Les mer om avgift og skattemessige utfordringene i bilbransjen

Report
BILBRANSJEN
BDO
ET BEVISST VALG
BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt & avgift, Rådgivning og Foretaksservice
VI ER
UTFORDREREN
I VÅR BRANSJE
BILBRANSJEN
Bilbransjen opererer i et komplekst makroøkonomisk
bilde hvor generelle faktorer har sterk påvirkning av
rammebetingelsene for virksomheten. Endringer i
konjunktursituasjon, skatter og avgifter, miljø, teknologiskog designmessig utvikling er forhold som er av betydning
for bransjen. Bilbransjen er i stadig endring og er særskilt
utsatt for endringer i rammebetingelser og regelverk.
For å lykkes i bransjen må du være i forkant og være
endringsdyktig, i tillegg til å være en god kremmer. Valg av
riktig samarbeidspartner på revisjon og rådgivning vil bidra
til økt endringsevne og muligheter for å skape merverdier
for selskapet. BDO er en betydelig leverandør av revisjonsog rådgivningstjenester til virksomheter innen bilbransjen.
Bransjespesialisering
BDO tilbyr revisjonstjenester, skatte- og avgiftsrådgivning
samt andre rådgivningstjenester til bilbransjen. BDO
har høy kompetanse, og er opptatt av de utfordringene
bilbransjen står overfor innenfor disse fagfeltene. Bilbransjen
er påvirket av at det stadig skjer endringer i trender, kjøpemønster, og rammebetingelser. Vår bransjegruppe jobber
kontinuerlig med kompetansebygging for at vi skal være
en aktiv samarbeidsparter som kan bistå med deres
utfordringer. BDOs nasjonale og internasjonale bransjesatsning på bilindustrien gjør at vi er godt rustet til å være
en løsningsorientert samarbeidspartner.
Bilbransjens utfordringer
Den generelle skatte- og avgiftspolitikken påvirker i stor
grad prisen og etterspørselen etter ulike type modeller.
Vi ser at bransjen har utfordringer innen:
• Rammebetingelsene
• Konjunktursvingninger
• Valutasvingninger
• Finansiering, leasing og gjenkjøpsavtaler
• Garantiarbeid, serviceavtaler og fordeling av inntekter.
• Skatte- og avgiftsmessig behandling knyttet til import,
tollgrunnlag og uttak etc.
• Lager og omløpshastigheter (ståtid)
HVORFOR BDO?
BDO har lang erfaring fra bilbransjen.
• Vi satser på bilbransjen
• Vi har høy servicegrad og en uformell stil
• Vi har stabile medarbeidere med lang og solid erfaring
• Revisjon med klar og tydelig kommunikasjon på riktig nivå
• Revisjon og rådgivning til fornuftig pris
• BDO er en aktiv sparrings- og samarbeidspartner
For at du som aktør i bilbransjen skal oppnå høy trygghet og
verdiskapning er det viktig å knytte de riktige kontaktene.
Vår bransjespesialisering gjør at vi konsentrerer vårt arbeid
om de områder som er viktige for deg og din virksomhet.
Basert på den kunnskap og erfaring vi besitter, kan vi jobbe
målrettet for å tilby tjenester tilpasset din virksomhets ulike
utfordringer.
BDOs tjenestespekter
I tillegg til den lovpålagte revisjonen har våre revisorer og
rådgivere høy kompetanse blant annet innenfor:
• Optimalisering av skatter og avgifter
• Omorganiseringer, fusjoner og fisjoner
• Bistand til oppkjøp og salg av virksomhet
• Verdivurderinger og Due diligence
• Utarbeidelse økonomihåndbok og rutinegjennomgang
• Refinansiering / kapitalstruktur
• Generasjonsskifte
• Lønnsomhetsanalyser
• Benchmarking
Våre verktøy
Tilgang til ny teknologi og kunnskap, samt evnen til
å anvende denne på en kostnadseffektiv måte, gir
muligheter for å rasjonalisere prosesser og kvalitetssikre
økonomisk informasjon. Lønnsomhetsberegninger og
fortjenesteanalyser er sentrale begrep i denne sammenheng.
Vårt arbeid har fokus på skape merverdi for våre kunder.
