Fremtidens kraftmarked nye utfordringer – nye muligheter

Report
Fremtidens kraftmarked
nye utfordringer – nye muligheter
Fremtidskonferansen 2012
Bente Hagem
Konserndirektør, Statnett SF
Innhold
 Statnetts rolle
 Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet




Innføring av AMS
Felles Nordisk Sluttbrukermarked
Energieffektivisering (EU)
Smarte løsninger
 Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK)
 Felles IKT løsninger
 Nettselskapenes rolle
 Tillggestjenester
2
Samfunnets oppdrag til Statnett
Bedre forsyningssikkerhet
Økt
verdiskapning
Bedre
klimaløsninger
Bygge neste generasjon sentralnett
3
Kraftforsyningen
- et stabilt og effektivt kraftsystem er en forutsetning for samfunnssikkerheten i Norge
Oversikt over gjensidig avhengighet mellom viktige samfunnsfunksjoner
Kilde: Forsvarets forskningsinstitutt (1997): Viktige samfunnsfunksjoner. FFI/RAPPORT-97/01458.
4
Balanserer kraften
24 / 7 – 365 - 2020
20.03.2012
5
Statnett må håndtere alle situasjoner
- med det sentralnettet vi har for hånden
30000
”All time high” forbruk
6. Januar 2010 23 996 MW
25000
20000
Forbruk 6. januar
15000
Forbruk 27. juni
10000
Produksjon 27. juni
”All time low”
produksjon sommer en 2010
4 820 MW
5000
0
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25
6
Hvordan har vi investert
– og i hvilken skala skal vi investere i fremover?
7
Status nettilstand (i)
- 70 % av sentralnettet ute til revisjoner i 2010
Antall timer med redusert forsyningssikkerhet
8
Vi vil bruke 500 MNOK årlig til å
balansere kraftsystemet
Vi investere 40 BNOK fram til 2020
Ørskog - 2012
Fardal
Finnmark Ø
2020
Nettforsterkninger
Skaidi - Varangerbotn
Skaidi-Varangerbotn
Balsfjord - Hammerfest
Ørskog
- Fardal
Ofoten
- Balsfjord
Mongstad – Kolsnes
Finnmark V
2030
Mongstad -Ofoten-Balsfjord-Hammerfest
Modalen
SKL - ringen
Nordland
Midt Norge
Ørskog fardal
2017
2030
Florø-området
Kollsnes
Kolsnes-Mongstad-Modalen, Sima Samnager
Haugalandet
SKL-ringen
Stavanger
Lyse - Stølaheia
Sørlandet
Lyse-Stølaheia, Vestre- og Østre-korridor
2012
2020
20.03.2012
10
2030
VI LEDER ARBEIDET MED Å KOBLE
EUROPA
Norden – 2000
20.03.2012
400 TWh
VI LEDER ARBEIDET MED Å KOBLE
EUROPA
Norden – 2000
CWE og Norden – 2011
20.03.2012
1800 TWh
VI LEDER ARBEIDET MED Å KOBLE
EUROPA
Norden – 2000
2300 TWh
CWE og Norden – 2011
North West Europe (NWE) – 2012
20.03.2012
VI LEDER ARBEIDET MED Å KOBLE
EUROPA
Norden – 2000
3200 TWh
CWE og Norden – 2011
North West Europe (NWE) – 2012
Europeisk løsning – 2014
20.03.2012
Innhold
 Statnett sin rolle i samfunnet
 Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet for kraft




Innføring av AMS
Felles nordisk sluttbrukermarked
Fornybarhet og Energieffektivisering (EU)
Smarte løsninger
 ESK: prosjektet for Effektivt sluttbrukermarked
 Felles IKT løsninger
 Nettselskapenes rolle
 Tillgestjenester
15
Nye utfordringer
Ny teknologi gir mulighet for
ny infrastruktur, adferd og tjenester
Bank
Tele
Post
Distribusjon og omsetning av strøm -
Fremtiden bestemmes nå!
16
AMS – Avanserte måle- og styringssystem
•
AMS forskrift vedtatt juni 2011
•
AMS medfører to-veis kommunikasjon med alle
forbrukere (2,7 mill. målepunkter) innen 2017
•
Timemåling, lagring og daglig distribusjon
 Innsamling og distribusjon: 24x2,7 mill. måleverdier
hver dag (0 i dag)
•
Prisinformasjon til sluttkunde
•
Struping og stenging
•
Mulighet for display og 3.parts grensesnitt
•
Tilrettelegge for tilleggstjenester
Noen konsekvenser:





Store investeringer for alle nettselskap
Forståelig strømregning
Større grad av forbrukertilpasset strømforbruk
Større muligheter for "smarte løsninger"
Økt nettnytte
17
Felles Nordisk sluttbrukermarked (i)
Bestilt av Nordisk ministerråd
•
Felles marked og markedsregler
•
Kunden i fokus
•
Lik adgang for leverandører
•
Konkurranse og effektiv prissetting
18
Felles Nordisk sluttbrukermarked (ii)
NordREG har fått oppdraget og er godt i gang
•
Har bestemt leverandørsentrisk markedsmodell
•
Kunden skal i størst mulig grad forholde seg til strømleverandøren
•
Bare i forbindelse med installasjon og avbrudd skal kunden forholde seg
til nettselskapet
•
Fellesfakturering av kraft og nettleie via leverandøren
•
En felles nordisk balanseavregning (NBS)
•
Nye felles modeller under utarbeidelse for:
•
•
Leverandørbytte
•
Leveringsplikt
Nye standarder for elektronisk kommunikasjons
19
EU om Fornybarhet og Energieffektivitet
Fornybarhetsdirektivet vedtatt også i
Norge
•
Økt andel fornybar produksjon
•
Økt andel fornybarhet i transport (10 %)
•
•
El-biler
Energieffektivisering
Nytt energieffektiviseringsdirektiv blir
snart vedtatt i EU
•
"Smart metering" (AMS) viktig del av
energieffektivisering
•
AMS gir rett til online pris- og
forbruksinformasjon
•
Forbrukeren sikres rett til å levere
mikroproduksjon
20
Smarte løsninger
Tjenester utover tradisjonell strømforsyning
•
Strømstyring via pris- og forbrukssignaler
•
Aggregering av effekt og utløsing av "struping"
•
Øvrige tjenester ved bundling av AMS, 3.parts
komponenter og evt. internett
Kraftverk
Kommunikasjon
Komm. i hjemmet
Automatisk bryter
Realtidsmålinger
Kraftverk
Utstyr for å
sikre systemstabilitet
nettselskap
NordPool
prissignal
Nettselskaper
Kommersielle aktører
Andre aktører
Elementer i et smart grid system
21
Innhold
 Statnett sin rolle i samfunnet
 Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet for kraft




