
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 97
Klasse Jr. Menn (4 delt)
1. Petter Gulliksen
2. Lars Sæle
3. Runar Magnussen
Porsgrunn Pk
Porsgrunn Pk
Sola Pk
524 / 90.6 / 614.6
486 / 80.5 / 566.5
465 / 81.2 / 546.2
Klasse SH1 (1 delt)
1. Ole Ellingsen
Svolvær Pk
411
Klasse V50 (10 delt)
1. Arild Kraft
2. Helge Olden
3. Bjørge Jansen
Trondhjems Pk
Ørland Pk
Fredrikstad Ss
507
499
479
Klasse V60 (7 delt)
1. Morten Schjoldager
2. Gunnar Langø
3. Ole Johan Elvestad
Bærum Pk
Tromsø Pk
Lillehammer Pk
517
498
482
Klasse V70 (3 delt)
1. Erik Stai
Levanger Pk
457
Lag Veteran (3 lag)
1. Trondhjems Pk
(B. Jakobsen, H. Johansen, A. Kraft)
NM Silhuettpistol
Klasse Åpen (31 delt)
1. Thorfinn Larsos
2. Pål Hembre
3. Arvid Simonsen
Sandnessjøen Pk
Bærum Pk
Alta Pk
Lag (6 lag)
1. Trondhjems Pk
(F. Knutsen, M. Strømdal, R. Hembre)
2. Ørland Pk
(H. Hoff, B.H. Vik, B.E. Wollan)
Klasse Jr. Menn (5 delt)
1. Runar Magnussen
2. Petter Gulliksen
3. Lars Sæle
Sola Pk
Porsgrunn Pk
Porsgrunn Pk
1404
559 / 24
578 / 22
558 / 15
1646
1611
530 / 10
510 / 9
506 / 7
________________________________________________________________
Side 98
NSFs årbok 2011
Klasse V50 (11 delt)
1. Jakob Kråkevik
2. Terje Storholt
3. Roger Solvang
Odda Pk
Oslo Pk
Mosjøen Pk
544
541
513
Klasse V60 (7 delt)
1. Bjørn Jakobsen
2. Gisle Huge
3. Hans Johansen
Trondhjems Pk
Bodø Ssk
Trondhjems Pk
534
521
521
Klasse V70 (3 delt)
1. Ove Dahl
Bærum Pk
500
Lag Veteran (1 lag)
1. Oppegård Pk
(A. Taraldsen, R. Bjerke, F. Haugland)
NM Standardpistol
Klasse Menn (60 delt)
1. Pål Hembre
2. Geir Stensby
3. Johnny Jensen
Oslo Pk
Hamar Il
Mo Pk
Lag (11 lag)
1. Bærum Pk
(P. Hembre, M.Støen, M. Bunes)
2. Ørland Pk 2
(B.E. Wollan, B.H. Vik, H. Hoff)
3. Hamar Il
(G. Stensby, T.M. Granlund, T. Stensby)
Klasse Kvinner (16 delt)
1. Britt Elena Wollan
2. Gro-Lisbeth Nilsen
3. Ingeborg Gran
Ørland Sk
Halden Pk
Steinkjer Pk
Lag (2 lag)
1. Sandnes Pk
(A.E. Flørli, R.A. Støle, S. Chotirak)
1384
560
555 s.o.
555 s.o.
1642
1636
1634
563
550
545
1542
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 99
Klasse Jr. Menn (8 delt)
1. Runar Magnussen
2. Petter Gulliksen
3. Tord Esten Murbreck
Sola Pk
Porsgrunn Pk
Hamar Il
Lag (1 lag)
1. Ørland Pk
(K.F. Rødsjø, R.R. Venn, S. Småvik)
523
514
495
1419
Klasse Jr. Kvinner (1 delt)
1. Eirin Kjørsvik Sunndal Pk
217
Klasse Ungdom (5 delt)
1. Lars Sæle
2. Chotika (Opal) Chotirak
3. Kristian Engen
Porsgrunn Pk
Sandnes Pk
Mysen Pl
499
498
475
Klasse V50 (17 delt)
1. Terje Storholt
2. Morten Støen
3. Helge Olden
Oslo Pk
Bærum Pk
Ørland Pk
543
539
536
Klasse V60 (12 delt)
1. Asmund Broks
2. Ole Johan Elvestad
3. Bjørn Jakobsen
Farris Ss
Lillehammer Pk
Trondhjems Pk
543
527
521
Klasse V70 (5 delt)
1. Erik Stai
2. Ove Dahl
3. Roar Bjerke
Levanger Pk
Bærum Pk
Oppegård Skl
482
468
462
Lag Veteran (3 lag)
1. Trondhjems Pk
(B. Jakobsen, Hans Johansen, Arild Kraft)
NM Finpistol
Klasse Menn (52 delt)
1. Pål Hembre
2. Ronny Arne Bjørgo
3. Magnus Strømdal
Bærum Pk
Grimstad Ss
Tronhjems Pk
1555
584
571
570 s.o.
________________________________________________________________
Side 100
NSFs årbok 2011
Lag (9 lag)
1. Trondhjems Pk 1
(R. Hembre, K. Strømdal, F. Knutsen)
2. Bærum Pk
(P. Hembre, M. Bunes, P. Sperstad)
3. Støren Pk
(A.I. Wollan, R. Haugan, B.M. Hagen)
Klasse Kvinner (15 delt)
1. Aina E. Flørli
2. Gro-Lisbeth Nilsen
3. Gunn Heidi S. Haugen
Sandnes Pk
HaldenSk
Aron Sk
Lag (2 lag)
1. Sandnes Pk
(A.E. Flørli, R.A. Støle, C. Chotirak)
Klasse Jr. Menn (7 delt)
1. Runar Magnussen
2. Petter Gulliksen
3. Espen Magnussen
Sola Pk
Porsgrunn Pk
Sola Pk
Lag (1 lag)
1. Ørland Pk
(S. Småvik, R.R. Venn, K.F. Rødsjø)
Klasse Jr. Kvinner (1 delt)
1. Eirin Kjørsvik
Sunndal Pk
Klasse Ungdom (4 delt)
1. Lars Sæle
2. Chotika (Opal) Chotirak
3. Kristian Engen
Porsgrunn Pk
Sandnes Pk
Mysen Pl
Klasse SH1 (2 delt)
1. Bjørn Morten Hagen
Støren Pk
Klasse V50 (15 delt)
1. Bjørge Jansen
2. Johnny Nilsen
Fredrikstad Ss
Fredrikstad Ss
1699
1697
1687
571 / 195.5 / 766.5
558 / 202.4 / 760.4
566 / 192.3 / 758.3
1642
549
539
530 s.o.
1529
272 / 124.2/ 396.2
560
532
463
561 / 193.5 / 754.5
561
558
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 101
3.
Jakob Kråkevik
Odda Pk
553
Klasse V60 (12 delt)
1. Gunnar Langø
2. Bjørn Jakobsen
3. Ole Johan Elvestad
Troms Pk
Trondhjems Pk
Lillehammer Pk
554
550
548
Klasse V70 (5 delt)
1. Erik Stai
2. Roar Bjerke
Levanger Pk
Oppegård Sk
545
528
Lag Veteran (3 lag)
1. Trondhjems Pk
(H. Johansen, B. Jakobsen, A. Kraft)
NM Grovpistol
Klasse Åpen (46 delt)
1. Pål Hembre
2. Aina E. Flørli
3. Roar Hembre
Bærum Pk
Sandnes Pk
Trondhjems Pk
Lag (8 lag)
1. Støren Pk
(A.I. Wollan, R. Haugan, B.M. Hagen)
2. Trondhjems Pk 1
(M. Strømdal, R. Hembre, F. Knutsen)
3. Ørland Pk
(B.E. Wollan, H. Hoff, B.H. Vik)
1638
576
570
568
1669
1667
1659
Klasse Junior (3 delt)
1. Runar Magnussen
2. Tord Esten Murbreck
3. Espen Magnussen
Sola Pk
Hamar Il
Sola Pk
553
527
524
Klasse V50 (13 delt)
1. Bjørn Berven-Hanssen
2. Jakob Kråkevik
3. Bjørge Jansen
Sola Pk
Odda Pk
Fredrikstad Ss
551
544
543
Klasse V60 (11 delt)
1. Asmund Broks
Farris Ss
555
________________________________________________________________
Side 102
NSFs årbok 2011
2.
3.
Bjørn Jakobsen
Hans Johansen
Klasse V70 (4 delt)
1. Roar Bjerke
2. Erik Stai
3. Ove Dahl
Trondhjems Pk
Trondhjems Pk
552
550
Oppegård Sl
Levanger Pk
Bærum Pk
525
514
491
Lag Veteran (3 lag)
1. Trondhjems Pk
(H. Johansen, B. Jakobsen, A. Kraft)
NM Hurtigpistol Fin
Klasse Menn (64 delt)
1. Pål Hembre
2. Ole Henning Fjeld
3. Magnus Strømdal
Bærum Pk
Namnå Pk
Trondhjems Pk
Lag (11 lag)
1. Trondhjems Pk 1
(R. Hembre, M. Strømdal, F. Knutsen)
2. Støren Pk
(A. I. Wollan, R. Haugan, B. M. Hagen)
3. Bærum Pk
(P. Hembre, M. Støen, L.P. Wilson)
Klasse Kvinner (21 delt)
1. Gunn Heidi S. Haugen
2. Gro-Lisbeth Nilsen
3. Aina E. Flørli
Aron Sk.
Halden Pk
Sandnes Pk
Lag (2 lag)
1. Aron Sk
(W. Solbakken, M. Vannebo, G.H.S. Haugen)
Klasse Jr. Menn (8 delt)
1. Runar Magnussen
2. Petter Gulliksen
3. Espen Magnussen
Sola Pk
Porsgrunn Pk
Sola Pk
1639
594
578 s.o.
578 s.o.
1728
1707
1693
576
572
567
1650
567
565
552
Lag (1 lag)
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 103
1.
Ørland Pk
(S. Småvik, R.R. Venn, K.F. Rødsjø)
1617
Klasse Jr. Kvinner (1 delt)
1. Heidi Bjerke Øiamo
Oppdal Pk
392
Klasse Ungdom (5 delt)
1. Lars Sæle
2. Chotika (Opal) Chotirak
3. Georg Aas
Porsgrunn Pk
Sandnes Pk
Mysen Pl
541
532
524
Klasse V50 (19 delt)
1. Jakob Kråkevik
2. Terje Storholt
3. Arnth Lien
Odda Pk
Oslo Pk
NOPK- Haakonsvern
567
562
559
Klasse V60 (15 delt)
1. Gisle Hauge
2. Bjørn Jakobsen
3. Ole Johan Elvestad
Bodø Ssk
Trondhjems Pk
Lillehammer Pk
568
562
561
Klasse V70 (6 delt)
1. Ove Dahl
2. Edvin Hagen
3. Roar Bjerke
Bærum Pk
Aukra Pk
Oppegård Sl
537
529
527
Lag Veteran (3 lag)
1. Trondhjems Pk
(H. Johansen, B. Jakobsen, A. Kraft)
NM Hurtigpistol Grov
Klasse Åpen (47 delt)
1. Pål Hembre
2. Arvid Simonsen
3. Jan Arild Myrhaug
Bærum Pk
Alta Ssk
Trondhjems Pk
Lag (9 lag)
1. Trondhjem Pk 1
(J.A. Myrhaug, M. Strømdal, R. Hembre)
2. Ørland Pk 1
(B.E. Wollan, H. Hoff, B.H. Vik)
1651
584
576
574
1692
1687
________________________________________________________________
Side 104
NSFs årbok 2011
3.
Sola Pk
1676
(B. Berven-Hanssen, R. Berven-Hanssen, R. Magnussen)
Klasse Junior (3 delt)
1. Runar Magnussen
2. Espen Magnussen
3. Tord Esten Murbreck
Sola Pk
Sola Pk
Hamar Il
564
541
518
Klasse V50 (16 delt)
1. Terje Storholt
2. Jakob Kråkevik
3. Bjørn Berven-Hanssen
Oslo Pk
Odda Pk
Sola Pk
570
557
548
Klasse V60 (10 delt)
1. Gisle Huge
2. Asmund Broks
3. Bjørn Jakobsen
Bodø Ssk
Farris Ss
Trondhjems Pk
551
547
545
Klasse V70 (5 delt)
1. Edvin Hagen
2. Erik Stai
Aukra Pk
Levanger Pk
528
518
Lag Veteran (3 lag)
1. Trondhjems Pk
(A. Kraft, H. Johansen, B. Jakobsen)
1622
BRAGDMERKET
Bragdmerkepoeng oppnådd i 2011:
NAVN
MENN
Bjørn Morten Hagen
Pål Hembre
Runar Magnussen
Ove Dahl
Lars Sæle
Jakob Kråkevik
OL VM WCf WC EM NRD LK NM SUM
18
1
7
3,5
1,5
1,5
1,5
18
7
3,5
1,5
1,5
1,5
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 105
NAVN
Terje Storholt
Asbjørn Broks
Tore Stensby
Øyvind Kimo
Roy Baumann
Georg Aas
Erik Stai
Gisle Huge
Ingar Haugen
Petter Aabakken
Bernhard Kvåle
Bjørn Berven Hansen
Torfinn Larsos
Kjetil Bromark
Olav Melkild
Bjørge Jansen
Petter Gulliksen
Bjørn Østby
Rolf Toven
Ole Johan Elvestad
Svein Dagfinn Heidal
Espen Magnussen
Torger Larsen
Arne Kvam
Leif O Aarhus
Asbjørn Taraldsen
Bjørn Hervard
Sjur A Kleiven
Arild Kraft
Bjørn Jakobsen
Morten Skjoldager
Edvin Hagen
Gunnar Langø
OL VM WCf WC EM NRD LK NM SUM
1,5 1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0.5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
________________________________________________________________
Side 106
NSFs årbok 2011
NAVN
KVINNER
Aina Flørli
Gunn Heidi S Haugen
Linn Iren Flaate
Gro L Nilsen
Wenche Solbakken
Britt E Wolllan
Stine Klausen
Chotica Chotirak
Andrea Wick
OL VM WCf WC EM NRD LK NM SUM
3
1
2
1
1
1
1
1
0,5
0,5
4
2
1
1
1
1
1
0,5
0,5
Poeng oppnådd totalt t.o.m. 2011
(for skyttere som har nådd bragdmerkekravet, dvs. 6 poeng, se side 219 ff.):
MENN
Navn
Einar Eek Iversen
Tore Løvnæseth
Harald Nilsen
Aslak Dueskar
Runar Magnussen
Kjetil Grøtte
Stian Paulsen
Hans Gunnar Lien
Håkon Birkenes
Jens Stumberg
Erik Bækkevold
Per Einar Lund
Freddie Westby
Frode Knutsen
Bernt Uttakleiv
Rolf Lødding
Ove Dahl
Ole Johan Elvestad
Jan Kjetil Nordrum
GT OL VM WC WCf EM Nrd LK NM SUM
3
2
5
4
1
5
5
5
5
5
0,5
4,5
5
2,5
0,5 1,5 4,5
1 0,5 2,5
4
1
3
4
2
2
4
4
4
4
4
3
1
4
4
4
1
3
4
4
4
1
3
4
4
4
4
4
3,5 3,5
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 107
Navn
GT OL VM WC WCf EM Nrd LK NM SUM
Roar Hembre
1,5
2
3,5
Ottar Nord
3,5 3,5
Arild Hjertaas
1
2,5 3,5
Per Jacob Jacobsen
3,5 3,5
Bjørge Jansen
3,5 3,5
Espen Magnussen
3,5 3,5
Sondre Landvik
1,5
1,5
3
Hans Knigge
3
3
Kristian Nordby
3
3
Olav Kjeserud
2
1
3
Sander Hillestad
0,5
2,5
3
Johan Lyng
1
2
3
Viggo Olden
3
3
Øystein Elvestad
3
3
Bernhard Kvale
3
3
Kjetil Pharm
2,5
2,5
Jørgen A. Ringstad
2,5 2,5
Tore Råen
1
1 0,5 2,5
Kai Rosenlund
1,5 1
2,5
Thomas Fosse
2,5 2,5
Jan Einar Krakevik
1,5
1
2,5
Trygve Grøsland
2,5 2,5
Jan-Erik Brandbu
2,5 2,5
Per Høiby
2,5 2,5
Helge Olden
2,5 2,5
Rune Berven-Hanssen
1,5
0,5
2
Magne Myrset
1
1
2
Ingvar Storhaug
1
1
2
Rolf Lofstad
1
1
2
Tom Horvei
1
1
2
Michael Lengauer
2
2
Steinar Frisli
1
1
2
Ole Henning Fjeld
2
2
Henning Kihle
2
2
________________________________________________________________
Side 108
NSFs årbok 2011
Navn
GT OL VM WC WCf EM Nrd LK NM SUM
Jan Arild Myrhaug
2
2
Tommy Mikkelsen
2
2
Rasmus O. Vatne
2
2
Egil Gerhardsen
0,5
1,5
2
Jan Tore Hilstad
2
2
Gustav Jensen
2
2
Bredo Diesen
2
2
Bjørn Harald Vik
2
2
Magne Berntsen
2
2
Robert Wassler
1
1
2
Erik Westby
2
2
Petter SchaugPettersen
2
2
Bjørn Svingen
2
2
Rune Kanstad
2
2
Lars Korneliussen
2
2
Ingar Haugen
2
2
Øystein H. Opedal
1
0,5 1,5
Tore Østvold
1,5 1,5
Olaf Kolbjørnsen
1,5 1,5
Odd Røst
1,5 1,5
John Øiamo
1,5 1,5
Fred Andersen
1,5 1,5
Harald Knoop
1,5 1,5
Ole Birger Skjelbred
1,5 1,5
Stian Andre Eriksen
1,5 1,5
Ivar Hervik
1,5 1,5
Tor Inge Brokjøb
1,5 1,5
Lars Sæle
1,5 1,5
Petter Aabakken
1,5 1,5
Bjørn Berven-Hanssen
1,5 1,5
Gunnar Langø
1,5 1,5
Morten Schjoldager
1,5 1,5
Thor Krona
1
1
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 109
Navn
GT OL VM WC WCf EM Nrd LK NM SUM
Trygve Fundingsland
1
1
Gunnar Hjertaas
1
1
Dag Borud
1
1
Arild Inge Wollan
1
1
Ola Jostein Uthus
1
1
Reidar Øgreid
1
1
Arild Hårklau
1
1
Kjell Reidar Jensen
1
1
Wemunn Aabø
1
1
Kjell S. Johansen
1
1
Cato Olsen
1
1
Glenn Bjorheim
1
1
Jan Arild Lien
1
1
Rolf Eidem
1
1
Atle Kleiven
1
1
Bjørn Ove Kittelsen
1
1
Eindride Rolfstad
1
1
Trond Bergsveen
1
1
Knut Larsen
1
1
Jan Gunnar Gabrielsen
1
1
Bjørn Holst
1
1
Øivind Amlien
1
1
Arne Tollefsen
1
1
Anders Gunnestad
1
1
Rune Soleide
1
1
Thomas Håkensen
1
1
Lars Falkenberg
1
1
Thor-Erling Thonrud
1
1
Lars Jacob Galåen
1
1
Gunnar Buettner
1
1
Hjalmar Joleik
1
1
Tor Hoff
1
1
Lennart Larsen
1
1
Ola Leangen
1
1
________________________________________________________________
Side 110
NSFs årbok 2011
Navn
Steinar Haugli
Bjørn Wold
Jens J. Nygård
Alf Gunnar Råen
Erling Pedersen
Ole Christian Kars
Ståle Tollefsen
Trond Solberg
Ingar Woll
Frede A. Stenslie
Bjørn Lindblad
Jan H. Olsen
Øyvind Sundet
Wiggo Nilsen
Peder Sperstad
Ørnulf Hagen
Ivar Wangen
Ole Opsahlseter
Nic. Zwetnow
Fred A. Eek
Sven E. Narvestad
Knut Skotterud
Hans Johansen
Tom Rune Skogstad
Bjørn Heggelund
Tore Stensby
Øyvind Kimo
Roy Baumann
Georg Aas
Erik Stai
Gisle Huge
Torfinn Larsos
Bjørn Østby
Sjur A. Kleiven
GT OL VM WC WCf EM Nrd LK NM SUM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 111
Navn
GT OL VM WC WCf EM Nrd LK NM SUM
Leif Odvar Aarhus
1
1
Kjell Keiserud
0,5 0,5
Kjetil Bø
0,5 0,5
Gøran Rønne
0,5 0,5
Malvin Munthe
Skeisvoll
0,5 0,5
Otto Søilen
0,5 0,5
Rune Hammer
0,5 0,5
Atle Brokjøp
0,5 0,5
Esten Murbreck
0,5 0,5
Lars E. Engh
0,5 0,5
Hans Petter Helland
0,5 0,5
Haldor Fosse
0,5 0,5
Morten Løvlien
0,5 0,5
Håvard Nordhus
Kråkenes
0,5 0,5
Inge Johannessen
0,5 0,5
Jan Aarøen
0,5 0,5
Amund Amundsen
0,5 0,5
Morten Westby
0,5 0,5
Finn Christensen
0,5 0,5
Aron Amundsen
0,5 0,5
Harald Korstvedt
0,5 0,5
Steinar V. Kolbeinsen
0,5 0,5
Rolf Dillevik
0,5 0,5
Andreas Lund
0,5 0,5
Bjørnar Heitmann
0,5 0,5
Odd Bakken
0,5 0,5
Tom Smellror
0,5 0,5
Jo Gisetstad
0,5 0,5
Geir Nordrum
0,5 0,5
Oddvar Uddu
0,5 0,5
Kjell Åge Olsen
0,5 0,5
Svein Inge Halle
0,5 0,5
Tore Berberg
0,5 0,5
________________________________________________________________
Side 112
NSFs årbok 2011
Navn
Agnar Nykos
Per Harald Løkkevik
John Olav Sunndal
Einar Allergot
Dag Andersen
Knut Mysen
Bjørn Kvæstad
Knut Aamodt
Olav Kåsa
Ulrik H. Bjørklund
Henrik Skauge
Kåre Berg Knudsen
Edgar Andersen
Reidar Haugen
Thomas Heia Østborg
Jan B. Tønnesen
Arild Lysfjord
Thomas Kråkenes
Jan Erik Brandbu
Ole Hammerhaug
Karl Lillefjære
Håvard Hoff
Jan Kongsjorden
Kristian Baumann
Per Rune Magnussen
Per M. Marum
Frank Vasholmen
Tom Cato Karlsen
Ruben Gyløien
Svein Dagfinn Heldal
Arne Kvam
Asbjørn Taraldsen
Bjørn Hervard
Arild Kraft
GT OL VM WC WCf EM Nrd LK NM SUM
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5
0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 113
Navn
Edvin Hagen
GT OL VM WC WCf EM Nrd LK NM SUM
0,5 0,5
Kvinner
Målfrid Vannebo
Isabel Sørensen
Gunrid Kjellmark
Emilie Hagen
Monica Langnes
Ingeborg Gran
Signe Lauvland
Ragnhild Ulvestad
Eva Bakken Dahlø
Reidun Ann Støle
Sissel Pedersen
Ann Christin Johnsen
Liv Lunde
Elsa Seierslund
Ann Kristin Tegle
Reidun Ingvoldstad
Wenche Solberg
Hilde Guri Olsen
Liv Ulvestad
Mona Gjelstad
Heidi Lindstad
Mariann Hafseng
Anne Gundersen
Anne Mette Sæteren
Stine Klausen
Trine Dybendahl
Erina Dønnestad
Liv Storm Jortveit
Benedikte Skråmo
Elisabeth Sørbø
Bente Gussiås
2
2
1
2
2
5
3
5
2
2
1
2
2
2
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
________________________________________________________________
Side 114
NSFs årbok 2011
Navn
Trude Cecilie Berg
Marianne Ødegård
Linn Berven-Hanssen
Marit Hernes
Ann K. Aanonsen
Ida Malene Bruheim
Chotika Chotirak
Andrea Wick
GT OL VM WC WCf EM Nrd LK NM SUM
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
Norske rekorder registrert i 2011:
Uten finale
Klasse Senior Menn
Hurtigpistol - Fin
Pål Hembre
598
Klasse Junior Menn
Hurtigpistol - Fin
Runar Magnussen
587
Klasse V-50
Fripistol
Standardpistol
Grovpistol
Roar Hembre
Roar Hembre
Roar Hembre
541
574
581
Klasse V-60
Fripistol
Morten Schjoldager
524
Klasse V-70
Silhuett
Ove Dahl
530
Med finale
Klasse Senior Menn
Silhuettpistol finale (f.o.m 2011) Thorfinn Larsos
24
Klasse Junior
Silhuettpistol finale (f.o.m. 2011) Runar Magnussen
10
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 115
XII ÅRSRAPPORT 2011
FAGKOMITE RIFLE
Herman Rummelhoff
Leder Fagkomite Rifle
Fagkomite rifle 2011:
Leder: Herman Rummelhoff
N. leder: Rune Nielsen
Medl.: Tove Jacobsen
Trenere:
Senior: Trond Kjøll
Junior:. Anne Grethe Jeppesen
Funksjonshemmede: Bjørn Myrseth
Møter: 5 møter er gjennomført hvorav 4 var telefonmøter. Referater kan leses
på skyting.no.
Internasjonale stevner
Høydepunkter i 2011 var EM luft Brescia (ITA) og EM 50m/300m i Beograd
(SRB).
Plasseringer EM luft:
Junior Menn
10 Jonas Engebret Larsen 590 QS-off: 48.4.
19 Øyvind Flatla 587
47 Håkon Auran Christensen 571
Lag nr 10 Norge 1748p
Junior Kvinner
4 Malin Westerheim 396 Finale 101.7 sluttsum 497.7
11 Siw Anita Dramstad 394 QS-off: 50.6
________________________________________________________________
Side 116
NSFs årbok 2011
35 Marte Torvik 391
Lag sølv Norge 1181p
Senior Menn
5 Ole Magnus Bakken 596 Finale 99.2 sluttsum 695.2
36 Are Hansen 590
42 Ole Kristian Bryhn 589
Lag nr 6 Norge 1775p
Senior Kvinner
36 Marianne Berger 393
EM 50m og 300m Beograd, SRB
En stor tropp deltok på årets EM, fulle lag junior kvinner og junior menn. For
senior ble det fulle lag for menn og 1 deltaker på 300m for kvinner. Troppen var
på totalt13 rifleskyttere.
Individuelt.
Bronse til Odd Arne Brekne i klasse menn 300m 60 skudd ligg.
Lag.
GULL til junior menn på 50m 60 skudd ligg.
GULL til menn på 50m 3x40 skudd.
GULL til menn på 300m 60 skudd ligg.
Sølv til menn på 300m 3x40 skudd.
Sølv til menn på 300m standard.
50m ligg, men
6. Stian Bogar 598 + 100.5 total 698.5
10. Ole Magnus Bakken 596
64. Harald Stenvaag 589
LAG: 14.pl.
50m 3x40, men
10. Ole Magnus Bakken 1166
19. Are Hansen 1161
22. Ole Kristian Bryhn 1161
LAG: GULL
50m ligg, jr.menn
5. Finn Sigurd Salvesen 590 + 101.3 total 691.3
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 117
8. Jens Kristian Larsen 588 + 101.6 total 689.6
65. Jonas Dahl 585
LAG: GULL
50m 3x40, Jr.menn
17. Øyvind S Flatla 1146
33. Jens Kristian Larsen 1131
36. Finn Sigurd Salvesen 1122
LAG: 10.pl.
50m ligg, Jr.kvinner
22. Malin Westerheim 584
27. Konstanse Skøyen 581
66. Siri Mortensen 581
LAG: 8.pl.
50m 3x20, Jr.kvinner
9. Malin Westerheim 575 QS-off 46.5
15. Siri Mortensen 570
49. Konstanse Skøyen 557
LAG: 9.pl.
300m ligg, men
Bronse Odd Arne Brekne 597
7. Stian Bogar 596
12. Ole Kristian Bryhn 595
LAG: GULL
300m standard rifle, men
5. Stian Bogar 582
7. Odd Arne Brekne 581
10. Ole Kristian Bryhn 579
LAG: Sølv
300m 3x40, men
5. Ole Kristian Bryhn 1166
7. Stian Bogar 1164
14. Odd Arne Brekne 1156
LAG: Sølv
300m ligg, kvinner
________________________________________________________________
Side 118
NSFs årbok 2011
17. Siri Mortensen 580
300m 3x20, kvinner
10. Siri Mortensen 566
WC Sydney, Australia
10m luft, men
4. Are Hansen 597 + 102.0 total 699.0 S-off: 9.8(om bronseplass) Kvoteplass!
59. Stian Bogar 584
67. Kim-Andre Lund 581
10m luft, kvinner
53. Siri Mortensen 391
55. Marianne Berger 390
50m 3x40
17. Are Hansen 1161
25. Kim-Andre Lund 1156
39. Stian Bogar 1148
50m 3x20
45. Mariann Berger 565
50m ligg
4. Harald Stenvaag 596 + 104.0 total 700.0
24. Are Hansen 593
WC Changwon, Korea
10m luft
28. Are Hansen 592
35. Ole Magnus Bakken 591
37. Ole Kristian Bryhn 591
50m 3x40
Bronse Ole Kristian Bryhn 1177 + 94.9 total 1271.9 Kvoteplass!
12. Ole Magnus Bakken 1164
13. Are Hansen 1164
50m ligg
7. Ole Magnus Bakken 594 + 100.5 total 694.5
18. Harald Stenvaag 589
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 119
25. Ole Kristian Bryhn 588
WC Fort Benning, USA
10m luft, Menn
29. Are Hansen 593
71. Vebjørn Berg 584
50m 3x40
6. Are Hansen 1174 + 98.5 total 1272.5
49. Vebjørn Berg 1154
56. Stian Bogar 1147
50m Ligg
28. Stian Bogar 594
29. Harald Stenvaag 594
34. Vebjørn Berg 593
WC München, Tyskland
10m luft, menn
6. Are Hansen 596 QS-off: 52.7 + 102.4 total 698.4
50. Ole Magnus Bakken 592
78. Even Nikolaisen 588
10m luft, Kvinner
21. Ingrid Stubsjøen 397
68. Malin Westerheim 393
50m 3x40
Bronse Ole Kristian Bryhn 1178 + 96.3 total 1274.3
8. Ole Magnus Bakken 1179 + 88.0 total 1267.0
41. Vebjørn Berg 1164
50m 3x20
35. Malin Westerheim 578
74. Ingrid Stubsjøen 570
50m Ligg
15. Ole Magnus Bakken 596
32. Vebjørn Berg 595
40. Harald Stenvaag 594
________________________________________________________________
Side 120
NSFs årbok 2011
WC-finalen, Wroclaw, Polen
Rifle stilte med 1 deltaker under årets WC-finale
50m rifle 3x40, menn
1. Ole Kristian Bryhn
1181 + 97.5 total 1278.5
Økonomi
Fagkomite rifle forvaltet i 2011 et budsjett på totalt kr 2 558 723,Årsregnskapet viser et resultat på kr -27 923,-.
Prosjekt
50308
50312
50316
50317
50318
50319
50321
50325
50327
50328
50329
50330
50332
50333
Avvik +/+26 724,+102 226,-59 773,-47 321,-56 855,+37 180,-28 829,+32 281,-13 168,-33 522,+40 319,+55 346,-46 133,-39 855,-
Årsak
Periodiserte midler.
Periodiserte midler.
Prioritert økt deltakelse for å oppnå kvotepl./krav
Uventet økt reisekostnad.
Uventet økt reisekostnad.
Periodiserte midler.
Spart midler ifm fellessamlinger med FSU.
Periodiserte midler.
Periodiserte midler.
Periodiserte midler.
Periodiserte midler.
Ekstrabevilgning fra OLT for 2011/12(100 000,-)
Funksjonshemmede
SH-skytterne gikk inn i året 2011 i den ene hensikt å søke å få så mange MQSskyttere som mulig, samt søke å skaffe nasjonen kvoteplasser til Paralympics
2012. Gjennom 2010 hadde vi vist at det er mulig å hamle opp med de beste,
men det var tydelig fra evalueringene et stort behov for å gjøre endringer for å
lage en toppidrettssatsing, innføre en treningskultur, ta noen tunge materiellinvesteringer og ikke minst lære og kjøre testinger av våpen og ammunisjon.
Planen var snekret, budsjettene laget og en ambisiøs internasjonal sesong ble
gjennomført. De store WC stevnene var spredd over hele sesongen med
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 121
avslutning tett oppunder Jul. Mao en usedvanlig lang og krevende sesong for
alle parter.
På materiellsiden ble det anskaffet våpen, både pistol og rifler, samt mye god
ammunisjon som er testet.
Planen var at alle skulle få sine sjanser innledningsvis i Polen, Tyrkia og Spania,
for så å ”spisse” laget mot avsluttende WC-stevner i Australia og USA i oktnov. Dit skulle de som lå an til en medaljesjanse for å skaffe kvoteplasser. WC i
Tyrkia måtte kanselleres for vår del pga askeproblematikk og innstilte fly. Det
skapte et tynnere grunnlag for luftskytterne, men et MQS stevne på høsten ble
en god erstatter.
For å bli sendt ut i verden i søket etter MQS og kvoteplasser, måtte skytterne ha
klart kravene hjemme nasjonalt. Til sammen var dette elleve skyttere:
Ove Foss Stange i R-3 og R-6
Nils Erik Nilsen Nordre Land i R-3 og R-6
Berit Breirem i R-2, R-8
Monica Lillehagen Aasa msl R-2, R-3m, R-6, R-8
Anni Karlsen Strømsgodet hsl i R-3
Hanne Mali Slettum Nordre Land i R-5
Bjørnar Gudmundstuen Nordre Land i R-4, R-5
Amanda Dybendal Aasa msl i R-3, R-6
Paul Aksel Johansen Ørlandet pk i R-3 og R-6
Bjørn Morten Hagen Stjørdal pk i P-1, P-3, P-4
Sonja Tobiassen, Kalotten msl, i R-4 og R-5
Etter deltakelsen i Hell open i januar så det meget bra ut i luftøvelsene, hvor
gamle gode Nils Erik Nilsen la lista med 599. Med en meget krevende int
sesong var budsjettet skrapet for å i søket etter å få med så mange til PL i 2012,
som mulig. Det gjorde at det ikke ble plass til mer enn to samlinger dette året.
Begge ble avholdt i Alfhallen i Kisen. Videre ble det avholdt små samlinger
med grupper av laget i Meråker gjennom vinteren.
WC Polen Mars
Ledere Berit Breirem, Bjørn Jacobsen, støtte Margarethe Lillehagen
Konklusjon: Damene fra Aasa msl er i fin rute.
P-1:
nr 19: Bjørn Morten Hagen
518
R-2
nr 2:
Monica Lillehagen,
389
488,4
R-3
nr 6:
Amanda Dybendal
599
701,0
________________________________________________________________
Side 122
NSFs årbok 2011
R-4
R-5
nr 24:
nr 16
nr 20
Monica Lillehagen
Bjørnar Gudmundstuen
Bjørnar Gudmundstuen
591
582
589
WC Spania Mai
Ledere: Bjørn Myrset, Bjørn Jacoksen Støtte Tone Børresen, Margarethe
Lillehagen, Frode Breirem
Konklusjon: Monica fortsetter fremgangen, men tross 3. plass var det langt
frem til kvoteplass. Bjørn Morten begynner å vise sitt potensiale i P-3. Amanda
fortsatt stabil på høye poengsummer. R-6 var skuffende denne gang.
P-1
nr 40
Bjørn Morten Hagen
543
P-3
nr 6
Bjørn Morten Hagen
557
745,8
P-4
nr 10
Bjørn Morten Hagen
499
(utslått elim.)
R-2
nr 2
Monica Lillehagen
389
492,0
nr 19
Berit Breirem
345
R-3
nr 9
Amanda Dybendal
599
nr 35
Monica Lillehagen
595
nr 41
Nils Erik Nilsen
593
nr 50
Paul Aksel Johansen
591
nr 50
Ove Foss
589
R-4:
nr 35
Bjørnar Gudmundstuen
587
R-5
nr 56
Bjørnar Gudmundstuen
581
R-6
nr 23
Nils E Nilsen
573
(De øvrige utslått i elimineringen)
R-8
nr 8
Monica Lillehagen
551
635,9
nr 14
Berit Breirem
502
Nordisk mesterskap i skyting – Sverige
Ledere: Berit, støtte, Grethe, Margarethe
Konklusjon: Monica sin R-2, Amanda sin R-3 var sterke, ellers resultater noe
under forventning og kapasitet. Sonja er på dette steget i sterk fremgang og
nærmer seg internasjonalt nivå i både R-4 og R-5.
