Fagplan.norsk - Lindesnes ungdomsskole

Report
Årsplan i norsk for 10.trinn ved Lindesnes ungdomsskole
Basert på lærebok: Kontekst - Gyldendal
Tid/
Uke
Kapittel/
Tema
34-36
-Skriftlige og
muntlige
tekster
Kontekst
basisbok
Læremidler
Eksempler fra Tekster
1
Forfatter Sjanger
og tekster og tema
side 196205
Essay og kåseri
37-39
-Skriftlige og
muntlige
tekster
Drama
40
Høstferie
Side 272283
Et dukkehjem av
Henrik
Ibsen
s.175
Organisering
Nynorsk
Prøver/
framføringer
og skriveoppgaver
Kompetansemål
Teorigjennomgang.
Skriving.
Ulike
eksempler på
kåseri skriftlig og
muntlig.
Kontinuerlig
på torsdager
Framføring
av kåseri uke
34.
Hjemmeoppgave:
Innlevering
av skriftlig
kåseri i uke
36
Gjennomføre enkle foredrag,
presentasjoner, tolkende opplesing,
rollespill og dramatisering, tilpasset
ulike mottakere.
Vurdere egne og andres muntlige
framføringer.
Gjenkjenne de språklige virkemidlene
humor, ironi, kontraster og
sammenligninger, symboler og
språklige bilder og bruke dem i egne
tekster. Uttrykke seg presist og med
et variert ordforråd i ulike tekster på
bokmål og nynorsk.
Kapittelprøve om
drama
Gjennomføre enkle foredrag,
presentasjoner, tolkende opplesing,
rollespill og dramatisering, tilpasset
ulike mottakere.
Delta i utforskende samtaler om
litteratur, teater og film.
Uttrykke egne meninger i diskusjoner
og vurdere hva som er saklig
Eksempler
fra Tekster 2
Tekster/
forfatter
Lærer for
livet av Willy
Pedersen
side 326
Syden av Are
Kalvø side
317
Det er farlig
med bøger
av Per Inge
Torkelsen
side 336
Appelsinene
på Fagerborg
s. 216
Drama Løgn og
sannhet,
Oppbrudd
og ansvar, Sonen av Jon
Kjærlighet Fosse side
og
224
kjønnsroller
-Omsetjing
-Skrivemåten
i nynorsk
-Substantiv
-Svake verb
Gjennomgang
av tekster og
tema.
Notatskriving
og
elevoppgaver.
Grupper Framføring av
egne
"smådrama
".
-Sterke verb
-Pronomen
og
determinativ
-Skriving av
tekstar
Framføring
av egne
"smådrama
"
argumentasjon.
Årsplan i norsk for 10.trinn ved Lindesnes ungdomsskole
Basert på lærebok: Kontekst - Gyldendal
Tid/
Uke
Kapittel/tema
41-51
Skriftlige og
Kontekst
basisbok
muntlige
tekster
Litteraturhistorie
(Korte innblikk i
perioden fra
750-1800,
men
hovedfokus fra
1800 til nåtid.)
Prøver/
framføringer
og skriveoppgaver
Kompetansemål
Lage egen
Kapittel-
Lars Saabye
Christensen
s.92
"historiemapp
e" på
elevpc'en.
prøver
underveis
+++
Notatskriving
og
elevoppgaver.
Gjennomgang
av tekster og
tema.
Lese kritisk og vurdere teksters
troverdighet.
Bruke lesestrategier variert og
fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur
og sakprosa.
Bruke tekstbehandlingsverktøy til
arkivering og systematisering av eget
arbeid.
Bruke tekster hentet fra bibliotek,
internett og massemedier på en
kritisk måte, drøfte tekstene of
referere til benyttede kilder.
Forstå og gjengi informasjon fra
svensk og dansk dagligtale.
Lese () tekster i ulike sjangere, både
skjønnlitterære og sakspregede på
bokmål og nynorsk.
Orientere seg i store tekstmengder
for å finne relevant informasjon.
Formidle muntlig og skriftlig egne
leseerfaringer og leseopplevelser
basert på tolkning og refleksjon.
Vurdere egne tekster og egen
skriveutvikling ved hjelp av kunnskap
om språk og tekst.
Presentere viktige temaer og
uttrykksmåter i sentrale
samtidstekster og sammenligne dem
med framstillinger i klassiske verk fra
norsk litteraturarv.
Presentere resultatet av fordypning i
tre selvvalgte emner.
Læremidler
Eksempler fra tekster
1
Forfatter Sjanger
og tekster og tema
Ragnar
Saga om
Eksempler
fra tekster 2
Tekster/
forfatter
Beatles av
Lodbroks kråka
saga Egen kopi
Erasmus
Montanus
av Ludvig
Holberg s.
119
drama makt og
motmakt,
Løgn og
sannhet
Robinson
Crusoe av
Daniel
Defoe
s.114
Roman helt og
antihelt,
Oppbrudd
og ansvar.
Oliver
Twist av
Charles
Dickens
s.143
Roman helt og
antihelt,
løgn og
sannhet,
Makt og
motmakt)
+++
Organisering
Nynorsk
-se ovenfor
Fordypningsoppgave i
forfatterskap
og