For hver enkelt kunde skreddersyr vi et team av teknisk
sterke og kommersielt tenkende personer som har
myndighet til å gjøre egne vurderinger og ta beslutninger.
Vi har derfor fjernet all form for unødvendig byråkrati,
slik at våre partnere og medarbeidere kan hjelpe deg på
en effektiv og fleksibel måte. Dette gir oss mer tid til å bli
kjent med deg og ditt selskap, slik at du vil få relevante og
verdiskapende råd.
Kontor
Dette er årsaken til at vi finner og utvikler motiverte,
kompetente og talentfulle mennesker med en evne og vilje
til å gjøre en forskjell for deg og din virksomhet.
180 Partnere
1200 Ansatte
På å forstå
dine behov 1
67
Ingenting betyr mer for oss enn våre kunder, og vi retter all
vår energi mot å yte den beste kundeservicen.
1
Nr.
BDO NORGE
Bransjens mest fornøyde kunder
Årets klatrer i universums studentundersøkelse
1 - AALUND Revisjonsbarometeret 2013
1
BDO INTERNASJONALT
Som et av verdens største revisjonsnettverk kan vi tilby hele
spekteret av tjenestetilbud som du forventer av et selskap
av vår størrelse.
2
Vi har ikke bare dyktige medlemsfirma i de områdene hvor
du er etablert akkurat nå, men også i de områdene du
ønsker i å ekspandere til.
Vi er et integrert nettverk av kontorer bundet sammen
av den samme dedikasjonen til kundebehandling.
3
4
8
5
7
6
10
9
VÅRE REGIONER
1. Nord
2. Midt-Norge
3. Innlandet
4. Nord-Vest
5. Rogaland
6. Agder
7. Vestfold/Telemark
8. Buskerud
9. Østfold
10. Stor-Oslo
NOEN SENTRALE AVGIFTSMESSIGE
UTFORDRINGER I BILBRANSJEN
Avgiftsbehandling av erstatningsbiler – egne og ved
innleie fra eksterne
Avgiftsmyndighetene har avgitt en rekke uttalelser,
og det har vært avgjørelser i Høyesterett om hvordan
bilforhandlere som gir kunder en erstatningsbil i forbindelse
med verkstedsbesøk skal behandle merverdiavgift. Ved
en uriktig organisering av erstatningsbilordningen, kan
forhandleren enten miste fradraget for inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til erstatningsbilene, eller få
plikt til å beregne uttaksmerverdiavgift. Merverdiavgiften
vil i disse tilfellene utgjøre en endelig kostnad for
bilforhandleren.
Det er imidlertid adgang til å gi seg selv en ”storkunderabatt” før avgiften beregnes. Hvor stor denne rabatten
kan være er et vurderingstema som må avgjøres blant
annet på bakgrunn av hvor mange biler som blir tatt ut til
demonstrasjonsformål, listepris mv.
Omfanget av merverdiavgiftsfritak ved omsetning
av el-biler og brukte biler
Omsetning av brukte biler og el-biler er fritatt for
merverdiavgift, men hvor langt rekker dette fritaket? Kan
ekstrautstyr som vinterhjul, radio, skiboks, tilhengerfeste
mv også faktureres uten merverdiavgift, eller må det
oppkreves merverdiavgift der kunden betaler særskilt for
ekstrautstyr? Hvordan skal etterfølgende arbeid knyttet til
reparasjoner og service avgiftsbehandles?
Med avgiftsoptimal organisering av en ordning med
erstatningsbiler, vil en forhandler kunne unngå en endelig
merverdiavgiftsbelastning på denne typen anskaffelser.
BDO har hatt en omfattende dialog med avgiftsmyndighetene der omfanget av fritaket for omsetning av el-biler
og brukte biler har blitt avklart.
Beregning av merverdiavgift ved uttak av
demonstrasjonsbiler
Bilutleie – krav til næringsvirksomhet
Bilforhandler som registrerer kjøretøy på eget navn, skal
beregne merverdiavgift selv om det aktuelle kjøretøyet
ikke tas i bruk. Ved uttak av demonstrasjonsbiler blir med
andre ord forhandleren belastet med merverdiavgift som
vil utgjøre en endelig kostnad. Grunnlaget for beregning av
uttaksmerverdiavgift skal i utgangspunktet settes til bilens
listepris med tillegg av fraktomkostninger.