P-2
nr 2
Berit Breirem
285
R-2
nr 1
Monica Lillehagen
390
nr 3
Berit Breirem
354
R-3
nr 2
Amanda Dybendal
599
701,3
nr 4
Monica Lillehagen
597
700,1
nr 6
Nils Erik Nilsen
596
698,8
nr 7
Anni Karlsen
595
698,8
nr 8
Ove Foss
587
690,2
nr 9
Krister Lorentzen
587
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 123
R-4
R-5
R-6
nr 12
nr 13
nr 2
nr 6
nr 7
nr 8
nr 6
nr 7
nr 12
nr 13
nr 4
nr 5
nr 7
nr 8
R-8
Lagskyting
R-3
nr 1
R-6
nr 2
Bernt Tore Bakken
Berit Breirem
Sonja Tobiassen
Erik Austad
Margarethe Lillehagen
Hanne M Slettum
Sonja Tobiassen
Margarethe Lillehagen
Erik Austad
Hanne M Slettum
Monica Lillehagen
Ove Foss
Nils Erik Nilsen
Amanda Dybendal
583
561
558
595
594
582
576
684,5
564
658,1
657,3
698,7
691,7
584
663,1
584
576
583
575
674,5
574
682,6
675,5
670,5
NORGE, Dybendal, Lillehagen, Karlsen
NORGE, Foss, Nilsen, Lillehagen
WC USA Okt
Ledere: Bjørn M, støtte: Per Åge Nilsen, Vidar Bjørkli, Margarethe
Konklusjon: Flere nasjoner har fylt opp kvotene og stiller ikke. Bjørn Morten
nærmer seg pallen. Amanda 0,5 poeng fra kvoteplass. Ove er i gang med noe
tross store smerter, Sonja får sitt definitive gjennombrudd. Nils og Monica sliter
mer her.
P-1
P-3
P-4
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-8
nr 17
nr 4
nr 15
nr 11
nr 4
nr 14
nr 18
nr 27
nr 18
nr 11
nr 7
nr 13
nr 18
nr 34
nr 7
Bjørn Morten Hagen
Bjørn Morten Hagen
Bjørn Morten Hagen
Monica Lillehagen
Amanda Dybendal
Nils Erik Nilsen
Monica Lillehagen
Ove Foss
Sonja Tobiassen
Sonja Tobiassen
Ove Foss
Nils Erik Nilsen
Amanda Dybendal
Monica Lillehagen
Monica Lillehagen
546
560
498
374
598
760,3
702,7
596
595
592
588
599
586
686,9
579
567
532
622,5
581
________________________________________________________________
Side 124
NSFs årbok 2011
Lagskyting
R-3:
nr 2
R-6:
nr 3
NORGE, Nilsen, Dybendal, Lillehagen
NORGE, Foss, Nilsen, Lillehagen
WC Australia Nov
Bjørn Myrset, Støtte: Tore Olav, Margarethe
Flere nasjoner har fylt opp kvotene og stiller ikke. Bjørn Morten får uttelling i
P-3 og tar nasjonens første kvoteplass. Gratulerer. Mens Ove, Amanda, Sonja og
Monica slår av faretruende mye. For liten tid til akklimatisering?
P-1
P-3
P-4
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-8
R-5:
R-6:
nr 17
nr 3
nr 6
nr 12
nr 7
nr 17
nr 27
nr 21
nr 19
nr 13
nr 20
nr 38
nr 10
nr 2
nr 3
Bjørn Morten Hagen
532
Bjørn Morten Hagen
557
Bjørn Morten Hagen
514
Monica Lillehagen
378
Monica Lillehagen
598
Amanda Dybendal
596
Ove Foss
593
Sonja Tobiassen
585
Sonja Tobiassen
595
Ove Foss
580
Amanda Dybendal
577
Monica Lillehagen
563
Monica Lillehagen
537
NORGE, Foss, Dybendal, Lillehagen
NORGE, Foss, Nilsen, Lillehagen
751,6
702,1
Hovedkonklusjon:
Sportslig. Monica Lillehagen, Amanda Dybendal, Bjørn Morten Hagen, Ove
Foss og Sonja Tobiassen, har alle levert resultater nasjonalt eller internasjonalt
som viser potensial til finaleplass i PL 2012. Paul Aksel Johansen, Nils Erik
Nilsen, og Anni Karlsen har vist utvikling og tidvis kapasitet som gjør at de tas
med på PL-laget som det skal satses på i 2012.
Årets skytter:
Monica Lillehagen fra Aasa msl som setter norsk rekord i både R-2 40 skudd
kvinner luftrifle stå: på 395, samt rekord på 567, samt etter finale i R-8 3x20
med cal 22 på 50m.
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 125
Årets nykommer:
Sonja Tobiassen fra Kalotten msl, som kom som et skudd på slutten av sesongen
pog slo igjennom.
Årets meste gledelige prestasjon:
Bjørn Morten Hagen Støren pk, som kapret nasjonens første kvoteplass i
øvelsen P-3 i Australia..
NM 10/15m Kisen Minityrskytterlag, Alfhallen
Luft
Menn:
Gull
Are Hansen
Sølv
Ole Magnus Bakken
Bronse Even Nikolaisen
596 + 103,7
596 + 99,5
592 + 101,6
699,7
695,5
693,6
Lag:
1. Klepp miniatyrskytterlag
1761
E. Hagelund, E. Johansen, E. Nikolaisen
2. Stange Sportsskyttere
1742
O. M. Bakken, M. Mellembakken, O. M. Døsen
3. Oslo Østre miniatyrskytterlag
1726
K-A. Lund, S. Bogar, O. Fosshaug
Jr.menn:
Gull
Jonas E Larsen
Sølv
Øyvind S. Flatla
Bronse Kristoffer Skjelland
587 + 104,0
586 + 101,5
580 + 100,5
691,0
687,5
680,5
Lag:
1. NTG Lillehammer
1738
Ø. S. Flatla 586, J. T. Aarskog 579, A. Hemmingbye 579
2. Oslo Østre MSL 1
1723
A. Hundseid 572, Robin Berget 577, Jens-Kristian Larsen 574
3. Oslo Østre MSL 1I
1706
F. Bjerke 568, J. Dahl 573, M. Bjerke 565
Kvinner:
Gull
Marianne Berger
Sølv
Ingrid Stubsjøen
394 + 103,8
392 + 101,6
497,8
493,6
________________________________________________________________
Side 126
NSFs årbok 2011
Bronse Hanne Skarpodde
393 + 99,7
492,7
Lag:
1. Oslo Østre MSL
1167
I. Stubsjøen 392, M. Berger 394, C. L. Lind 381
2. Krapfoss Sportsskytterlag
1157
M. Westerheim 392, M. Heen 377, E. S. Utne 388
Jr.kvinner:
Gull
Marte Torvik
Sølv
Siw Anita Dramstad
Bronse Malin Westerheim
394 + 102,3
392 + 104,2
392 + 100,8
496,3
496,2
492,8
Lag:
1. Meråker Idrettsgymnas Rifle
1168
M. Torvik 389, A. Rønningsgrid 385, M. Torvik 394
2. NTG Lillehammer
1164
S. A. Dramstad 392, R. R. Hallset 387, Å. S. Flatla 385
SH1 –R2:
Gull
Monica Lillehagen
391 + 100,2
491,2
SH1 –R3:
Gull
Paul Aksel Johansen
Sølv
Monica Lillehagen
Bronse Amanda Dybendal
597 + 105,1
599 + 102,6
595 + 105,5
702,1
701,6
700,5
SH2 –R4:
Gull
Bjørnar Gudmundstuen
Sølv
Ole-Kristian Pedersen
590 + 100,2
562 + 101,4
690,2
663,4
SH2 –R5:
Gull
Ole-Kristian Pedersen
Sølv
Bjørnar Gudmundstuen
591 + 100,5
587 + 102,7
691,5
689,7
Ungdom:
Gull
Jørgen B. Elstad
Sølv
Runar Nygaard
Bronse Andreas O. Rosnes
383
378
374
Lag Ungdom:
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 127
1. Krapfoss Sportsskytterlag
1126
M. C. Högström 374, A. O. Rosnes 374, R. Nygaard 378
V45:
Gull
Trond Inge Rødland
Sølv
Tor Nystuen
Bronse Jørn Olsen
386
383
382
V55:
Gull
Knut Bakken
Sølv
Johan Janssen
Bronse Arild Begby
390
384
380
V65:
Gull
Bjørn Fremstad
Sølv
Jan Bjerk
Bronse Lars Lømo
379
368
367
V70:
Gull
Godtfred Innvær
Sølv
Odd Kolsrud
Bronse Øivind Mørk
354
352
352
Lag Veteran:
1. Nøtterø Skytterlag Avd. NSF
1132
S. Holm 376, T. Nystuen 383, B. E. Hansen 373
2. Klepp Miniatyrskytterlag
1127
T. I. Rødland 386, G. Lunde 374, M. Lunde 367
3. Kisen Miniatyrskytterlag
1115
L. Lømo 367, J. Jannsen 384, J. Dalen 364
15m miniatyr
Menn:
Gull
Are Hansen
Sølv
Ole Magnus Bakken
Bronse Hans Kristian Wear
450
450
449
Lag Åpen klasse:
1. Stange Sportsskyttere
1343
Ole Magnus Bakken 450, M. Mellembakken 447, Ida Frydelund 446
________________________________________________________________
Side 128
NSFs årbok 2011
2. Østre Romerike Miniatyskyttere
1339
K-A. Lund 449, S. Bogar 446, K. Bråthen 444
3. Nordstrand Sportsskyttere
1339
D. T. Haig 447, S. Salvesen 445, S. Westad 447
Jr.menn:
Gull
Jonas E. Larsen
Sølv
Øyvind Solbrekken Flatla
Bronse Simon Kolstad Claussen
449
447
447
Lag:
1. NTG Lillehammer
1335
Ø. S. Flatla 447, A. Hemmingbye 445, J. T. Aarskog 443
2. Oslo Østre Miniatyrskytterlag
1320
R. Berget 442, A. Hundseid 442, J-K. Larsen 436
Kvinner:
Gull
Ingrid Stubsjøen
Sølv
Hanne Skarpodde
Bronse Chritine Ladrø Lind
449
448
448
Lag:
1. Oslo Østre Miniatyrskytterlag 3
1341
C. L. Lind 448, G. E. Olssen 448, M. Berger 445
2. NTG Kongsvinger
1335
T. Grønvold 443, V. Bjørkkjær 445, K. Skøyen 447
Jr.kvinner:
Gull
Siw Anita Dramstad
Sølv
Rikke Rise Hallset
Bronse Konstanse Skøyen
449
449
447
Lag:
1. NTG Lillehammer
1330
A. Kirkevold 440, Å. S. Flatla 444, R. R. Hallset 449
2. Meråker Idrettsgymnas Rifle
1332
K. Nerødegård 445, M. Torvik 443, J. Hagen 444
SH1 –R12:
Gull
Berit Breirem
434
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 129
SH2 –R13:
Gull
Margrethe Lillehagen
Sølv
Bjørnar Gudmundsstuen
443
442
Ungdom:
Gull
Maja C. Högström
292
V45:
Gull
Knut Bråthen
Sølv
Trond Bergan
Bronse Trond Inge Rødland
444
444
442
V55:
Gull
Johan Janssen
Sølv
Knut Bakken
Bronse Harald Enger
443
438
433
V65:
Gull
Lars Lømo
Sølv
Bjørn Fremstad
Bronse Bjørn Fjellstad
438
432
430
V70:
Gull
Øivind Mørk
Sølv
Odd Kolsrud
Bronse Godtfred Innvær
429
422
417
Lag Veteraner:
1. Kisen MSL
1321
L. Lømo 438, J. Janssen 443, J. Dalen 440
2. Nøtterø Skl And. NSF 2
1312
S. Holm 442, H. Enger 433, T. Gjølberg 437
3. Nøtterø Skl And. NSF 1
1309
T. Bergan 444, B. E. Hansen 428, T. Nystuen 437
NM 50m Kisen MSL innendørs i Alfhallen
Liggende
Menn:
Gull
Odd Arne Brekne
Sølv
Vebjørn Berg
600 + 103,5
596 + 105,3
703,5
701,3
________________________________________________________________
Side 130
NSFs årbok 2011
Bronse Stian Bogar
597 + 104,2
701,2
Lag:
1. Østre Romerike MSL
1788
V. Berg 596, O. A. Brekne 600, S. K. Claussen 592
2. Vestre Bærum Salongskytterlag
1778
H. Stenvaag 593, O-K. Bryhn 597, J. B. Elstad 588
3. Oslo Østre MSL
1771
K-A. Lund 591, S. Bogar 597, K. Bråthen 583
Jr.menn:
Gull
Simon Kolstad Claussen
Sølv
Jens-Kristian Larsen
Bronse Ole A. Hagen
592 + 104,7
591 + 104,2
591 + 102,0
696,7
695,2
693,0
Lag:
1. Oslo Østre MSL
1767
J. Dahl 588, M. Bjerke 588, J-K. Larsen 591
2. Eidskog Sportsskyttere
1757
D. Sørli 583, H. Sørli 588, J-E. Sand 586
Kvinner:
Gull
Eline Utne Skovli
Sølv
Ingrid Stubsjøen
Bronse Hanne Skarpodde
589
586
585
Lag:
1. Oslo Østre MSL 1
1738
G. Hollund 590, I. Stubsjøen 586, K. Lund 562
Jr.kvinner:
Gull
Charlotte Kristiansen
Sølv
Sofie Kolstad Claussen
Bronse Rikke Rise Hallset
589
589
589
Lag:
1. NTG Skyting Lillehammer
1758
S. A. Dramstad 584, A. Kirkevold 585, R. R. Hallset 589
2. Østre Romerike MSL
1755
S. Mortensen 582, S. Busk 584, S. K. Claussen 589
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 131
Ungdom:
Gull
Magnus Bjørnstad
Sølv
Guro Hollund
Bronse Jenny T. Vatne
592
590
588
Lag:
1. Meråker Idrettsgymnas Rifle
1704
H. E. Strand 566, L. Eiken 574, T. Finvåg 564
SH1 -60 ligg:
Gull
Ove Foss
Sølv
Paul Aksel Johansen
585 + 103,2
584 + 102,1
SH2 -60 ligg:
Gull
Sonja Tobiassen
Sølv
Bjørnar Gudmundstuen
584
577
V45:
Gull
Jørn Dalen
Sølv
Knut Bråthen
Bronse Rune Nielsen
591
583
582
V55:
Gull
Bjørn Myrset
Sølv
Bjørn Egil Hansen
Bronse Harald Enger
588
588
587
V65:
Gull
Lars Lømo
Sølv
Jon Løvseth
Bronse Fritjof Dypveit
585
582
580
V70:
Gull
Erik Jødahl
Sølv
Odd Kolsrud
Bronse Thore Jahr
585
576
569
688,2
686,1
Lag Veteran:
1. Kisen MSL A
1761
J. Dalen 591, L. Lømo 585, J. Janssen 585
2. Nøtterø Skl Avd. NSF
1749
________________________________________________________________
Side 132
NSFs årbok 2011
H. Enger 587, B. E. Hansen 588, B. Håkedal 574
3. Kisen MSL B
1715
B. Bårdstu 576, K. Strøm 566, B. Lien 573
Match
Menn:
Gull
Ole-Kristian Bryhn
Sølv
Are Hansen
Bronse Vebjørn Berg
1173 + 99,3
1171 + 99,2
1170 + 95,5
1272,3
1270,2
1265,5
Lag:
1. Østre Romerike MSL
3490
S. K. Claussen 1158, V. Berg 1170, O. A. Brekne 1162
2. Stange Sportsskyttere
3445
O. M. Bakken 1179, B. O. Løvåsen 1139, M. Mellombakken 1127
Jr.menn:
Gull
Anders Hemmingbye
Sølv
Simon Kolstad Claussen
Bronse Endre Hagelund
1160 + 95,0
1158 + 93,5
1152 + 98,6
1255,0
1251,5
1250,6
Lag:
1. Oslo Østre MSL
3370
M. Bjerke 1098, J-K. Larsen 1136, J. Dahl 1136
SH1 -3x40:
Gull
Paul A. Johansen
1015 + 73,9
1088,9
Kvinner:
Gull
Ingrid Stubsjøen
Sølv
Hanne Skarpodde
Bronse Ann Cathrine Sverkmo
581 + 94,3
566 + 95,1
569 + 90,7
675,3
661,1
659,7
Lag:
1. Oslo Østre MSL
1715
S. Tveiten 568, I. Stubsjøen 581, K. Lund 566
Jr.kvinner:
Gull
Malin Westerheim
Sølv
Johanne Hagen
Bronse Helene Rønningen
571 + 101,3
577 + 95,1
570 + 93,1
672,3
672,1
663,1
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 133
Lag:
1. Meråker Idrettsgymnas Rifle
1710
C. Kristiansen 565, J. Hagen 577, F. L. Fagervoll 568
Ungdom:
Gull
Jørgen B. Elstad
Sølv
Bjørnar Amundsen
Bronse Thomas Finvåg
572
542
540
Lag:
1. Meråker Idrettsgymnas Rifle
1613
J. Opheim 536, L. Eiken 537, T. Finvåg 540
SH1 3x20:
Gull
Monica Lillehagen
567 + 96,4
V45:
Gull
Jørn Dalen
Sølv
Kjell Roar Livold
Bronse Anders E. Gusdal
557
554
554
V55:
Gull
Knut Bakken
Sølv
Harald Enger
Bronse Bergsvein Bårstu
560
559
553
V65:
Gull
Lars Lømo
Sølv
Bjørn Fjellstad
Bronse Jan Erik Karlsen
551
536
536
V70:
Gull
Sølv
540
524
Odd Kolsrud
Egil Olsen
663,4
Lag Veteran:
1. Kisen MSL
1661
J. Dalen 557, L. Lømo 551, B. Bårstu 553
________________________________________________________________
Side 134
NSFs årbok 2011
NM 300m, Elverum Rifleklubb, Terningmoen
Liggende
Menn:
Gull
Hans Bakken
Sølv
Harald Stenvaag
Bronse Daniel Jøndal Listou
594
593
591
Lag:
1. Vestre Bærum Salongskytterlag
1765
O-K. Bryhn 589, J. B. Elstad 583, H. Stenvaag 593
Jr.menn:
Gull
Olav Fuglestad
Sølv
Simon Kolstad Claussen
Bronse Tomas B. Moen
591
586
583
Lag:
1. Oslo Østre MSL
1741
M. Bjerke 579, J-K. Larsen 581, J. Dahl 581
Kvinner:
Gull
Eline Skovli Utne
571
Jr.kvinner:
Gull
Sofie Kolstad Claussen
Sølv
Katrine Lund
Bronse Lise Faldbakken
584
583
580
Lag:
1. Østre Romerike MSL
1735
S. Mortensen 574, S. Busk 577, S. K. Claussen 584
Ungdom:
Gull
Jenny Vatne
Sølv
Guro Hollund
Bornse Magnus Bjørnstad
588
585
585
Lag:
1. Elverum Rifleklubb
1726
O. M. Hagen 562, M. Bjørnstad 585, M. Liengen 579
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 135
V45:
Gull
Jørn Dalen
Sølv
Per Anders Gjøslie
Bronse Frank Nordhagen
397
389
386
Lag V45:
1. Nordre Land Sportsskyttere
1155
T. Bjørnødegård 381, J. Holden 382, O. Kolsrud 392
V55:
Gull
Sølv
Harald Enger
Bjørn Egil Hansen
392
391
Lag V55:
1. Nøtterø Skytterlag Avd. NSF
1166
B. E. Hansen 391, H. Enger 392, S. Wingaard 383
V65:
Gull
Sølv
Fritjof Dyptveit
Tore Hartz
390
389
V70:
Gull
Sølv
Odd Kolsrud
Erik Jødahl
392
386
Match std.
3x20 standardrifle, menn:
Gull
Ole Kristian Bryhn
Sølv
Stian Bogar
Bronse Kim-Andre Lund
583
570
568
Match
Menn 3x40:
Gull
Ole Kristian Bryhn
Sølv
Hans Bakken
Bronse Stian Bogar
1165
1157
1157
Jr.menn 3x20:
Gull
Simon Kolstad Claussen
573
________________________________________________________________
Side 136
NSFs årbok 2011
Sølv
Jonas Dahl
Bronse Endre Hagelund
571
570
Kvinner 3x20:
Gull
Eline Skovli Utne
568
Jr.kvinner 3x20:
Gull
Katrine Lund
Sølv
Sina Busk
Bronse Lise Faldbakken
572
563
563
Ungdom 3x20:
Gull
Jørgen B. Elstad
554
V45:
Gull Jørn Dalen
Sølv
Anders Edvin Gusdal
569
568
Lag V45:
1. Elverum Rifleklubb
1614
F. Nordhagen 545, T. Hopmark 540, J. Løvseth 528
V55:
Gull
Sølv
Bjørn Egil Hansen
Harald Enger
570
557
V65:
Gull
Jon Løvseth
528
V70:
Gull
Odd Kolsrud
533
Landsstevnet for rekrutter 2011
Landsstevnet ble avholdt på Lillehammer 30. april med Norges Skytterforbund
som arrangør, i samarbeid med NTG Lillehammer og Gudbrandsdal
Sportskyttere. Stevnet inngikk som en del av Ungdomslekene 2011, der 15
idretter gikk sammen om å arrangere en idrettsfest for ungdom.
R 15/16
1. Maja Cecilie Högström
2. Andreas Olsrud Rosnæs
Krapfoss SSL
Krapfoss SSL
294
281
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 137
3. Jørgen B. Elstad
Lag
1. Krapfoss SSL
2. Oslo Østre MSL
3. Vestre Bærum SSL
R 14
1. Mats Røthe Bøen
2. Tor Martin Nordhagen
3. Anna Wiger
Lag
1. Hasle/Ise SSL
2. Hernes SSL
3. Fredrikstad MSL
R 13
1. Kevin Bjørndalen
2. Amund Josefsen
3. Adrian Kirknes
Lag
1. Krapfoss SSL
2. Eidskog Sp.sk.
3. Vestre Bærum SSL
R -12
1. Madelen Andreassen
2. Nils Erik Nordhagen
3. Daniel Myhre
Lag
1. Hasle/Ise SSL
2. Hernes SSL
3. Aasa MSL
Vestre Bærum SSL
278
852
780
769
Fredrikstad MSL
Hernes SSL
Grue Finnskog
297
297
296
876
875
874
Eidskog Sp.sk.
Borgen MSL
Krapfoss SSL
298
298
296
882
874
841
Hasle/Ise SSL
Hernes SSL
Krapfoss SSL
297
294
294
877
864
843
________________________________________________________________
Side 138
NSFs årbok 2011
Statistikk 300 poeng-klubben:
År
Navn
1990
Magnus Skjønhaug
1991
Ken Vegar Mellem
1994
Linda Stenersen
1994
Tor-Wegar Winther
1995
Andre Dahlslie
1996
Are Hansen
1997
Tony Steinsland
1997
Kristoffer Sannvoll
2000
Tor A. Ellingsen
2001
Ronn Kjetil Fjeld
2001
Jesper Solbakken
2002
Øystein Skymoen
2002
Cesilie Engebretsen
2003
Simen Sæby
2003
Thorbjørn Sund
2004
Nick N. Hjort
2004
Jonas Legernes
2004
Ida K. H. Larsen
2004
Ingeborg Moe
2004
Per Henrik Adolfsen
2004
Simen Rostad
2004
Nora K. Sorknes
2005
Martine Kilen
2005
Martin Engen
2005
Bjørn Erik Krogsæter
2005
Tommy Lie
2005
Caroline Kristiansen
2006
Maja Cecilie Høgstrøm
2006
Jonas Meum
2008
Henrik Olstad
Klubb
Fredrikstad MSL
Aasa MSL
Halden SL min. gr.
Krapfoss SSL
Krapfoss SSL
Krapfoss SSL
Sartor SSL
Aasa MSL
Krapfoss SSL
Eidskog Sportskyttere
Fredrikstad MSL
Aasa MSL
Svinndal
Hobøl
Grue IL
Svinndal SL
Vestre Bærum SSL
Svinndal SL
Hernes SSL
Hvaler Sp.sk.
Fredrikstad MSL
Grue Finnskog SSG
Aasa MSL
Svinndal SSL
Aasa MSL
Hernes SSL
Aasa MSL
Krapfoss SSL
Fredrikstad MSL
Krapfoss SSL
Sted
Fana
Flisa
Sotra
Sotra
Ålen
Krapfoss
Flisa
Flisa
Aasa
Eidskog
Eidskog
Eidskog
Eidskog
Oslo
Oslo
Lånke
Lånke
Lånke
Lånke
Lånke
Lånke
Lånke
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
MeråkerR
Meråker
Lånke
Medlemmene av 300 poeng-klubben er de skytterne som har oppnådd 300
poeng på Landsstevnet for rekrutter.
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 139
BRAGDMERKET
Poeng oppnådd i 2011:
MENN
NAVN
OL VM WCf WC EM
Ole-Kristian Bryhn
10
12
4
Are Hansen
11
Stian Bogar
11
Odd Arne Brekne
8
Harald Stenvaag
5
Ole Magnus Bakken
3
1
Ove Foss
2
Bjørnar Gudmundstuen
Finn Sigurd Salvesen
2
Jørn Dalen
Lars Lømo
Jonas Engebret Larsen
Hans Bakken
Simon Kolstad
Claussen
Knut Bakken
Paul Aksel Johansen
Jørgen B. Elstad
Øyvind Mørk
Anders Hemmingbye
Bjørn Fremstad
Harald Enger
Jens Kristian Larsen
0,5
Olav Fuglestad
Bjørn Myrseth
Godtfred Innvær
Trond Inge Rødland
Fridtjov Dypveit
Johan Janssen
Magnus Bjørnstad
Knut Bråthen
Nord LK NM SUM
3
29
2
13
11
1
9
5
4
1
3
2
2
2
2
2
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
________________________________________________________________
Side 140
NSFs årbok 2011
NAVN
Erik Jødahl
OL VM WCf WC EM
KVINNER
NAVN
OL VM WCf WC EM
Monica Lillehagen
16
Amanda Dybendahl
8
Malin Westerheim
2,5
Sonja Tobiassen
Ingrid Stubsjøen
Eline Skovli Utne
Marianne Berger
Charlotte Kristiansen
Katrine Lund
Sofie Kolstad Claussen
Marte Torvik
Jenny Vatne
Siw Anita Dramstad
Nord LK NM SUM
0,5
0,5
Nord LK NM SUM
3
19
2
10
0,5
3
2
1
3
2
2
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Poeng oppnådd totalt:
(for skyttere som har nådd bragdmerkekravet, dvs. 6 poeng, se side 219 ff.)
Navn
OL VM WC WCf EM Nord LK NM SUM
Signe Delviken
0,5
3
2
5,5
Trine Teien
1
1,5
3
5,5
Jon Petter Storefjell
1
4
5
Iver Aas
2
3
5
Johan Janssen
5
5
Heidi Anita Berget
0,5 4,5
5
Halvor Kongsjorden
2
3
5
Elisabeth Brodahl
2
3
5
Jon Tellefsen
2
2
0,5
4,5
Ulf Skjerve
3,5
1
4,5
Arvid Dagfinrud
4,5
4,5
Anker Hagen
4
4
Lise Lien
1
3
4
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 141
Navn
Knut Trulsrud
Arne Thorsrud
Petter Nordvik
Anni Karlsen
Knut Wedum
Ann Cathrine
Sverkmo
Anne Sidsel
Topaas/Engen
Idar Vedul
Nils Erik Nilsen
Hans Bakken
Sigurd M. Vik
Arnfinn Todnem
Odd Kolsrud
Siri Mortensen
Per Osmund Espedal
Olav Gran
Lars Erik Granly
Gro Strøm
Bjørg Reitan
Bjørn Thomas
Svendsen
Erik Andersen
Bjørn Fremstad
Harald Juliussen
Thormod Næs
Gro Elise Gjerstad
Fredrik Rivenes
Berit Breirem
Wenche Mona
Bringsli
Anne Marit
Nordløkken
Bjørnar
Gudmundstuen
OL VM
WC
WCf EM Nord LK
2
1
0,5
2
NM
4
2
4
3
1,5
4
SUM
4
4
4
4
4
4
1
2
4
3
2
4
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
1,5
0,5
1
1
1
2
3,5
3,5
3
1,5
3,5
1,5
2,5
1,5
0,5
1,5
2,5
3
3
2,5
1
1,5
1,5
3,5
3
3
3
3
3
3
3
1
2
3
2
3
3
3
0,5
1
0,5
2
1
3
1
________________________________________________________________
Side 142
NSFs årbok 2011
Navn
OL VM
Willy Knudsen
Øyvind Mørk
Hanne Ihleby
Arild Begby
Sonja Tobiassen
Inger Haug
Bergliot Narum
Mette Finnestad
Randi Brevik Aunet
Eva Grønn
Ragnhild Smestad
Knut Bakken
Christian Stensrud
Iren Juliussen
Thomas Bernstein
Kjell Ola Golberg
Eline Skovli Utne
Simen Rostad
Asbjørn Jorstad
Jonas Engebret
Larsen
John Terje Larsen
Ida Katrine Solem
Bo Nielsen
Ole-Kristian Pedersen
Monica Bakken
Johan Fjærestad
Ketil Olstad
Jens Kristian
Kvernmo
Knut Jørgen Brodahl
Marit Førland
Finn Salvesen
Mildrid Engeberg
Marit Bakke
WC
WCf EM Nord LK
1
2
2
1,5
1
1
0,5
1,5
1
1,5
2
1,5
1,5
1
1
NM
2
3
1
3
1
3
3
0,5
2
3
3
3
2,5
1
0,5
1,5
2,5
2,5
0,5
SUM
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1
1
2
1
1
2
2
2,5
2,5
2,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 143
Navn
OL VM WC WCf EM Nord LK NM SUM
Ida Bie-Nygren
2
2
Olav Medås
2
2
Per Skei
2
2
Stanley Kvamme
2
2
Gunnstein Bruåsdal
1
1
2
Monica Fritzner
2
2
Fridtjov Dypveit
2
2
John Nesholen
2
2
Tor Nystuen
2
2
Helge Lindahl
1
1
2
Bjørn Alfnes
1,5
1,5
Erling Melvær
1,5
1,5
Giske Bach
1,5
1,5
Yngvar Vataker
1,5
1,5
Magne Ivar Mellem
1,5
1,5
Lene Engebretsen
0,5
1
1,5
Linn G. Larsen
1
0,5
1,5
Trond Nysæther
1
0,5
1,5
Geir Brede Risnes
1,5
1,5
Kristian Førde
1
0,5
1,5
Ole Jonny Røstvold
1
0,5
1,5
Simen Sæby
1,5
1,5
Olav Gran Jr.
1,5
1,5
Kjell Dahl
1,5
1,5
Morten Fuglevåg
1,5
1,5
Torstein Skjolden
0,5
1
1,5
Gisle Ommedal
1,5
1,5
Jon Gråbakk
1,5
1,5
Øystein Johnsen
0,5
1
1,5
Marte Vassli
0,5
1
1,5
Erna Svendsen
1,5
1,5
John B. Fekjær
1,5
1,5
Erik Sørlie
1,5
1,5
Rolf Karlsen
1,5
1,5
Ole G. Barkhald
1,5
1,5
________________________________________________________________
Side 144
NSFs årbok 2011
Navn
OL VM
Roald Hansen Skaug
Christine Landrø
Lind
Ragnar Furuberg
Ola Tore Dokken
Henrik Dalen
Birgitte Nordvik
Harald Solberg
Amund Iversen
Hans Kristian Wear
Unni KarelPedersen/Nicolaysen
Tore Jahr
Tarald Farnes
Roger S. Nilsen
Odd Wålberg
Jon Istad
Klara Marthinsen
Vidar Fossmo
Maren Oline Nygaard
Robert Larsen
Haakon Asnæs
Tone Jørgensen
Haagen Vedul
Bergsvein Bårdstu
Hilde Stensrud
Arne Røgden
Kjetil Olstad
Anna Hjelmevoll
Mary Nyhuus
Eirik Reksten
Petter Sørensen
Liv Bergum
Kjersti Johansen
Simon Kolstad
WC
WCf EM Nord LK
NM
1,5
SUM
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 145
Navn
OL VM WC WCf EM Nord LK NM SUM
Claussen
Kjell Vethe
1
1
Birgit Rønningen
1
1
Kjell Skøien
1
1
Ø. Thurmann-Nielsen
1
1
Øyvind Aske
1
1
Arne Strendo
1
1
Per Gunnar Bund
1
1
Arne Hagen
1
1
Hallvard Stormoen
1
1
Steinar Hakafoss
1
1
Per Fagerhøy
1
1
Ivar Hole
1
1
Gunnar Halbjørhus
1
1
Veronica Bjørkkjær
1
1
Torben Wiig
1
1
Dag Storhaug
1
1
Remi Solberg
0,5
0,5
1
Camilla Brustad
1
1
Glenn Eide
0,5
0,5
1
Øyvind Kjernlie
0,5 0,5
1
Kjell Martin Vethe
1
1
Bjørn Myrseth
1
1
Kjell Larsen
1
1
Lars Småbrekke
1
1
Geir Skymoen
1
1
Lars Emil Blomkvist
1
1
Paul Aksel Johansen
1
1
Odd Syversen
1
1
Kjell Haukedalen
1
1
Vidar Strøm
1
1
Lars Axel Nygård
1
1
Arvid Meek
1
1
Maj Britt Mastad
1
1
Arne Aaland
1
1
________________________________________________________________
Side 146
NSFs årbok 2011
Navn
Finn Amundsen
Arne Rønning
Tor Jarle Nystuen
Arne Martin Skyrud
Marit Jorsett
Thorbjørn
Engebretsen
Silje Rognerud
Steinar Høyland
Tor Gjørwad
Anna Lidegaard
Jørgen B. Elstad
Ann Kristin Årskog
Tor Erik Iversen
Mona Isene
Trine Larsen
Knut Gullesen
Mary Gundersby
Torgeir Havikhagen
Sondre Westad
Grethe Walle
Hanne Mali Slettum
Nils P. Neskvern
Morten Svendsen
Mariann Nielsen
Anders Hemmingbye
Helene Farestveit
Jørgen Holden
Olav Elden
Malin Nordhagen
Vidar Raa
Gunnar Huslende
Harald Dahlen
Knut Gundersrud
Terje Brevik
OL VM
WC
WCf EM Nord LK
0,5
NM
1
1
1
0,5
1
SUM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,75
0,75
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,75
0,75
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 147
Navn
OL VM WC WCf EM Nord LK NM SUM
Marte Torvik
0,5
0,5
Marit Sangesland
0,5
0,5
Per Amund Trulsrud
0,5
0,5
Håvard Krislok
0,5
0,5
Knut Bråthen
0,5
0,5
Halvor G. Døhlen
0,5
0,5
Peder Holme
0,5
0,5
Morten Hesselberg
Meyer
0,5
0,5
Godtfred Innvær
0,5
0,5
Monica Brevig Berg
0,5
0,5
Glenn Thomas
Skamsar
0,5
0,5
Alexander Hovland
0,5
0,5
Åge Bergdahl
0,5
0,5
Kjell R. Livold
0,5
0,5
Jon Kristian Wohlen
0,5
0,5
Marianne B.
Granheim
0,5
0,5
Lars Ole Nygård
0,5
0,5
Bjarte Mohn
0,5
0,5
Siw Anita Dramstad
0,5
0,5
Kjell Ivar Brustad
0,5
0,5
Solveig Risvåg
Amundsen
0,5
0,5
Konstanse Skøyen
0,5
0,5
Marianne Aarskog
0,5
0,5
Marit Løken
0,5
0,5
John H. Larsen jr.
0,5
0,5
Katrine Lund
0,5
0,5
Gard Belgen
0,5
0,5
Trine Pedersen
0,5
0,5
John Fosshaug
0,5
0,5
Harald Enger
0,5
0,5
Stine Haugen
0,5
0,5
Karoline Kolås
0,5
0,5
________________________________________________________________
Side 148
NSFs årbok 2011
Navn
Andersen
Fredrik Hesselberg
Meyer
Anja Bangstad
Magnus Bjørnstad
Hans A. Vatland
Tormod Skara
Michael Olofsson
Even Nikolaisen
Kai Eriksen
Lars Kåre Almeland
Bjørn Håkedal
Stian Kristiansen
Bjørn Fjellstad
Johanne Hagen
Oddvar Skirbekk
Ronny Fossen
Kristina Eliassen
Lars Jørgen Rostad
Lars Halvard Ese
Marianne Ørskog
Kjell Ivar Kolstad
Erik Jødahl
Tom Olav
Bekkemoen
Jesper Solbakken
Aud Johansen
Jens Pettersen
Trond Inge Rødland
Jens Kristian Larsen
Nina J. Dønheim
Svein Gråbak
Sofie Kolstad
Claussen
Eirik Tangstad
OL VM
WC
WCf EM Nord LK
NM
SUM
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 149
Navn
OL VM
Helge Nordberg
Rolf Bremseth
Pål Ø. Ørmen
Olav Rygg
Kathrine Høybakk
Tore Karlsen
Morten Lynmo
Daniel Tveiten Haig
Morten Haabeth
Daniel Jøndal Listou
Marius R. Bøen
Rolf Aune
Anne K. Fagersand
Jenny Vatne
Hans P. Killingstad
Mads Økland
Hans Kr. Jensrud
Lyder Larsen
Linn Kristine
Lønnerød
Charlotte Kristiansen
Ane Martine Hegle
Cecilie Engebretsen
Per Solum
Jan Ole Skotterud
Svein E. Tosterud
Kjell Rune Toftevåg
Willy Kristiansen
Bjørnvald Veiseth
Linn Cecilie Tuvstein
Robin Berget
Vegard Engen Skogly
Ivar Hårklau
Kai Dalheim
Olav Fuglestad
WC
WCf EM Nord LK
NM
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
SUM
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
________________________________________________________________
Side 150
NSFs årbok 2011
Navn
Hanne Sangolt
Lars Thore
Steinbakken
Per T. Antonsen
Rune Sæthren
OL VM
WC
WCf EM Nord LK
NM
0,5
SUM
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Norgesrekorder og tangeringer 2011
(noen resultater er fra 2010, men ikke godkjent før i 2011)
Rekorder uten finale
Menn senior
50m 3x40 skudd
Ole Magnus Bakken
50m 60 ligg
Odd Arne Brekne
15m 45 skudd
Ole Magnus Bakken
Are Hansen
Ole Magnus Bakken
1184
600 (tang.)
