Fjernvarme i Narvik

Report
Fjernvarme i Narvik
Narvik 24.10.2011
Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS
Fakta om Statkraft
Statkraft- størst i Europa på fornybar energi.
Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,
FJERNVARME og forsker på SALTKRAFT
Statkraft Varme er en av fire satsingsområder i Statkraft konsernet
Statkraft Varme har bygget fjernvarme siden 1982 i Norge og Sverige, og er
en ledende nasjonal aktør innen utbygging og drift av fjernvarme.
Over 30 % av Trondheims oppvarmingsbehov dekkes i dag av fjernvarme
levert av Statkraft Varme.
Vår målsetting: Miljøvennlig og fleksibel energiforsyning til våre kunder!
Vi vil bidra til en god og energieffektiv utvikling av fjernvarme i Norge og
Sverige, gjerne i samarbeid med lokale aktører.
side 2
Statkraft Varme AS (SVAS)
Kirkenes
Forretningssamarbeid med ØFAS og Varanger Kraft
Energigjenvinning med tilhørende fjernvarme (planlagt 12.000
tonn/år og ca. 30 GWh/år)
Finnmark Mijøvarme AS
Aktuell som mulig ny eier for videreutvikling av selskapets
fjernvarmevirksomhet
Energigjenvinning, bioenergi og fjernvarme (inntil 40 GWh/år)
Narvik
Samarbeidsavtale mellom Nordkraft og SVAS om å etablere et
felles fjernvarmeselskap
Bioenergi (ca. 50 GWh/år)
Bodø
Forretningssamarbeid med Bodø Energi, som mottok konsesjon
sommeren 2010
Energigjenvinning, fjernvarme, spillvarme og dampleveranse
(planlagt 60.000 tonn avfall/år og ca. 170 GWh/år)
Harstad
Konsesjon basert på lokal bioenergi mottatt i 2009
Under bygging med idriftsettelse i 2012
Investering på 200 Mkr og et potensial på 80-90 GWh/år
Ca. 1 TWh/år fra
eksisterende produksjon,
20 varmesentraler og 105
ansatte
Molde
SVAS er i dialog med Istad om et mulig felles
forretningssamarbeid for å videreutvikle eksisterende
fjernvarmeanlegg (totalt ca. 65 GWh/år)
Ås
Mottatt konsesjon i mai 2011 og idriftsettes årsskiftet 2012/2013
Planlegges for ca. 50 GWh/år basert på skogsflis (Grot),
røykgasskondensering, bioolje og trolig varmepumpe (kjøling)
Samarbeid mellom UMB, Viken Skog og SVAS
Etablert virksomhet
Under bygging
Konsesjon søkt alene/samarb.
Under utredning
Bio Varme
Hva er fjernvarme?
side 4
Kundesentral
side 5
side 6
Tilkopling til fjernvarme
Statkraft Varme tar normalt kostnadene med
stikkledninger
I en utbyggingsfase tar Statkraft Varme også deler
av kostnadene innvendig i eksisterende bygg
Bistår med prosjektering, innkjøp og montasje av
kundesentraler.
Statkraft Varme har ingen tradisjon for å kreve
tilknytningsavgift
Fjernvarme i Narvik
Potensielt varmebehov på 50-70 GWh/år på lang sikt
Investeringer på ca. 200 millioner kroner
Varmesentralen:
10 MW biokjeler som fyres med treflis og topplast med 12 MW gasskjeler
(akkumulatortank og røykgasskondensering)
9 km med fjernvarmetraseer
Etablering av nye grønne arbeidsplasser →
Varer og tjenester til drift vil bli kjøpt lokalt
Et godt alternativ til eksisterende energibærere
side 8
Konsesjonssøknaden
• 50 GWh/år ved full drift
• Inntil 10 MW biokjel fra
en eller to kjeler
• Inntil 12 MW gass/
olje fra en eller to kjeler
•Operativ i 2014
• ca. 9 km med nett
Harstad varmesentral
side 10
Harstad varmesentral
side 11
Fordeler med fjernvarme
Rimeligere og stabil pris - Energi loven 5-5
Redusere bruken av olje og unngår eget fyrings anlegg
Økt sikkerhet i forbindelse med energileveransen ved
strømbrudd (beredskapsplaner)
Reduserer arealbehov og investeringskostnader i forbindelse
med å ha egne varmesentraler
Stor energifleksibilitet
Redusert drifts- og vedlikeholdskostnader.
I tråd med lokale og nasjonale klimamål (jf. klimaforliket i
Stortinget, Lokal klima & miljøplan i Harstad).
Ny energilov gir pålegg om alternativ til EL for bygg over 500m2
side 17
Lokale samarbeids partnere i Harstad
Hinnstein AS
Pw arkitekter AS
Veidekke
Barlindhaug AS
Harstad Maskin AS
Norconsult AS
Nord Norsk Bio Energi
Seaworks
Kunnskaps parken- KUPA
Vann og Varme AS
Lokale konsulenter:
Rolf Olsen konsulting
Harald Josefsson Ingeniør med flere.
side 18
Flisproduksjon i Ofoten
side 19
Hva betyr dette for dere?
• KONKURRANSEDYKTIG VARMEPRIS
• MILJØRIKTIG ENERGILØSNING
• LOKAL OG REGIONAL VERDISKAPING
side 21
Spørsmål?
Takk for oppmerksomheten!
Kontakt:
[email protected]
side 22

similar documents