Fordypningsoppgave i
litterært
emne
Årsplan i norsk for 10.trinn ved Lindesnes ungdomsskole
Basert på lærebok: Kontekst - Gyldendal
Tid/
Uke
Kapittel/tema
Sammensatte
tekster
Læremidler
Kontekst
basisbok
Side 65105
Våren
-Film, avis,
reklame,
tegneserier,
ord/bilde/ lyd
Språket vårt
-Et språk i
endring
Eksempler fra tekster
1
Organisering
Eksempler
fra tekster 2
Hawaii Oslo s. 220
Fucking Åmål
s. 227
Tegneserier
- utdrag side
66-74
Side 284313
Nynorsk
-se ovenfor
Prøver/
framføringer
og skriveoppgaver
Se film, lese
tegneserier.
Analysere ord,
bilder og lyd
Lage avis
Fordypningsoppgave i
språklig
tema
Kompetansemål
Tolke og vurdere ulike former for
sammensatte tekster.
Bruke ulike medier, kilder og
estetiske uttrykk i egne norskfaglige
og tverrfaglige tekster.
Vurdere estetiske virkemidler i
sammensatte tekster hentet fra
informasjons- og
underholdningsmedier, reklame og
kunst og reflektere over hvordan vi
påvirkes av lyd, språk og bilder.
Gjøre rede for grunnleggende
prinsipper for personvern og
opphavsrett knyttet til publisering og
bruk av andres tekster.
Vise hvordan tekster i ulike sjangere
kan bygges opp på ulike måter.
Drøfte hvordan språkbruk kan virke
diskrimerende og trakasserende.
Forstå og gjengi informasjon fra
svensk og dansk dagligtale.
Gjøre rede for noen kjennetegn ved
hovedgrupper av norske talemål.
Forklare bakgrunnen for at det er to
likestilte norske skriftspråk og gjøre
rede for språkdebatt og språklig
variasjon i Norge i dag.
Gjøre rede for rettigheter i
forbindelse med samisk språk og om
utbredelsen av de samiske språkene i
Norge, Sverige, Finland og Russland.
Gjøre rede for hvordan
samfunnsforhold, verdier og
tenkemåter framstilles i oversatte
tekster fra samisk og andre språk.
Årsplan i norsk for 10.trinn ved Lindesnes ungdomsskole
Basert på lærebok: Kontekst - Gyldendal
Forberedelser
til eventuell
muntlig og
skriftlig
eksamen.
Repetisjon og
sammendrag.
Med forbehold om endringer underveis.
Interne
sensorer på
skolen.
Skriveoppgave
Hjemmeoppgave
Prøvemuntlig
Gjennomføre () foredrag,
presentasjoner () tilpasset ulike
mottakere.
()skrive tekster i ulike sjangere,
både skjønnlitterære og sakspregede
på bokmål og nynorsk.

similar documents