450 (tang.)
450 (tang.)
450 (tang.)
SH1
R2 (luft, 40 skudd stå) Monica Lillehagen
R7 (50m 3x40 skudd) Paul Aksel Johansen
R8 (50m 3x20 skudd) Monica Lillehagen
Monica Lillehagen
Monica Lillehagen
Monica Lillehagen
R12 (15m 45 skudd) Berit Breirem
Monica Lillehagen
392
1015
558
558 (tang.)
561
567
435 (tang.)
441
SH2
R4 (luft 60 skudd stå) Bj. Gudmundstuen
R5 (luft 60 skudd ligg) Sonja Tobiassen
Hanne Mali Slettum
Sonja Tobiassen
R9 (50m 60 ligg)
Bj. Gudmundstuen
Sonja Tobiassen
590
598
599
599 (tang.)
579
584
U16
300m 60 ligg
50m, 60 ligg
588 (tang.) Elverum
597
Alfhallen
Jenny Vatne
Jørgen B. Elstad
Charlottenberg
NM, Alfhallen
Alfhallen
Alfhallen
NM, Alfhallen
NM, Alfhalen
EM Zagreb
Fredrikstad
Aasa
NM, Alfhallen
NM, Alfhallen
Stoke Mandeville, UK
Lausgarda
WC USA
NM, Alfhallen
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 151
V45
10m luftrifle
Trond Inge Rødland
392
V55
15m, 45 skudd
10m luftrifle
Bjørn Egil Hagen
Knut Bakken
447
390 (tang.) NM, Alfhallen
Lars Lømo
Bjørn Fremstad
Bjørn Fjellstad
Lars Lømo
Lars Lømo
379
379 (tang.) NM, Alfhallen
438
438 (tang.) Alfhallen
552
Alfhallen
Odd Kolsrud
Rolf Karlsen
Egil Olsen
Øyvind Mørk
392
Terningmoen
586
427 (tang.) Fossnes
429
Alfhallen
V65
10m luftrifle
15m, 45 skudd
50m, halvmatch
V70
300m, 40 ligg
50m, 60 ligg
15m, 45 skudd
Rekorder med finale
SH1
R2 (luft, 40 stå)
Monica Lillehagen
R3 (luft, 60 ligg)
Monica Lillehagen
Monica Lillehagen
R6 (50m 60 ligg)
Ove Foss
R7 (50m 3x40)
Paul Aksel Johansen
R8 (50m 3x20)
Monica Lillehagen
Monica Lillehagen
SH2
R4 (luft 60 stå)
R9 (50m 60 ligg)
Bj. Gudmundstuen
Bj. Gudmundstuen
Sonja Tobiassen
494,8
702,2
703,1
690,1
1088,9
643,2
663,4
690,2
579
584
Klepphallen
NM, Gjøvik
Stoke Mandeville, UK
WC Frankrike
NM, Alfhallen
EM Zagreb
NM, Alfhallen
NM, Alfhallen
NM, Alfhallen
________________________________________________________________
Side 152
NSFs årbok 2011
XIII FAGKOMITÈ VILTMÅL
ÅRSRAPPORT 2011
Øivind Selnes
Leder Fagkomite Viltmål
Fagkomiteen i 2011:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Øivind Selnes
Henning Utti
Ellen M. Krogstad
Robert Holm
Frode Finstad
Tore Stene
Blaker JFF
Oslo Sportsskyttere
Blaker JFF
Oslo Sportsskyttere
Tiller IL
Meldal Sportsskytterlag
Trener:
Tor Heiestad
Representasjon:
Øivind Selnes
Grand Prix of Liberation, Plzen, EM 10 m Brescia og
EM 50 m Beograd som leder.
Følgende skyttere har hatt representasjonsoppgaver:
Espen Krogstad
Swedish Cup Sävsjö, Grand Prix of Liberation Plzen
Tommy Andre Sørlie
Grand Prix of Plzen, Grand Prix of Liberation Plzen
og EM 50 m Beograd
Eli Enerstvedt
EM 10m Brescia
Even Nordsveen:
Grand Prix of Plzen, EM 10m Brescia, Grand Prix of
Liberation Plzen og EM 50 m Beograd
Styrets arbeid:
Styret har i perioden hatt to møter.
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 153
Samlinger:
Det er gjennomført en samling for gruppen i Norge og en sammen med
svenskene i Eskilstuna.
Om sesongen:
I år startet den internasjonale sesongen med Swedish Cup i Sävsjö 6/1. Vi hadde
sendt Espen Krogstad fra Blaker JFF til å representere de norske farger. Første
konkurransedag var litt ujevn, med bare 271 på langsom, men 277 på hurtig.
548 holdt til en sjetteplass. 3 svensker og en finne kom til medaljematch. Der
vant Niklas Bergstrøm over Emil Martinsson med 6-5, mens Tomi-Pekka
Heikkilä slo Mattias Bergman 6-4. På annen konkurransedag gikk det noe bedre
med 278 på langsom og 279 på hurtig, men allikevel bare en sjetteplass. Denne
dagen gikk de to beste svenskene til medaljematch sammen med to finner.
Niklas ble best igjen foran Emil med sifrene 6 4 og Tomi-Pekka slo Paavo
Myllymäki med sifrene 6-4. På siste dagen slo Espen til med 287 på langsom og
284 på snabben. 571 holdt til en annen plass og plass i medaljematchen sammen
med Niklas, Emil og Tomi-Pekka. I første semifinale møttes Emil og Niklas.
Emil slo Niklas 6-4. Espen møtte Tomi-Pekka og slo ham 6-5 etter først å ha
ligget under 5-1. Så møttes Espen og Emil hvor vår mann tok hjem seieren med
6-2.
Neste post var Grand Prix of Plzen hvor Even Nordsveen fra Løiten
JFF og Tommy André Sørlie fra Høland JSK dro av sted med meg selv som
leder. Tommy skjøt 256 på langsom og 243 hurtig. 499 er nok ikke det han
ønsker å huske. Even gjorde det heller ikke så sterkt med 237 på langsom og
223 hurtig, 460 poeng totalt. På mix skjøt Tommy 175 + 170, 345 poeng og fikk
en franskmann bak seg, mens Even fikk 152 + 155, totalt 307.
I mars stod EM 10 meter for tur. Det var Italia som skulle arrangere
mesterskapet i Brescia. Det var Eli Enerstvedt fra Nore og Uvdal Pistolklubb og
Even Nordsveen som deltok. 3. Mars stod normal på programmet. Vi hadde ikke
med dame junior i år, men jeg la merke til at Mariia Kramar fra Ukraina vant på
360 foran Natalie Dols fra Tyskland på 350 med vår finske venninne Micaela
Qvarnström på 348. Ikke så veldig høyt nivå….
I dame senior var vi imidlertid representert med Eli som nok kunne fastslå at
spenning kan gjøre utrolige ting med kroppen.. Hun fikk 172 på langsom og la
på 139 på hurtig, totalt ble det 311. Det holdt til tiende plass. Til
medaljematchen kom Irina Izmalkova fra Russland med 377, Galina Avramenko
fra Ukraina med 372 poeng, Olga Stepanova fra St. Petersburg i Russland med
368 og Viktoriya Rybovalova også Ukraina med 363 poeng. I kampen om
________________________________________________________________
Side 154
NSFs årbok 2011
bronsen slo Irina Olga 6-2 mens gullkampen ble avgjort av Galina Avramenko
med 6-4 mot Viktoriya Rybovalova.
Vi hadde ingen senior menn heller, men jeg tittet litt på karene. Det var skyttere
fra Sverige, Finland, Russland, Slovakia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, Østerrike,
Frankrike og Tsjekkia. Normalt sterke karer som Stepanov, Azarenko, Blinov,
Bergström og Pelach greide ikke å innfri. I medaljematchen kom Bedrich Jonas
fra Tsjekkia med 579, Krister Holmberg, Finland med 578, Miroslav Janus fra
Tsjekkia 575 og Vladyslav Prianishnikov også 575. Bronsekampen stod mellom
Jonas og Holmberg, og tsjekkeren avgjorde denne in sin favør med sifrene 6-4.
Den lange ukraineren Prianishnikov møtte Janus og formelig knuste tsjekkeren
med sifrene 6-2.
Even Nordsveen skulle ut i sitt første mesterskap og var nok litt over middels
spent. Han skjøt 262 på langsom som nok må sies å være godkjent førstereisresultat. Men det deles ikke ut seiere etter halvgått løp så han måtte ut i en
hurtigserie også, Med frisk rød farge i kinn og enkelte svetteperler på pannen
gikk han fra standplassen med nøyaktig 200 poeng på bok. Det ga 462 totalt og
en 15. plass. I andre enden fant vi Vladlen Onopko fra Ukraina med 554, Sami
Heikkilä fra Finland med 550 og Jani Suoranta også Finland også 550.
Den 5. mars skjøt man mix. Junior damer ble vunnet av Polina Barvinova fra
Ukraina på gode 371 poeng foran Mariia Kramar også Ukraina 354 og franske
Camille Dubois med 353. Hadde ikke vært umulig at en norsk skytter kunne ha
sniki seg inn på den pallen også.. Eli fikk 145 på sin første serie og la på litt i
annen omgang til 161. Dette ga 306 poeng. Vant gjorde Irina Izmalkova,
Russland på 381 foran Olga Stepanova også russland 380 mens tyske Daniela
Faust overraskende tok bronse på 377.
Blant de store gutta vant slovaken Peter Pelach med 387 foran Mikhail
Azarenko, Russland med 386 (Han er fortsatt junior, men skjøt seg like godt inn
på seniorlaget) På tredjeplass fant vi Prianishnikov med 383. Blant juniorene
overrasket Even med 176 på første runde og lå på en delt åttende plass. Annen
runde begynte litt tungt, men han samlet seg og skjøt 165 som ga totalt 341 og
ny pers og 13. plass. Det var allikevel en vel godkjent prestasjon som vi behørig
feiret med en bedre middag på en koselig restaurant rett ved hotellet vi bodde
på.
I mai var vi en tur i Plzen for å feire at general Patton kastet tyskerne ut i 1945. I
år var det den 42. gangen man feiret dette ved å ha et internasjonalt stevne
samtidig. Espen Krogstad, Tommy André Sørlie og Even Nordsveen dro av sted
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 155
for å ta del i denne feiringen. Her var alle menn menn og alle damer damer. Det
var med andre ord ikke juniorklasser. Til gjengjeld var det 60 starter i menn og
13 kvinner. I dameoppgjøret vant Izmalkova over Stepanova, Avramenko og
Eydenzon (Russland) De hadde fra 378 til 373 for å komme til medaljematchen.
Even fikk 251 og 236, totalt 487 og endte på 59. plass. Tommy innfridde med
282 og 252, totalt 534. Dette holdt til 44. plass. Espen tuklet litt på langsom,
fikk 279, men puttet på 279 på hurtig også. 558 holdt til 25. plass. Emil
Martinsson fikk 580 og ledet inn i medaljematchen. Der fikk han med seg Peter
Pelach fra Slovakia på 579 samt russeren Mikhail Azarenko på samme sum og
Dmitry Romanov fra Russland hadde 577 på siste plassen. Emil knep gullet fra
unggutten Azarenko med sifrene 6-0, mens sympatiske Pelach slo Romanov 63.
Damene fortsatte med mix sammen med noen arabere, kazakstanere og
slovaker. Galina Avramenko fra Ukraina vant med 384 foran Olga Stepanova
380 mens Izmalkova endte på 376. Hun hadde visst litt tid til overs så hun skjøt
like godt med 25 m pistol. Dama skjøt 580, det holdt til 8. så hun skjøt en god
finale og avanserte til en 5. plass. Gutta koste seg på de to villsvinbanene. Det
var kanskje en aning kjølig på bane 1, men vi trener på Løvenskioldbanen i april
for å herdes til denne oppgaven. Det var hele 56 skyttere som skulle igjennom
langsom så vi måtte begynne noe tidlig for å rekke alt. Det var mye god skyting,
Niklas Bergström hadde 299, Dmitry Romanov, Miroslav Janus og Alexander
Blinov hadde alle 298, Mikhail Azarenko, Olexander Zinenko, Andrej
Gilchenko og Yehor Chyrva hadde 297. De kunne tillate seg en ”sovmorgon”
som svensken sier. Når en viltmålkonkurranse går over to dager, er hurtigserien
rangert stigende etter langsomserien dagen før. Espen hadde endt på 292, mistet
det meste midt i serien, Even hadde 277 mens Tommy hadde samlet 285 poeng.
Even startet balletten med en svært bra åpning. første ti var 91, han fulgte så opp
med 89, men det holdt ikke helt inn. Av slutningen var på 81 og serien stoppet
på 261. Totalt 538 holdt til en 54, plass, men det var allikevel en ny personlig
rekord og vi var godt fornøyd med junioren fra Løiten. Tommy var neste mann
ut, men det var ikke akkurat stang inn. Det var så mange som akkurat smatt ut til
naboen lenger ut. Han fikk bare tidvis flyt på sakene og endte nok litt skuffende
for ham på 257 og totalt 542. Han endte på 62. plass. Espen startet med 93 og 92
før det løsnet noe med 97. Hurtig på 282 og totalt 574 holdt til en ny 25. plass.
Niklas skjøt 287 og endte med det på 586, men i dette selskapet holdt det bare til
12. plass. Beste hurtigserie fikk Maxim Stepanov med 295, han sluttet på 588,
men det var allikevel ikke bedre enn 4. plass, Miroslav Janus tok tredje på 489,
junioren Azarenko nummer 2 med 590 og tsaren av viltmål, Dmitry Romanov
vant på 591.
________________________________________________________________
Side 156
NSFs årbok 2011
Siste store begivenhet i 2011 var EM 50 meter som ble arrangert i Beograd i
august. Even Nordsveen og Tommy Sørlie tok oppdraget med å forsvare de
norske farger. Vi var innlosjert på hotell Continental som jeg kjente fra EM i
2005 som Intercontinental. To av mine kollegaer er lokalkjente i Beograd og jeg
fikk med meg en liste over anbefalte restauranter og severdigheter. På lista stod
det Frans, Ruski Csar, et par jeg ikke kommer på, også Skadarljia. Presidentene
fra de europeiske forbundene var til stede på grunn av generalforsamling, og vår
president var visst innom flere av stedene på min liste. Første konkurranse var
normalprogrammet. Det var godt og varmt, vi hadde litt andre utfordringer enn
på bane en i Plzen. Even fikk ikke like bra flyt som i Plzen og endte på 266, men
tok igjen med 265 på hurtig, totalt ble dette 531 og 14. plass. Bronsen gikk til en
ny ukrainer, Oleksandr Moshnenko på 578, sølvet til landsmannen Vladlen
Onopko på 579 mens Sami Heikkilä vant på 580 poeng. Tommy slet med å få
børsa til å gå på, brukte masse skudd på innskyting og oppvarming, men var nok
ikke trygg på at alt var i vater. 279 på langsom og 249 på hurtig ga ikke mer enn
528 og en 24.plass. Miroslav Janus tok bronsen på 589, Emil Martinsson sølvet
på 591 mens Mikhail Azarenko som fortsatt er junior vant på sterke 592.
Vi avsluttet konkurransen med mix. Even skjøt jevne 177-178 og sluttet på 355.
Fullt godkjent av en nykommer. Han er den rene mixmaster for dette holdt til
13. plass. Oleksandr Moshnenko tok nok en bronse med 385, en ny finne,
Heikki Lähdekorpi overrasket med sølv og 386 mens Sami Heikkilä tok gullet
på 387. Tommy begynte endelig å få litt sving på sakene men dro for sikkerhets
skyld en i planken. Det endte med 176 og 181 så dette sluttet på 357. På toppen
måtte 4 mann ut i shoot-off om bronsen. Det stod mellom Krister Holmberg,
evigunge Jozsef Sike fra Ungarn, Niklas Bergström og Miroslav Jurco fra
Slovakia som alle hadde 392. Først røyk Krister på 19. Neste runde endte med
Niklas på 18, Sike på 19 og overraskende Jurco på 20. Bronse til en slovak som
ofte har stått i skyggen av Pelach. Det synes vi var ham vel unnet. Sølvet gikk til
Emil Martinsson på 393. Gullet gikk til den sindige Miroslav Janus fra Tsjekkia
på 395. Vi feiret våre prestasjoner ved å ta en middag på Skadarljia med levende
musikk av lokal karakter. Balkanblues. Vi plukket kun av det dyreste på menyen
men allikevel ble vi ikke kvitt spesielt mye av dinarene som sprengte
lommeboka. Gode og mette returnerte vi til hotellet en siste gang.
Til slutt vil jeg takke administrasjonen for den støtte og hjelp som har vært oss
til del i løpet av året.
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 157
Norgesmesterskapene:
100 m hjort enkelskudd
arrangert av OSS på Løvenskioldbanen 3/9-2011
Senior
1. Henning Utti
OSS
90 + 92 182
2. Tor Fleime
OSS
91 + 88 179
3. Inge Mork
Enebakk JFF
84 + 88 172
Veteran
1. Tor Egil Mauseth
2. Sverre Lindstad
3. Kato Nordsveen
Løiten JFF
Løiten JFF
Løiten JFF
92 + 88 180
89 + 88 177
88 + 88 176
Junior menn
1. Even Nordsveen
2. Espen Nordsveen
Løiten JFF
Løiten JFF
82 + 91 173
64 + 52 116
Kvinner
1. Eli Enerstvedt
Nore & Uvdal
91 + 83 174
100 m hjort dobbeltskudd
arrangert av OSS på Løvenskioldbanen 4/9-2011
Senior
1. Tor Fleime
OSS
84 +85 169
2. Henning Utti
OSS
80+81 161
3. Inge Mork
Enebakk JFF
83+70 153
Menn junior
1. Even Nordsveen
Løiten JFF
84+85
169
Uoff. Ungdom (kun enkle sprang)
1. Espen Nordsveen
Løiten JFF
74+71
145
Veteran
1. Kato Nordsveen
2. Sverre Lindstad
3. Jan Lasse Moe
Løiten JFF
Løiten JFF
Bærum JFF
79+91
85+81
76+85
170
166
161
Kvinner
1. Eli Enerstvedt
Nore & Uvdal
77 +81 158
________________________________________________________________
Side 158
NSFs årbok 2011
50 m villsvin 30 + 30 skudd
arrangert av Oslo Sportsskyttere 20-21/8-2011
Senior
1. Espen Krogstad
Blaker JFF
2. Ola Stene
Meldal SSL
3. Tommy Andre Sørlie
Høland JSK
295 + 285
292 + 282
281 + 283
580
574
564
Veteran
1. Robert Holm
2. Kato Nordsveen
3. Øivind Selnes
OSS
Løiten JFF
Blaker JFF
267 + 256
281 + 239
276 + 236
523
520
512
Kvinner
1. Eli Enerstvedt
NoreUvdal
274 + 253
527
Junior menn
1. Even Nordsveen
Løiten JFF
272 + 266
538
Junior kvinner
1. Therese Holm
OSS
284 + 272
556
Uoff.ungdomsklasse (kun langsom)
1. Tor Martin Nordhagen
Hernes SSL
2. Espen Nordsveen
Løiten JFF
214 + 241
218 + 221
455
439
50 m villsvin 40 skudd mix
arrangert av Oslo Sportsskyttere 20-21/8-2011
Senior
1. Espen Krogstad
Blaker JFF
2. Tommy Andre Sørlie
Høland JSK
3. Magnus Nordhagen
Hernes SSL
189 + 195
183 + 190
180 + 183
384
373
363
Veteran
1. Jan Lasse Moe
2. Tor Egil Mauseth
3. Robert Holm
Bærum JFF
Løiten JFF
OSS
175 + 173
171 + 176
164 + 181
348
347
345
Kvinner
1. Eli Enerstvedt
Nore & Uvdal
180 + 169
349
Junior menn
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 159
1. Even Nordsveen
Løiten JFF
187 + 183
370
Junior kvinner
1. Therese Holm
OSS
186 + 185
371
178 + 174
164 + 108
352
272
Uoff. ungdomsklasse (kun langsom)
1. Tor Martin Nordhagen
Hernes SSL
2. Espen Nordsveen
Løiten JFF
10 m viltmål 30 + 30 skudd
arrangert av Bærum Jeger- og fiskerforening på Kolsås 2.4.2011
Senior
1. Espen Krogstad
Blaker JFF
288 + 276
2. Ola Stene
Meldal SSL
289 + 268
3. Tommy André Sørlie
Høland JSK
275 + 268
564
557
543
Veteran
1. Kato Nordsveen
2. Øivind Selnes
3. Tor Egil Mauseth
Løiten JFF
Blaker JFF
Løiten JFF
252 + 227
240 + 235
254 + 217
479
475
471
Junior
1. Even Nordsveen
Løiten JFF
268 + 225
493
10 m viltmål 20 + 20 skudd
Kvinner
1. Eli Enerstvedt
Nore & Uvdal
171 + 176
347
Junior kvinner
1. Therese Holm
OSS
183 + 180
363
232 + 216
188 + 221
116 + 136
448
409
252
Uoff. ungdomsklasse (kun langsom) 30 + 30 skudd
1. Tor Martin Nordhagen
Hernes SSL
2. Nils Erik Nordhagen
Hernes SSL
3. Espen Nordsveen
Løiten JFF
10 m viltmål 40 skudd mix
arrangert av Bærum Jeger- og fiskerforening på Kolsås 3.4.2011
Senior
1. Ola Stene
Meldal SSL
186 + 177
2. Espen Krogstad
Blaker JFF
180 + 180
363
360
________________________________________________________________
Side 160
NSFs årbok 2011
3. Tommy André Sørlie
Høland JSK
177 + 178
355
Veteran
1. Tor Egil Mauseth
2. Kato Nordsveen
3. Øivind Selnes
Løiten JFF
Løiten JFF
Blaker JFF
153 + 157
138 + 159
134 + 163
310
297
297
Junior
1. Even Nordsveen
Løiten JFF
167 + 169
336
Kvinner
1. Eli Enerstvedt
Nore & Uvdal
150 + 153
303
Junior kvinner
1. Therese Holm
OSS
167 + 178
345
168 + 147
116 + 146
74 + 109
315
262
183
Uoff. ungdomsklasse (kun langsom) 20 + 20 skudd
1. Tor Martin Nordhagen
Hernes SSL
2. Nils Erik Nordhagen
Hernes SSL
3. Espen Nordsveen
Løiten JFF
BRAGDMERKEPOENG:
Poeng oppnådd i 2011:
VM
EM
Nord
NM
Totalt
Espen Krogstad
4
3
Ola Stene
1
1
Kato Nordsveen
0,5
0,5
Jan Lasse Moe
0,5
0,5
Robert Holm
0,5
0,5
Tor Egil Mauseth
0,5
0,5
Bragdmerkepoeng totalt, viltmålskyttere:
OL VM
EM
Tor Heiestad
10
1
31,5
Kenneth Skoglund
1
6
1
John H. Larsen jr.
2
Nord
28
20
2
LK
20
36
18
NM
83,5
28
35,5
Sum
174
92
57,5
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 161
OL VM
EM
Nord LK
NM
Sum
Rolf Bergersen
14
6
7
14
41
Espen Krogstad
11
25
36
John H. Larsen sr.
6
16
4
8
34
Jan Lasse Moe
1
5
11
17
Oddvar Hauger
10
7
17
Therese Holm
6
8,5
14,5
Arne Selmer
1,5
8,5
3,5
13,5
Ola Stene
12
12
Tore Skau
1
3
8
12
Kristian Stensåsen
0,5
1
8
9,5
Jan Erik Olsen
0,5
9
9,5
Ellen M. Krogstad
8
8
Hans Aasnæs
6
1
1
8
Frode Finstad
1
6
7
Per Hæhre
1
5,5
6,5
Truls Heslien
1
5
6
Bjørn Meldalen
5
1
6
Magne Holmbro
6
6
Tore N. Stene
1
4
5
Birger BühringAndersen
1
4
5
Trond Opsahl
1
3,5
4,5
Ola Brude
1
3
4
Eli Enerstvedt
4
4
Knut Grut
1
3
4
Sverre Lindstad
3,5
3,5
Anders Fosshaug
3
3
Even Jakobsen
2
2
Tone Wien
2
2
Kåre Nicolaysen
2
2
Thorvald Lund
2
2
Thorleif Andresen
2
2
Henning Utti
2
2
Tor Fleime
1,5
1,5
Tor Egil Mauseth
1,5
1,5
Even Stene
1,5
1,5
Olav Handeland
1
1
Helge Grue
1
1
Anders Stensåsen
1
1
________________________________________________________________
Side 162
NSFs årbok 2011
OL
Reidar Sigvartsen
Line Teppdalen
Kato Nordsveen
Jonas Wien
Nicolaysen
Oddbjørn Eide
Jon Løvseth
Erik Lund
Magnus Nordhagen
Terje Viken
Thomas Sæteråsen
Anders Eide
Øivind Selnes
Robert Holm
Christian Lycke
VM
EM
Nord
LK
NM
1
1
1
Sum
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Nye norske rekorder:
Selv om det har vært mange gode resultater, har ingen greid å pynte på
rekordene i år.
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 163
XIV ÆRESMEDLEMMER OG INNEHAVERE AV
HEDERSTEGN
ÆRESMEDLEMMER
HM Kong Harald
Nicolaysen, Unni
1988
2000
ÆRESMEDLEMMER
(som er avgått ved døden)
Amundsen, Erling (d. 1990)
Flesland, Gaute (d. 2010)
Gude, Ove (d. 1989)
Løvenskiold, Carl Otto (d. 1969)
Mejdell, Vilhelm (d. 1989)
Narum, Bergliot (1999)
Ringvold, Fernando (d.1965)
Vik, Anders M. (d. 1976)
1978
1989
1972
1952
1976
1978
1965
1955
TILDELT NSFs HEDERSTEGN
GULL:
Amundsen, Erling
Amundsen, Mauritz (NAIS)
Angaard, Halvard
Bayard, Robert S. USA
Bergersen, Rolf
Bjørn, Ove (NAIS) Danmark
Buhring-Andersen, Birger
Cappelen, Jørgen W.
Carlsson, Eric (NAIS) Sverige
Cerda, H. S., Venezueala
Christensen, Allan, Danmark
Danielsen, Arild J.
Daoud av Egypt, Prins
Enger, Amund
Enger, Ivar (NAIS)
Flesland, Gaute
Fosser, Erling
Girado, Argentina
Gjerdrum-Dahl, Einar
Glesner, Poul, Danmark
Glomnes, Sverre (NAIS)
Gresvig, Knut
Gude, Ove (NAIS)
Gulbrandsen, H. R.
Hagen, Steinar
Halvorsen, Øistein, Venezuela
1953
1938
1952
1969
1949
1938
1962
2002
1946
1955
1954
1989
1947
1952
1938
1981
1969
1957
1970
1969
1939
1953
1938
1955
1996
1955
Harald, H.K.H. Kronprins
Hasler, Kurt, Sveits
Härkönen, A., Finland
Helling, Svein
Herver, Karsten
Hofmo, Rolf
Holth-Larsen, Bjarne
Hunæs, Johan A. (NAIS)
Johannessen, Niels
Jokstad, Arne
Jorsett, Per (NAIS)
Juul-Johansen, C., Danmark
Kjellstrøm, Rune, Sverige
Klingspor, Gøsta, Sverige
Kongshaug, Erling
Kongsjorden, Halvor (NAIS)
Krefting, Kristian
Langekilde-Lange, A., Danmark
Larsen, John H.
Larsson, K. A. (NAIS), Sverige
Lexow, Peter H.
Lie, Johs. H.
Liljedahl, Hans, Sverige
Liljeroth, Johan
Lund, Olav
Lønnberg, Henrik, Sverige
Løvenskiold, Carl Otto
Maseng, Sigurd (NAIS)
Mejdell, Vilhelm
Meyer, L. F. (NAIS), Sveits
Meyer, Julius, Finland
Moe, Carstein
Mærli, Steffen
Mølbach-Tellefsen, Claus
Møller, Poul, Danmark
Narum, Bergliot
Natvig, Harald
Nicolaysen, Kåre
Nicolaysen, Unni
Norlin, Karl-Arvid, Sverige
Norman, Tormod
Oldertrøen, Bergfinn
Olsen, Otto M.
Onsrud, Franke (NAIS)
1963
1961
1961
1961
1968
1952
1957
1946
1947
1975
1946
1973
1989
1969
1953
1940
1949
1949
1953
1946
1958
1953
1959
1953
2002
1961
1952
1938
1964
1940
1959
1953
1953
1953
1963
1971
1947
2004
1981
1961
1962
1978
1949
1938
________________________________________________________________
Side 164
NSFs årbok 2011
Opel, Georg von, Vest-Tyskland
Opheim, Halgrim
Petterson, A.J.T.
Plahte, Erik
Raña, Olegario Vazquez, Mexico
Ravila, John A., Finland
Ringvold, Fernando
Ruge, Otto (NAIS)
Ruud, Arthur
Rytter-Axelsen, Ragnvald
Rødseth, Kolbjørn
Røgeberg, Willy (NAIS)
Schreiber, Horst G., Tyskland
Schulstrøm, Bjørn, Sverige
Sheperd, William D`Arey
Sjong, Bjørn
Skredegaard, Tore (NAIS)
Stai, Erik
Stedingk, E. (NAIS), Sverige
Støre, J. H.
Sunde, Arne (NAIS)
Sætter-Larsen, E., Danmark
Sørlie, Rune
Tellefsen, Jon
Thelle, Hans Herman.
Thorsen, Fridtjof
Vik, A.M. (NAIS)
Vik, Sigurd M. (NAIS)
Wachtmeister, Fredrik, Sverige
Wirtanen, Maunu, Finland
Zimmermann, E., Vest-Tyskland
Østbye, Harald
Østermann, H.V. Nais, Finland
Åkerhjelm, Nils, Sverige
Åkermann, J. (NAIS)
Aasnæs, Hans
Aasnes, Haakon (NAIS)
1966
1987
1957
1974
2005
1961
1953
1938
1955
1961
1979
1938
2005
1979
1953
1963
1946
2010
1939
1956
1938
1948
2010
1984
1961
1961
1946
1938
1971
1975
1961
1953
1938
1948
1939
1948
1946
SØLV:
Adolp, A.O., Danmark
Alsaker, Reidar
Amgaard, Halvard
Andersen, Kristian, Danmark
Andersen, Per Chr.
Andresen, Ivar, Argentina
Andreassen, Arthur
Andvord, Trygve
Amundsen, Finn
1950
1953
1948
1963
1956
1949
1971
1948
1956
Askildt, Johs.
Bagåsen, Trygve V.
Bakke, Leif
Balhald, Elling
Barani, Gavrila, Romania
Bark, Gunnar, Sverige
Baxter, Michael, Storbritannia
Bekkemoen, Bjarne
Berg, Uno, Sverige
Bergene, Ole Willy
Bergersen, Johan
Berrum, Erik (NAIS)
Bjursetn, Børje, Sverige
Biong, Henrik
Bonde-Nielsen, Odd
Bredin, Rune, Sverige
Bruåsdal, Gjermund
Brække, Ove Falsen
Brænde, Ole Jacob
Brøholt, Sverre (NAIS)
Bull, Odd
Burmeister, H.K., Danmark
Buhring-Andersen, Birger
Børresen, Ole
Canale, Argentina
Cappelen, Jørgen W.
Carlsson, Helge, Sverige
Carlsson, Roine, Sverige
Carserud, Bertil, Sverige
Christensen, Allan, Danmark
Dagfinrud, Arvid
Danielsen, Arild J.
Danielsson, Erik, Sverige
Ditlef-Simonsen jr., O.
Due, Eilif
Dypedal, Tellef
Eckell, F,. Argentina
Eckermann, H. von, Sverige
Ekfeldt, Axel, Sverige
Ellingson, Erling
Engseth, Einar
Enger, Amund
Ericksson, Waldemar, Sverige
Eriksen, Thorolf
Eriksrud, Finn
Erjola, Risto, Finland
Evang, Erik
Fearnley, Thomas
1958
1972
1955
1975
1980
1948
1981
1976
1965
1994
1953
1939
1954
1961
1953
1961
1976
2000
1981
1939
1962
1959
1953
1959
1957
1981
1953
1971
1967
1950
1971
1972
1953
1960
1953
1976
1949
1948
1969
1964
1956
1947
1953
1954
1966
1975
1970
1955
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 165
Ferrazi, Androgi, Italia
1959
Fischer, Bernhard, Øst-Tyskland 1971
Fjalestad, Johannes, Argentina 1949
Fjellbu, Sigvald
1974
Flesland, Gaute
1975
Flaaten, Nils
1955
Fodstad, Sverre
1956
Fosser, Erling
1966
Fossmo, Vidar
2004
Fredriksfryd, Erling
1957
Frietch, Bruna, Finland
1967
Frisvold, Paal
1962
Gjerdrum-Dahl, Einar
1963
Gjørwad, Olav
1971
Gran sen., Olav
1979
Granberg, G.V.H., Sverige
1961
Graneggen, Bjarne
1961
Granier, Joseph, A., Venezuela 1955
Gresvig, Knut
1950
Grewin, Arne, Sverige
1963
Gulbrandsen, H.R.
1950
Gulbrandsen, Odvar
1961
Gundersrud, Olaf
1988
Gustafsson, Sture, Sverige
1979
Gustavsen, Reidar
1973
Gyllenswärd, (NAIS), Sverige 1939
Haapalinna, Matti, Finland
2000
Hagen, Anker
1968
Hagen, Hermann (NAIS)
1939
Hagen, Steinar
1982
Hals, Chr.
1958
Handeland, Olav
1983
Haugen, Hans
1977
Hauger, Oddvar
1977
Hederen, Olle N. (NAIS), Sverige 1946
Hedman, Sven, Sverige
1953
Hegsvold, Bjørn
1961
Heidenreich, Odd, Italia
1959
Heiestad, Tor
2002
Hellum, Kjell, Venezuela
1955
Helsaa, Helge
1954
Herdal, Sverre
1969
Herver, Karsten
1961
Hesselberg, O., Danmark
1969
Hinna, Haldor
2010
Hjelle, Eirik
1983
Hodt, Rolf Th.
1971
Holm, Arne L.
1948
Holm, Carl-Eric, Sverige
Holtan-Larsen, John
Holth, Sverre
Hovind, Eigil
Hvoslef-Eide, E.
Huber, Conrad, Finland
Haakafoss, Godtfred
Iversen, Knut A.
Ivy, Derek, England
Jacobsen, Ferner (NAIS)
Jakobsen, Bjørn
Jaråker, Kirsti
Jensen, Chr.
Johansen, Georg
Johansen, Magnus
Johansson, Holger, Sverige
Johnsen, John
Johnsen, Karl (NAIS)
Johnsen, Kjell Mollerup
Johnsrud, Thor Hebbe
Jokstad, Arne
Juul-Johansen, Danmark
Karlung, Egil
Keifer, Frederick J., USA
Kiianlinna, Ilka, Finland
Kjellstrøm, Rune, Sverige
Kleven, Sverre
Klingspor, Gøsta, Sverige
Koch, Erland, Sverige
Kongshaug, Emil
Kristiansen, Pål
Kristiansen, Øysten
Landrø, Magne
Larsen, Trygve
Larsen, Mauritz
Larsen, Steffen
Lauritsen, Einar
Lexow, Agnete
Liljedahl, Hans, Sverige
Lillehagen, Erling
Lindgren, S.O. (NAIS), Finland
Lindh Yngve
Linnosvuo, Pennti, Finland
Littula, Martti, Finland
Lund, Olav
Lunde, Eilert
Lunde, Thor
Lundgren, Gunnar, Sverige
1972
1975
1968
2008
1960
1954
1983
1962
1992
1940
2010
1996
1955
1956
1957
1965
1955
1939
1989
1973
1968
1966
1971
1969
1967
1979
1958
1963
1948
1949
2010
2004
1972
1974
1955
1992
1994
1958
1953
1961
1939
1998
1970
1950
1989
1984
1980
1948
________________________________________________________________
Side 166
NSFs årbok 2011
Løbben, Paul
Løberg, Sverre O.
Lønnberg, Henrik, Sverige
Løvenskiold, Carl O.
Løvenskiold, Harald
Løvenskiold, Henny
Løvold, Kjell
Lågstad, Liv
Lågstad, Odd
Madsen, Ole H., Danmark
Magnus H. Chr.
Magnussen, Johan
Mathiesen, Johanne
Mathiesen, Jørgen
Männikkö, Esa, Finland
Mehanna, Chafic, Egypt
Mejdell, Vilhelm
Mellem, Magne Ivarq
Menzinski, Ivan, Sverige
Meyer, Julius, Finland
Millquist, Tord, Sverige
Miinalainen, Viktor, Finland
Moen, Per Bjørnar
Mærli, Steffen
Mølbach-Tellefsen, Claus
Møller, Poul, Danmark
Narum, Bergliot
Näätänen, Paavo, H., Finland
Nicolaysen, Asbjørn
Nicolaysen, Kåre
Nicolaysen, Unni
Nielsen, Gustav, Danmark
Nilsen, Alf
Nilsen, Grete
Nilsen, Harald
Nilsen, Jan Schmidt
Nilsen, Torleif
Nilssen, Einar, Italia
Nordblad, Georg, Finland
Nordenborg, Rolf, Sverige
Nordquist, René, Finland
Nordås, Øystein
Normann, Tormod
Nygård, Jens J.
