Norsk Kjemisk Selskap - Faggruppen for Analytisk Kjemi

Report
Norsk Kjemisk Selskap
Faggruppe for Analytisk Kjemi
NKS-Faggruppe for Analytisk Kjemi inviterer til 1 dags seminar i
”Dekomponeringsmetoder for analyse av sporelementer i ulike prøvetyper”, 7. mars
2013 på Universitet i Bergen, Institutt for Geovitenskap, Realfagbygget, Auditorium 4.
De fleste analyseteknikker som benyttes for analyse av sporelementer forutsetter at prøvene
foreligger i løst form, det vil si at de må dekomponeres. Valg av dekomponeringsmetode
avhenger av prøvetype og hvilken analyseteknikk som skal benyttes for den instrumentelle
analysen. Alternativt, er det mulig å redusere prøveopparbeidelsen slik at vi sparer arbeid og
feilkilder? ”Riktige” valg her er viktige for hvilken kvalitet på måledataene som oppnås.
Dette seminaret vil belyse dekomponeringsteknikker som brukes for å løse en rekke
prøvetyper innen miljøkjemi, geologi, marin forskning og nanoteknologi. Vi vil også belyse
emner innen måleusikkerhet og kvalitetssikring.
Målgrupper for seminaret er kjemikere og studenter fra forskning, industri, miljøovervåkning
og andre som er involvert i sporelementanalyse og kvalitetsikring av analyseresultater.
Seminaret vil også inneholde en utstilling av utstyr som brukes ved ulike
dekomponeringsmetoder og analyseteknikker. Vi håper også på gode diskusjoner mellom
deltagere, foredragsholdere og utstillere.
VEL MØTT TIL ET INTERESSANT SEMINAR!
PROGRAM
09:15-09:50
09:50-10:00
Registrering og innlasting av presentasjoner
Velkommen
Siv Hjorth Dundas, Faggruppe for Analytisk Kjemi
10:00-10:30 Hard Rock Digestions in Geochemistry: "Cooking with Hot Plates and
Microwaves"
Romain Meyer, Inst for Geovitenskap, UiB
10:30-11:00 Estimering av måleusikkerhet ved kjemiske analyser
Håvard Hovin
11:00-11:15
Kaffe, te, frukt
11:15-11:45
Det svever i luften!
Problemstillinger rundt dekomponering av filterprøver
Hilde Thelle Uggerud, NILU
11:45-12:15
Smeltedekomponering av geologisk materiale
Ragnar Bye, Farmasøytisk institutt, UiO
12:15-12:45
Korte presentasjoner av utstillerne, 5-10 min hver.
12:45-13:30
Lunsj
13:30-14:00
Utstilling
Holger v/Bjørn Henrik Aaserud
Heco v/Scott Roberts
Gammadata v/Eirik Gundersen
VWR v/Bjørnar Aarøe
14:00-14:30
Analyse av sporelementer i sjømat og andre marine prøver
Heidi Amlund, NIFES
14:30-14:45
Kaffe, te, frukt
14:45-15:15 Prøveopparbeidelse, grunnstoffbestemmelse og karakterisering av enkeltnanopartikler
Erik Buseth, Perkin Elmer.
15:15-15:45
Annonseres senere
15:45-16:00
Avsluttende spørsmål
Avrunding.
Seminar språk: Norsk/Engelsk
Påmeldingsfrist:
Deltakeravgift:
Påmelding:
Navn
Firma
Adresse
E-post
Seminarnavn
26. februar 2013
Kr. 900,- for medlemmer av NKS
Kr. 1200,- for ikke-medlemmer av NKS
Kr. 300,- for studenter
: ________________________________________
: ________________________________________
: ________________________________________
: ________________________________________
: ________________________________________
Deltakeravgift skal betales til konto 1730.18.37003 og giroen merkes med ”Dekomponering”.
Send utfylt påmeldingsskjema til: Siv Hjorth Dundas, Universitetet i Bergen, Institutt for
Geovitenskap: e-post : [email protected]
Du vil få beskjed om deltagelse pr. e-post.
STIPEND FOR STUDENTER til å delta på 1 dags seminar i ”Dekomponerings metoder for
analyse av sporelementer i ulike prøvetyper”, 7. mars 2013 på Universitet i Bergen, Institutt
for Geovitenskap.
Faggruppe for Analytisk Kjemi vil dele ut inntil 2 reisestipend på inntil NOK 2500,-.
Stipendet kan deles ut til høyere grads studenter i analytisk kjemi ved Universiteter og
Høyskoler i Norge. Reisestipendet vil fortrinnsvis bli tildelt studenter som kan vise til
selvstendig akademisk virksomhet eller studenter som har vist spesielt høyt faglig nivå og
aktivitet. Mottaker av reisestipend må levere skriftlig rapport fra reisen til Styret i Faggruppe
for Analytisk Kjemi.
Skriftlig søknad samt budsjett sendes til: Elin Gjengedal, UMB-IPM, Postboks 5003, 1432 Ås
eller E-post: [email protected] innen 22. februar 2013. Søknadene vil bli vurdert av
Styret og kan ikke påklages eller overprøves.

similar documents