Merverdiavgift på anskaffelser knyttet til personbil er i en
rekke sammenhenger avskåret. Dette gjelder imidlertid ikke
ved ”yrkesmessig utleievirksomhet”. Det er i praksis stilt
strenge krav til når en bilforhandler anses å drive ”yrkesmessig utleievirksomhet”, særlig gjelder dette når det skjer
en del utleie til nærstående parter.
En rekke klagesaker og rettssaker har medført at avgiftssituasjonen ved etablering av en utleievirksomhet ved
siden av bilforretningen må vurderes nøye.
NOEN SENTRALE SKATTEMESSIGE
UTFORDRINGER I BILBRANSJEN
Det har ikke vært like mange uttalelser og avgjørelse i
rettssystemet tilknytting de skattemessige problemstillingene som under merverdiavgiftsområdet. Vi i BDO
har løpende dialog med skattemyndighetene i forhold til
hvilke grensedragninger de legger til grunn i sin vurdering
av lovverket. Ved løpende dialog og være oppdatert
på endringer i lovverket, vil vi kunne rådgi våre kunder
løpende og være i forkant for å kunne gi den beste kundeopplevelsen. Basert på våre erfaringer med bilbransjen og
hvilke skattemessige problemstillinger bransjen står ovenfor
har vi belyst noen temaer som vi mener det er viktig å
fokusere på.
Fordelsbeskatning
Demobil – ”bilpool”
I bilforretninger er det vanlig at ansatte har anledning
til å benytte selskapets biler. Der hvor ansatt gis tilgang
til vekselsvis bruk av typisk demobiler til privatbruk, skal
fordel innberettes på den enkelte arbeidstaker grunnlag av
snittpris på de biler som benyttes på denne måten. Det er
viktig å merke seg at fordel skal beregnes for hele året, om
det ikke er klart at arbeidstakeren ikke har hatt tilgang til
bruk av bil hele året, fordi ansettelsesforholdet er inngått/
avsluttet i løpet av året.
El-bil:
El-bil har et lavere avgiftsnivå, og er unntatt fra bompengeog parkeringsavgift, og faller dermed ofte gunstigere ut
prismessig ved kjøp og ved beregning av skattemessig fordel
for ansattes frie bruk av arbeidsgivers bil, sammenlignet
med biler som går på bensin eller diesel. Egne skatteregler
for beregning av den skattemessige fordelen gjør også el-bil
rimeligere som firmabil, enn andre biler.
Arbeidstakere som benytter arbeidsgivers bil i jobb
Vår erfaring er at arbeidsgivere som stiller biler til
disposisjon arbeidstakere til bruk under utførelsen av
arbeidet, (typisk håndverkerbiler) ofte vil komme i en
situasjon hvor skattemyndighetene stiller spørsmål om ikke
bilen også benyttes privat. Vi har omfattende erfaring med
å gi bistand til våre kunder vedrørende slike vurderinger og
gjennomgang av firmaets bilordning og bilbruk.
Skattemessig klassifisering
Verdsettelse av demobiler og utleiebiler
Det er viktig å foreta en korrekt klassifisering, og som regel
klassifiseres demobil som varelager. Utleiebil vil kunne
klassifiseres som et anleggsmiddel, med den konsekvens
at det kan foretas skattemessige avskrivninger. Regelverk
om verdsettelse og uttak er viktig å være klar over i denne
sammenheng og vi har erfaring og kompetanse til å gi denne
rådgivningen.
Tommy Benum
+47 91 35 28 83
[email protected]
Knut Andreassen
+47 98 20 62 60
[email protected]
Kjell-Fredrik Kristiansen
+47 95 27 65 33
[email protected]
www.bdo.no
facebook.com/bdonorge
BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en
del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. BDO er varemerkenavnet
for BDO-nettverket og for hvert enkelt BDO medlemsfirma.
Foto: Geir Mogen og Shutterstock.com I Trykk: Konsis Grafisk AS
KONTAKTPERSONER

similar documents