Nygård, Rolf
Næs, Thormod
Nöyränen, Markku, Finland
Ohlig, Ernst, Sverige
1968
1957
1953
1947
1986
1953
1961
1985
1977
1996
1948
1958
1953
1947
1975
1962
1961
2002
1972
1950
1948
1957
2010
1949
1948
1958
1965
1967
2006
1970
1973
1959
1958
2010
2008
1981
1961
1959
1950
1979
1985
2002
1956
1972
1953
1975
1985
1954
Olden, Helge
Oldertrøen, Bergfinn
Olsen, Chr. (NAIS)
Olsen, Leif
Olsen, Osvald
Opheim, Hallgrim
Orderud Skare, Kjell
Ottesen, Stein
Park, Chong Kyu, Korea
Pettersen, Erling
Petterson, A. J. T.
Pfeil, Konrad, Vest-Tyskland
Plahte, Erik
Poulsen, Jens Anton
Pran, Åge
Prestegaard, Arne, Venezuela
Rand, Ths., Danmark
Rasmussen, Ove, Danmark
Rasmussen, Svend, Danmark
Ringvold, Else
Ringvold, Fernando
Roll, Inge
Rump, Leif, Danmark
Ruud, Bjørn
Rytter-Axelsen, Ragnvald
Ryeng, Nils
Rødseth, Kolbjørn
Røgden, Arne
Røsløk, Ole
Røst, Odd
Røwde, P.M. (NAIS)
Røwde, P. M.
Rægeland, Eilert
Sandberg, O. (NAIS)
Sanddahl, Bjarne, Danmark
Sannes, Ole
Sannes, Ole
Schanche, Leif
Schullstrøm, Bjørn, Sverige
Schullstrøm, Lars, Sverige
Schutz, Ed. (NAIS), Sveits
Semb, Arthur
Sjong, Bjørn
Skauen, Hans
Skuven, Knut
Skramrud, Sverre
Sletten, Asbjørn
Slettevold, Morten
2002
1969
1939
1948
1954
1976
2006
2000
1978
1950
1958
1970
1965
1961
1964
1955
1963
1983
1973
1953
1948
1949
1983
1994
1958
1978
1971
1962
1971
2006
1940
1953
1973
1939
1996
1949
2006
1961
1965
1971
1940
1972
1961
1961
1961
1972
1989
1955
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 167
Smestad, August
Solberg, O.
Solheim, Kristian
Stai, Erik
Stake, Johan
Stensvold, Torfinn
Stillhart, (NAIS), Sveits
Stornes, Jan Th.
Strøm, Jan O.
Stubberud, Helge
Støre, J. H.
Svartveit Sverre
Svegård. Ove C.
Svensen, Helge
Svingen, Bjørn
Syvertsen, Asbjørn
Søilen, Otto
Sørsdahl, Howard
Sørlie, Rune
Tangen, Arne
Tanner, Karl O. , Finland
Tellefsen, Jon
Thielemann, Erik
Thorsen, Brynjulf
Thorsen, Fridtjof
Thorvaldsen, Alfred
Torp, Bjørn
Trulsrud, Knut
Trønnes, Johanna Akre
Han Ki-Uk, Korea
Ursin, John
Vedul, Ivar
Vik, Signe
Vilhjalmson, Erlendur, Island
Vålen, Lars
Wahl, Thorbjørn
Wester, Ivar (NAIS), Sverige
Whaley, Howard
Wikman, Leo, (NAIS), Finland
Winge, William
Wirtanen, Maunu, Finland
Worziger-Chr.sen, B., Danmark
Øien, Inge
Ørner, Jan
Østberg, Sigurd
Østvold, Johs.
Aas, Ivar
Aasgaard, Arne, Egypt
1974
1960
1965
1994
1959
1953
1940
1979
1973
2008
1948
1969
2002
1980
2010
1950
1978
1964
2004
1956
1967
1971
1961
1970
1953
1952
1961
1974
2002
1978
1975
2010
1953
1969
1960
1958
1946
1955
1939
1953
1960
1950
1953
1963
1947
1969
1961
1962
NSFs PLAKETT:
Andersen, Kjell O., Danmark
Antonsen, Karl Gustav
Arntzen, Johs.
Bahrs, Fritz, Vest-Tyskland
Bahrs, Jochen, Vest-Tyskland
Bech, Jørgen, Danmark
Berg, Annar
Bergdahl, Stig, Sverige
Berget, Runar
Bodin, Kerstin, Sverige
Brustad, Kjell Ivar
Bibow, Ulf
Brekken, Hans
Christiansen, Kjell
Danielsen, Finn, Danmark
Ebling, Leif, Danmark
Eidsæther, Alf
Fjeld, Bent
Fjeld, Evelyn
Fredriksen, Kay
Fossen, Harald
Gjerde, Egil
Gran, Jon-Tore
Grevelund, Henning, Danmark
Gustavsen, Reidar
Hagen, Audun
Hagen, Steinar
Hansen, Bjørn J.
Hauger, Oddvar
Hedborg, Thoralf, Sverige
Helgesen, Olav
Heskje, Magnus
Hinna, Haldor
Hovind , Eigil
Hæhre, Gustav
Høckerstrand, Stig, Sverige
Jacobsen, Tove
Jeppesen, A.V., Danmark
Johansen, Terje
Johansen, Torstein
Karlsen, Henry
Karlsen, Olav
Kjellerup, Kaj, Danmark
Kopstad, Knut
Koren, Petter
Krogstad, Jørgen
1973
1986
1976
1976
1976
1973
2011
1979
2010
1998
2011
1973
1980
1973
1996
1983
2010
2011
2011
1984
2011
1991
2011
1996
1984
1989
1974
1982
1974
1963
1969
1991
1991
2007
1974
1979
2002
1973
1986
1962
1989
1989
1973
1975
2010
1978
________________________________________________________________
Side 168
NSFs årbok 2011
Kubstrup, E., Danmark
Lambrecht, Wilh. , V.-Tyskland
Larsen, Kjeld C.
Larsen, Steffen
Larun, Rolf
Lindh, Yngve, Sverige
Lunde, Tove
Markussen, Helge
Meldalen, Bjørn
Miles, Ray, England
Moe, Idar
Moe, Jan Lasse
Nesbakk, Alf
Neugebauer, Horst, V.-Tyskland
Nicolaysen, Asbjørn
Nielsen, Gustav, Danmark
Nilsen, Grete
Nilsen, Harald
Nilsen, Magne
Nordås, Øystein
Näsman, Gregor, Sverige
Olsen, Sigurd
Opstad, Finn R.
Osaker Asbjørn
Osaker, Asbjørn (2. gang)
Ottesen, Stein
Owe, Reidar
Pfeil, Konrad, Vest-Tyskland
Petersen, Leif, Danmark
Petterson, Sven, Sverige
Poulsen, J. O., Danmark
Rasmussen, Jytte, Danmark
Rasmussen, Svend, Danmark
Sagbakken, Ragnar
Sandahl, Bjarne, Danmark
Schriever, Lothar, V.-Tyskland
Selnes, Øivind
Skaug, Jan
Sletten, Asbjørn
Sotberg, Svein
Stai, Erik
Storhaug, Dag
Strøm, Eugen
Stubberud, Helge
Sullivan, Michael, England
Suul, Arne
Sæbø, Anders Inge
Strandskog, Tom
1963
1974
1980
1989
1972
1989
1991
1972
1978
1992
2002
1990
1984
1981
1969
1963
1989
1989
1978
1984
1979
1972
1981
1967
1972
1985
1991
1971
1983
1979
1973
1973
1963
1990
1983
1970
2010
1978
1973
1992
1986
1978
1992
2000
1992
1976
1991
1991
Søilen, Otto
Thomsen, Freddie, Danmark
Thu, Johannes
Thu, Martin
Torp, Finn
Toverud, Lars
Trump, Kurt, Vest-Tyskland
Ueland, Ivar
Uthaug, Arne
Vangsgaard, Kai, Danmark
Vestgard, Arve
Vinjum, Ragnar
Westbye, Thor R.
Winther, Tore
Zernichow, Einar
Aakre, Ole Morten
Aas, Hans Kjetil
1973
1973
1991
1991
1985
1991
1976
1989
1979
1983
1979
1984
1989
1991
1979
2010
1991
DIPLOM:
Almåsbakk, Svein
Andersen, Anders Bang
Andreassen, Arild
Auestad, Ingvald
Aune, Solfrid
Bakke, Sverre
Bendiksen, Birger
Berg, Annar
Birkerød SSL, Danmark
Bjørnøy, Andreas
Boganes Pistolklubb
Bratsberg, Brynjar
Bush, John
Christenssen. Finn
Dypedahl, Tellef
Døhlen, Sverre
Ellefsen, Ernst Tommy
Fluckiger, Elisabeth, Sveits
Foss, Jon R.
Fosse, Oddvar
Frafjord, Arve
Gjerde, Egil
Granerud, Reidar
Hafrsfjord Pistolklubb
Halvorsen, Halvor
Hangeraas, Kristen
Hansen, Eli M.
Hansen, Ole Jakob
Havik, Egil
1973
1991
1978
1991
1987
1973
1973
1992
1977
1991
1991
1987
1987
1989
1972
1991
1991
1974
1965
1972
1991
1989
1973
1991
1991
1962
1987
1987
1972
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 169
Hassler, Henrik
Helland, Jan Magne
Herikstad, Kåre
Heskje, Magnus
Hinna, Haldor
Hjelvik, Knut Ole
Hå Pistolklubb
Håmsø,Bergliot F
Jacobsson, Rolf, Sverige
Jagd & Sportsch.club, Ratzeburg
Johansen, Torstein
Jakobsen, Rolf, W.
Kajland, Anders, Sverige
Komperud, Eliot
Kordal, Sverre
Kristiansen, Dag A.R.
Kvæstad, Bjørn
Landåsbygda SSL
Larsen, Steffen
Lilleødegaard, Anders
Lindal, Helge
Lismoen, Birger
Matre, Dag Arne
Mikkelborg, Ole
Mordt, Camillo
Myhrvold, Magne
Narverud, Kåre
Nebell, Bjørn
Nesbakk, Alf
Nilsen, Bjørn
Nilsen, Grete
Nilsen, Harald
Olsen, Finn H.
Olsen, Kåre
Osaker, Asbjørn
Owe, Reidar
Ravndal, Finn
Rogaland Skytterkrets
Røgden, Inger Johanne
Røste, Hans
Skaug, Jan
Skår, Olav
Sletten, Asbjørn
Sletten, Johan
Soc. de Tir Aux Armes, Luxemb
Sola Pistolklubb
Stavanger Pistolklubb
Stensland, Per
1976
1991
1989
1989
1987
1973
1991
1987
1979
1976
1962
1978
1979
1973
1973
1982
1991
1964
1987
1972
1973
1973
1991
1973
1972
1963
1975
1972
1978
1978
1987
1987
1990
1991
1967
1989
1991
2002
1962
1991
1976
1991
1987
1989
1974
1991
1991
1988
Strandskog, Tom
Svensson, Ulf
Sæbø, Anders Inge
Tapper, Ernst Chr.
Thorsen, Ernest
Thorsen, Wenche
Thu, Johannes
Thu, Martin
Time Pistolklubb
Trulsrud, Jorunn
Trulsrud, Per A.
Tunheim, Einar
Tømmerbakken, Torleif
Ueland, Ivar
Uthaug, Arne
Vagle, Per
Wien, Ragnar
Vilholm, Bjørg
Zumbrunn, Alfred, Sveits
Ødegård, Sverre
Aas, Hans Kjetil
Åssiden MSL (damelaget)
1989
1978
1989
1989
1987
1991
1989
1989
1991
1978
1978
1991
1972
1987
1987
1991
1978
1991
1974
1978
1989
1963
NORSKE ORGANISASJONER
NIFs jubileumsmedalje
Løvenskiold, Carl Otto
Ringvold, Fernando
Vik, Anders M.
1961
1961
1961
NIFs hederstegn
Flesland, Gaute
Mejdell, Vilhelm
Ringvold, Fernando
1989
1970
1965
NIFs diplom
Rødseth, Kolbjørn
1972
DFSs hederstegn
Gude, Ove
Jokstad, Arne
Orderud, Johs.
Ringvold, Fernando
1978
1989
1957
1964
ISSF
________________________________________________________________
Side 170
NSFs årbok 2011
Æresmedlem
Vik, Anders M.
Nicolaysen, Unni
1952
2010
Insignia of Honour - sølv
Vik, Anders M.
1956
The Blue Cross
Flesland, Gaute
Nicolaysen, Unni
1992
1998
Gullmedalje
Flesland, Gaute
Karlsen, Olav
Larsen, Steffen
Lund, Olav
Nicolaysen, Unni
Rødseth, Kolbjørn
Sletten, Asbjørn
1981
1992
1989
1989
1981
1978
1992
Sølvmedalje
Christenssen, Finn
Hesje, Magnus
Karlsen, Olav
Løvseth, Jon
Nilsen, Grete
Rødseth, Kolbjørn
Sletten, Asbjørn
Thu, Johannes
Ueland, Ivar
Aas, Hans Kjetil
1992
1992
1989
1984
1992
1976
1989
1992
1989
1992
Diplom
Andersen, Odd
Austad, Ingvald
Bang-Andersen, Anders
Bekkemoen, Bjarne
Bush, John
Dagfinrud, Arvid
Danielsen, Arild J.
Døhlen, Sverre
Fjellheim, Svein
Flesland, Øystein
Gjerde, Egil
Gundersrud, Olaf
Hagen, Audun
1984
1992
1992
1981
1992
1984
1969
1989
1992
1984
1992
1984
1989
Hagen, Steinar
Handeland, Olav
Hinna, Haldor
Karlsen, Henry
Larsen, Kjell
Lågstad, Liv
Lågstad, Odd
Mærli, Steffen
Nilsen, Grete
Nilsen, Harald
Nordås, Øystein
Opheim, Hallgrim
Opstad, Finn R.
Schmidt Nilsen, Jan
Strandskog, Tom
Sæbø, Anders I.
Sørlie, Rune
Tellefsen, Jon
Thu, Martin
Trulsrud, Per Arne
Vagle, Per
Østbye, Harald
1984
1981
1992
1992
1981
1981
1981
1956
1989
1989
1984
1981
1981
1984
1989
1992
1984
1984
1992
1984
1992
1956
ESC
Ærespresident
Nicolaysen, Unni
2009
Medalje
Flesland, Gaute
Gude, Ove
Johannessen, Iver
Larsen, Steffen
Leinhardt, Kjell Thore
Lund, Morten
Lund, Olav
Løvseth, Jon
Nicolaysen, Unni
Schmidt Nilsen, Jan
Sletten, Asbjørn
Slungård, Øyvind
Stai, Erik
Svingen, Bjørn
Sørlie, Rune
Trønnes, Johanna Akre
Ueland, Ivar
Vedul, Idar
1980
1979
2010
1988
2010
2010
1988
1983
1980
1983
1988
2010
2010
2010
1983
2010
1988
2010
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 171
Diplom
Andersen, Odd
Bakken, Knut
Bangstad, Joachim
Bekkemoen, Bjarne
Dagfinrud, Arvid
Flesland, Øystein
Flobergseter, Dan-Inge
Gundersrud, Olaf
Hagen, Audun
Hagen, Steinar
Handeland, Olav
Heiestad, Tor
Holte, Jon Reidar
Karlsen, Olav
Kristoffersen, Grete
Larsen, Kjell
Lauritzen, Tom
Lundemo, Jorun
Lågstad, Liv
Lågstad, Odd
Nilsen, Grete
1983
2010
2010
1980
1983
1983
2010
1983
1988
1983
1980
2010
2010
1988
2010
1980
2010
2010
1980
1980
1988
Nilsen, Harald
Nirisen, Øystein
Nordås, Øystein
Olden, Helge
Opheim, Hallgrim
Opstad, Finn R.
Prøven, Lene Mari
Rønningsgrind, Ina
Sagen, Jan
Setsaas, Harald
Skistad, Eva
Stokke, Jan Tore
Strandskog, Tom
Strømdal, Magnus
Sætre, Inger
Tellefsen, Jon
Trulsrud, Per Arne
Trønnes, Anders
Tønne, Ina
Wiggen, Karl Ø.
Willersrud, Stein
1988
2010
1983
2010
1980
1980
2010
2010
2010
2010
1980
2010
1988
2010
2010
1983
1983
2010
2010
1980
2007
________________________________________________________________
Side 172
NSFs årbok 2011
XV NORSKE MEDALJER I OL, VM OG EM
MEDALJER I OLYMPISKE LEKER
1900
Sølv:
Frigevær stående
Frigevær
Ole Østmo
Lag
Bronse:
Frigevær liggende
Ole Østmo
1906
Gull:
Frigevær
G.G. Skatteboe
Sølv:
Frigevær
1908
Gull:
Frigevær
Frigevær
Bronse:
Frigevær
1924
Gull:
Hjort dobbeltskudd O. Lilloe Olsen
Hjort enkeltskudd Lag
Lag
Albert Helgerud
Lag
Ole Sæther
Lag
Bronse:
Armegevær
E.E. Skogen
Sølv:
Armegevær
Frigevær
Ø. Østensen
Harald Natvig
Einar Liberg
Lag
Sølv:
Hjort dobbeltskudd Lag
1912
Sølv:
Frigevær
1920
Gull:
Armegevær
Hjort enkeltskudd
Hjort dobbeltskudd
Hjort enkeltskudd
Hjort dobbeltskudd
Bronse:
Frigevær
Hjort enkeltskudd
Hjort dobbeltskudd
Miniatyrgevær
Otto M. Olsen
Otto M. Olsen
O. Lilloe Olsen
Lag
Lag
Lag
Lag
Bronse:
Hjort enkeltskudd
Otto M. Olsen
1936
Gull:
Liggende miniatyr
Willy Røgeberg
1948
Bronse:
Frigevær
Willy Røgeberg
1952
Gull:
Helmatch miniatyr
Hjort sammenlagt
Erling Kongshaug
John H. Larsen
1988
Gull:
Villsvin 50 m
30+30 skudd
Tor Heiestad
1992
Sølv:
60 skudd liggende
Harald Stenvaag
2000
Bronse:
Rifle 3x40 skudd
Harald Stenvaag
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 173
2008
Sølv:
Skeet
Tore Brovold
MEDALJER I VERDENSMESTERSKAP
1897
Gull:
Frigevær stå.
Sølv:
Frigevær
Ole Østmo
Lag
1900
Sølv:
Frigevær
Lag
Bronse:
Frigevær
G. Bakke
1924
Bronse:
Frigevær stå.
Frigevær kne.
1931
Gull:
Miniatyr stå.
Mauritz Amundsen
Hjort dobbeltskudd Lag (uoff.)
Sølv:
Miniatyr kne.
Hjort enkeltskudd
Hjort dobbeltskudd
Miniatyr kne.
Miniatyr ligg.
Hjort enkeltskudd
Johs. Grønlie
Otto M. Olsen
Johan Bergersen
Lag
Lag
Lag (uoff.)
Halvard Angaard
Olaf Sletten
Bronse:
Hjort enkeltskudd
Frigevær
Johan Bergersen
Lag
1928
Sølv:
Lerdue
Eivind Holmsen
1935
Sølv:
Miniatyr stå.
Willy Røgeberg
Bronse:
Lerdue
Martin Stenersen
1929
Gull:
Hjort enkeltskudd Otto M. Olsen
Hjort dobbeltskudd Lag (uoff.)
Bronse:
Miniatyr kne.
Frigevær stå.
Miniatyr ligg.
Armegevær kne.
Willy Røgeberg
Willy Røgeberg
Halvor
Kongsjorden
Tore Skredegård
Sølv:
Hjort dobbeltskudd Otto M. Olsen
Hjort enkeltskudd Lag (uoff.)
1937
Gull:
Hjort enkeltskudd Rolf Bergersen
Hjort enkeltskudd Lag (uoff.)
Hjort dobbeltskudd Lag (uoff.)
Bronse:
Frigevær kne.
Frigevær ligg.
Miniatyr stå.
Sølv:
Hjort dobbeltskudd Hans Åsnæs
Sverre Glomnes
Trygve Larsen
Lag
________________________________________________________________
Side 174
NSFs årbok 2011
Bronse:
Hjort enkeltskudd
1939
Gull:
Frigevær ligg.
Halvor
Kongsjorden
Bronse
Miniatyr kne.
Lag
1947
Gull:
Hjort dobbeltskudd
Englandsmatch
Miniatyr kne.
Miniatyr ligg.
Miniatyr stå.
Hans Åsnæs
Odd Sannes
Johan Hunæs
Willy Røgeberg
Lag
Sølv:
Miniatyr stå.
Miniatyr kne.
Englandsmatch
Dobbelskudd hjort
Mauritz
Amundsen
Lag
Lag
Lag
Bronse:
Miniatyr kne.
Miniatyr stå.
Amerikamatch
Miniatyr ligg.
Hjort enkeltskudd
Tore Skredegård
Erling Kongshaug
Lag
Lag
Lag
1949
Gull:
Hjort sammenlagt
Hjort sammenlagt
Englandsmatch
Sølv:
Hjort sammenlagt
Englandsmatch
Bronse:
Englandsmatch
Miniatyr helmatch
Miniatyr helmatch
Lag
1952
Gull:
Hjort enkeltskudd
Hjort dobbeltskudd
Miniatyr helmatch
Miniatyr stå.
Norsk armegevær
Hjort enkeltskudd
Hjort dobbeltskudd
John H. Larsen
John H. Larsen
Erling Kongshaug
Erling Kongshaug
Ottar Dahl
Lag
Lag
Sølv:
Hjort enkeltskudd
Miniatyr kne.
Norsk armegevær
Englandsmatch
Rolf Bergersen
Johan Hunæs
Sigurd M. Vik
Lag
Bronse:
Miniatyr helmatch
Miniatyr helmatch
Miniatyr kne.
Armegevær
Johan Hunæs
Lag
Lag
Lag
1954
Sølv:
Hjort enkeltskudd
Hjort enkeltskudd
Miniatyr ligg.
Miniatyr stå.
Rolf Bergersen
Lag
Lag
Lag
Bronse:
Miniatyr ligg.
Lerdue
Hjort dobbeltskudd
Miniatyr helmatch
Miniatyr kne.
Iver Aas
Hans Åsnes
Lag
Lag
Lag
1962
Sølv:
Armegevær
Lag
Hans Åsnæs
Rolf Bergersen
Lag
Lag
John H. Larsen
Tore Skredegård
Halvor
Kongsjorden
Erling Kongshaug
1966
Sølv:
300m frigevær ligg. Magne Landrø
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 175
1970
Bronse:
Skeet
1971
Bronse:
Skeet
Gull:
300 m fririfle stå.
Sølv:
300m std. rifle 3x20 Harald Stenvaag
Kari Lindèn
1974
Sølv:
50 m 60 skudd ligg. Helge Anshushaug
Bronse:
50 m std.rifle
50 m std.rifle
Lag
Kari Lindèn
Helge Anshushaug
Lag
Bronse:
50 m fririfle stå.
300 m fririfle ligg.
300 m fririfle 3x40
Harald Stenvaag
Lag
Lag
1987
Sølv:
Luftrifle, kvinner
Lag
Tore Hartz
Tore Hartz
Bronse:
Luftrifle
Luftrifle, menn
10m villsvin
20+20 skudd
1981
Sølv:
Luftrifle
Luftrifle, kvinner
Thoril R. Brodahl
Lag
1990
Gull:
300m fririfle ligg.
300m fririfle ligg.
Harald Stenvaag
Lag
Bronse:
Luftrifle, menn
Lag
Sølv:
50m fririfle ligg.
Harald Stenvaag
1982
Gull:
300 m std.rifle
Luftrifle, menn
Harald Stenvaag
Lag
1991
Gull:
Luftrifle
Luftrifle
Harald Stenvaag
Lag
Sølv:
50 m fririfle stå.
50 m fririfle stå.
300 m fririfle kne.
300 m std.rifle
Harald Stenvaag
Lag
Lag
Lag
Bronse:
Luftrifle
Nils Petter Håkedal
1994
Gull:
Grovpistol
Pål Hembre
Sølv:
50m 60 sk. ligg.
Lag
1978
Sølv:
300 m fririfle ligg.
300 m fririfle kne.
Bronse:
50 m fririfle
300 m fririfle
300 m fririfle ligg.
1986
Lag
Lag
Lag
Harald Stenvaag
Lag
Kenneth Skoglund
1998
Gull:
________________________________________________________________
Side 176
NSFs årbok 2011
300m std.rifle 3x20 Espen B.- Knutsen
50m 60 ligg kv
50m 3x20 kv jr
300m 3x40 sk
300m 3x20 m
Hanne Skarpodde
Kristina Vestveit
Vebjørn Berg
lag
Bronse
Skeet m
300m 3x20 m
Skeet m
50m 60 ligg jr.k
Tore Brovold
Vebjørn Berg
lag
lag
Sølv:
Std. Pistol
Grov pistol
Std. Pistol
300m 60 sk. Ligg
300m helmatch
Pål Hembre
Pål Hembre
Lag
Lag
Lag
2002
Gull
Skeet
50m 60 ligg. m
300m 60 ligg, kv
300m 60 ligg. m
Harald Jensen
lag
lag
lag
2009
Bronse
10m viltmål
10m viltmål mix
Therese Holm
Therese Holm
Sølv:
50m 60sk. ligg
Grovpistol
Espen B.-Knutsen
Lag
2010
Gull
300m 3x20 kv
50m 3x40 jr
Gyda E. Olssen
Kim Andre Lund
Bronse:
300m 60 sk.ligg
300m 3x20 sk
300m fririfle 3x40
Lindy Hansen
Arild Røyseth
Lag
2005
Gull:
Skeet
Sølv
300m 60 sk m
300m 3x40
50m 3x40
300m 2x20 m
Vebjørn Berg
Vebjørn Berg
lag
lag
Lag menn
Bronse
Grovpistol
300m 3x20 m
300m 3x40
Pål Hembre
Vebjørn Berg
lag
2011
Sølv
Skeet
Tore Brovold
Gull:
300 m fririfle kne.
Magne Landrø
Bronse:
300 armegevær
Lag
2006
Gull
300m 3x40
300m 3x40
300m 60 sk menn
Espen B-Knutsen
Lag
Lag
Sølv
MEDALJER I EUROPAMESTERSKAP
1955
Gull:
Englandsmatch
Englandsmatch
Erling Kongshaug
Lag
1963
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 177
1969
Sølv:
Luftrifle
1970
Sølv:
Skeet
Lag, menn
Lag, jr. menn
Sølv:
50m fririfle 3x20Jm
50 m fririfle, stå.
300 m fririfle, stå.
50 m fririfle, ligg
300 m fririfle, stå.
Geir Skirbekk
Harald Stenvaag
Harald Stenvaag
Lag, junior menn
Lag
Bronse:
Luftrifle
50 m fririfle 3x40
300 m fririfle, stå.
300 m fririfle, ligg.
300 m std.rifle
Per Erik Løkken
Harald Stenvaag
Trond Kjøll
Lag
Lag
1982
Gull:
Luftrifle
Luftrifle
Harald Stenvaag
Lag, menn
Bronse:
Luftrifle, Jr.menn
Geir Skirbekk
Siri Landsem
Lag
Magne Landrø
Kari Lindèn
1971
Sølv:
50 m fririfle ligg. Jr. Rune Brodahl
1972
Sølv:
Skeet:
Kari Lindèn
1976
Sølv:
Luftrifle Jr.
Per Erik Løkken
1977
Gull:
50 m fririfle ligg
Luftrifle
50 m fririfle, 3x20
Lag, menn
Sølv:
300 m std.rifle
300 m fririfle kne.
300 m fririfle kne.
Villsvin normal
Tore Hartz
Tore Hartz
Lag
Lag
1983
Gull:
Luftrifle, Jk
50 m std.rifle Jk
Bronse:
50 m fririfle ligg.
300 m std.rifle
Luftrifle, jr. menn
Harald Stenvaag
Lag
Lag
Sølv:
300m fririfle, stå.
Geir Skirbekk
50m std.rifle ligg jk Sara Hovland
300m fririfle, stå.
Lag
1980
Sølv:
Luftpistol Jr.
Lag
Bronse:
Luftrifle menn
Lag
1981
Gull:
Luftrifle
Luftrifle
Anne G. Jeppesen
Harald Stenvaag
Bronse:
300m fririfle 3x40
300m fririfle 3x40
Luftrifle, menn
Geir Skirbekk
Lag
Lag
1984
Sølv:
50m std.rifle 3x20Jk Siri Landsem
50m fririfle, 3x20
Lag Jr. menn
Bronse:
________________________________________________________________
Side 178
NSFs årbok 2011
Luftrifle
Luftrifle, Jk.
1985
Sølv:
50m std.rifle Jk
300m fririfle, kne.
300m fririfle, kne.
Bronse:
50m fririfle, ligg Jm
Luftrifle Jm
50m std.rifle, 3x20
300m std.rifle
1986
Sølv:
Luftrifle
Harald Stenvaag
Lag
Lag
Geir Skirbekk
Lag
Jan Gundersud
Lag
Lag Jr. menn
Lag
Lag
Bronse:
50m fririfle ligg. Jm Lag
1987
Gull:
300m fririfle, stå.
Harald Stenvaag
Sølv:
300m fririfle, 3x40
Standardpistol
Harald Stenvaag
Lag
Bronse:
Luftrifle
Lag
1988
Bronse
Villsvin 10 m
20+20 skudd
Standardpistol Jm
Tor Heiestad
Lag
1989
Gull
Standardpistol
Lag
Sølv
Villsvin 30+30 sk
Grovpistol
Tor Heiestad
Lag
Bronse
Grovpistol
300m fririfle, stå.
300m fririfle, stå.
Ragnar Jelsnes
Harald Stenvaag
Lag
1990
Gull:
Viltmål 10m luft
Tor Heiestad
Sølv:
50m fririfle 3x40Jm Leif S Rolland
Bronse:
50m fririfle 3x40
Lag Jr. menn
1991
Gull:
300m fririfle 3x40
300m fririfle, stå.
300m fririfle, stå
Luftrifle
Harald Stenvaag
Harald Stenvaag
Lag
Lag
Sølv:
300m Std.rifle
Lag
Bronse:
Luftrifle
Finpistol Jm.
50m fririfle 3x40
50m fririfle, stå
300m fririfle 3x40
Hanne Vataker
Bjørn Roar Bjerke
Harald Stenvaag
Lag
Lag
1993
Gull:
Skeet
Standardpistol
Grovpistol
300m std.rifle
Skeet
Standardpistol
Harald Jensen
Petter Bratli
Pål Hembre
Geir M Rolland
Lag
Lag
Sølv:
Skeet
Grovpistol
300m fririfle
Paal Kråkenes
Lag
Lag
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 179
300m std.rifle
Lag
1995
Gull:
Standardpistol
Standardpistol m
Luftrifle menn
Bronse:
Standardpistol
Petter Bratli
50m rifle 60 ligg jr. Katrine Begby
Pål Hembre
Lag
Lag
2001
Gull:
Rifle 300m 3x40
lag
Sølv:
Fripistol jr.
Anders Svegård
300m fririfle 3x40 Lag
300m standard 3x20 Lag
Sølv:
Rifle 300m 3x20
Grovpistol
Skeet
Lag menn
Lag menn
Lag menn
Bronse:
Grovpistol
Lag
300m fririfle 60 ligg Lag
Bronse:
Luftrifle jr.
Rifle 300m 3x20
Skeet
Grovpistol
Kristoffer Sannvoll
Thore Larsen
Harald Jensen
Pål Hembre
2002
Gull:
Skeet menn
Lag
Sølv:
Luftrifle
Luftrifle jr
Leif St. Rolland
Are Hansen
2003
Gull:
Rifle 300m 3x20
Rifle 300m 60 s.ligg
Rifle 50m 60sk.ligg
Grovpistol
Gyda E. Olssen
Lag kvinner
Lag kvinner
Lag menn
1996
Gull:
Luftrifle menn
Lag
1997
Sølv:
50m sp.rifle 60 ligg Lag Jk
Bronse:
50m sp.rifle 60 ligg
Finpistol Jm
Grovpistol
50m sp.rifle 3x20
Lindy Hansen
Ketil Grøtte
Lag
Lag Jk
1998
Bronse:
50m rifle jk
Lag
Sølv:
Grovpistol
Petter Bratli
Rifle 300m 60s.ligg Gyda E. Olssen
1999
Gull:
Luftrifle jr.
Standardpistol m
Rifle 3x20 300m.
Katrine Begby
Lag
Lag menn
Sølv:
Grovpistol menn
300m fririfle 3x40
Lag
Lag
Bronse:
Luftrifle jr.
Rifle 300m 60s.ligg
Rifle 300m 60s.ligg
Rifle 300m 3x20
Rifle 300m 3x20
Rifle 50m 60 sk ligg
Rifle 50m 60sk.ligg
Kristoffer Sannvoll
Vebjørn Berg
Hanne Skarpodde
Lag menn
Lag kvinner
Lag kvinner jr.
Lag menn
________________________________________________________________
Side 180
NSFs årbok 2011
2004
Gull:
Skeet
Bronse:
Rifle 50m 3x20 jr.
Gull:
Luftrifle
Skeet
Lag menn
Kristina Vestveit
2005
Gull:
Rifle 300m 3x20
Espen Berg-Knutsen
Skeet
Erik Watndal
Rifle 300m 3x20
Lag menn
Rifle 50m 60sk. ligg Lagmenn
Sølv:
Luftrifle
Rifle 300m 3x20
Rifle 50m 3x20 jk
Skeet
Luftrifle
Rifle 300m 3x40
Are Hansen
Vebjørn Berg
Kristina Vestveit
Lag menn
Lag menn
Lag menn
Bronse:
Rifle 300m 3x40
Rifle 300m 3x20
Rifle 300m 60s.ligg
Rifle 50m 3x40
Rifle 50m 3x20
Vebjørn Berg
Kristina Vestveit
Lag menn
Lag menn
Lag kvinner jr.
2007
Gull:
Rifle 300m 3x20
Gyde E. Olssen
Sølv:
Rifle 300m 60ligg
Rifle 300m 3x20
Rifle 300m 3x40
Rifle 50m 3x40
Bronse
Rifle 50m 60sk l.
Rifle 300m 3x20
Rifle R2 40sk stå
2008
Are Hansen
Tore Brovold
Lag kvinner
Lag kvinner
Lag menn
Lag menn jr.
Espen Berg-Knutsen
lag menn
Monica Lillehagen
Sølv:
Skeet
Harald Jensen
Rifle 50m 60 sk.l., jr. Ulf Schjerve
Rifle 50m 3x40 sk. Lag menn jr.
Bronse:
Rifle 50m 3x20
Rifle 50m 60 sk.l.
Lag kvinner jr.
Lag menn jr
2009
Gull
Skeet
Luftrifle
Luftrifle
Rifle 300m 3x20
Rifle 50m 3x40 jm
Rifle 50m 60sk jm
Rifle 50m 3x40
Rifle 50m 60 sk l
Tore Brovold
Lag kvinner
Lag menn jr
Vebjørn Berg
Kristoffer Skjelland
Kristoffer Skjelland
Lag menn junior
Lag menn junior
Sølv
Skeet
Luftrifle
Rifle 300m 3x20
Rifle 300m 60 sk l
Rifle 300m 3x20
Rifle 300m 3x20
Rifle 300m 3x40
Lag menn
Kristoffer Skjelland
May E. Nordahl
Odd Arne Brekne
Lag kvinner
Lag menn
Lag menn
Bronse
Rifle 50m 3x40 jm
Rifle 50m 3x20
10m viltmål mix
Ole Kristian Bryhn
Lag kvinner jr
Therese Holm
2010
Sølv
Luftrifle
Luftrifle
Lag menn
Lag kvinner jr
Bronse
Luftrifle
Luftrifle
Malin Westerheim
Lag menn jr
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 181
2011
Gull
Skeet
Rifle 50m 3x40
Rifle 300m 60 ligg
Rifle 50m 60 ligg
Lag menn
Lag menn
Lag menn
Lag menn jr.
Sølv
Luftrifle
Lag kvinner jr.
Rifle 300m 3x40
Lag menn
Std.rifle 300m 3x20 Lag menn
Bronse
Rifle 300m 60 ligg
Odd Arne Brekne
XVI NORSKE VERDENSCUP-SEIRE
1997
Luftrifle
Luftrifle (finale)
Leif St. Rolland
Leif St. Rolland
1999
Skeet
Skeet
Rifle 50m 60 ligg
Harald Jensen
Harald Jensen
Espen B.-Knutsen
2001
Skeet
Luftrifle
Luftrifle
Rifle 50m 60 ligg
Harald Jensen
Leif St. Rolland
Leif St. Rolland
Harald Stenvaag
2002
Skeet
Erik Watndal
Rifle 50m 60ligg (f.) Espen B.-Knutsen
2004
Skeet
Skeet (finale)
2006
Rifle 50m 3x40
Vebjørn Berg
2008
Skeet (finale)
Tore Brovold
2009
Rifle 50m 60ligg (f.) Vebjørn Berg
Rifle 50m 3x40
Ole M. Bakken
2010
Skeet
Skeet
Tore Brovold
Tore Brovold
2011
Rifle 50m 3x40
Ole-Kristian Bryhn
Tore Brovold
Tore Brovold
XVII NORDISKE MESTERE (Bare individuelle)
Hjort dobbeltskudd O. Lilloe Olsen
1922
Miniatyr 15 m
Duellpistol
Albert Helgerud
O. Lilloe Olsen
1923
Miniatyr stå.
