Geotechnický průzkum

Report
Geotechnický průzkum
Vít Černý
OSNOVA
•
•
•
•
•
Úvod do GT průzkumu
Průzkumné metody
Polní zkoušky
GT průzkum pro pozemní komunikace
GT průzkum pro přehrady (a jiné velké
stavby)
Zemní konstrukce 2011/2012
2
Úvod do GT průzkumu
Geotechnický průzkum = inženýrskogeologický
průzkum = stavebně technický průzkum
Slouží ke zjištění vlastností základové půdy
(materiálů) a její heterogenity pro geotechnický
návrh konstrukce
Platná norma = EC 7
Zemní konstrukce 2011/2012
3
Úvod do GT průzkumu
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí –
Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy
Průzkum
Základové
půdy
Konstrukčních
materiálů
Podzemní
vody
Průzkumu musí vždy předcházet projekt průzkumných prací!
Zemní konstrukce 2011/2012
4
Úvod do GT průzkumu
EC 7 ponechává rozdělení průzkumu na etapy
Etapy
průzkumu
Předběžný
• Posouzení celkové stability a
obecné vhodnosti lokality
• Posouzení vhodné polohy
konstrukce
• Zvážení možných metod
zakládání a zlepšování zemin
• Ocenění možného vlivu na
okolí
Podrobný
Sledování a
monitoring
• Terénní průzkumné práce
Zemní konstrukce 2011/2012
5
Úvod do GT průzkumu
Dále EC 7 (část 2) obsahuje a definuje:
•Návrh hloubky průzkumných děl (druhy)
•Laboratorní zkoušky (zkušební program, typy)
•Terénní zkoušky
Jsou v něm popsány všechny možné (i nemožné)
polní (terénní) zkoušky, jejich metodika a vhodnost
jejich použití.
Zemní konstrukce 2011/2012
6
Průzkumné metody
Rozdělení
průzkumných
metod
Přímé
Vrty
Nepřímé
Kopané sondy
Penetrace
Geofyzikální
VES,
Multikabel
Zemní konstrukce 2011/2012
Polní zkoušky
Seismika,
gravimetrie
7
Průzkumné metody
Přímá průzkumná díla:
• vrty
VIDEO
• kopané sondy
Zemní konstrukce 2011/2012
8
Průzkumné metody
Přímá průzkumná díla:
•vrty
•kopané sondy
Vždy musí být doplněny lab. zkouškami!
Zemní konstrukce 2011/2012
9
Průzkumné metody
Nepřímá průzkumná díla:
• penetrace => statická, dynamická, standardní
Zemní konstrukce 2011/2012
10
Průzkumné metody
Geofyzikální metody
• elektrické – VES, Multikabel
• ostatní – gravimetrie, úderová seismika …
Zemní konstrukce 2011/2012
11
Polní zkoušky
Polní
zkoušky
Zjišťovací
Penetrace
Původní
napjatost
Ověřovací
Propustnost
Únosnost
Zemní konstrukce 2011/2012
Míra
zhutnění
Geometrie
12
Polní zkoušky
Zjišťovací:
• penetrace
• původní napjatost
• propustnost
Zemní konstrukce 2011/2012
13
Polní zkoušky
Ověřovací:
• únosnost
• míra zhutnění
• geometrie
Zemní konstrukce 2011/2012
14
Geotechnický průzkum pro pozemní
komunikace
Technické podmínky Ministerstva dopravy a spojů
TP 76
Část A – Zásady geotechnického průzkumu
Část B – Provádění geotechnického průzkumu
Zemní konstrukce 2011/2012
15
Geotechnický průzkum pro pozemní
komunikace
Druhy
geotechnického
průzkumu
Podle druhu
výstavby
Pro novostavby
Pro
rekonstrukce
Průzkum trasy a
okolí
Zemní konstrukce 2011/2012
Podle předmětu
šetření
Podle
podrobnosti
etapy
Průzkum
materiálových
nalezišť
Průzkum pro
objekty
16
Geotechnický průzkum pro pozemní
komunikace
Podle
podrobnosti
etapy
Orientační
Předběžný
Podrobný
Zemní konstrukce 2011/2012
Doplňující
Geotechnické
sledování
výstavby
17
Geotechnický průzkum pro pozemní
komunikace
Orientační průzkum:
•Excerpce literárních a archivních podkladů
(Geofond)
•Uplatnění nepřímých metod – geofyzika, letecká
fotogrametrie, …
Zemní konstrukce 2011/2012
18
Geotechnický průzkum pro pozemní
komunikace
Předběžný průzkum:
•Rešerše (obdobně jako u orientačního průzkumu)
•Podrobné zkoumání území – dokumentace
přirozených a umělých odkryvů, technické práce s
odběrem charakteristických vzorků zemin a
podzemní vody + lab. zkoušky
•geofyzika
Zemní konstrukce 2011/2012
19
Geotechnický průzkum pro pozemní
komunikace
Podrobný průzkum:
• Vychází se ze znalostí předchozích etap průzkumu
• Doplní se přímá průzkumná díla dle tabulky
• Terénní zkoušky a měření – určení fyzikálně mechanických
parametrů hornin tvořících budoucí zemní těleso (svahy,
pláň vozovky v zářezu), přetvárných vlastností zemního
masívu (kde vlivem přitížení nebo odlehčení dojde ke
změnám napjatosti a deformacím, mechanických vlastností
hornin určených k zabudování do násypu pláně
Zemní konstrukce 2011/2012
20
Geotechnický průzkum pro pozemní
komunikace
Doplňující průzkum:
• Zejména zaměřen na vybrané (problémové) úseky trasy a
mostní objekty
Geotechnické sledování výstavby:
• Monitoring
• GT sled
Zemní konstrukce 2011/2012
21
Geotechnický průzkum pro pozemní
komunikace
Výsledky:
• ZZ pro trasu
• ZZ pro objekty
• ZZ pro mosty
• Pasportizace trasy
• Grafické přílohy (IG řezy)
Zemní konstrukce 2011/2012
22
Geotechnický průzkum pro pozemní
komunikace
Grafické přílohy:
Zemní konstrukce 2011/2012
23
Geotechnický průzkum pro pozemní
komunikace
Pasportizace trasy:
Zemní konstrukce 2011/2012
24
Geotechnický průzkum pro přehrady
Měl by mít stejné fáze jako pro pozemní komunikace:
•Předběžný, podrobný, doplňkový a sledování
výstavby
Průzkum pro přehradní místo
Průzkum zátopy
Průzkum materiálových nalezišť
Zemní konstrukce 2011/2012
25
Geotechnický průzkum pro přehrady
Orientační a předběžný průzkum = terénní mapování
a výběr přehradního místa
Zemní konstrukce 2011/2012
26
Geotechnický průzkum pro přehrady
Podrobný průzkum
• horniny v přehradním místě
• mechanické vlastnosti
• propustnost
Zemní konstrukce 2011/2012
27
Geotechnický průzkum pro přehrady
Výsledky:
•ZZ
• výsledky polních zkoušek
• grafické přílohy
Zemní konstrukce 2011/2012
28
Děkuji za pozornost
Kontakt: [email protected]
Zemní konstrukce 2011/2012
29

similar documents