Innføring av AMS
Felles nordisk sluttbrukermarked
Fornybarhet og Energieffektivisering (EU)
Smarte løsninger
 ESK: prosjektet for Effektivt sluttbrukermarked
 Felles IKT løsninger
 Nettselskapenes rolle
 Tillgestjenester
22
Ny rolle og oppgaver gitt til Statnett av NVE:
Statnett sin konsesjon som
Avregningsansvarlig
(f.o.m. 30.01.2012)
"Avregningsansvarlig skal utrede og
ha et overordnet ansvar for å utvikle
felles IKT-løsninger for
kraftmarkedet, som legger til rette
for effektiv informasjonsutveksling
og gjennomføring av
støttefunksjoner for
forretningsprosesser innen måling,
avregning, fakturering og
samordnet opptreden i
kraftmarkedet"
Om utredningen (fra NVE vedtak
30.01.2012)
• "NVE ser for seg at utredningen
skal gi en anbefaling av hvilken
funksjonalitet som skal tilbys i felles
IKT-løsninger, hvilke oppgaver som
skal utføres og forslag til
organisering”
• "Utredningen må derfor reflektere
eventuelle ulike syn i bransjen og
ulike alternativer som har blitt
vurdert i utredningen og basert på
dette lage en plan for utvikling av
fremtidige felles IKT-løsninger i
kraftmarkedet"
23
Statnett prosjektnavn:
ESK – Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft
Styringsgruppe
Bente Hagem
Peer Olav Østli
Thor Erik Grammeltvedt (NVE)
Prosjektleder
Tor B. Heiberg
Koordinering med
Energi Norge AMS prosjekt
Prosjektgruppe
Bransjeråd
Jens Auset (Hafslund)
Svein A. Folgerød (Agder)
Petter Sandøy (BKK)
Ketil Lille (Skagerak)
John H. Jakobsen (Haugaland)
Gerhard Eidså (Istad)
Eivind Dybendal (Midt-Nett Busk.)
Guttorm Listaul (Notodden)
Sverre Gjessing (Fjordkraft)
Hans Petter Andersen (LOS)
Arild I. Markussen (Helgelandskraft)
Jan Jansrud (Gudbrandsdalen)
Karl Magnus Ellinggard (NVE)
Ove Nesvik
Gorm Lunde
Leif Morland
(Christer Jensen)
Morten Småstuen
Ekspertgruppe
Thore Sveen (Hafslund)
Finn A. Gravdehaug (Istad)
Trond Thorsen (Skagerak)
Arnstein Flaskerud (Fjordkraft)
Haldis Skagemo (Lyse)
Bjørn Skaret (Ustekveikja)
24
Prosjektets mål
M1
Sikker og effektiv håndtering av måledata og informasjonsutveksling mellom
nettselskaper, strømleverandører og sluttkunder i kraftmarkedet
M2
Effektiv distribusjon av prisinformasjon til sluttkunde via AMS
M3
Totalfakturering utført av kraftleverandørene
M4
En løsning som er nøytral og som effektivt støtter dagens og morgendagens behov i
markedet
M5
En løsning som sikrer god integrasjon mot et felles nordisk sluttbrukermarked
M6
M7
En løsning som har høy grad av sikkerhet, og som er robust nok til å håndtere store
datamengder
En løsning som er oversiktlig, og som gir klare retningslinjer, prosedyrer og krav til
innføring av AMS med tilhørende prosesser i kraftmarkedet
M8
En løsning som er kundevennlig
M9
Effektiv konkurranse om tilleggstjenester til AMS
M10 En effektiv organisasjon for utvikling og drift av felles IKT løsninger
M11
En løsning som er kostnadseffektiv over tid og som gir den beste løsningen for
samfunnet
25
To prinsipielle løsningsalternativ (i)
Alt.1: Distribuert informasjonsmodell (dagens modell)
26
To prinsipielle løsningsalternativ (ii)
Alt.2: Sentral løsning (hub konsept)
27
Prosjektets tidsplan
2012
Aktivitet
1
2
jan
feb
mar
apr
mai
Etablering av målbilde
Utvikling av metodikk
Definering av kriterier som skal benyttes
Beskrivelse av mulige alternative modeller
3
Beskrivelse prosess og informasjonsflyt
Beskrive overordnet IKT struktur for hver enkelt modell
Rangering av de ulike modellene ift kriterier
4
Krav til organisasjon og infrastruktur
5
Vurdering av kost-nytte for prioriterte modeller
6
Sluttrapport med anbefaling
Implementering
2014
Rapport til NVE (for godkjennelse)
Styringsgruppemøter
Bransjerådsmøter
info på www.ediel.no
28
Takk for oppmerksomheten!
29

similar documents