O. Lilloe Olsen
1926
Fritt gevær stå.
K.L. Wethe
Miniatyr ligg.
Franke Onsrud
Hjort dobbeltskudd Otto M. Olsen
________________________________________________________________
Side 182
NSFs årbok 2011
1927
Fritt gevær stå.
Mauritz
Amundsen
1928
Miniatyr stå.
Mauritz
Amundsen
Duellpistol
Alf Røed
Hjort enkeltskudd Otto M. Olsen
Hjort dobbeltskudd Einar Liberg
1931
Miniatyr stå.
Reidar Straumann
1932
Hjort sammenlagt
Einar Liberg
1933
Fritt gevær stå.
Hjort enkeltskudd
Mauritz
Amundsen
Johan Bergersen
1936
Hjort dobbeltskudd Otto M. Olsen
1938
Miniatyr kne.
Miniatyr stå.
Mauritz
Amundsen
Willy Røgeberg
1948
Skeet
Miniatyr kne.
Miniatyr ligg.
Frigevær
Thorleif Gaarder
Odd Sannes
Willy Røgeberg
Willy Røgeberg
1950
Miniatyr ligg.
Willy Røgeberg
Hjort enkeltskudd John H. Larsen
Hjort dobbeltskudd Rolf Bergersen
1954
Miniatyr ligg.
Hjort enkeltskudd
Arne Thorsrud
John H. Larsen
1956
Hjort enkeltskudd
Rolf Bergersen
1961
Armegevær
Axel T Marthinsen
1965
Armegevær
Miniatyr helmatch
Miniatyr stå.
Thormod Næs
Magne Landrø
Magne Landrø
1967
Miniatyr helmatch
Miniatyr kne.
Miniatyr ligg.
Std.rifle halvmatch
Grovpistol
Duell grovpistol
Bjørn Øvergård
Bjørn Øvergård
Per Hansen
Ingeborg Sørensen
Reidar Gustavsen
Reidar Gustavsen
1969
Frigevær
Frigevær stå.
Miniatyr kne.
Magne Landrø
Magne Landrø
Elling Øvergård
1970
Luftrifle junior
Ole Ludvig Akre
1971
Miniatyr ligg.
Fripistol
Miniatyr kne.
Luftrifle
Jens J. Nygård
John Rødseth
Magne Landrø
Ole Ludvig Akre
1973
Frigevær stå.
Tore Hartz
1974
Luftrifle junior
Per Erik Løkken
1975
Std.rifle 300m
Fririfle 50m stå.
Fripistol
Tore Hartz
Harald Stenvaag
John Rødseth
1976
Fririfle 50m ligg Jm Kåre Inge Viken
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 183
1977
Hjort enkeltskudd
Fririfle 50m ligg.
Fririfle 300m
Fririfle 300 m kne.
Fririfle 50m kne.
Kenneth Skoglund
Terje Melbye
Hansen
Tore Hartz
Tore Hartz
Harald Stenvaag
1978
Standardpistol Jm Kai Rosenlund
Std.rifle 50m liggJm Jens H. Nygård
1979
Luftpistol Jm
Luftrifle
Fririfle 50m ligg.
Roar Hembre
Anne G. Jeppesen
Kåre Inge Viken
1980
Std.rifle 50m3x20Jm Geir Skirbekk
Standardpistol Jm Vegard Askestad
1981
Luftpistol Jm
Luftrifle
Std.rifle
Kjetil Pharm
Anne G Jeppesen
Anne M.
Bekkemoen
Grovpistol
Hans H. Schjelderup
Fririfle 50m kne.
Harald Stenvaag
Fririfle 300m kne. Harald Stenvaag
Fririfle 300m ligg. Terje Melbye
Hansen
1982
Std.rifle 50m Jk
Siri Landsem
1983
Luftpistol Jm
Luftrifle
Luftrifle Jk
Fririfle 300 stå.
Fririfle 50m 3x40
Fririfle 50m stå.
1985
Luftpistol Jk
Luftrifle
Jan Einar Krakevik
Kåre Inge Viken
Siri Landsem
Harald Stenvaag
Harald Stenvaag
Harald Stenvaag
Ann Chr. Johnsen
Per Erik Løkken
1986
Fririfle 50m ligg.Jm
Silhuettpistol
Fririfle 50m 3x20Jm
Luftrifle
Viltmål 10m 20+20
St.rifle 50m 3x20
Villsvin 50m,30+30
Luftrifle
St.rifle 300m 3x20
Fririfle 50m 3x40
Jan Gundersrud
Pål Hembre
Jan Gundersrud
Lindy Hansen
Kenneth Skoglund
Lindy Hansen
Tor Heiestad
Leif S Rolland
Geir M. Rolland
Harald Stenvaag
1987
Standardpistol
Luftrifle Jk
Std.rifle 50m ligg.Jk
Std.rifle 50m 3x40
Luftrifle
Fririfle 50m 3x40
Fririfle 50m stå.
Fririfle 50m kne.
Fririfle 300m 3x40
Fririfle 300m stå.
Fririfle 300m kne
Hjort,40sk enk.sk.
Hjort,40sk dobb.sk.
Villsvin,50m mixed
Stein Fiskebeck
Lindy Hansen
Lindy Hansen
Siri Landsem
Harald Stenvaag
Harald Stenvaag
Harald Stenvaag
Harald Stenvaag
Harald Stenvaag
Harald Stenvaag
Harald Stenvaag
Tor Heiestad
Tor Heiestad
Tor Heiestad
1989
Grovpistol
Ragnar Jelsnes
Standardpistol
Pål Hembre
Finpistol Jm
Bjørn Roar Bjerke
Luftpistol Jm
Jan Erik Eknes
Luftrifle Jm
Leif S Rolland
Luftrifle
Hanne Vataker
Luftrifle
Harald Stenvaag
Fririfle 50m 3x20 Jm Leif S Rolland
Fririfle 50m ligg.
Harald Stenvaag
Std.rifle 300m
Harald Stenvaag
Hjort, 40sk dobb.sk. Kenneth Skoglund
1990
50m fririfle 3x40Jm Leif S Rolland
Finpistol Jm
Jan Erik Eknes
________________________________________________________________
Side 184
NSFs årbok 2011
1992
Skeet
Nordisk trap
Nordisk trap Jr.
Luftrifle
Std. rifle 50m 3x20
Viltmål 10m, 30+30
Viltmål 50m, 30+30
Harald Jensen
Geir Østby
Sjur Haugland
Hanne Vataker
Lindy Hansen
Tor Heiestad
Tor Heiestad
1994
Fripistol Jm
Nordisk trap Jr
Anders Svegård
Roar Olsen
1998
Skeet Jr
50m rifle ligg. Jk
50m rifle 3x20 Jk
Erik Watndal
Gyda Olsen
Trine Teien
2000
Skeet
50m rifle 3x20
Luftrifle
Luftrifle Jm
Grovpistol
Standardpistol
Erik Watndal
Lindy Hansen
Lindy Hansen
Kristoffer Sannvoll
Pål Hembre
Pål Hembre
2002
Sportspistol Jk
Rifle 50m 3x20 Jk
Luftrifle, Jm
Julie Lekven
Ida Solem
Kristoffer Sannvoll
2004
Grovpistol
50m rifle 3x20 jk
50m rifle 3x40
50m rifle 60 ligg
Viltmål 50m 30+30
Viltmål 10m mix
Viltmål 10m 30+30
Nordisk trap
Pål Hembre
Kristina Vestveit
Vebjørn Berg
Vebjørn Berg
Espen Krogstad
Espen Krogstad
Espen Krogstad
Leif Klokset
2005
Sportspistol SH1
Einar Eek Iversen
2007
P4 Fripistol SH1mix Arild Aurstad
P3 Sportsp. SH1mix Arild Aurstad
Feltpistol
Kjetil Bromark
2008
50m rifle 3x40, jr.m. Ole M. Bakken
Luftrifle, jr. m.
Ole M. Bakken
Skeet, menn
Knut Rustad
2010
50m rifle 60 ligg jr
Skeet
John Terje Larsen
Tom B. Jensen
2011
R2, luftrifle 60 stå
Monica Lillehagen
2006
50m rifle 60 ligg jm Ole M. Bakken
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 185
XVIII NORGESMESTRE
(Fra og med 2000, eller det år NM, eller klassen, ble vedtatt innført)
LERDUE
Nordisk trap, menn
2000 Kjell Haugland
2001 Leif Klokset
2002 Harald Bredesen
2003 Bjarte Linga
2004 Bjarte Linga
2005 Leif Klokset
2006 Leif Klokset
(175 duer)
2007 Knut Ivar Larsen
2008 Leif Klokset
(150 duer)
2009 Frode Husum
2010 Leif Klokset
2011 Leif Klokset
Nordisk trap, jr.
2000 Knut Ivar Larsen
2001 Knut Ivar Larsen
2002 Magnus Thøgersen
2003 Magnus Thøgersen
2004 John Andre Nesland
2005 Johan Jahren
2006 John Andre Nesland
(175 duer)
2007 Øyvind Moen
2008 Mikael Østensen
(150 duer)
2009 Espen Unneland
2010 Øyvind Skoglund
2011 Martin K. Leknes
Nordisk trap, kvinner
2000 Heidi Bråten
2001 Vanja H. Jensen
2002 Vanja H. Jensen
2003 Mette Larsen
2004 Heidi Bråten
2005 Barbro Breivik
2006 Torill Rønnhild
146
146
149
149
148
140
147
171
169
147
149
150
145
145
145
145
144
138
134
162
159
142
143
148
137
134
135
141
140
127
126
(175 duer)
2007 Vanja Haugland
2008 Torunn Bredholt
(150 duer)
2009 Ida G. Nygaard
2010 Renate Manvik
2011 Lill Østby
Nordisk trap, veteran
2000 Nils Martinsen
2001 Tore Teien
2002 Sten Østby
Nordisk trap, veteran 50
2003 Kåre Moe
2004 Leif Bjerkland
2005 Roy Zakariassen
2006 Kjell Haugland
(175 duer)
2007 Roy Zakariassen
2008 Bjørn Kristiansen
(150 duer)
2009 Øyvind Syvertsen
2010 Alf J. Jørgensen
2011 Gunnar Grønnerød
Nordisk trap, veteran 60
2003 Kristian Holthe
2004 Asbjørn Garnes
2005 Jan Sigurd Foss
2006 Kåre Moe
(175 duer)
2007 Kristian Holthe
2008 Hans Pedersen
(150 duer)
2009 Bjørn Haug
2010 Tor Hærnes
2011 Tor Hærnes
Nordisk trap, veteran 70
2011 Daniel Oskal
150
152
131
132
137
140
146
148
145
146
139
143
165
158
147
145
149
142
146
133
138
166
149
142
146
145
144
________________________________________________________________
Side 186
NSFs årbok 2011
Nordisk trap, ungdom
2003 Johan Jaren
2004 Øyvind Moen
2005 Øyvind Moen
2006 Ingen deltakere
(175 duer)
2007 Tomas S. Stava
2008 Wilfred Geicke
(150 duer)
2009 Kristoffer Hanevold
2010 Aksel J. Hætta
2011 Aksel J. Hætta
Auto Trap, menn
2000 Tore Brovold
2001 Tore Brovold
2002 Ådne Syvertsen
2003 Øyvind Steinsholt
2004 Tore Brovold
2005 Tore Brovold
2006 Øyvind Steinsholt
2007 Tom Nalum
2008 Magne Østby
2009 Magne Østby
2010 Thomas Nilsen
2011 Jan Egil Rosvoll
Auto Trap kvinner
2003 Grete Hatlestad
2004 Grete Hatlestad
2005 Benedicte Schibbye
2006 Benedicte Schibbye
2007 2008 2009 Benedicte Schibbye
2010 May Lill Engstrøm
2011 May Lill Engstrøm
Auto Trap jr. kvinner
2003 Ida Nygaard
2004 Ingen deltakere
2005 Ingen deltakere
2006 Inger Kari Berget
2007 2008 -
135
141
135
141
117
135
135
146
142
142
134
136
143
133
130
135
129
143
133
121
81
78
73
70
77
54
47
58
44
2009
2010
2011
Tina Øybakken
Tina Øybakken
-
Auto Trap jr. menn
2000 Ingen deltakere
2001 Ingen deltakere
2002 Øyvind Moen
2003 Øyvind Moen
2004 Vegar Arnesen
2005 Ingen deltakere
2006 Kristoffer Rogstad
2007 Victor Halle
2008 Viktot Halle
2009 Petter Terp
2010 Sindre Krågsrud
2011 Sindre Krågsrud
Olympisk Trap, menn
2000 Tore Brovold
2001 Ådne Syvertsen
2002 Tor Brovold
2003 Pål Kråkenes
2004 Ådne Syvertsen
2005 Bjørn Ivar Haug
2006 Vegar Arnesen
2007 Jan Runar Sørlie
2008 Magne Østby
2009 Dagfinn Elstad
2010 Magne Østby
2011 Magne Østby
Olympisk trap kvinner
2000 Ingen deltakere
2001 Ingen deltakere
2002 Ingen deltakere
2003 Grete Hatlestad
2004 Benedicte Schibbye
2005 Grete Hatlestad
2006 Lisa Schjelde
2007 Lisa Schjelde
2008 Lisa Schjelde
2009 May-Lill Engstrøm
2010 2011 Benedicte Schibbye
64
69
97
123
137
97
135
111
112
108
114
137
141
145
143
140
139
139
141
140
140
140
136
86
84
70
81
76
93
63
63
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 187
Olympisk Trap jr. menn
2003 Vegar Arnesen
2004 Vegar Arnesen
2005 Jan Christian Johansen
2006 Jan Christian Johansen
2007 Victor Halle
2008 Anders Hamborg
2009 Dennis Gundersen
2010 Sindre Krågsrud
2011 Sindre Krågsrud
Olympisk Trap, jr. kvinner
2004 Lisa Schjelde
2005 Lisa Schjelde
2006 Inger Kari Berget
2007 2008 Tina Øybakken
2009 Tina Øybakken
2010 Ida G. Nygaard
2011 Skeet menn
2000 Harald Jensen
2001 Tore Brovold
2002 Tore Brovold
2003 Harald Jensen
2004 Tore Brovold
2005 Erik Watndal
2006 Tore Brovold
2007 Tore Brovold
2008 Tore Brovold
2009 Harald Jensen
2010 Jonas Filtvedt
2011 Tore Brovold
Skeet jr. menn
2003 Magne Gusland
2004 Viktor Halle
2005 Jonas Filtvedt
2006 Jonas Filtvedt
2007 Victor Halle
2008 Tom B. Jensen
2009 Tom B. Jensen
2010 Tom B. Jensen
2011 Jon Kristoffer Skaret
125
130
124
117
126
119
118
132
124
73
71
40
65
60
52
149
143
145
145
147
149
147
148
146
146
145
148
101
128
138
138
145
142
144
145
136
Skeet kvinner
2003 Barbro Breivik
2004 Barbro Breivik
2005 Barbro Breivik
2006 Barbro Breivik
2007 Barbro Breivik
2008 Barbro Breivik
2009 Barbro Breivik
2010 Barbro Breivik
2011 Barbro Breivik
Skeet kvinner jr.
2005 Cecilie Haraldsen
2006 Ingen deltaker
2007 2008 2009 2010 Tonje Kvendbø
2011 Malin Farsjø
Dobbelt trap, menn
2000 Tore Brovold
2001 Thomas Nilsen
2002 Harald Jensen
2003 Thomas Nilsen
2004 Tore Brovold
2005 Thomas Nilsen
2006 Thomas Nilsen
2007 Tore Brovold
2008 Thomas Nilsen
2009 Thomas Nilsen
2010 Thomas Nilsen
2011 Thomas Nilsen
Dobbelt trap, kvinner
2000 Ingen deltakere
2001 Ingen deltakere
2002 Ingen deltakere
2003 Ingen deltakere
2004 Grete Hatlestad
2005 Benedicte Schibbye
2006 Grete Hatlestad
2007 2008 2009 2010 -
64
57
69
69
81
86
88
93
79
66
81
78
156
153
172
152
184
153
161
158
163
164
145
171
95
54
60
________________________________________________________________
Side 188
NSFs årbok 2011
2011
Gunn H. Lilleødegård
Dobbelt trap jr.
2000 Ingen deltakere
2001 Ingen deltakere
2002 Ingen deltakere
2003 Ingen deltakere
2004 Vegar Arnesen
2005 Viktor Halle
2006 Viktor Halle
2007 Viktor Halle
2008 Viktor Halle
2009 Tom B. Jensen
2010 Sindre Krågsrud
2011 -
61
136
138
140
140
145
145
96
Fitac Sporting menn
2007 Tom Nalum
2008 Yngve Kleppang
2009 Tom Nalum
2010 Tom Nalum
2011 Roar Olsen
91
88
91
86
145
Fitac Sporting jr.
2007 Viktor Halle
2008 Are Magnus Gusland
2009 Are Magnus Gusland
2010 Are Magnus Gusland
2011 Are Magnus Gusland
90
75
80
70
129
Fitac Sporting kvinner
2007 Renate Manvik
2008 Ann S. Arnestad
2009 Renate Manvik
2010 Ann S. Arnestad
2011 Ann S. Arnestad
67
66
71
70
117
PISTOL
NM felt
Grovfelt, åpen
2000 Jan Arild Myrhaug
99
2001 Bernt Uttakleiv
97
2002 Bjørn Einar Noren
97
2003 Petter Schaug Pettersen 110
2004 Petter Schaug Pettersen 107
2005 Ivar Wangen
2006 Magne Berntsen
2007 Kjetil Bromark
2008 Bjørn Lindblad
2009 Rune Soleide
2010 Øystein Elvestad
2011 Øyvind Kimo
109
100
102
100
106
99
100
Grovfelt, kvinner
2003 Aina E. Flørøi
100
2004 Wenche Solbakken
94
2005 Marianne Ullvassveen 104
2006 Aina E. Flørli
96
2007 Aina E. Flørli
94
2008 Aina E. Flørli
99
2009 Aina E. Flørli
101
2010 Brit Elena Aas
92
2011 Stine Klausen
99
Grovfelt, veteran 45
2000 Jakob Kråkevik
2001 Terje Storholt
2002 Jakob Kråkevik
2003 Terje Storholt
2004 Terje Storholt
2005 Jakob Kåkevik
95
98
93
108
105
109
Grovfelt, veteran 55
2000 Hans H. Schjelderup
2001 Hans H. Schjelderup
2002 Hans H. Schjelderup
2003 Bjørn Jakobsen
2004 Hans H. Schjelderup
2005 Asmund Brooks
94
94
92
109
102
109
Grovfelt, veteran 65
2000 Trygve Grøsland
2001 Roar Bjerke
2002 Finn Christenssen
2003 Olav Kåsa
2004 Torger Larsen
2005 Torger Larsen
85
91
83
98
87
105
Grovfelt, veteran 50
2006 Jakob Kråkevik
2007 Terje Storholt
99
99
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 189
2008
2009
2010
2011
Terje Storholt
Bjørn Heggelund
Bjørn Heggelund
Terje Storholt
Grovfelt, veteran 60
2006 Asmund Broks
2007 Asmund Broks
2008 Asmund Broks
2009 Asmund Broks
2010 Hans Johansen
2011 Sjur Arne Kleiven
Grovfelt, veteran 70
2006 Roar Bjerke
2007 Trygve Grøsland
2008 Torgeir Larsen
2009 Rolf Lødding
2010 Roar Bjerke
2011 Ove Dahl
100
105
96
100
94
98
100
103
95
97
92
92
91
94
89
98
Militærfelt, åpen
2000 Jon Øiamo
2001 Bjørn E Noren
2002 Atle Kleiven
2003 Bjørn Einar Noren
2004 Bjørn Einar Noren
2005 Tor Jonassen
2006 Bernhard Kvale
2007 Wemunn Aabø
2008 Øyvind Sundet
2009 Tor Jonassen
2010 Tom Rune Skogstad
2011 Olav Melkild
95
98
96
106
102
108
100
102
100
103
97
100
Militærfelt, kvinner
2003 Aina E. Flørli
2004 Wenche Solbakken
2005 Aina E. Flørli
2006 Aina E. Flørli
2007 Målfrid Vannebo
2008 Aina E. Flørli
2009 Mona Gjelstad
2010 Aina Flørli
2011 Wenche Solbakken
94
82
94
81
90
98
99
84
98
Militærfelt, junior
2011 Runar Magnussen
94
Militærfelt, veteran 45
2000 Ole Skjellbred
2001 Morten Scholdager
2002 Terje Storholt
2003 Ole Birger Skjelbred
2004 Terje Storholt
2005 Knut Skotterud
90
94
96
108
97
105
Militærfelt, veteran 55
2000 Hans H. Schjelderup
2001 Ove Dahl
2002 Hans H. Schjelderup
2003 Hans H. Schjelderup
2004 Hans H. Schjelderup
2005 Asmund Brooks
87
90
89
102
93
108
Militærfelt, veteran 65
2000 Rasmus O. Vatne
2001 Rasmus O. Vatne
2002 Jan Erik Brandbu
2003 Trygve Grøsland
2004 Rasmus Vatne
2005 Torger Larsen
78
82
82
99
85
103
Militærfelt, veteran 50
2006 Jakob Krakevik
2007 Terje Storholt
2008 Terje Storholt
2009 Terje Storholt
2010 Bjørge Jansen
2011 Rolf Toven
97
101
98
101
94
97
Militærfelt, veteran 60
2006 Asmund Broks
94
2007 Hans H. Schjelderup
97
2008 Sjur Kleiven
99
2009 Hans H. Schjelderup 101
2010 Hans Johansen
89
2011 Svein Dagfinn Heldal 96
Militærfelt, veteran 70
2006 Rasmus Vatne
2007 Jan Erik Brandbu
85
93
________________________________________________________________
Side 190
NSFs årbok 2011
2008
2009
2010
2011
Roar Bjerke
Torger Larsen
Roar Bjerke
Torger Larsen
93
96
82
91
Revolverfelt, åpen
2000 Bjørn Einar Noren
2001 Lennart Larsen
2002 Steinar Haugli
2003 Bjørn Einar Noren
2004 Bjørn Einar Noren
2005 Tor Jonassen
Bjørn Einar Noren
Bernt Uttakleiv
2006 Ståle Tollefsen
2007 Olav Melkild
2008 Bernhard Kvale
2009 Kjetil Bromark
2010 Bernt Uttakleiv
2011 Bernard Kvale
97
98
97
106
107
108
108
108
100
102
100
106
97
100
Revolverfelt, kvinner
2003 Wenche Solbakken
2004 Aina E. Flørli
2005 Wenche Solbakken
2006 Målfrid Vannebo
2007 Reidun Ann Støle
2008 Målfrid Vannebo
2009 Britt Elena Aas
2010 Reidun Ann Støle
2011 Gunn Heidi S. Haugen
96
93
105
96
98
98
100
92
97
Revolverfelt, junior
2011 Runar Magunssen
93
Revolverfelt, ungdom (kal .22)
2010 Espen Magnussen
91
2011 Georg Aas
98
Revolverfelt, veteran 45
2000 Tore Berberg
2001 Ole Skjelbred
2002 Jan Aarøen
2003 Terje Storholt
2004 John Øyamo
2005 Knut Aamodt
92
95
97
107
105
108
Revolverfelt, veteran 55
2000 Knut Larsen
2001 Hans H. Schjelderup
2002 Karl Lillefjære
2003 Hans H. Schjelderup
2004 Hans H. Schjelderup
2005 Hans H. Schjelderup
91
95
97
102
103
108
Revolverfelt, veteran 65
2000 Trygve Grøsland
2001 Egil Havre
2002 Jan Erik Brandbu
2003 Jan Erik Brandbu
2004 Roar Bjerke
2005 Gunnar Buettner
82
86
93
94
95
103
Revolverfelt, veteran 50
2006 Hjalmar Jorleik
2007 Hjalmar Jorleik
2008 Terje Storholt
2009 Knut Skotterud
2010 Petter Aabakken
2011 Arne Kvam
99
101
100
105
97
98
Revolverfelt, veteran 60
2006 Reidar Haugen
96
2007 Bredo Diesen
99
2008 Hans H. Schjelderuup 99
2009 Bredo Diesen
102
2010 Hans H. Schjeldrup
94
2011 Asbjørn Taraldsen
95
Revolverfelt, veteran 70
2006 Egil Harve
2007 Jan Erik Brandbu
2008 Torger Larsen
2009 Torger Larsen
2010 Frank Vassholmen
2011 Bjørn Hervard
88
93
98
101
85
94
Finfelt, menn
2000 Terje Storholt
2001 Tor Jonassen
2002 Frode Knutsen
2003 Tor Jonassen
100
100
99
110
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 191
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bernt Uttakleiv
Magne Berntsen
Ole Henning Fjeld
Ole Henning Fjeld
Ingar Woll
Øystein Elvestad
Øystein Elvestad
Tore Stensby
108
109
100
102
100
107
100
100
Finfelt, junior menn
2000 Viggo Olden
2001 Viggo Olsen
2002 Kenneth Friberg
2003 Hans Petter Hetland
2004 Frede A. Stenslie
2005 Thomas Fosse
2006 Øystein H. Opedal
2007 Rune Berven-Hansen
2008 Runar Magnussen
2009 Sondre Landvik
2010 Sondre Landvik
2011 Espen Magnussen
82
95
90
100
99
101
93
98
100
105
97
98
Finfelt, kvinner
2000 Gro Lisbeth Nilsen
2001 Gro Lisbeth Nilsen
2002 Gro Lisbeth Nilsen
2003 Gro Lisbeth Nilsen
2004 Aina E. Flørli
2005 Målfrod Vannebo
2006 Gro-Lisbeth Nilsen
2007 Aina E. Flørli
2008 Aina E. Flørli
2009 Gunn Heidi Sønsterud
2010 Britt Elena Aas
2011 Gro-Lisbeth Nilsen
94
98
99
107
102
107
100
100
100
104
100
99
Finfelt, jr. kvinner
2000 Isabel Sørensen
2001 Trude C. Berg
2002 Ingen deltakere
2003 Ingen deltakere
2004 Ingen deltakere
2005 Linn Iren Flaate
2006 Linn Iren Flaate
2007 Linn Iren Flaate
68
81
86
83
90
2008
2009
2010
2011
Linn Berven-Hanssen
Linn Berven-Hanssen
Linn Berven-Hanssen
Åsne Lønne
93
98
83
91
Finfelt, ungdom
2001 Aslak Dueskar
2002 Frede Stenslie
2003 Marius Aarre
2004 Thomass Fosse
2005 Morten Løvlien
2006 Ulrik H. Bjørklund
2007 Sondre Landvik
2008 Espen Magnussen
2009 Espen Magnussen
2010 Espen Magunssen
2011 Chotika Chotirak
89
86
101
100
108
96
97
92
103
97
100
Finfelt, veteran 45
2000 Bredo Diesen
2001 Terje Storholt
2002 Geir Nordrum
2003 Terje Storholt
2004 Terje Storholt
2005 Johnny Nilsen
100
98
95
110
107
109
Finfelt, veteran 55
2000 Bjørn Jakobsen
2001 Bjørn Jakobsen
2002 Hans H. Schjelderup
2003 Bjørn Jakobsen
2004 Tor Inge Brokjøb
2005 Bjørn Jakobsen
96
100
97
110
100
109
Finfelt, veteran 65
2000 Roar Bjerke
2001 Egil Havre
2002 Egil Havre
2003 Harald Nilsen
2004 Harald Nilsen
2005 Gunnar Buettner
88
92
88
101
96
105
Finfelt, veteran 50
2006 Johnny Nilsen
2007 Terje Storholt
2008 Terje Storholt
98
98
100
________________________________________________________________
Side 192
NSFs årbok 2011
2009
2010
2011
Jakob Kråkevik
Tom Cato Karlsen
Jakob Kråkevik
Finfelt, veteran 60
2006 Ole Johan Elvestad
2007 Bjørn Jakobsen
2008 Ole Johan Elvestad
2009 Bjørn Jakobsen
2010 Bjørn Jakobsen
2011 Ole Johan Elvestad
Finfelt, veteran 70
2006 Egil Havre
2007 Harald Nilsen
2008 Roar Bjerke
2009 Torger Larsen
2010 Rolf Lødding
2011 Ove Dahl
NM spesialfelt
Spesialpistol åpen
2003 Olav Melkild
2004 Olav Melkild
2005 Bjørn Wold
2006 Hans Knigge
2007 Olav Melkild
2008 Eindride Rolfstad
2009 Dag Borud
2010 Ingar Haugen
2011 Roy Baumann
107
99
100
98
100
99
102
99
97
90
85
98
97
88
88
89
101
102
88
87
85
89
89
90
Spesialpistol, ungdom
2011 Georg Aas
85
Spesialrevolver, åpen
2003 Ola Leangen
2004 Trond Bergsveen
2005 Anders Gunnestad
2006 Hans Knigge
2007 Bjørge Jensen
2008 Alf Gunnar Raaen
2009 Bjørn E. Noren
2010 Tor Jonassen
2011 Kjetil Bromark
79
91
92
88
87
85
89
86
90
Spesialrevolver, ungdom
2011 Chotika Chotirak
86
Felt magnumrevolver 1, åpen
2003 Kjetil Bromark
2004 Bjørn Einar Noren
2005 Olav Melkild
2006 Arild Inge Wollan
2007 Rolv Toven
2008 Bjørge Jansen
2009 Reidar Øgreid
2010 Tor Jonassen
2011 Ingar Haugen
90
95
84
79
88
86
91
86
90
Felt magnumrevolver 2, åpen
2003 Rolf Toven
2004 Olav Melkild
2005 Hans Knigge
2006 Tor Jonassen
2007 Tor Jonassen
2008 Tor Jonassen
2009 Bjørn E. Noren
2010 Tor Jonassen
2011 Petter Aabakken
87
94
84
79
88
86
91
86
90
NM bane
Finpistol, menn
2000 Pål Hembre
2001 Pål Hembre
2002 Pål Hembre
2003 Pål Hembre
2004 Pål Hembre
2005 Pål Hembre
2006 Pål Hembre
2007 Pål Hembre
2008 Pål Hembre
2009 Pål Hembre
2010 Pål Hembre
2011 Pål Hembre
585
585
586
584
586
590
583
584
588
582
590
584
Finpistol, kvinner
2000 Marianne Ullvassveen669,2
2001 Gro Lisbeth Nilsen 673,1
2002 Gunn H. Sønsterud 681,0
2003 Gro Lisbeth Nilsen 664,4
2004 Gro Lisbeth Nilsen 662,9
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 193
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Aina Flørli
Gro-Lisbeth Nilsen
Aina E. Flørli
Gunrid Kjellmark
Gunrid Kjellmark
Gunn H. Sønsterud
Aina E. Flørli
765,1
758,0
766,0
759,1
770,6
759,2
766,5
Finpistol, menn jr.
2000 Viggo Olden
2001 Viggo Olden
2002 Stian Andre Eriksen
2003 Kenneth Friberg
2004 Kenneth Friberg
2005 Thomas Fosse
2006 Thomas Heia Østborg
2007 Andreas Øyangen
2008 Petter Gulliksen
2009 Livar A. Lura
2010 Stian Paulsen
2011 Runar Magnussen
543
556
559
571
558
559
542
564
567
560
560
549
Finpistol, kvinner jr.
2000 Ingen deltakere
2001 Marianne Ødegård
456
2002 Julie Lekven
627,3
2003 Julie Lekven
551
2004 Ingen deltakere
2005 Linn Iren Flaate
744,5
2006 Linn Iren Flaate
728,2
2007 Linn Iren Flaate
530
2008 Andrea Wick
674,3
2009 Linn Berven-Hanssen 681,7
2010 Linn Berven-Hanssen 679,9
2011 Eirin Kjørsvik
396,2
Finpistol, ungdom
2000 Isabel Sørensen
2001 Aslak Dueskar
2002 Aslak Dueskar
2003 Marius Aarre
2004 Marius Aarre
2005 Livar A. Lura
2006 Livar A. Lura
2007 Petter Gulliksen
2008 Adrian Dyrland Blikra
532
552
538
533
562
548
531
566
531
2009
2010
2011
Espen Magnussen
Espen Magnussen
Lars Sæle
545
526
560
Finpistol, SH1
2003 Bjørn Morten Hagen 521
2004 Ingen deltakere
2005 Bjørn Morten Hagen 533
2006 Ingen deltakere
2007 Ingen deltakere
2008 Bjørn Morten Hagen 541
2009 Ingen deltakere
2010 Ingen deltakere
2011 Bjørn Morten Hagen 754,5
Finpistol, veteran 45
2000 Rune Hammer
2001 Terje Storholt
2002 Johnny Nilsen
2003 Rolf Toven
2004 Lars Korneliussen
2005 Lars Korneliussen
575
577
569
555
567
569
Finpistol, veteran 55
2000 Hans H. Schjelderup
2001 Hans H. Schjelderup
2002 Hans H. Schjelderup
2003 Bjørn Jakobsen
2004 Hans H. Schjelderup
2005 Bjørn Jakobsen
574
572
566
558
572
570
Finpistol, veteran 65
2000 Roar Bjerke
2001 Egil Havre
2002 Roar Bjerke
2003 Roar Bjerke
2004 Torger Larsen
2005 Fred Andersen
564
560
559
542
555
557
Finpistol, veteran 50
2006 Jakob Kråkevik
2007 Helge Olden
2008 Johnny Nilssen
2009 Terje Storholt
2010 Bjørge Jansen
2011 Bjørge Jansen
564
558
557
557
563
561
________________________________________________________________
Side 194
NSFs årbok 2011
2006
Finpistol, veteran 60
2006 Asmund Broks
2007 Bjørn Jakobsen
2008 Bjørn Jakobsen
2009 Asmund Broks
2010 Asmund Broks
2011 Gunnar Langø
565
561
560
570
565
554
Finpistol, veteran 70
2006 Odd Røst
2007 Roar Bjerke
2008 Roar Bjerke
2009 Torger Larsen
2010 Roar Bjerke
2011 Erik Stai
538
546
546
539
529
545
Fripistol, åpen
2000 Ståle Waagbø
2001 Terje Theien
2002 Pål Hembre
2003 Pål Hembre
2004 Ståle Waagbø
2005 Ståle Waagbo
2006 Pål Hembre
2007 Pål Hembre
2008 Pål Hembre
2009 Pål Hembre
2010 Pål Hembre
2011 Pål Hembre
642,0
636,1
627,4
631,6
647,2
639,7
622,6
634,6
630,7
627,4
643,8
642,7
Fripistol, jr.
2001 Aleksander Ringstad
2002 Stian Andre Eriksen
2003 Aslak Dueskar
2004 Kenneth Friberg
2005 Marius Aarre
2006 Linn Iren Flaate
2007 Stian Paulsen
2008 Petter Guliksen
2010 Stian Paulsen
2011 Petter Gulliksen
580,5
573,2
565,7
596,5
594,5
578,4
587,4
607,2
609,9
614,6
Fripistol kvinner
2004 Marianne Ullvassveen 512
2005 Marianne Ullvassveen 530
Marianne Ullvassveen 531
Fripistol, SH1
2003 Bjørn Morten Hagen
2004 Ingen deltakere
2005 Bjørn Morten Hagen
2006 Ingen deltakere
2007 Ingen deltagere
2008 Bjørn Morten Hagen
2009 Ingen deltakere
2010 Ingen deltagere
2011 Ole Ellingsen
446
470
412
411
Fripistol, veteran 45
2003 Helge Olden
2004 Bjørn Kvæstad
2005 Lars Korneliussen
494
503
531
Fripistol, veteran 55
2003 Ottar Nord
2004 Hans H. Schjelderup
2005 Per J. Jakobsen
508
513
508
Fripistol, veteran 65
2003 Roar Bjerke
2004 Harald Nilsen
2005 Roar Bjerke
459
460
454
Fripistol, veteran 50
2006 Jakob Kråkevik
2007 Kjell Johansen
2008 Helge Olden
2009 Arild Lysfjord
2010 Helge Olden
2011 Arild Kraft
493
495
509
509
512
507
Fripistol, veteran 60
2006 Per J. Jakobsen
2007 Per J. Jakobsen
2008 Gunnar Lange
2009 Bjørn Jakobsen
2010 Ole Johan Elvestad
2011 Morten Schjoldager
502
493
513
477
487
517
Fripistol, veteran 70
2006 Roar Bjerke
460
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 195
2007
2008
2009
2010
2011
Odd Røst
Roar Bjerke
Roar Bjerke
Per. M. Marum
Erik Stai
469
440
451
480
457
Grovpistol, åpen
2000 Pål Hembre
2001 Petter Bratli
2002 Erik Bækkevold
2003 Petter Bratli
2004 Pål Hembre
2005 Rune Kanstad
2006 Petter Bratli
2007 Pål Hembre
2008 Pål Hembre
2009 Petter Bratli
2010 Pål Hembre
2011 Pål Hembre
586
589
587
581
580
579
581
576
592
581
589
576
Grovpistol, juinor
2011 Runar Magnussen
553
Grovpistol, veteran 45
2001 Arild Hårklau
2002 Terje Storholt
2003 Rolf Toven
2004 Jakob Kråkevik
2005 Jakob Kråkevik
573
563
557
559
558
Grovpistol, veteran 55
2001 Ottar Nord
2002 Hans H. Schjelderup
2003 Ottar Nord
2004 Asmund Brooks
2005 Hans H. Schjelderup
564
565
556
568
564
Grovpistol, veteran 65
2001 Roar Bjerke
2002 Roar Bjerke
2003 Torger Larsen
2004 Torger Larsen
2005 Roar Bjerke
561
546
522
549
544
Grovpistol, veteran 50
2006 Rolf Toven
559
2007
2008
2009
2010
2011
Jakob Kråkevik
Jacob Kråkevik
Terje Storholt
Bjørn Berven-Hanssen
Bjørn Berven-Hanssen
558
566
565
564
551
Grovpistol, veteran 60
2006 Asmund Broks
2007 Asmund Broks
2008 Ole Johan Elvestad
2009 Asmund Broks
2010 Asmund Broks
2011 Asmund Broks
563
570
551
563
570
555
Grovpistol, veteran 70
2006 Harald Nilsen
2007 Tor Hoff
2008 Roar Bjerke
2009 Torger Larsen
2010 Per M. Marum
2011 Roar Bjerke
526
528
555
528
541
525
Silhuettpistol, åpen
2000 Petter Bratli
2001 Pål Hembre
2002 Pål Hembre
2003 Pål Hembre
2004 Ole Oppsalseter
2005 Pål Hembre
2006 Pål Hembre
2007 Pål Hembre
2008 Pål Hembre
2009 Pål Hembre
2010 Pål Hembre
2011 Thorfinn Larsos
681,5
678,5
681,7
668,0
672,8
753,9
765,4
772,7
754,8
760,0
776,8
559/24
Silhuettpistol, jr.
2001 Aleksander Ringstad 647,8
2002 Steinar V.Kolbeinsen 409
2003 Marius Aarre
618,8
2004 Marius Aarre
639,5
2005 Marius Aarre
746,1
2006 Marius Aarre
725,6
2007 Aron Amundsen
708,5
2008 Livar A. Lura
689,9
2009 Petter Gulliksen
740,7
________________________________________________________________
Side 196
NSFs årbok 2011
2010
2011
Runar Magnussen
716,1
Runar Magnussen 530/10
Silhuettpistol, kvinner
2003 Gro Lisbeth Nilsen
2004 Gro Lisbeth Nilsen
2005 Marianne Ullvassveen
2006 Aina E. Flørli
514
530
534
529
Silhuettpistol, veteran 45
2003 Harald Knoop
2004 Harald Knoop
2005 Jacob Kråkevik
557
558
541
Silhuettpistol, veteran 55
2003 Bjørn Jakobsen
2004 Hans H. Schjelderup
2005 Hans H. Schjelderup
562
558
554
Silhuettpistol, veteran 65
2003 Roar Bjerke
2004 Torger Larsen
2005 Torger Larsen
525
523
517
Silhuettpistol, veteran 50
2006 Jakob Kråkevik
2007 Terje Storholt
2008 Esten Murbreck
2009 Arild Lysfjord
2010 Per Rune Magnussen
2011 Jakob Kråkevik
546
543
534
537
508
544
Silhuettpistol, veteran 60
2006 Hans H.Schjelderup
2007 Bjørn Jakobsen
2008 Ole Johan Elvestad
2009 Bjørn Jakobsen
2010 Asmund Broks
2011 Bjørn Jakobsen
552
538
534
542
544
534
Silhuettpistol, veteran 70
2006 Roar Bjerke
2007 Roar Bjerke
2008 Torger Larsen
2009 Torger Larsen
2010 Ove Dahl
495
520
508
509
507
2011
Ove Dahl
500
Standardpistol, menn
2000 Petter Bratli
2001 Petter Bratli
2002 Pål Hembre
2003 Petter Bratli
2004 Pål Hembre
2005 Pål Hembre
2006 Pål Hembre
2007 Pål Hembre
2008 Pål Hembre
2009 Pål Hembre
2010 Pål Hembre
2011 Pål Hembre
576
576
570
564
572
566
562
565
565
563
565
560
Standardpistol, kvinner
2000 Gro Lisbeth Nilsen
2001 Gunn H. Sønsterud
2002 Marianne Ullvassveen
2003 Gro Lisbeth Nilsen
2004 Marianne Ullvassveen
2005 Gunn Heidi Sønsterud
2006 Marianne Ullvassveen
2007 Aina E. Flørli
2008 Britt Elena Aas
2009 Aina E. Flørli
2010 Gro-Lisbet Nilsen
2011 Brit_Elena Wollan
559
565
556
557
544
543
550
539
546
537
553
563
Standardpistol, menn jr.
2000 Jørgen A. Ringstad
2001 Viggo Olden
2002 Kenneth Friberg
2003 Kenneth Friberg
2004 Kenneth Friberg
2005 Marius Aarre
2006 Aslak Dueskar
2007 Marius Aarre
2008 Livar A. Lura
2009 Livar A. Lura
2010 Runar Magnussen
2011 Runar Magnussen
527
545
552
544
550
546
553
534
546
544
528
523
Standardpistol, kvinner jr.
2000 Ingen deltakere
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 197
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Ingen deltakere
Julie Lekven
Isabel Sørensen
Ingen deltakere
Linn Iren Flaate
Linn Iren Flaate
Linn Iren Flaate
Andrea Wick
Linn Berven-Hanssen
Linn Berven-Hanssen
Eirin Kjørsvik
Standardpistol, ungdom
2000 Isabel Sørensen
2001 Aslak Dueskar
2002 Aslak Dueskar
2003 Marius Aarre
2004 Marius Aarre
2005 Livar Lura
2006 Livar Lura
2007 Petter Gulliksen
2008 Adrian Dyrland Blikra
2009 Espen Magnussen
2010 Espen Magunssen
2011 Lars Sæle
475
507
504
501
510
510
465
512
217
507
510
516
513
535
514
533
534
467
516
502
499
Standardpistol, veteran 45
2000 Jakob Kråkevik
2001 Terje Storholt
2002 Johnny Nilsen
2003 Harald Knoop
2004 Johnny Nilsen
2005 Lars Korneliussen
553
569
576
552
558
558
Standardpistol, veteran 55
2000 Hans H. Schjelderup
2001 Hans H. Schjelderup
2002 Hans H, Schjelderup
2003 Bjørn Jakobsen
2004 Per Jacob Jacobsen
2005 Per Jacob Jocobsen
551
552
556
546
544
546
Standardpistol, veteran 65
2000 Egil Havre
2001 Roar Bjerke
2002 Roar Bjerke
524
548
535
2003
2004
2005
Roar Bjerke
Torger Larsen
Torger Larsen
502
538
509
Standardpistol, veteran 50
2006 Johnny Nilsen
2007 Johnny Nilsen
2008 Terje Storholt
2009 Jacob Kråkevik
2010 Kristian Baumann
552
545
547
539
551
Standardpistol, veteran 60
2006 Per J. Jakobsen
2007 Asmund Broks
2008 Bjørn Jakobsen
2009 Asmund Broks
2010 Gunnar Langø
534
548
544
542
549
Standardpistol, veteran 70
2006 Odd Røst
2007 Tor Hoff
2008 Roar Bjerke
2009 Roar Bjerke
2010 Roar Bjerke
504
512
510
497
512
Hurtigpistol fin, menn
2000 Petter Bratli
2001 Pål Hembre
2002 Pål Hembre
2003 Petter Bratli
2004 Pål Hembre
2005 Petter Bratli
2006 Pål Hembre
2007 Pål Hembre
2008 Pål Hembre
2009 Pål Hembre
2010 Pål Hembre
2011 Pål Hembre
594
593
588
595
591
590
585
586
589
588
589
594
Hurtigpistol fin, kvinner
2000 Gro-Lisbeth Nilsen
2001 Aina E. Flørli
2002 Gro-Lisbeth Nilsen
2003 Gunn Heidi Sønsterud
2004 Gro-Lisbeth Nilsen
2005 Gro-Lisbeth Nilsen
573
561
570
573
567
568
________________________________________________________________
Side 198
NSFs årbok 2011
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Gro-Lisbeth Nilsen
Gunrid Kjellmark
Aina E. Flørli
Gunrid Kjellmark
Gunrid Kjellmark
Gunn Heidi S. Haugen
Hurtigpistol fin, jr.menn
2000 Jørgen A. Ringstad
2001 Aleksander Ringstad
2002 Stian Andre Eriksen
2003 Kenneth Friberg
2004 Kenneth Friberg
2005 Marius Aarre
2006 Marius Aarre
2007 Stian Paulsen
2008 Livar A. Lura
2009 Livar A. Lura
2010 Stian Paulsen
2011 Runar Magnussen
581
562
571
571
568
576
567
565
566
578
565
580
555
560
575
573
575
567
Hurtigpistol fin, kvinner jr.
2000 Sissel Pedersen
2001 Ingen deltakere
2002 Julie Lekven
2003 Ingen deltakere
2004 Ingen deltakere
2005 Linn Iren Flaate
2006 Linn Iren Flaate
2007 Linn Iren Flaate
2008 Andrea Wick
2009 Linn Berven-Hanssen
2010 Linn Berven-Hanssen
2011 Heidi Bjerke Øiamo
549
542
544
530
502
527
392
Hurtigpistol fin, ungdom
2000 Isabel Sørensen
2001 Aslak Dueskar
2002 Aslak Dueskar
2003 Marius Aarre
2004 Marius Aarre
2005 Livar A. Lura
2006 Livar A. Lura
2007 Petter Gulliksen
2008 Adrian Dyrland Blikra
2009 Espen Magnussen
518
542
538
558
563
569
563
583
529
562
468
499
2010
2011
Espen Magnussen
Lars Sæle
533
541
Hurtigpistol fin, veteran 45
2000 John Sundal
2001 Terje Storholt
2002 Johnny Nilsen
2003 Terje Storholt
2004 Johnny Nilsen
2005 Jacob Kråkevik
574
579
576
579
577
571
Hurtigpistol fin, veteran 55
2000 Hans H. Schjelderup
2001 Hans H. Schjelderup
2002 Bjørn Jakobsen
2003 Asmund Brooks
2004 Hans H. Schjelderup
2005 Asmund Brooks
573
583
573
576
580
572
Hurtigpistol fin, veteran 65
2000 Roar Bjerke
2001 Egil Havre
2002 Roar Bjerke
2003 Torger Larsen
2004 Torger Larsen
2005 Ove Dahl
552
554
547
556
549
562
Hurtigpistol fin, veteran 50
2006 Johnny Nilsen
2007 Jakob Krakevik
2008 Terje Storholt
2009 Terje Storholt
2010 Per Rune Magnussen
2011 Jakob Kråkevik
576
564
573
573
569
567
Hurtigpistol fin, veteran 60
2006 Per J. Jakobsen
2007 Bjørn Jakobsen
2008 Bjørn Jakobsen
2009 Asmund Broks
2010 Asmund Broks
2011 Gisle Huge
573
564
569
564
566
568
Hurtigpistol fin, veteran 70
2006 Fred Andersen
2007 Tor Hoff
545
548
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 199
2008
2009
2010
2011
Torgeir Larsen
Roar Bjerke
Ove Dahl
Ove Dahl
537
551
550
537
Hurtigpistol grov, åpen
2000 Petter Bratli
2001 Pål Hembre
2002 Pål Hembre
2003 Pål Hembre
2004 Pål Hembre
2005 Pål Hembre
2006 Pål Hembre
2007 Pål Hembre
2008 Pål Hembre
2009 Pål Hembre
2010 Pål Hembre
2011 Pål Hembre
590
580
579
588
575
586
582
581
578
592
586
584
Hurtigpistol grov, junior
2011 Runar Magnussen
564
Hurtigpistol grov, veteran 45
2001 Arild Hårklau
2002
2003 Jacob Kråkevik
2004 Malvin M. Skeisvoll
2005 Jacob Kråkevik
576
571
559
563
Hurtigpistol grov, veteran 55
2001 Hans H. Schjelderup
2002 Ottar Nord
2003 Hans H. Schjelderup
2004 Hans H. Schjelderup
2005 Bjørn Jakobsen
572
554
577
580
569
Hurtigpistol grov, veteran 65
2001 Egil Havre
2002 Harald Nilsen
2003 Harald Nilsen
2004 Torger Larsen
2005 Torger Larsen
547
540
537
546
554
Hurtigpistol grov, veteran 50
2006 Jacob Kråkevik
563
2007 Jacob Kråkevik
570
2008
2009
2010
2011
Terje Storholt
Jakob Kråkevik
Jakob Kråkevik
Terje Storholt
574
566
569
570
Hurtigpistol grov, veteran 60
2006 Asmund Broks
2007 Asmund Broks
2008 Bjørn Jakobsen
2009 Bjørn Jakobsen
2010 Asmund Broks
2011 Gisle Huge
566
568
550
557
559
551
Hurtigpistol grov, veteran 70
2006 Roar Bjerke
2007 Roar Bjerke
2008 Torger Larsen
2009 Torger Larsen
2010 Ove Dahl
2011 Edvin Hagen
520
493
534
549
545
528
NM luft
Luftpistol, menn
2000 Ståle Waagbø
2001 Jan Arild Myrhaug
2002 Pål Hembre
2003 Pål Hembre
2004 Ståle Waagbø
2005 Lars Jacob Galåen
2006 Ståle Waagbø
2007 Ståle Waagbø
2008 Pål Hembre
2009 Pål Hembre
2010 Pål Hembre
2011 Pål Hembre
670,3
666,0
627,4
664,7
673,5
668,8
693,9
659,7
662,2
660,8
667,0
664,9
Luftpistol, kvinner
2000 Siv Marit Løvhaug 468,7
2001 Siv Marit Løvhaug 467,4
2002 Ann Kristin Larsen 468,7
2003 Marianne Ullvassveen469,3
2004 Siv Marit Løvhaug 469,9
2005 Julie Lekven
476,5
2006 Marianne Ullvassveen472,4
2007 Ingeborg Gran
467,2
2008 Julie Lekven
466,4
________________________________________________________________
Side 200
NSFs årbok 2011
2009
2010
2011
Julie Lekven
Siv Marit Løvhaug
Linn Iren Flaate
Luftpistol, menn jr.
2000 Kjetil Bø
2001 Thomas Kråkenes
2002 Kenneth Friberg
2003 Bjørn Holst
2004 Kenneth Friberg
2005 Andreas Øyangen
2006 Andreas Øyangen
2007 Andreas Øyangen
2008 Liva A. Lura
2009 Stian Paulsen
2010 Stian Paulsen
2011 Petter Gulliksen
Luftpistol, kvinner jr.
2000 Bente Gussiås
2001 Julie Lekven
2002 Julie Lekven
2003 Erina Dønnestad
2004 Liv S. Jortveit
2005 Isabel Sørensen
2006 Linn Iren Flaate
2007 Linn Iren Flaate
2008 Linn Iren Flaate
2009 Maren Larsen Kamp
2010 Ida M. Bruheim
2011 Andrea Wick
Luftpistol, ungdom
2001 Bjørn Holst
2002 Aslak Dueskar
2003 Thomas Fosse
2004 Thomas Fosse
2005 Livar Lura
2006 Petter Gulliksen
2007 Petter Gulliksen
2008 Håvard N. Kråkenes
2009 Adrian D. Blikra
2010 Ruben Gyløien
2011 Lars Sæle
466,1
472,2
477,3
646,8
633,8
667,1
645,5
652,5
628,9
652,5
652,2
651,0
642,1
644,4
648,7
425,2
445,8
449,9
403,9
404,7
451,3
459,0
466,0
466,6
427,2
440,0
456,1
345
357
341
358
349
354
356
349
354
343
357
Luftpistol, SH1, 60 skudd
2003 Einar Eck Iversen
2004 Ingen deltakere
2005 Einar Eek Iversen
2011 Bjørn Morten Hagen
Luftpistol, SH1, 40 skudd
2006 Berit Breirem
2007 2008 Berit Breirem
2009 Berit Breirem
2010 Berit Breirem
2011 Berit Breirem
619,7
553
629,3
375,0
291
348,2
406,0
386,1
Luftpistol, veteran
2000 Bjørn Østby
374
Luftpistol, veteran 45
2001 Helge Olden
2002 Johnny Nilsen
2003 Ståle Waagbø
2004 Oddvar Uddu
2005 Odd Bakken
366
371
375
369
367
Luftpistol, veteran 55
2001 Hans H. Schjelderup
2002 Hans H. Schjelderup
2003 Ole Chr. Kahrs
2004 Asmund Brooks
2005 Hans H. Schjelderup
373
369
375
370
371
Luftpistol, veteran 65
2001 Harald Nilsen
2002 Egil Havre
2003 Egil Havre
2004 Egil Havre
2005 Knut Mysen
355
362
355
352
352
Luftpistol, veteran 50
2006 Johnny Nilsen
2007 Kjell Johansen
2008 Ståle Waagbø
2009 Ståle Waagbø
2010 Ståle Waagbø
2011 Bjørn Berven-Hanssen
367
370
372
375
374
369
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 201
Luftpistol, veteran 60
2006 Hans H. Schjelderup
2007 Leif O. Aarhus
2008 Tore Østvold
2009 Tor Inge Brokjøb
2010 Tor Inge Brokjøb
2011 Bjørn Østby
363
364
371
368
368
363
Luftpistol, veteran 70
2006 Egil Havre
2007 Roar Bjerke
2008 Amund Amundsen
2009 Fred Andersen
2010 Jan Kongsjorden
2011 Leif Odvar Aarhus
347
345
350
343
360
341
RIFLE
Fririfle, 15m menn
2000 Espen Berg Knutsen
2001 Leif Steinar Rolland
2002 Leif Steinar Rolland
2003 Leif Steinar Rolland
2004 Are Hansen
2005 Are Hansen
2006 Idar Vedul
2007 Harald Stenvaag
2008 Vebjørn Berg
2009 Are Hansen
2010 Are Hansen
2011 Are Hansen
450
449
450
450
450
450
449
450
450
450
450
450
Fririfle, 15m kvinner
2000 Lindy Hansen
2001 Lindy Hansen
2002 Lindy Hansen
2003 Lindy Hansen
2004 Ida Bie Nygren
2005 Gyda E. Olssen
2006 Gyda E. Olssen
2007 Lindy Hansen
2008 Kristina Vestveit
2009 Gyda E. Olssen
2010 Gyda E. Olssen
2011 Ingrid Stubsjøen
450
448
450
446
447
449
448
449
450
449
449
449
Fririfle, 15m menn jr.
2000 Kristoffer Sannvoll
2001 Kristoffer Sannvoll
2002 Kristoffer Sannvoll
2003 Jens Kristian Kvernmo
2004 Tormod Skara
2005 Ole Magnus Bakken
2006 Simen Sæby
2007 Ole Magnus Bakken
2008 Ole Kristian Bryhn
2009 Ole Kristian Bryhn
2010 Kim Andre Lund
2011 Jonas E. Larsen
445
446
448
446
446
443
448
449
449
450
448
449
Fririfle, 15m kvinner jr.
2000 Marianne Ørskog
2001 Ida Frydenlund
2002 Ida Frydenlund
2003 Ida Frydenlund
2004 Giske Bach
2005 Kristina Vestveit
2006 Kristina Vestveit
2007 Ane Martine Hegle
2008 Ingrid Stubsjøen
2009 Marianne Berger
2010 Anja Bangstad
2011 Siw Anita Dramstad
434
443
445
449
448
449
449
448
450
449
448
449
Fririfle, 15m ungdom
2001 Erik Sørlie
2002 Lars Emil Blomquist
2003 Erik Sørlie
2004 Erik Sørlie
2005 Simen Sæby
2006 Simen Rostad
2007 Jonas E. Larsen
2008 Lars Jørgen Rostad
2009 Siri Mortensen
2010 Siri Mortensen
2011 Maja C. Högström
294
289
288
291
297
292
291
293
295
299
292
Fririfle, 15m veteran
2000 Kai Eriksen
435
Fririfle, 15m veteran 45
2001 Arild Begby
441
________________________________________________________________
Side 202
NSFs årbok 2011
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Kåre Inge Viken
Rolf Bremseth
Knut Bakken
Kåre Inge Viken
Johan Jahnsen
Knut Bakken
Geir Skirbekk
Idar Vedul
Tor Nystuen
Knut Bråthen
444
436
443
444
445
445
448
442
443
444
Fririfle, 15m veteran 55
2001 Lars Lømo
2002 John B. Fekjær
2003 Bjørn Fremstad
2004 Bjørn Egil Hansen
2005 Bjørn Egil Hansen
2006 Arild Begby
2007 Arvid Meek
2008 Bjørn Egil Hansen
2009 Lars Lømo
2010 Arne Aaland
2011 Johan Janssen
435
437
436
440
446
442
439
443
440
440
443
Fririfle, 15m veteran 65
2001 Erik Andresen
2002 Øyvind Mørk
2003 Øyvind Mørk
2004 Olav Rygg
2005 Arnfinn Todnem
2006 Arnfinn Todnem
2007 Arnfinn Todnem
2008 Gunnar Huslende
2009 Kjell Dahle
2010 Petter Nordvik
2011 Lars Lømo
424
430
427
364
430
425
422
426
423
434
438
Fririfle, 15m veteran 70
2006 Erik Andersen
2007 Ivar Hole
2008 Egil Olsen
2009 Odd Kolsrud
2010 Odd Kolsrud
2011 Øivind Mørk
420
416
412
420
423
429
Fririfle 15m, R12 stå. SH1 mix
2007 Berit Breirem
413
2008 Berit Breirem
424
2009 Bo Nielsen
442
2010 Monica Lillehagen
420
2011 Berit Breirem
434
Fririfle 15m, R13 ligg. SH1
2004 Monica Lillehagen
2006 Nils Erik Nilsen
2007 Monica Lillehagen
2008 Bj. Gudmundstuen
445
449
442
449
Fririfle 15m, R13 stå, SH2
2010 Hanne Mali Slettum 429
2011 Margrethe Lillehagen 443
Fririfle, 15m R13, ligg. SH2
2006 John Nesholen
443
2007 Margarethe Lillehagen 449
2008 Margarethe Lillehagen 442
Fririfle, 50m 60 liggende, menn
2000 Bjørn E. Hansen
697,0
2001 Vebjørn Berg
669,4
2002 Espen Berg-Knutsen 703,9
2003 Magnus Wohlen
699,7
2004 Espen Berg-Knutsen 695,5
2005 Vebjørn Berg
700,8
2006 Harald Stenvaag
697,5
2007 Espen Berg-Knutsen 698,8
2008 Hans Bakken
699,8
2009 Espen Berg-Knutsen 700,8
2010 Odd Arne Brekne
700,3
2011 Odd Arne Brekne
703,5
Fririfle, 50m 60 liggende, menn jr.
2000 Håvard Krislok
588
2001 Kristoffer Sannvoll
583
2002 Are Hansen
592
2003 Glenn Eide
691,0
2004 Bjørn Th. Svendsen 679,0
2005 Bjørn Th. Svendsen 693,4
2006 Bjørn Th. Svendsen 692,5
2007 Ole Kristian Bryhn 691,5
2008 Kristoffer Skjelland 700,1
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 203
2009
2010
2011
John Terje Larsen
697,9
Kristoffer Skjelland 694,8
Simon K. Claussen 696,7
Sportsrifle, 50m 60 ligg. kvinner
2000 Lindy Hansen
589
2001 Grethe Martinsen
585
2002 Gyda E: Olssen
591
2003 Gyda E. Olssen
594
2004 Ida Bie Nygren
584
2005 Gyda E. Olssen
590
2006 Ida Frydenlund
588
2007 Hanne Skarpodde
592
2008 Kristina Vestveit
597
2009 Ida Frydenlund
587
2010 Hanne Skarpodde
588
2011 Eline Skovli Utne
589
Sportsrifle, 50m 60 ligg. kvinner jr.
2000 Ida Katrin Solem
588
2001 Ida Frydenlund
578
2002 Ida Frydenlund
585
2003 Kristina Vesteit
588
2004 Silje Rognerud
584
2005 Kristina Vestveit
593
2006 Anne M. Nordløkken 591
2007 Linn G. Larsen
592
2008 Veronica Bjørkkjær
593
2009 Marianne Berger
587
2010 Eline Skovli Utne
587
2011 Charlotte Kristiansen 589
Fririfle, 50m 30 ligg., ungdom
2000 Haagen Vedul
279
2001 Jens Kr. Kvernmo
293
2002 Amund Iversen
289
2003 Trine Larsen
288
2004 Cecilie Engebretsen 290
2005 Ole Chr. Bryn
292
2006 Simen Rostad
295
2007 John Terje Larsen
294
2008 Siri Mortensen
297
Fririfle, 50m 60 ligg., ungdom
2009 Sondre Westad
585
2010 Mariann Nielsen
589
2011
Magnus Bjørnstad
592
Fririfle, 50m 60 ligg., veteran 45
2000 Lars Lømo
587
2001 Jørgen Holden
587
2002 Magne Ivar Mellem
579
2003 Arild Begby
589
2004 Johan Janssen
586
2005 Johan Janssen
592
2006 Johan Janssen
590
2007 Jørn Dalen
583
2008 Jørn Dalen
595
2009 Jørn Dalen
588
2010 Bjørn Håkedal
586
2011 Jørn Dalen
591
Fririfle, 50m 60 ligg., veteran 55
2000 Fritjof Dypveit
581
2001 Lars Lømo
586
2002 Lars Lømo
587
2003 Kjell Dahl
579
2004 Fridtjof Dybveit
579
2005 Bjørn Egil Hansen
589
2006 Lars Lømo
587
2007 Bjørn Egil Hansen
589
2008 Johan Janssen
584
2009 Johan Janssen
586
2010 Johan Janssen
590
2011 Bjørn Myrset
588
Fririfle, 50m 60 ligg., veteran 65
2000 Olav Gran Sen
557
2001 Erik Andresen
570
2002 Egil Olsen
578
2003 Egil Olsen
577
2004 Egil Olsen
561
2005 Rolf Karlsen
582
2006 Knut Trulsrud
573
2007 Odd Kolsrud
580
2008 Rolf Karlsen
578
2009 Rolf Karlsen
578
2010 Kjell Dahl
570
2011 Lars Lømo
585
Fririfle, 50m 60 ligg., veteran 70
2006 Olav Gran sen.
573
________________________________________________________________
Side 204
NSFs årbok 2011
2007
2008
2009
2010
2011
Yngvar Vataker
Bjørn Rundberg
Odd Kolsrud
Odd Kolsrud
Erik Jødahl
572
568
576
582
585
Fririfle, 50m R6, 60 sk. ligg., SH1
2002 Monica Lillehagen
521
2003 Monica Lillehagen
555
2004 Monica Lillehagen
551
2005 Nils Erik Nilsen
575
2006 Monica Lillehagen
551
2007 Ove Foss
683,7
2008 Bj. Gudmundstuen
579
2009 Monica Lillehagen
2010 Nils Erik Nilsen
581
2011 Ove Foss
688,2
Fririfle, 50m R9, 60 sk. ligg., SH2
2007 Margarethe Lillehagen634,8
2008 Ole Kr. Pedersen
542
2009 Margarethe Lillehagen
2010 Bjørnar Gudmundstuen 577
2011 Sonja Tobiassen
584
Fririfle, 50m R9, 60sk. ligg. SH2 jr.
2007 Solveig R. Amundsen583,8
2009 Hanne Mali Slettum
Fririfle, 50m 3x40 skudd, menn
2000 Harald Stenvaag
1235,6
2001 Nils Petter Håkedal 1260,2
2002 Simon Ileby
1255,6
2003 Espen Berg-Knutsen1259,8
2004 Espen Berg-Knutsen1261,0
2005 Hans Bakken
1255,6
2006 Hans Bakken
1270,9
2007 Vebjørn Berg
1270,2
2008 Vebjørn Berg
1274,1
2009 Vebjørn Berg
1272,2
2010 Ole Magnus Bakken 1268,0
2011 Ole-Kristian Bryhn 1272,3
Fririfle, 50m 3x40 skudd menn jr.
2000 Geir B. Risnes
1133
2001 Are Hansen
1137
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Are Hansen
1148
Jens Kr. Kvernmo 1232,2
Bjørn Th. Svendsen 1232,0
Bjørn Th. Svendsen 1240,7
Ole Magnus Bakken 1237,9
Ole Magnus Bakken 1259,7
Ole Magnus Bakken 1266,6
Ole Kristian Bryhn 1266,0
Kim Andre Lund
1170
Anders Hemmingbye 1255
Fririfle, 50m 3x40 skudd, SH1 m.
2011 Paul A. Johansen 1088,9
Fririfle, 50m 3x20 sk, veteran 45
2000 Arild Begby
556
2001 Magne Ivar Mellem
556
2002 Magne Ivar Mellem
554
2003 Arild Begby
558
2004 Kåre Inge Viken
558
2005 Kåre Inge Viken
567
2006 Knut Bakken
555
2007 Tor Nystuen
568
2008 Geir Skirbekk
572
2009 Jørn Dalen
566
2010 Jørn Dalen
566
2011 Jørn Dalen
557
Fririfle, 50m 3x20 sk, veteran 55
2000 Petter Nordvik
556
2001 Lars Lømo
552
2002 Lars Lømo
553
2003 Fritjof Dypveit
543
2004 Bjørn Egil Hansen
562
2005 Lars Løno
557
2006 Arild Begby
552
2007 Bjørn Egil Hansen
560
2008 Bjørn Erik Hansen
564
2009 Bjørn Egil Hansen
568
2010 Johan Janssen
557
2011 Knut Bakken
560
Fririfle, 50m 3x20 sk, veteran 65
2000 Olav Gran Sen.
509
2001 Erik Andersen
526
2003 Egil Olsen
538
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 205
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Egil Olsen
Egil Olsen
Egil Olsen
Knut Trulsrud
Petter Nordvik
Odd Kolsrud
Kjell Dahl
Kjell Dahl
534
533
534
517
532
540
521
521
Fririfle, 50m 3x20 sk., veteran 70
2007 Yngvar Vataker
535
2008 Egil Olsen
526
2009 Odd Kolsrud
525
2010 Egil Olsen
534
2011 Odd Kolsrud
540
Fririfle, 50m R8, 3x20 sk. SH1 kv
2007 Berit Breirem
583,9
2008 Berit Breirem
592,3
2009 Monica Lillehagen
546
2010 Monica Lillehagen
528
2011 Monica Lillehagen 663,4
Sportsrifle, 50m 3x20 skudd kvinner
2000 Lindy Hansen
666,5
2001 Lindy Hansen
676,9
2002 Lindy Hansen
678,1
2003 Gyda E. Olssen
658,9
2004 Hanne Skarpodde
664,2
2005 Gyda E. Olssen
661,0
2006 Hanne Skarpodde
659,0
2007 Kristina Vestveit
670,0
2008 Kristina Vestveit
674,4
2009 Christine L. Lind
672,6
2010 Ingrid Stubsjøen
671,4
2011 Ingrid Stubsjøen
675,3
Sportsrifle, 50m 3x20 sk kvinner jr.
2000 Ida Frydenlund
542
2001 Ida Frydenlund
563
2002 Mona Isene
565
2003 Ida Frydenlund
657,1
2004 Kristina Vestveit
654,9
2005 Giske Bach
670,9
2006 Kristina Vestveit
672,3
2007 Anne M. Nordløkken 671,6
2008
2009
2010
2011
Ingrid Stubsjøen
Marianne Berger
Johanne Hagen
Malin Westerheim
680,3
664,9
575
672,3
Fririfle, 50m 3x10 sk, ungdom
2000 Haagen Vedul
215
2001 Remy Solberg
281
2002 Amund Iversen
268
2003 Jesper Solbakken
276
2004 Simen Sæby
262
2005 Roger S. Nilsen
283
2006 Simen Rostad
285
2007 Marius Bøen
277
2008 Robin Berget
281
Fririfle, 50m 3x20 sk, ungdom
2009 Sondre Westad
572
2010 Siri Mortensen
569
2011 Jørgen B. Elstad
572
Fririfle, 300m 60 ligg., menn
2000 Arild Røyseth
2001 Espen Berg-Knutsen
2002 Espen Berg-Knutsen
2003 Magnus Wohlen
2004 Espen Berg-Knutsen
2005 Espen Berg-Knutsen
2006 Vebjørn Berg
2007 Vebjørn Berg
2008 Espen Berg-Knutsen
2009 Vebjørn Berg
2010 Odd Arne Brekne
2011 Hans Bakken
599
598
597
598
599
599
596
599
598
599
598
594
Fririfle, 300m 60 ligg, kvinner
2000 Hanne Skarpodde
589
2001 Birgitte Rønningen
596
2002 Gyda E. Olssen
585
2003 Hanne Skarpodde
595
2004 Lindy Hansen
592
2005 Gyda E. Olssen
596
2006 Hanne Skarpodde
587
2007 Gyda E. Olssen
592
2008 May E. Nordahl
590
2009 May E. Nordahl
590
________________________________________________________________
Side 206
NSFs årbok 2011
2010
2011
Gyda E. Olssen
Eline Skovli Utne
Fririfle, 300m 60 ligg., jr.
2000 Gard Belgen
2001 Kristoffer Sannvoll
2002 Marit Løken
591
571
594
590
593
Fririfle, 300m 60 ligg, jr.menn
2003 Eirik Reksten
594
2004 Ole M. Bakken
589
2005 Morten Fuglevåg
593
2006 Jan Ole Skotterud
587
2007 Ole Magnus Bakken 594
2008 Ole Kristian Bryhn
591
2009 Kim Andre Lund
593
2010 Henrik Dalen
595
2011 Olav Fuglestad
591
Fririfle, 300m 60 ligg, jr.kvinner
2003 Mona Isene
585
2004 Christine Landrø Lind 586
2005 May E. Nordahl
596
2006 Kristina Vestveit
588
2007 Veronica Bjørkkjær
591
2008 Marit Sangesland
589
2009 Hanne Sangolt
592
2010 Konstanse Skøyen
587
2011 Sofie K. Claussen
584
Std.rifle, 300m 60 sk. vet.45
2003 Sigurd Liland
587
Std.rifle, 300m 60 sk. vet.55
2003 Kjell Martin Vethe
575
Std.rifle, 300m 60 sk. vet.65
2003 Peder Holme
588
Fririfle, 300m 40 ligg., vet.45
2004 Kåre Inge Viken
2005 Jørn Dalen
2006 Tor Jarle Nystuen
2007 Tor Jarle Nystuen
2008 Jørn Dalen
2009 Bjørn Myrseth
396
394
395
396
396
391
2010
2011
Jørn Dalen
Jørn Dalen
398
397
Fririfle, 300m 40 ligg, vet.55
2004 Bjørn Egil Hansen
2005 Bjørn Egil Hansen
2006 Bjørn Egil Hansen
2007 Sigurd Liland
2008 Tore Hartz
2009 Tore Hartz
2010 Bjørn Egil Hansen
2011 Harald Enger
393
393
392
391
394
388
392
392
Fririfle, 300m 40 ligg, vet.65
2004 Per Skei
2005 Odd Kolsrud
2006 Oddvar Skirbekk
2007 Odd Kolsrud
2008 Jomar Valli
2009 Kåre Strøm
2010 Tore Hartz
2011 Fritjof Dybveit
388
389
386
385
379
369
392
390
Fririfle, 300m 40 ligg, vet.70
2006 Bjørn Rundberg
2007 Per Skei
2008 Willy Enger
2009 Odd Kolsrud
2010 Ivar Hole
2011 Odd Kolsrud
374
389
389
383
371
392
Fririfle, 300m 30 ligg, U
2003 Linn Kristine Lønnerød292
2004 Ulf Skjerve
295
2005 Monica Brevig Berg 296
2006 Karoline K. Andersen 289
2007 Stine Haugen
292
2008 Henrik Dalen
296
Fririfle, 300m 60 ligg, U
2009 Siri Mortensen
583
2010 Vegard Engen Skogly 588
2011 Jenny Vatne
588
Fririfle, 300m 3x40 sk. åpen
2000 Magnus Wohlen
1160
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 207
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Magnus Wohlen
Espen Berg-Knutsen
Espen Berg-Knutsen
Vebjørn Berg
Vebjørn Berg
Vebjørn Berg
Vebjørn Berg
Vebjørn Berg
Vebjørn Berg
Vebjørn Berg
Ole-Kristian Bryhn
1166
1168
1186
1170
1176
1164
1178
1173
1175
1176
1165
Std.rifle, 300m 3x20 sk., åpen
2000 Gunnar Halbjørhus
580
2001 Trond Kjøll
585
2002 Thore Lasen
586
2003 Espen Berg-Knutsen 585
2004 Magnus Wohlen
581
2005 Vebjørn Berg
587
2006 Vebjørn Berg
584
2007 Vebjørn Berg
588
2008 Espen Berg-Knutsen 580
2009 Ole Magnus Bakken 582
2010 Stian Bogar
588
2011 Ole-Kristian Bryhn
583
Sportsrifle, 300m 3x20 sk, kvinner
2000 Hanne Skarpodde
577
2001 Hanne Skarpodde
570
2002 Gyda E. Olssen
573
2003 Hanne Skarpodde
581
2004 Gyda E. Olssen
580
2005 Gyda E. Olssen
582
2006 Hanne Skarpodde
568
2007 Gyda E. Olssen
580
2008 Gyda E. Olssen
578
2009 May E. Nordahl
573
2010 Gyda E. Olssen
579
2011 Eline Skovli Utne
568
Std.rifle, 300m 3x20 sk. jr.
2000 Geir B. Risnes
2001 Kristoffer Sannvoll
2002 Pål Ø. Ørmen
563
569
565
Fririfle, 300m 3x20 sk, menn jr.
2003 Eirik Reksten
569
2004 Morten Fuglevåg
558
2005 Morten Fuglevåg
570
2006 Daniel Haig
569
2007 Ole Magnus Bakken 583
2008 Ole Magnus Bakken 577
2009 Ole Kristian Bryhn
585
2010 Kim Andre Lund
575
2011 Simon K. Claussen
573
Sportsrifle, 300m 3x20 sk, kv. jr.
2003 Kathrine Høybakk
563
2004 Kristina Vestveit
571
2005 Kristina Vestveit
582
2006 Kristina Vestveit
582
2007 Anna Hjelmevoll
568
2008 Anna Hjelmevoll
570
2009 Eline Skovli Utne
556
2010 Eline Skovli Utne
567
2011 Katrine Lund
572
Fririfle, 300m 3x20 sk, vet.45
2003 Lars Halvard Ese
558
2004 Kåre Inge Viken
564
2005 Jørn Dalen
572
2006 Tor Jarle Nystuen
566
2007 Tor Jarle Nystuen
562
2008 Jørn Dalen
563
2009 Tor Bjørnødegård
557
2010 Jørn Dalen
562
2011 Jørn Dalen
569
Fririfle, 300m 3x20 sk, vet.55
2003 Kjell Martin Vethe
521
2004 Bjørn Egil Hansen
552
2005 Bjørn Egil Hansen
572
2006 Bjørn Egil Hansen
574
2007 Olav Elden
561
2008 Jens Pettersen
559
2009 Bjørn E. Hansen
565
2010 Bjørn Egil Hansen
562
2011 Bjørn Egil Hansen
570
Fririfle, 300m 3x20 sk, vet.65
2003 Ingen deltakere
________________________________________________________________
Side 208
NSFs årbok 2011
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
Ivar Hole
Per Skei
Godtfred Innvær
Petter Nordvik
Odd Kolsrud
Ingen delt.
Jon Løvseth
487
524
511
533
531
528
Fririfle, 300m 3x20 sk, vet.70
2007 Ivar Hole
511
2008 Ivar Hole
508
2009 Ivar Hole
511
2010 Ivar Hole
507
2011 Odd Kolsrud
533
Fririfle, 300m 3x10 sk, kl.U
2003 May Elisabeth Nordahl 272
2004 Linn Cecilie Tuvstein 268
2005 Roger S. Nilsen
282
2006 Ulf Skjerve
271
2007 Malin Nordhagen
269
2008 Henrik Dalen
282
Fririfle, 300m 3x20 sk, kl.U
2009 Siri Mortensen
543
2010 Siri Mortensen
564
2011 Jørgen B. Elstad
554
Luftrifle, menn
2000 Leif Steinar Rolland
2001 Leif Steinar Rolland
2002 Leif Steinar Rolland
2003 Leif Steinar Rolland
2004 Leif Steinar Rolland
2005 Are Hansen
2006 Knut Jørgen Brodahl
2007 Tore Erik Iversen
2008 Are Hansen
2009 Are Hansen
2010 Knut Jørgen Brodahl
2011 Are Hansen
700,1
700,9
700,8
699,1
698,8
697,2
693,9
692,0
698,6
696,8
695,1
699,7
Luftrifle, kvinner
2000 Lindy Hansen
2001 Lindy Hansen
2002 Lindy Hansen
500,2
495,5
489,3
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Lindy Hansen
494,6
Gyda E. Olssen
494,0
Gyda E. Olssen
493,6
Lindy Hansen
497,2
Lindy Hansen
498,2
Camilla Brustad
493,3
Ingrid Stubsjøen
499,3
Anne M. Nordløkken 496,1
Marianne Berger
497,8
Luftrifle, menn jr.
2000 Kristoffer Sannvoll
2001 Are Hansen
2002 Are Hansen
2003 Jens Kr. Kvernmo
2004 Kjell Ivar Kolstad
2005 Eirik Tangstad
2006 Even Nikolaisen
2007 Ole Magnus Bakken
2008 Ole Magnus Bakken
2009 Ole Kristian Bryhn
2010 Jonas E. Larsen
2011 Jonas E. Larsen
682,1
684,5
691,9
686,6
688,2
683,9
687,1
690,2
692,8
693,6
690,0
691,0
Luftrifle, kvinner jr.
2000 Kristina Eliassen
2001 Ida Frydenlund
2002 Ida Frydenlund
2003 Ida Katrine Solem
2004 Kristina Vestveit
2005 Giske Bach
2006 Kristina Vestveit
2007 Helene Farestveit
2008 Ingrid Stubsjøen
2009 Marianne Berger
2010 Marianne Berger
2011 Marte Torvik
472,9
476,1
488,9
490,8
496,9
493,6
495,3
496,1
498,0
498,9
502,4
496,3
Luftrifle, ungdom 30 skudd
2001 Lars E. Blomkvist
280
2002 Amund Iversen
283
2003 Trine Larsen
287
2004 Marianne B. Granheim 289
2005 Simen Rostad
289
2006 Simen Rostad
287
2007 Jonas E. Larsen
288
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 209
2008
Malin Westerheim
290
Luftrifle, ungdom 40 skudd
2009 Maren Oline Nygaard 389
2010 Maren Oline Nygaard 390
2011 Jørgen B. Elstad
383
Luftrifle, veteran
2000 Jonny Nyen
383
Luftrifle, veteran 45
2001 Arvid Meek
2002 Kåre Inge Viken
2003 Knut Bakken
2004 Kåre Inge Viken
2005 Geir Skymoen
2006 Johan Janssen
2007 Kjell Ivar Brustad
2008 Harald Dahlen
2009 Idar Vedul
2010 Geir Skymoen
2011 Trond Inge Rødland
381
384
378
381
383
386
381
382
389
381
386
Luftrifle, veteran 55
2001 Petter Nordvik
2002 Bjørn Fremstad
2003 Bjørn Fremstad
2004 Johnny Nyen
2005 Bjørn Egil Hansen
2006 Bjørn Egil Hansen
2007 Arne Aasland
2008 Bjørn Egil Hansen
2009 Bjørn Egil Hansen
2010 Bjørn Egil Hansen
2011 Knut Bakken
376
378
375
380
387
378
381
380
379
381
390
Luftrifle, veteran 65
2001 Erik Andresen
2002 Øyvind Mørk
2003 Øyvind Mørk
2004 Ingen deltakere
2005 Egil Olsen
2006 Øyvind Mørk
2007 Arnfinn Todnem
2008 John H. Larsen
2009 Arnfinn Todnem
357
370
372
362
361
363
372
359
2010
2011
Bjørn Fremstad
Bjørn Fremstad
Luftrifle, veteran 70
2006 Erik Andersen
2007 Egil Olsen
2008 Øyvind Mørk
2010 Egil Olsen
2011 Godtfred Innvær
371
379
357
362
360
361
364
Luftrifle R1, stående SH1 m.
2009 Bo Nielsen
635,3
Luftrifle R2, stående, SH1 kv.
2007 Monica Lillehagen 455,5
2008 Monica Lillehagen 477,2
2009 Monica Lillehagen 482,7
2010 Monica Lillehagen 485,8
2011 Monica Lillehagen 491,2
Luftrifle R3, ligg. SH1 mix
2001 Øyvind Aske
2002 Monica Lillehagen
2003 May Brit Mastad
2004 Monica Lillehagen
2005 Monica Lillehagen
2006 Nils Erik Nilsen
2007 Monica Lillehagen
2008 Bj. Gudmundstuen
2009 Monica Lillehagen
2010 Monica Lillehagen
2011 Paul Aksel Johansen
693,4
590
693,3
692,3
697,4
699,6
699,9
699,8
699,0
702,2
702,1
Luftrifle R3, ligg. SH1 mix jr.
2006 Amanda Dybendal 692,0
2007 Amanda Dybendahl 694,8
Luftrifle R4, stå. SH2 mix
2009 Odd Syversen
683,9
2010 Bj. Gudmundstuen 668,0
2011 Bj. Gudmundstuen 690,2
Luftrifle R4, stå. SH2 mix jr.
2009 Hanne Mali Slettum 654,8
Luftrifle R5, ligg. SH2 mix
________________________________________________________________
Side 210
NSFs årbok 2011
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Anni Karlsen
John Nesholen
Per Fagerhøy
Ingen deltakere
Anni Karlsen
Anni Karlsen
Monica Bakken
Arne Ingar Karlsen
Ole-Kr. Pedersen
Hanne Mali Slettum
Ole-Kr. Pedersen
702,3
557
676,9
689,9
702,4
700,6
675,9
701,4
685,2
691,5
Luftrifle R5, ligg. SH2 mix jr.
2006 Magnus Gallefoss
665,4
2007 Mads Økland
678,5
2008 Sigbjørn Solberg
669,9
2009 Hanne Mali Slettum 680,9
Luftrifle R10, stående, SH3 mix
2003 Ketil Olstad
476
2009 Ketil Olstad
562,7
Luftrifle R11, ligg. SH3 mix
2001 Ketil Olstad
620,4
2002 Ingen deltakere
2003 Marit Førland
563
2004 Ingen deltakere
2005 Marit Førland
689,9
2010 Erik Korneliussen
199,7
VILTMÅL
Hjort 40 skudd enkeltsk. menn
2000 Magne Holmbro
190
2001 Magne Holmbro
188
2002 Tor Heiestad
186
2003 Tor Heiestad
187
2004 Ola Stene
188
2005 Tor Heiestad
186
2006 Tor Heiestad
185
2007 Magne Holmbro
194
2008 Henning Utti
189
2009 Tor Heiestad
190
2010 Tor Heiestad
184
2011 Henning Utti
182
Hjort 40 skudd enkeltsk. Jr.
2000 Kristian Stensåsen
2001 Anders Fosshaug
2002 Anders Fosshaug
2003 Anders Fosshaug
2004 Anders Fosshaug
2005 Thomas Sæteråsen
2006 Magnus Nordhagen
2007 Magnus Nordhagen
2008 Trond M. Berntsen
2009 Even Nordsveen
2010 Even Nordsveen
2011 Even Nordsveen
174
147
179
170
179
168
165
160
150
158
175
173
Hjort 40 sk. enkeltskudd kvinner
2003 Ellen M, Krogstad
155
2004 Line Teppdalen
122
2005 Eli Enerstvedt
155
2006 Eli Enerstvedt
159
2007 2008 Eli Enerstvedt
158
2009 2010 Eli Enerstvedt
159
2011 Eli Enerstvedt
174
Hjort 40 skudd enkeltsk. jr. kvinner
2003 Therese Holm
119
2004 Therese Holm
148
2005 Therese Holm
164
2006 Therese Holm
171
2007 Therese Holm
182
2008 Therese Holm
173
2009 Therese Holm
185
2010 Therese Holm
179
2011 Hjort 40 skudd enkeltsk. veteran
2000 John H. Larsen
177
2001 Jan Lasse Moe
183
2002 Jan Lasse Moe
182
2003 Jan Lasse Moe
186
2004 John H. Larsen
178
2005 Sverre Lindstad
191
2006 Sverre Lindstad
180
2007 Sverre Lindstad
178
2008 Tor Egil Mauseth
171
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 211
2009
2010
2011
Sverre Lindstad
Kato Nordsveen
Tor Egil Mauseth
181
179
180
Hjort 40 skudd dobbeltsk. menn
2000 Tor Heiestad
184
2001 Tor Heiestad
185
2002 Tor Heiestad
182
2003 Magne Holmbro
184
2004 Espen Krogstad
183
2005 Magne Holmbro
184
2006 Henning Utti
183
2007 Tor Heiestad
187
2008 Tor Heiestad
186
2009 Magne Holmbro
187
2010 Henning Utti
175
2011 Tor Fleime
169
Hjort 40 skudd dobbeltsk, jr
2000 Kristian Stensåsen
2001 Anders Stensåsen
2002 Anders Fosshaug
2003 Anders Stensåsen
2004 Anders Fosshaug
2005 Magnus Nordhagen
2006 Thomas Sæteråsen
2007 Espen Nordseth
2008 Even Nordsveen
2009 Even Nordsveen
2010 Even Nordsveen
2011 Even Nordsveen
166
130
166
103
172
139
164
148
110
153
151
169
Hjort 40 sk. dobbeltsk, kvinner
2005 Eli Enerstvedt
136
2006 Eli Enerstvedt
149
2007 2008 Eli Enerstvedt
144
2009 2010 Eli Enerstvedt
150
2011 Eli Enerstvedt
158
Hjort 40 sk. dobbeltsk, jr. kvinner
2003 Therese Holm
121
2004 Ingen deltakere
2005 Therese Holm
154
2006 Ingen deltakere
2007 Therese Holm
173
2008 Therese Holm
176
2009 Therese Holm
176
2010 Therese Holm
154
2011 Hjort 40 skudd dobbeltsk. veteran
2000 Sverre Lindstad
176
2001 John H. Larsen jr.
164
2002 Jan Lasse Moe
177
2003 Sverre Lindstad
183
2004 John H. Larsen jr.
164
2005 John H. Larsen jr.
157
2006 Sverre Lindstad
177
2007 Sverre Lindstad
179
2008 Sverre Lindstad
164
2009 Jan Lasse Moe
166
2010 Jan Lasse Moe
168
2011 Kato Nordsveen
170
Villsvin 30+30 skudd
2000 Tor Heiestad
2001 Ola Stene
2002 Tor Heiestad
2003 Tor Heiestad
2004 Espen Krogstad
2005 Ola Stene
2006 Espen Krogstad
2007 Espen Krogstad
2008 Espen Krogstad
2009 Espen Krogstad
2010 Espen Krogstad
2011 Espen Krogstad
577
579
569
585
576
585
579
573
573
582
575
580
Villsvin 30+30 skudd jr.
2000 Kristian Stensåsen
570
2001 Tore N. Stene
557
2002 Ingen deltakere
2003 Christian Lycke
170
2004 Ingen deltakere
2005 Jonas Wien Nicolaysen 209
2006 Ingen deltakere
2007 2008 Thomas Sætheråsen
524
2009 Even Nordsveen
500
2010 Even Nordsveen
507
2011 Even Nordsveen
538
________________________________________________________________
Side 212
NSFs årbok 2011
2011
Villsvin 30+30 skudd, veteran
2001 Jan Lasse Moe
543
2002 John H. Larsen jr.
531
2003 Jan Lasse Moe
541
2004 John H. Larsen
519
2005 Jan Lasse Moe
535
2006 John H. Larsen
501
2007 Jan Lasse Moe
533
2008 Øivind Selnes
520
2009 Tor Egil Mauseth
530
2010 Tor Egil Mauseth
519
2011 Robert Holm
523
Villsvin 30+30 skudd kvinner
2005 Tone Wien
435
2006 Eli Enerstvedt
481
2007 2008 Eli Enerstvedt
462
2009 2010 Eli Enerstvedt
499
2011 Eli Enerstvedt
527
Villsvin 30+30 skudd jr. kvinner
2003 Therese Holm
243
2004 Therese Holm
397
2005 Therese Holm
532
2006 Therese Holm
543
2007 Therese Holm
556
2008 Therese Holm
556
2009 Therese Holm
563
2010 Therese Holm
558
2011 Therese Holm
556
Villsvin 40 sk. mix menn
2000 Ola Stene
2001 Ola Stene
2002 Tor Heiestad
2003 Tor Heiestad
2004 Ola Stene
2005 Espen Krogstad
2006 Tor Heiestad
2007 Espen Krogstad
2008 Tor Heiestad
2009 Espen Krogstad
2010 Espen Krogstad
385
382
385
385
383
385
386
383
379
387
382
Espen Krogstad
384
Villsvin 40 sk. Mix jr.
2000 Tore N. Stene
375
2001 Tore N. Stene
368
2002 Ingen deltakere
2003 Ingen deltakere
2004 Ingen deltakere
2005 Jonas Wien Nicolaysen 124
2006 Ingen deltakere
2007 2008 Thomas Sætheråsen
334
2009 Even Nordsveen
179
2010 Even Nordsveen
326
2011 Even Nordsveen
370
Villsvin 40 sk. Mix veteran
2001 Jan Lasse Moe
2002 Jan Lasse Moe
2003 John H. Larsen
2004 John H. Larsen
2005 Jan Lasse Moe
2006 Jan Lasse Moe
2007 Jan Lasse Moe
2008 Jan Lasse Moe
2009 John H. Larsen
2010 Tor Egil Mauseth
2011 Jan Lasse Moe
Villsvin 40 sk. mix kvinner
2005 Tone Wien
2006 Eli Enerstvedt
2007 2008 Eli Enerstvedt
2009 2010 Eli Enerstvedt
2011 Eli Enerstvedt
348
364
362
350
324
339
349
367
335
348
348
258
300
308
305
349
Villsvin 40 sk. mix jr. kvinner
2003 Therese Holm
222
2004 Therese Holm
272
2005 Therese Holm
357
2006 Therese Holm
367
2007 Therese Holm
363
2008 Therese Holm
341
2009 Therese Holm
376
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 213
2010
2011
Therese Holm
Therese Holm
367
371
Viltmål 10m 30+30 skudd menn
2000 Knut Grut
644,8
2001 Frode Finstad
650,6
2002 Frode Finstad
645,0
2003 Tor Heiestad
643,9
2004 Espen Krogstad
636,8
2005 Espen Krogstad
551
2006 Espen Krogstad
557
2007 Espen Krogstad
566
2008 Espen Krogstad
556
2009 Espen Krogstad
555
2010 Espen Krogstad
566
2011 Espen Krogstad
564
Viltmål 10m 30+30 skudd, jr
2000 Tore N. Stene
633,9
2001 Tore N. Stene
636,7
2002 Ingen deltakere
2003 Oddbjørn Eide
349,0
2004 Ingen deltakere
2005 Ingen deltakere
2006 Ingen deltakere
2007 2008 2009 Even Nordsveen
305
2010 Even Nordsveen
447
2011 Even Nordsveen
493
Viltmål 10m 30+30 skudd, veteran
2001 Jon Løvseth
427
2002 Even Stene
455,2
2003 Ingen deltakere
2004 Even Stene
432
2005 Ingen deltakere
2006 Ingen deltakere
2007 2008 Øivind Selnes
465
2009 Øivind Selnes
478
2010 Tor Egil Mauseth
484
2011 Kato Nordsveen
479
Viltmål 10m 20+20 skudd kvinner
2001 Ellen Krogstad
270
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Ellen Krogstad
Ellen Krogstad
Ingen deltakere
Eli Enerstvedt
Ingen deltakere
Eli Enerstvedt
Gunn H. Sønsterud
Eli Enerstvedt
307
249
268
309
309
347
Viltmål 10m 20+20 skudd jr.kvinner
2004 Therese Holm
251
2005 Therese Holm
260
2006 Therese Holm
309
2007 Therese Holm
344
2008 Therese Holm
372
2009 Therese Holm
358
2010 Therese Holm
366
2011 Therese Holm
363
Viltmål 10m 40 skudd mix menn
2000 Frode Finstad
372
2001 Espen Krogstad
374
2002 Frode Finstad
371
2003 Ola Stene
370
2004 Espen Krogstad
375
2005 Ola Stene
368
2006 Tore N. Stene
366
2007 Espen Krogstad
369
2008 Espen Krogstad
372
2009 Espen Krogstad
369
2010 Espen Krogstad
380
2011 Ola Stene
363
Viltmål 10m 40 skudd mixed, jr menn
2000 Kristian Stensåsen
370
2001 Tore N. Stene
370
2002 Anders Eide
95
2003 Oddbjørn Eide
200
2004 Ingen deltakere
2005 Ingen deltakere
2006 Ingen deltakere
2007 2008 2009 Even Nordsveen
224
________________________________________________________________
Side 214
NSFs årbok 2011
2010
2011
Even Nordsveen
336
Viltmål 10m 40 skudd mixed, kv.
2001 Ellen M. Krogstad
257
2002 Ellen M. Krogstad
306
2003 Ellen M. Krogstad
282
2004 Ingen deltakere
2005 Eli Enerstvedt
261
2006 Ingen deltakere
2007 2008 Eli Enerstvedt
259
2009 2010 Gunn H. Sønsterud
290
2011 Eli Enerstvedt
303
2009
2010
2011
Therese Holm
Therese Holm
Therese Holm
348
336
345
Viltmål 10m 40 skudd mixed, vet
2001 Jon Løvseth
287
2002 Ingen deltakere
2003 Ingen deltakere
2004 Even Stene
250
2005 Ingen deltakere
2006 Even Stene
256
2007 2008 Øivind Selnes
308
2009 Tor Egil Mauseth
314
2010 Tor Egil Mauseth
322
2011 Tor Egil Mauseth
310
Viltmål 10m 40 skudd mix jr. kvinner
2004 Therese Holm
233
2005 Therese Holm
277
2006 Therese Holm
298
2007 Therse Holm
359
2008 Therese Holm
360
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 215
XIX INNEHAVERE AV H.M. KONGENS POKAL
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1947
1947
1947
1948
1949
1950
1950
1950
1951
1951
1952
1952
1953
1953
1954
1954
1955
1955
1956
1956
1957
1957
1958
1959
1960
1961
1962
Knut Kvaal
Otto M. Olsen
Eivind Holmsen
H.W. Martens
Otto M. Olsen
Eivind Holmsen
Hans Åsnes
Rolf Bergersen
O. Lilloe Olsen
H.W. Martens
Frantz Rosenberg
Hans Åsnes
Hans Åsnes
Willy Røgeberg
Willy Røgeberg
Rolf Bergersen
Hans Åsnes
Erling Kongshaug
Willy Røgeberg
Rolf Klemetsen
John H. Larsen
Svein Helling
Erling Kongshaug
Gunnar Svendsen
Erling Kongshaug
John H. Larsen
Arne Karlsen
William Vinge
Mauritz Amundsen
Mauritz Amundsen
Henry Ingvoldstad
Rolf Bergersen
Axel Thv. Martinsen
Hans Åsnes
Rolf Røtterud
Magne Landrø
Hans Åsnes
Olav Medås
Oddvar Hauger
pistol
viltmål
lerdue
pistol
viltmål
lerdue
pistol
viltmål
lerdue
pistol
viltmål
lerdue
pistol
rifle
rifle
viltmål
lerdue
rifle
rifle
pistol
viltmål
lerdue
rifle
pistol
rifle
viltmål
lerdue
pistol
rifle
rifle
pistol
viltmål
rifle
lerdue
pistol
rifle
lerdue
rifle
viltmål
1963
1964
1965
1966
1967
1967
1968
1968
1969
1969
1970
1970
1971
1971
1972
1972
1973
1973
1974
1974
1975
1975
1976
1976
1977
1977
1978
1978
1979
1979
1980
1980
1981
1981
1982
1982
1983
Nic. Zwetnow
pistol
ikke utdelt
rifle
Arne Gran
lerdue
Magne Landrø
rifle
Reidar Gustavsen
pistol
John H. Larsen jr.
viltmål
Bjørn Bakken
rifle
Kjell Sørensen
lerdue
Magne Landrø
rifle
Tore Skau
viltmål
Nils Bergo
pistol
Arvid Dagfinrud
rifle
Fredrik Johansson
lerdue
Helge Anshushaug
rifle
John H. Larsen jr.
viltmål
John Rødseth
pistol
Helge Anshushaug
rifle
Gunnar Lindèn
lerdue
Tore Hartz
rifle
John Rødseth
pistol
Kenneth Skoglund
viltmål
Harald Stenvaag
rifle
Kjell Arnesen
lerdue
Arvid Haugen
pistol
Tore Hartz
rifle
Arvid Haugen
pistol
Svein Sotberg
rifle
Åsbjørn Idland
pistol
John H. Larsen jr.
viltmål
Sverre Hillem
lerdue
Harald Stenvaag
rifle
Arvid Haugen
pistol
Berit Frydenlund
pistol
Thoril Radet Brodahl rifle
Siri Landsem
rifle
Per Erik Løkken
rifle
Anne May Bekkemoen
rifle
1983 Kåre Inge Viken
rifle
________________________________________________________________
Side 216
NSFs årbok 2011
1984
1984
1985
1985
1986
1986
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1990
1990
1991
1991
1992
1992
1993
1993
1994
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
Siri Landsem
rifle
Øyvind Steinsholt
lerdue
Grethe Martinsen
rifle
Harald Stenvaag
rifle
Siri Landsem
rifle
Tor Heiestad
viltmål
Monica Fritzner
rifle
Harald Stenvaag
rifle
Siri Landsem
rifle
Tom Nalum
lerdue
May Irene Olsen
rifle
Tor Heiestad
viltmål
Harald Stenvaag
rifle
Lindy Hansen
rifle
Grethe Martinsen
rifle
Gunnar Schjelderup pistol
Siri Landsem Lorentsen
rifle
Ragnar Jelsnes
pistol
Lindy Hansen
rifle
Arild Røyseth
rifle
Grethe Martinsen
rifle
Harald Stenvaag
rifle
Lindy Hansen
rifle
Jørn Dalen
rifle
Hanne Vataker
rifle
Jørn Dalen
rifle
Randi B. Aune
rifle
Leif Steinar Rolland rifle
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
Lindy Hansen
Geir Magne Rolland
Gyda E. Olssen
Harald Stenvaag
Lindy Hansen
Harald Jensen
Lindy Hansen
Leif Steinar Rolland
Gyda E. Olssen
Leif Steinar Rolland
Hanne Skarpodde
Espen Berg-Knutsen
Lindy Hansen
Espen Berg-Knutsen
Gyda E. Olssen
Erik Watndal
Anni Karlsen
Tore Brovold
Monica Bakken
Tore Brovold
Camilla Brustad
Vebjørn Berg
Ingrid Stubsjøen
Espen Berg-Knutsen
Monica Lillehagen
Odd Arne Brekne
Marianne Berger
Odd Arne Brekne
rifle
rifle
rifle
rifle
rifle
lerdue
rifle
rifle
rifle
rifle
rifle
rifle
rifle
rifle
rifle
lerdue
rifle
lerdue
rifle
lerdue
rifle
rifle
rifle
rifle
rifle
rifle
rifle
rifle
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 217
XX BRAGDMERKET
Bragdmerket og bragdmerkestatuetten i gull, sølv og bronse er Norges Skytterforbunds høyetse utmerkelse for individuelle skytterprestasjoner.
Bragdmerkekravet er seks poeng, og ragdmerkestatuett-kravene er: Bronse 50
poeng, Sølv 100 poeng og Gull 150 poeng,
Poengene tildeles etter følgende skala:
Olympiske leker, OL
Verdensmesterskap. VM
World Cup finale, WC/F
Europamesterskap, EM
World Cup stevner, WC
Nordisk mesterskap, Nrd
Landskamper, LK
Norgesmesterskap, NM
10
10
10
9
9
3
2
1
8
8
8
7
7
2
1
6
6
6
6
6
1
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
For å oppnå bragdmerkepoeng i Norgesmesterskap må det normalt delta
minimum 5 skyttere i klassen.
Plasseringer i junior- eller veteranklasse gir halvdelen av vanlig poengverdi.
For komplett regelverk, se Fellesreglementet pkt. 1.2.1.
BRAGDMERKEPOENG
I konkurranser for menn
Harald Stenvaag
Pål Hembre
Tore Brovold
Vebjørn Berg
Tor Heiestad
Leif Steinar
Rolland
Espen BergKnutsen
Harald Jensen
Hans H.
Schjelderup
Kenneth Skoglund
Magne Landrø
Erik Watndal
OL VM
18 95,5
38
8
14
6
42
10
1
2
1
1
33
10
6
4
2
WCf
16
WC EM Nord LK
48
98,5
77
61
36,5
28
19
92
24
2
52
36
8
31,5
28
20
NM
81,25
98
19
19
83,5
Sum
495,25
219,5
206
193
174
32
58
14,5
8,5
4,5
14,5
134
12
13
27
52
33
26
3
3
1
21
9
129
115
45
2
1
14,5
16
10
20
17,5
6
52,5
28
37
3
95,5
92
84
76
47
30
4
31
36
11
________________________________________________________________
Side 218
NSFs årbok 2011
OL
Ole Magnus
Bakken
Tore Hartz
Are Hansen
Petter Bratli
John H. Larsen jr.
Erling Kongshaug
Ole-Kristian
Bryhn
Geir Skirbekk
Rolf Bergersen
Nils Petter
Håkedal
John Rødseth
Arild Røyseth
Helge Anshushaug
Ragnar Jelsnes
Kåre Inge Viken
Espen Krogstad
Hans Aasnæs
John H. Larsen sr.
Geir Magne
Rolland
John Duus
Torgeir Bidtnes
Jens J. Nygård
Per Erik Løkken
Terje Storholt
Stein Fiskebeck
Willy Røgeberg
Audun Loftesnes
Arvid Haugen
Trond Kjøll
Bjørn Morten
Hagen
Bjørn Bakken
Jørn Dalen
Vegard Askestad
Terje Melbye
VM
WCf
WC
9
39
11
1
29
1
6
20
3
1
14
10
12
6
1
14
14
EM Nord LK
8,5
11,5
24,5
21
2
3
8,5
16,5
2,5
4
2
12
23,5
2,5
5
6
2,5
4
19
5
12
1
2
5
14,5
11
2
4
10
1
6
8
16
2
4
11,5
0,5
9,5
1
2
6
8,5
1
6
5,5
8
4
6
2
3,5
1
3
1
4
3,5
3
1
8
1
2,5
6,5
18
NM
Sum
5
18
1
7,5
19
12
29
36
17
72,5
71
69
60
58
47
5
7
7
10
14
46,5
44,5
41
14,5
11
5
8
12
15
25
18
8
39
39
39
38
37
37
36
35
34
12
15
6
5,5
16,75
17,5
14,5
6,5
23,5
9
11
13
8
9
32
31,75
30,5
30
27,5
27,5
27
27
25
24
23,5
5
6
5
1
4
8,5
11,5
10
8
23
22,5
22,5
21
18,5
13
11
11
14
10
6,5
5
5
6,5
12
9
6
4
13
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 219
OL VM
WCf
WC
EM Nord LK
NM
Sum
15
3
18
1
17,5
12
11
7
7
3
8
16
16
3
15
17
17
17
16,5
16
16
16
16
15
15
3,5
14,5
5
14
14
14
11
9
3,5
5,5
6,5
1
11
4
4
1
3
6,5
12
12
8
1
14
14
14
14
14
14
13,5
13,5
13,5
13
13
13
13
13
12,5
12,5
12
12
12
12
Hansen
Odd Arne Brekne
Kristoffer
Skjelland
Mauritz
Amundsen
Jan Lasse Moe
Oddvar Hauger
Per Hansen
Reidar Gustavsen
Odd Sannes
Bjørn Jakobsen
Bjørn Einar Norèn
Johan Hunæs
Roar Bjerke
Kristoffer
Sandvoll
Gunnar
Schjelderup
Asmund Broks
Bjørn Egil Hansen
Jakob Kråkevik
Tor Jonassen
Leif Klokset
Arne Selmer
Thore Larsen
Elling Øvergård
Petter Allan
Arvid Mikkelsen
Nils Bergo
Rune Brodahl
Svein Rustbakken
Jan Gundersrud
Magnus Wohlen
Ola Stene
Svein Helling
Tore Skau
Stian Bogar
1
14
1,5
4
1
5,5
7
2
6
1
5
10
4
6
12
1
5
5
9
3
3
1,5
2
8,5
8
5,5
1
4,5
3,5
5
3
3,5
1
1,5
12
2
9
1
12
1
1
1
3
11
________________________________________________________________
Side 220
NSFs årbok 2011
OL
Ole Eilif Undseth
Simon Ileby
Anders Svegård
Torger Larsen
Thomas Binnie Jr.
Kurt Johannessen
Øyvind Sirevaag
Tom Horvei
Amund Bjertnes
Jonny Nyen
Ole Ludvik Akre
Leif Vålvannet
Marius Aarre
Alf Gaste
Øystein Nordås
Ole Jørgen
Narvestad
Jan Erik Olsen
Ove Økdal
Kristian Stensåsen
Birger BühringAndersen
Paal Kråkenes
Arne G. Værngaar
Thomas Nilsen
Thor-Øistein
Endsjø
Kjell Sørensen
Axel Thv.
Marthinsen
Magne Østby
Ståle Waagbø
Kim Andre Lund
Egil Havre
Livar André Lura
Johnny Nilsen
Christian Lilleng
Sigurd Liland
VM
2
WCf
4
WC
6
EM Nord LK
2
1
7
3,5
1,5 4,5
1
0,5
5
6
1
3
1
1
3
2
5
1
6
0,5
1
2
5
8
0,5
0,5
2
1
4
2
10,5
10,5
6
4
6
0,5
7,5
3,75
9
8
5
2
Sum
12
12
11,5
11,5
11
11
11
11
10,5
10,5
10,25
10
10
10
10
5,5
9
4
8
10
9,5
9,5
9,5
7
2
7
9
9
9
9
9
4
5
9
9
9
2
5
9
9
2
8,5
7
8,5
4,5
3
9
9
9
8,5
8,5
8,5
8,5
8
8
4
0,5
3,5
2
7
2
2
5
1,5
1,5
2,5
1
1
4
NM
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 221
OL VM
Ove Foss
Terje Theien
Fredrik Johansson
Åsbjørn Idland
Bjørn Øvergård
Bjørn Roar Bjerke
Egil Olsen
Olav Melkild
Rolf Toven
Svein Tangen
Lars Lømo
Willy Pettersen
Kjetil Bromark
Geir Bakken
Frode Finstad
Øystein Sæther
Thorleif Gaarder
Jens Hallstein
Nygård
Tor Richter
Arild Aurstad
Harald
Schjelderup
Svein Sotberg
Per Hæhre
Kenneth Friberg
Arnt Haugland
Nic. Zwetnow
Øyvind Steinsholt
Tom Nalum
Rolf Røtterud
Sjur Haugland
Truls Heslien
Egil Stenvik
Bjørn Meldalen
Petter Gulliksen
Ottar Dahl
Hans Aksel
WCf
WC
6
EM Nord LK
2
2,5
5,5
3
5
1
5
1
NM
2
5
5
4
1,5
2
7,5
7
7
3
7
4
4
1
6
2
4
1
1
4,5
5
7
7
7
4
2
1
2,5
4,5
5,5
5,5
0,75
6
6
5
5
1,5
5
4
1
4
6,5
6,5
6,5
6,5
6,25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
3
4
1
0,5
4
3
3
1
2
1,5
1
7
1
5,5
1
2,5
1
1
2
2
5
2
6
3
3
Sum
8
8
8
8
8
8
7,5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
________________________________________________________________
Side 222
NSFs årbok 2011
OL
VM
WCf
WC
EM Nord LK
NM
Sum
Barlien
Tore Skredegård
Gunnar Svendsen
Magne Holmbro
Tor Marthinsen
Jan Erik Eknes
6
6
6
3
1
3
0,5
6
6
6
6
6
4,5
BRAGDMERKEPOENG
I konkurranser for kvinner
Lindy Hansen
Gyda Ellefsplass Olssen
Monica Lillehagen
Anne Grethe Jeppesen
Hanne Skarpodde
Kristina Vestveit
Anne May Bekkemoen
Siri Landsem
Kari Linden
Thoril Radet Brodahl
Hanne Vataker
Aina E. Flørli
Gro-Lisbeth Nilsen
Grethe Martinsen
May Irene Olsen
Marianne Ullvassveen
Liv Bratsberg
Berit Frydenlund
Ragnhild Johnsen
Lisbeth Rossing
Therese Holm
Wenche Solbakken
Ingrid Stubsjøen
Ingeborg Røed/Sørensen
Karin Isaksen
Lise Sørensen
Kathrine Begby
OL VM WC EM Nord LK NM Sum
6
14 23,5 23 13,5 39,5 119,5
18
8
26
1,5
1 23,5 78
4
1 29,5 6
5
12 57,5
2
13
7
6
2
12
8
9
21
16,5
1
11
17
5
1
3
3
1
11
7
3
12
6
2
2
10
11
2
3
3,5
2
2
2
7
3
4
12
11
7
6
7
1
4
6
4
8
6
1
7
0,5
3
7
1
0,5
1
1
3
1
16,5
11
10
21
13
12,5
8
22
23,5
10
9
15
11
11
5
6,5
8,5
12
5,5
8
11
7,5
2,5
45,5
45
44,5
41
35
35
34,5
34
33
25,5
23
22,5
18
18
17
16
14,5
14,5
13
13
12
12
11,5
11
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 223
OL VM WC EM Nord
Anne Lise Søhol
May E. Nordahl
Amanda Dybendal
Barbro Breivik
Linn Iren Flaate
Siv Marit Løvhaug
Kari Hagen
Britt Elena Wollan
Julie Lekven
Marianne Willhelmsen
Gunn Heidi Sønsterud
Haugen
Heidi Bråten
Borghild Naadland
Ida Frydenlund
Ellen M. Krogstad
Marianne Berger
Sara Hovland
Sølvi Horvei
Liv Lågstad
Jannicke Kristiansen
Malin Westerheim
Bente Handberg
Line Holth
Laila Hansen
Gerd Nesgård
7
8
2
2
1
1,5
0,5
1
1,5
2,5
1,5
0,5
1
0,5
3,5
3,5
0,5
1
LK NM
11
3,5
0,5
4
5
2
4
9
4
4,5
7,5
6
2
5
5
4
0,5
1
2
5,5
0,5
1
1,5
1
1
3
8
3
3
7
8
3,5
2,5
6
5
7
1
5,5
3,5
4
3
Sum
11
10,5
10,5
10
9,5
9,5
9,5
9
8,5
8,5
8
8
8
8
8
7,5
7,5
7
7
7
6,5
6
6
6
6
________________________________________________________________
Side 224
NSFs årbok 2011
XXI GJELDENDE OLYMPISKE REKORDER
(pr. 31.12.2008)
Menn
Olympisk Trap
M. Diamond, AUS
A.Alipov, RUS
Skeet
V. Hancock, USA
Dobbel Trap
W.Eller, USA
50m fripistol
A. Melentiev, RUS
25m silhuettpistol K. Sanderson, USA
10m luftpistol
M. Nestruev, RUS
50m fririfle 60 ligg. C. Klees, GER
50m fririfle 3x40
R. Debevec, SLO
10m luftrifle
Q.Zhu, CHN
10m viltmål
M. Kurtzer, GER
Kvinner
Olympisk Trap
Skeet
25m finpistol
D. Gudzineviciute, LTU
C. Cainero, ITA
L. Tao, CHN
G. Otryad, MGL
10m luftpistol
N. Paderina, RUS
50m sportsrifle 3x20 R. Mauer, POL
L. Du, CHN
10m luftrifle
K. Emmons, CZE
124
124
121
145
581
583
591
600
1177
599
590
Atlanta
Athen
Beijing
Beijing
Moskva
Beijing
Athen
Atlanta
Sydney
Athen
Athen
1996
2004
2008
2008
1980
2008
2004
1996
2000
2004
2004
71
72
590
590
391
589
589
400
Sydney
Beijing
Sydney
Beijing
Beijing
Atlanta
Beijing
Beijing
2000
2008
2000
2008
2008
1996
2008
2008
146
145
145
190
666,4
780,2
690
1275,1
704,8
702,7
686,8
Beijing
Beijing
Beijing
Beijing
Atlanta
Beijing
Athen
Sydney
Atlanta
Athen
Atlanta
2008
2008
2008
2008
1996
2008
2004
2000
1996
2004
1996
Finalerekorder:
Menn
Olympisk Trap
Skeet
D. Kostelecky, CZE
T. Brovold, NOR
V. Hancock, USA
Dobbel Trap
W. Eller, USA
50m fripistol
B. Kokorev, RUS
25m silhuettpistol O. Petrov, UKR
10m luftpistol
Y. Wang, CHN
50m fririfle 3x40
R. Debevec, SLO
50m fririfle 60 ligg. C. Klees, GER
10m luftrifle
Q, Zhu, CHN
10m viltmål
L. Yang, CHN
121/25
120/25
121/24
145/45
570/96,4
580/200,2
590/100
1177/98,1
600/104,8
599/103,7
585/100,8
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 225
Kvinner
Olympisk Trap
Skeet
S. Makela-Nummela, FIN
C. Brinker, GER
C. Cainero, ITA
K.Rhode, USA
25m finpistol
Y. Chen, CHN
10m luftpistol
W. Guo, CHN
50m sportsrifle 3x20 L. Du, CHN
10m luftrifle
K. Emmons, CZE
70/21
70/23
72/21
70/23
585/208,4
390/102,3
589/101,3
400/103,5
91
93
93
93
793,4
492,3
690,3
503,5
Beijing
Beijing
Beijing
Beijing
Beijing
Beijing
Beijing
Beijing
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Nicosia
Lahti
Suhl
Barcelona
Americana
Granada
Munchen
Beograd
Lonato
Nikosia
Osijek
Munchen
Kairo
Conception
Beijing
Beograd
Doha
Tucson
Tucson
Conception
K. Lumpur
Moskva
Granada
Milano
1994
1995
1996
1998
2005
2006
2009
2011
2007
2008
2009
2009
2009
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
1980
2006
2008
XXII GJELDENDE VERDENSREKORDER
(pr. 31.12.2011)
Menn
Olympisk Trap
Skeet
Dobbel Trap
50m fripistol
25m silhuettpistol
G. Pellielo, ITA
R. Ycong, USA
M. Tittarelli, ITA
L. Bade, USA
P. Gurkin, RUS
D. Kostelecky, CZE
M. Fabbrizi, ITA
M. Fabbrizi, ITA
V. Hancock, USA
T. Brovold, NOR
T. Brovold, NOR
J. Sychra, TCH
M. Milchev, UKR
J. Sychra, CZE
A. Andreou, CYP
J.J. Aramburu, ESP
N. Al-Attiya, QAT
A. Terras, FRA
E. Mitas, GRE
V. Fokeev, RUS
R. S. Tagore, IND
A. Melentiev, URS
A.Klimov, RUS
C. Reitz, GER
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
148
148
581
591
591
________________________________________________________________
Side 226
NSFs årbok 2011
25m grovpistol
M. Nestruev, RUS
A. Klimov, RUS
25m standardpistol
E. Buljung, USA
10m luftpistol
J. O. Jin, KOR
300m standardrifle 3x20 T. Kjøll, NOR
M. Buerge, SUI
300m fririfle 60 ligg.
H. Stenvaag, NOR
B. Ruecker, GER
V. Berg, NOR
J. Henry, FRA
300m fririfle 3x40
P. Sidi, HUN
50m fririfle 60 ligg.
V. Botchkarev, URS
S. Pletikosic, YUG
J. P. Amat, FRA
C. Klees, GER
S. Martynau, BLR
T. Tamas, USA
S. Martynau, BLR
S. Martynau, BLR
P. Litvinchuk, BLR
W. Waibel jr. AUT
W. Waibel jr. AUT
C. Lusch, GER
E. Uptagrafft, USA
V. Sauveplane
S. Martynov, RUS
S. Martynov, RUS
M. Emmons, USA
G. Starik, ISR
S. Marynov, BLR
W. Potent, AUS
S. Martynov, BLR
50m fririfle 3x40
R. Debevec, SLO
10m luftrifle
T. Majchacheep, THA
D. Sokolov, RUS
G. Narang, IND
Q. Zhu, CHN
50m viltmål 30+30
N. Lapin, URS
M. Stepanov, RUS
50m viltmål 40 mixed L. Racansky, TCH
594
594
584
594
589
589
600
600
600
600
1184
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
1186
600
600
600
600
596
596
398
Granada
2007
Osijek
2009
Caracas
1983
Changwon 2009
Boden
1995
Lahti
2002
Moskva
1990
Tolmezzo 1994
München 2010
München 2010
Osijek
2009
Zagreb
1989
München 1991
Havanna 1994
Atlanta
1996
München 1997
Barcelona 1998
Buenos Aires1998
München 2000
München 2003
Plzen
2003
Sydney
2004
Bangkok
2004
Ft.Benning 2005
Ft.Benning 2005
München 2005
Guangzhou 2006
Bankok
2007
München 2008
München 2010
Sydney
2010
Ft. Benning 2011
München 1992
Langkawi 2000
Winterthur 2008
Bangkok
2008
Wroclaw 2011
Lahti
1987
Heinola
2009
Milan
1994
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 227
10m viltmål 30+30
10m viltmål 40 mixed
M. Kurzer, GER
Y. Zhai, CHN
V. Prianishnikov, RUS
590 Athen OL 2004
590 Guangzhou 2010
393 Winterthur 2008
Kvinner
Olympisk Trap
V. Chuyko. UKR
L.Chen, CHN
Z, Stefecekova, SVK
G. Iannotti, ITA
S. Mälela-Nummelä, FIN
Skeet
E. Little, GBR
C. Brinker, GER
H.Y. Chi, CHN
Z. Meftakhetdinova, AZE
C. Brinker, GER
D. Bartekova, SVK
N. Wei
S. Jiewchaloemmit, THA
N. Wie, CHN
K. Rhode, USA
K. Rhode, USA
Dobbel Trap
Y. Zhang CHN
R. Li, CHN
25m finpistol
D. Iorgova, BUL
L. Tao, CHN
10m luftpistol
S. Smirnova. RUS
50m sportsrifle 60 ligg. M. Bobkova, RUS
O. Dovgun, KAZ
O. Dovgun, KAZ
O. Dovgun, KAZ
Y. Kim, KOR
J. E. Nowakowska, POL
T. Sawant, IND
50m sportsrifle 3x20
S. Pfeilschifter, GER
10m luftrifle
S.H. Seo, KOR
J. Gao, CHN
L. Galkina, RUS
L: Du, CHN
L. Galinka, RUS
S.Shirur, IND
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
115
115
594
594
393
597
597
597
597
597
597
597
594
400
400
400
400
400
400
Nicosia
1998
Qingyuan 2006
Qingyuan 2006
Maribor
2007
Maribor
2009
Beograd
2005
Qingyuan 2006
Qingyuan 2006
Cairo
2006
Nikosia
2008
Nikosia
2008
Munchen 2009
Kairo
2009
München 2009
Beijing
2010
Izmir
2010
Nicosia
2000
München 2010
Milano
1994
München 2002
München 1998
Barcelona 1998
Lahti
2002
Busan
2002
Zagreb
2006
München 2010
München 2010
München 2010
München 2006
Sydney
2002
Shanghai 2002
München 2002
Zagreb
2003
Mûndhen 2003
KualaLumpur -04
________________________________________________________________
Side 228
NSFs årbok 2011
L. Galkina, RUS
M. Haselberger, AUT
B. Lechner, GER
Y. Zhao, CHN
L. Wu, CHN
L.Du, CHN
S. Pfeilschifter, GER
K. Emmons, CZE
L. Galkina, RUS
L. Wu, CHN
L. Wu, CHN
S. Pfeilschifter, GER
S. Yi, CHN
B. Gauss, GER
S. Gu, KOR
10m viltmål 20+20
X. Xu, CHN
10m viltmål mixed
A. Soquet, FRA
X. Y. Li
300m 60 ligg
C. Jakobsen, DEN
B. Bucher, SUI
300m standardrifle 3x20 C. Jakobsen, DEN
C. Jakobsen, DEN
Junior menn
Olympisk Trap
Skeet
Dobbel Trap
50m fripistol
25m silhuettpistol
25m finpistol
25m standardpistol
10m luftpistol
50m fririfle 60 ligg.
50m fririfle 3x40
10m luftrifle
K. Almudhaf, KUW
I. Vinogradov, RUS
V. Hancock, USA
W. Crawford, USA
S. Koprinkov, BUL
F. Ding, CHN
L. Ekimov, RUS
D. Koulakov, RUS
L. Ekimov, RUS
L. Grunder, SUI
S. Pletikosic, YUG
Z. He, CHN
M.H. Cheon, KOR
Q. Zhu, CHN
Q. Zhu, CHN
S. Richter, ISR
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
391
390
390
599
599
588
588
124
124
125
147
577
588
586
574
588
588
600
1182
599
599
599
599
Bangkok
Athen WC
Tallin
Changwon
München
Granada
Milano
Beijing
Bangkok
Wuxi
Beijing
Beograd
München
München
München
Lahti
Lahti
München
Osijek
München
Lahti
Zagreb
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2008
2008
2008
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2002
2002
2010
2009
2010
2002
2006
Atlanta
1998
Beograd
2011
Lonato
2007
Beograd
2011
Moskva
1990
Fort Benning 2007
München 2004
Lahti
2002
Deauville 2007
Milano
2009
München 1991
Munchen 2009
Athen
2004
Athen OL 2004
Bangkok
2004
Munchen 2009
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 229
50m viltmål 30+30
50m viltmål 40 mixed
10m viltmål 30+30
10m viltmål 40 mixed
Junior kvinner
Olympisk Trap
Dobbel Trap
Skeet
25m finpistol
10m luftpistol
50m sportsrifle 60 ligg.
50m sportsrifle 3x20
10m luftrifle
10m viltmål 20+20
10m viltmål mixed
M. Kurzer, GER
M. Jakosits, FRG
Y. Zhai, CHN
D. Romanov, RUS
M. Azarenko, RUS
594
397
590
386
386
Moskva
Zenica
Guangzhou
Zagreb
Brescia
R. L. Heiden, USA
D. Gelisio, ITA
T. Lundqvist, SWE
N. Salukvadze, URS
M. Mladenovic, YUG
K. Boettinger, GER
X. Wang, CHN
S.H. Seo, KOR
Y. Zhang, CHN
X. Xu, CHN
G.Avramenko, UKR
73
113
74
593
391
598
591
400
400
391
383
Rio de Jane. 2010
Nicosia
1995
Maribor
2009
Zagreb
1989
Milano
1995
Plzen
2000
Milano
1998
Sydney
2002
Kuwait City 2007
Lahti
2002
Göteborg 2003
149
149
150
150
150
150
196
196
704,8
704,8
1287,9
703,8
676,2
2008
2011
2007
2008
2009
2011
2009
2010
1996
2008
1992
2011
2000
2011
2011
1989
VERDENSREKORDER MED FINALE
Menn
Olympisk Trap
K. Bindrich, GER
124/25
M. Fabbrizi, ITA
125/24
Skeet
V. Hancock, USA
125/25
T. Brovold, NOR
125/25
T. Brovold, NOR
125/25
J. Sychra, CZE
125/25
Dobbel Trap
B. Hu, CHN
147/49
J. Richmond, USA
146/50
50m fririfle 60 ligg.
C. Klees, GER
600/104,8
W. Potent
599/105,8
50m fririfle 3x40
R. Debevec, SLO 1186/101,9
10m luftrifle
Q. Zhu, CHN
600/103,8
50m fripistol
W. Demarest, USA 577/99,2
25m silhuettpistol
C. Reitz, GER
33
M. Podhrashky, CZE
33
10m luftpistol
S. Pyzhianov, URS 593/102,1
Nicosia
Beograd
Lonato
Nikosia
Osijek
Conception
Minsk
München
Atlanta
Beijing
München
Wroclaw
Milano
München
Sydney
695,1 München
1990
1990
2010
2006
2011
Kvinner
________________________________________________________________
Side 230
NSFs årbok 2011
Olympisk Trap
Skeet
25m finpistol
10m luftpistol
50m sportsrifle 3x20
10m luftrifle
Z.Strefecekova, SVK
74/22
D. Bartekova, SVK
74/25
N. Wei, CHN
74/25
M. Grozdeva, BUL 591/205,7
J. Ren, CHN
390/103,5
S. Pfeilshifter, GER 594/104,0
S. Yi, CHN
400/105,6
VERDENSREKORDER LAG
3 - mannslag menn
Olympisk Trap
ITA
Skeet
NOR
GER
Dobbel Trap
USA
50m fripistol
ROM
25m silhuettpistol
CHN
25m grovpistol
URS
25m standardpistol
URS
URS
10m luftpistol
RUS
300m standardrifle 3x20
NOR
300m fririfle 60 ligg.
SWE
300m fririfle 3x40
NOR
50m fririfle 60 ligg.
RUS
50m fririfle 3x40
AUT
10m luftrifle
RUS
50m viltmål 30+30
URS
50m viltmål 40 mixed
CZE
10m viltmål 30+30
GER
10m viltmål 40 mixed
RUS
CHN
3 - mannslag kvinner
Olympisk Trap
Skeet
Dobbel Trap
25m finpistol
10m luftpistol
ITA
CHN
CHN
CHN
RUS
CHN
96
99
99
796,7
493,5
698,0
505,6
Qingyuan
Nikosia
Beijing
Changwon
München
München
München
2006
2008
2011
2005
1999
2006
2010
369
368
368
433
1719
1749
1762
1725
1725
1759
1751
1794
3517
1789
3508
1792
1773
1181
1733
1158
1158
Beograd
Beograd
Beograd
München
Osijek
München
Moskva
Osijek
Suhl
Deauville
Beograd
Zagreb
Zagreb
Kouvola
Plzen
Winterthur
Zagreb
Milano
Lahti
Thessaloniki
Zagreb
2011
2011
2011
2010
1985
2010
1990
1985
1986
2007
2005
2001
2006
1997
2003
2008
1989
1994
2002
2002
2006
211
216
328
1768
1161
1161
Maribor
Beograd
Kairo
Busan
Brno
Doha
2009
2011
2001
2002
1993
2006
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 231
50m sportsrifle 60 ligg.
50m sportsrifle 3x20
10m luftrifle
10m viltmål 20+20
10m viltmål mixed
300m 60 ligg
300m standardrifle 3x20
3 - mannslag menn jr
Olympisk Trap
Skeet
Dobbel Trap
25m finpistol
50m fripistol
25m silhuettpistol
25m standardpistol
10m luftpistol
50m fririfle 60 ligg.
50m fririfle 3x40
10m luftrifle
50m viltmål 30+30
50m viltmål 40 mixed
10m viltmål 30+30
10m viltmål 40 mixed
3-mannslag kvinner jr
25m finpistol
10m luftpistol
50m sportsrifle 60 ligg.
50m sportsrifle 3x20
10m luftrifle
10m viltmål 20+20
10m viltmål 40 mixed
Skeet
Trap
URS
USA
CHN
CHN
CHN
CHN
FRA
POL
1786
1758
1754
1196
1150
1158
1787
1727
Moskva
München
Busan
Kuwait City
Lahti
München
München
München
1990
2010
2002
2007
2002
2010
2010
2010
ITA
ITA
USA
RUS
BUL
GER
URS
CHN
GER
CHN
SVK
CHN
TCH
GDR
RUS
UKR
364
360
428
1745
1666
1716
1696
1730
1778
3478
1774
1774
1758
1167
1702
1138
Beograd
Beograd
Beograd
Wroclav
Joenssu
Beograd
Osijek
Doha
Plzen
München
Gyor
München
Zagreb
Zenica
Heinola
Budapest
2011
2011
2011
1994
1988
2005
1985
2009
2008
2010
2003
2010
1989
1990
2009
1996
CHN
CHN
CZE
USA
CHN
GER
RUS
USA
CHN
CHN
1726
1146
1780
1747
1186
1116
1105
204
202
202
Nicosia
Lahti
München
München
Bangkok
Zagreb
Zagreb
Maribor
Maribor
München
2007
2002
2010
2010
2005
2006
2006
2009
2009
2010
________________________________________________________________
Side 232
NSFs årbok 2011
XXIII GJELDENDE NORSKE REKORDER (pr. 31.12.2011)
ÅPEN
Pistol
25m grovpistol
25m silhuettpistol
25m hurtigpistol grov
MENN
Lerdue
Olympisk trap (125 duer)
Automat trap (125 duer)
Dobbelt Trap (150 duer)
Skeet (125 duer)
Nordisk trap (125 duer)
Pistol
50m fripistol
10m luftpistol
25m standardpistol
25m finpistol
25m hurtigpistol fin
Rifle
10m luftrifle
15m fririfle 30 skudd
15m fririfle 45 skudd
50m fririfle 60 liggende
Pål Hembre
Pål Hembre
Erik Bækkevold
596
588
595
2000
2007
2002
Tomas Nilsen
Magne Østby
Tore Brovold
Tore Brovold
Harald Jensen
Jonas Filtvedt
Ole Undseth
Leif Klokseth
122
122
137
125
125
125
125
125
2007
John Rødseth
Vegard Askestad
Ståle Waagbø
Pål Hembre
Pål Hembre
Pål Hembre
571
587
587
586
594
598
1975
1998
2000
1993
2010
2011
Are Hansen
Nils Petter Håkedal
Gaute Torgersen
Idar Vedul
Magnus Wohlen
Harald Stenvaag
Leif Steinar Rolland
Nils Petter Håkedal
Espen Berg-Knutsen
Idar Vedul
Are Hansen
Geir Magne Rolland
Tor Erik Iversen
Vebjørn Berg
Knut Jørgen Brodahl
Ole Magnus Bakken
Vebjørn Berg
600
300
300
300
300
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
600
2007
1996
1997
1998
2001
1998
1999
1999
2000
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2008
2004
2008
2009
2009
2009
2011
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 233
Odd Arne Brekne
Ole Magnus Bakken
Trond Kjøll
Harald Stenvaag
Thore Larsen
Per Gunnar Bund
Vebjørn Berg
Vebjørn Berg
600
1184
589
600
600
600
600
1185
Tor Heiestad
Tor Heiestad
Frode Finstad
Tor Heiestad
Tor Heiestad
Tor Heiestad
Tor Heiestad
582
388
388
594
395
198
198
70
63
63
70
71
120
2008
Dobbelt trap (120 duer)
Skeet (75 duer)
Nordisk trap (125 duer)
Lisa Schjelde
Grete Hatlestad
Benedicte Schibbye
Grete Hatlestad
Cecilie Haraldsen
Barbro Breivik
Pistol
10m luftpistol
50m fripistol
25m standardpistol
25m finpistol
25m hurtigpistol fin
Ann Kristin T. Larsen
Marianne Ullvassveen
Gunn Heidi Sønsterud
Karin Isaksen
Gro-Lisbeth Nilsen
386
530
565
582
590
2004
2005
2005
1992
2001
399
399
399
300
300
450
450
598
594
597
583
2006
2007
2009
1996
2008
2000
2008
50m fririfle 3x40
300m standardrifle 3x20
300m fririfle 60 liggende
300m fririfle 3x40
Viltmål
10m viltmål 30+30 skudd
10m viltmål 40 mixed
50m viltmål 30+30 skudd
50m viltmål 40 skudd mixed
Hjort 40 skudd enkeltskudd
Hjort 40 skudd dobbeltskudd
KVINNER
Lerdue
Olympisk trap (75 duer)
Automat trap (75 duer)
Rifle
10m luftrifle
Lindy Hansen
Kristina Vestveit
Anne Marit Nordløkken
15m fririfle 30 skudd
Hanne Vataker
Hanne Skarpodde
15m fririfle 45 skudd
Lindy Hansen
Kristina Vestveit
50m sportsrifle 60 skudd liggende Lindy Hansen
50m sportsrifle 3x20 skudd
Gyda Ellefsplass Olssen
300m sportsrifle 60 skudd liggende Gyda Ellefsplass Olssen
300m sportsrifle 3x20 skudd
Hanne Skarpodde
2011
2011
1995
1990
1999
1999
2010
2008
2002
2009
2004
2008
2007
2010
2003
________________________________________________________________
Side 234
NSFs årbok 2011
Viltmål
10m viltmål 20+20 skudd
10m viltmål 40 skudd mix
50m viltmål 30+30 skudd
50m viltmål 40 skudd mix
Hjort 40 skudd enkeltskudd
Hjort 40 skudd dobbeltskudd
Therese Holm
Therese Holm
Therese Holm
Therese Holm
Therese Holm
Therese Holm
372
365
563
376
185
176
2008
2009
2009
2008
2009
2008
25m silhuettpistol
Per Einar Lund
Bjørn Roar Bjerke
Anders Svegård
Runar Magnussen
554
554
554
564
1984
1991
1995
2009
JUNIOR MENN
Lerdue
Olympisk trap (125 duer)
Automat trap (125 duer)
Dobbelt trap (150 duer)
Skeet (125 duer)
Nordisk trap (125 duer)
Atle Larsen
Viktor Halle
Roar Olsen
Viktor Halle
Martin K. Leknes
113
115
120
123
123
Pistol
10m luftpistol
25m standardpistol
25m finpistol
25m hurtigpistol fin
Kjetil Grøtte
Bjørn Roar Bjerke
Jan Erik Eknes
Runar Magunsson
577
573
586
587
JUNIOR ÅPEN
Pistol
50m fripistol
Rifle
10m luftrifle
15m fririfle 30 skudd
50m fririfle 60 skudd liggende
50m fririfle 3x40 skudd
300m fririfle 60 skudd ligg
300m fririfle 3 x 20 skudd
Kristoffer Sannvoll
598
Even Nicolaisen
300
Kristoffer Skjelland
300
Ole Kristian Bryhn
450
Øyvind Solbrekken Flatla450
Kristoffer Skjelland
598
Ole Magnus Bakken
1182
Ole Magnus Bakken
597
Ole Magnus Bakken
583
Viltmål
10m viltmål 30+30 skudd
10m viltmål 40 mixed
50m viltmål 30+30 skudd
50m viltmål 40 skudd mixed
Tore N. Stene
Kristian Stensåsen
Jan Erik Olsen
Kristian Stensåsen
15m fririfle 45 skudd
2007
2008
2011
1996
1988
1989
2011
2003
2006
2009
2006
2010
2009
2008
2006
2007
567
374
576
383
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 235
Hjort 40 skudd enkeltskudd
Hjort 40 skudd dobbeltskudd
Jan Erik Olsen
Jan Erik Olsen
188
186
JUNIOR KVINNER
Lerdue
Automat Trap (75 duer)
Olympisk Trap (75 duer)
Skeet (75 duer)
Tina Øybakken
Lisa Schjelde
Malin Farsjø
47
53
63
2009
Pistol
10m luftpistol
25m standardpistol
25m finpistol
25m hurtigpistol fin
Linn Iren Flaate
Marianne Wilhelmsen
Siv Marit Løvhaug
Gro-Lisbeth Nilsen
381
554
573
576
2005
1985
1998
1994
50m sportsrifle 60 skudd liggende
50m sportsrifle 3x20 skudd
300m grovkaliber 60 sk. liggende
300m grovkaliber 3x20 skudd
Anne Marit Nordløkken
Giske Bach
Anne Marit Nordløkken
Kine Gjerstad Eide
Gina Helstad
Merete Haagensen
Anna P. Hjelmevoll
Ann Cathrine Sverkmo
Siw Anita Dramstad
Anne Marit Nordløkken
Ingrid Stubsjøen
Siw Anita Dramstad
Marianne Berger
May E. Nordahl
Kristina Vestveit
400
300
300
300
300
300
300
300
300
450
450
598
589
596
582
2006
2005
2005
2006
2006
2007
2008
2009
2009
2005
2008
2010
2009
2005
2005
Viltmål
10m viltmål 20+20 skudd
10m viltmål 40 skudd mix
50m viltmål 30+30 skudd
50m viltmål 40 skudd mix
Hjort 40 skudd enkeltskudd
Hjort 40 skudd dobbeltskudd
Therese Holm
Therese Holm
Therese Holm
Therese Holm
Therese Holm
Therese Holm
372
365
563
376
185
176
2008
2009
2009
2008
2009
2008
UNGDOM
Lerdue
Nordisk Trap (125 duer)
Aksel J. Hætta
123
2011
Rifle
10m luftrifle
15m fririfle 30 skudd
15m fririfle 45 skudd
2011
Pistol
U-14
________________________________________________________________
Side 236
NSFs årbok 2011
Standardpistol
Finpistol
Hurtig fin
Espen Magnussen
Chotika Chotirak
Livar André Lura
513
532
561
2008
2010
2004
U-16
Luftpistol
Standardpistol
Hurtigpistol Fin
Finpistol
Marius Aarre
Aslak Dueskar
Petter Gulliksen
Aslak Dueskar
376
558
583
569
2003
2002
2007
2001
300m grovkaliber 3x 20 sk.
Malin Westerheim
Henrik Tvengsberg
Robin Berget
Jørgen B. Elstad
Charlotte Kristiansen
Vegard Engen Skogly
Jenny Vatne
Robin Berget
397
299
299
597
574
588
588
565
2009
2007
2009
2011
2009
2010
2011
2009
FUNKSJONSHEMMEDE
Pistol
R3, finpistol
Bjørn Morten Hagen
573
Bo Nielsen
Monica Lillehagen
Monica Lillehagen
Nils E. Nilsen
Ove Foss
Paul Aksel Johansen
Monica Lillehagen
Berit Breirem
Monica Lillehagen
539
392
600
600
590
1015
567
284
441
2009
2011
2004
2005
2010
2011
2011
2009
2011
R9, 50m 60 skudd liggende
R13, 15m rifle 45 skudd stående
Bjørnar Gudmundstuen
Ole-Kristian Pedersen
Hanne Mali Slettum
Sonja Tobiassen
Sonja Tobiassen
Margarethe Lillehagen
590
599
599
599
584
446
2011
2009
2011
2011
2011
2010
SH3
R11, 10m luftrifle 60 skudd ligg.
Marit Førland
588
2005
Rifle
10m 40 skudd luft
15m 30 skudd min
50m 60 skudd liggende
50 m 3x20 skudd
300m grovkaliber 60 skudd ligg.
Rifle
SH1
R1, 10m 60 skudd stående
R2, 10m 40 skudd stående
R3, 10m 60 skudd ligg.
R6, 50m 60 skudd ligg.
R7, 50m 3x40 skudd
R8, 50m 3x20 skudd
R12, 15m rifle 30 skudd stående
R12, 15m rifle 45 skudd stående
SH2
R4, 10m luftrifle 60 skudd stå.
R5, 10m luftrifle 60 skudd ligg.
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 237
VETERANER
Lerdue
Veteran 50
Nordisk Trap (125 duer)
Gunnar Grønnerød
124
2011
Veteran 60
Nordisk Trap (125 duer)
Tor Hernes
124
2010
Veteran 70
Nordisk Trap (125 duer)
Daniel Oskal
119
2011
Pistol
V50
Fripistol
Luftpistol 40
Silhuettpistol
Standardpistol
Finpistol
Grovpistol
Hurtigpistol Fin
Hurtigpistol Grov
Roar Hembre
Johnny Nilsen
Terje Storholt
Roar Hembre
Roar Hembre
Roar Hembre
Terje Storholt
Terje Storholt
534
382
569
574
585
581
583
583
2011
2007
2008
2011
2010
2011
2006
2009
Silhuettpistol
Standardpistol
Finpistol
Grovpistol
Hurtigpistol Fin
Hurtigpistol Grov
Morten Schjoldager
Asmund Broks
Gunnar Langø
Asmund Broks
Bjørn Jakobsen
Asmund Broks
Asmund Broks
Haans H. Schjelderup
Asmund Broks
524
378
378
565
561
581
576
588
574
2011
2008
2009
2006
2009
2009
2009
2007
2006
V70
Fripistol
Luftpistol 40
Silhuettpistol
Standardpistol
Finpistol
Grovpistol
Hurtigpistol Fin
Hurtigpistol Grov
Harald Nilsen
Harald Nilsen
Ove Dahl
Per Martin Marum
Per Martin Marum
Roar Bjerke
Harald Nilsen
Per Martin Marum
498
364
530
529
563
559
564
564
2007
2006
2011
2010
2010
2006
2006
2010
V60
Fripistol
Luftpistol 40
Rifle
V-45
________________________________________________________________
Side 238
NSFs årbok 2011
10 m luftrifle
15m fririfle 30 skudd
15m fririfle 45 skudd
50 m fririfle 60 skudd liggende
50m fririfle 3x20 skudd
300m grovkaliber 40 sk. liggende
300m grovkaliber 3x20 skudd
Trond Inge Rødland
Geir Skymoen
Knut Bakken
Jørn Dalen
Tor Nystuen
Jørn Dalen
Tor Nystuen
392
299
449
598
577
398
575
2011
2008
2007
2008
2009
2010
2009
Magne Ivar Mellem
Knut Bakken
Dag Rasmussen
Bjørn Egil Hansen
Harald Stenvaag
Harald Stenvaag
Bjørn Egil Hansen
Bjørn Egil Hansen
390
390
296
447
598
586
396
574
2011
2009
2010
2008
2008
2007
50 m fririfle 60 skudd liggende
50m fririfle 3x20 skudd
300m grovkaliber 40 sk. liggende
300m grovkaliber 3x20 skudd
Lars Lømo
Bjørn Fremstad
Jon Kr. Wohlen
Bjørn Fjellstad
Lars Lømo
Rolf Karlsen
Lars Lømo
Odd Kolsrud
Petter Nordvik
379
379
292
438
438
589
552
390
540
2011
2011
2006
2010
2011
2006
2011
2007
2009
V-70
10m luftrifle
15m fririfle 30 skudd
15m fririfle 45 skudd
50m fririfle 60 skudd liggende
50m fririfle 3x20 skudd
300m grovkaliber 40 sk. liggende
300m grovkaliber 3x20 skudd
Egil Olsen
Egil Olsen
Øivind Mørk
Rolf Karlsen
Egil Olsen
Odd Kolsrud
Odd Kolsrud
374
287
429
586
549
392
541
2007
2009
2011
2010
2010
2011
2009
Jan Runar Sørlie
Magne Østby
Tore Brovold
119/22
121/22
137/47
V-55
10 m luftrifle
15m fririfle 30 skudd
15m fririfle 45 skudd
50 m fririfle 60 skudd liggende
50m fririfle 3x20 skudd
300m grovkaliber 40 sk. Liggende
300m grovkaliber 3x20 skudd
V-65
10 m luftrifle
15m fririfle 30 skudd
15m fririfle 45 skudd
REKORDER MED FINALE
MENN
Lerdue
Olympisk Trap (150 duer)
Automat Trap (150 duer)
Dobbel Trap (200 duer)
141
143
184
2007
2009
2004
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 239
Skeet (150 duer)
Nordisk trap (150 duer)
Tore Brovold
Ole Undseth
Leif Klokset
125/25
125/25
125/25
150
150
150
Pistol
50m fripistol
10m luftpistol
25m silhuettpistol (kun finale)
Terje Theien
Terje Theien
Thorfinn Larsos
554/95.9
585/99.7
24
649,9
684,7 1995
2011
Rifle
10m luftrifle
50m fririfle 60 skudd liggende
50m fririfle 3x40 skudd
Are Hansen
Espen Berg-Knutsen
Vebjørn Berg
703,8
704,0
1283,7
KVINNER
Lerdue
Olympisk Trap (100 duer)
Automat Trap (100 duer)
Dobbel Trap (160 duer)
Skeet (100 duer)
Nordisk Trap (150 duer)
Lisa Schjelde
Benedicte Schibbye
Grete Hatlestad
Barbro Breivik
Mette Larsen
66/17
63/14
70/25
68/25
118/23
Pistol
10m luftpistol
25m finpistol
Siv Marit Løvhaug
Gunrid Kjellmark
383/98,0 481,0
575/196,6 770,6 2009
Rifle
10m luftrifle
50m sportsrifle 3x20 skudd
Kristina Vestveit
Gyda E. Olssen
501,8
686,4
JUNIOR
Pistol
50m fripistol
25m silhuettpistol (kun finale)
Anders Svegård
Runar Magnussen
548/96,5
10
644.5
Dobbelt Trap (200 duer)
Nordisk trap (150 duer)
Sindre Krågsrud
Viktor Halle
Viktor Halle
Tom B. Jensen
Roar Olsen
Martin K. Leknes
111/21
115/20
120/25
121/24
120/39
123/25
132
135
145
145
159
148
Pistol
10m luftpistol
Anders Svegård
570/101,2 671.2
JUNIOR MENN
Lerdue
Olympisk Trap (150 duer)
Automat Trap (150 duer)
Skeet (150 duer)
2008
2009
2011
2007
2007
2009
83
77
95
93
141
2006
2009
2004
2010
2003
2007
2007
2011
2010
2007
2007
2010
2011
________________________________________________________________
Side 240
NSFs årbok 2011
Rifle
10m luftrifle
50m fririfle 60 skudd liggende
50m fririfle 3x40 skudd
Ole Magnus Bakken
Kristoffer Skjelland
Ole-Kristian Bryn
700,0
701,3
1277,2
JUNIOR KVINNER
Lerdue
Automat Trap (100 duer)
Olympisk Trap (100 duer)
Skeet (100 duer)
Tina Øybakken
Lisa Schjelde
Tonje Fuglås Kvendbø
55/14
53/18
59/22
Pistol
10m luftpistol
25m finpistol
Linn Iren Flaate
Linn Iren Flaate
378/101,1 479,1
548/196,5 744,5
Rifle
10m luftrifle
50m sportsrifle 3x20 skudd
Ingrid Stubsjøen
Ingrid Stubsjøen
501,7
685,6
FUNKSJONSHEMMEDE
Pistol
R3, finpistol
Bjørn Morten Hagen
573/203,5 776,5
Rifle
SH1
R1, 10m luftrifle 60 skudd stående
R2, 10m luftrifle 40 skudd stående
R3, 10m luftrifle 60 skudd ligg.
R6, 50m 60 skudd liggende
R7, 50m 3x40 skudd
R8, 50m 3x20 skudd
Bo Nielsen
Monica Lillehagen
Monica Lillehagen
Ove Foss
Paul Aksel Johansen
Monica Lillehagen
539/96,3
494,8
703,1
690,1
1088,9
663,4
SH2
R4, 10m luftrifle 60 skudd stående
R5, 10m luftrifle 60 skudd ligg
Bjørnar Gudmundstuen 690,2
Anni Karlsen
701,4
2011
2009
SH3
R11, 10m luftrifle 60 skudd ligg
Marit Førland
689,8
2005
UNGDOM
Lerdue
Nordisk Trap (150 duer)
Aksel J. Hætta
123/23
2008
2010
2007
69
71
81
2010
2010
2008
635,3 2009
2011
2010
2010
2011
2011
146
2011
VETERAN
Lerdue
________________________________________________________________
NSFs årbok 2011
Side 241
Veteran 50
Nordisk Trap (150 duer)
Gunnar Grønnerød
124/25
149
2011
Veteran 60
Nordisk Trap (150 duer)
Tor Hernes
124/22
146
2010
Veteran 70
Nordisk Trap (150 duer)
Daniel Oskal
119/25
144
2011
________________________________________________________________
Side 242
NSFs årbok 2011

similar documents