Det ær*ke hvordan du har det, men hvordan du tar det?

Report
Det er ikke hvordan du har det,
men hvordan du tar det!?
Hvordan personlighet og situasjon
påvirker vår håndtering av
(arbeids)livet
Agenda
• Litt om helhetstenkning
• Hva er personlighet
• Litt om psykisk strev og
personlighetsforstyrrelser
• Kan jeg påvirke andre menneskers følelser og
handlinger
• Påvirkningskanaler
– Dialog
– Relasjon
Kunstige todelinger
•
•
•
•
•
Individet eller samfunnet
Kropp eller sjel
Tanker eller følelser
Gener eller miljø
Leder eller medarbeider
• Personlighet eller situasjon
”Vår opplevelse av verden er konstruert rundt
forestillingen om det isolerte selvet,
men ,- alt er vevd sammen og alt henger
sammen med alt.
Ingenting står alene.
Ingenting er isolert fra det systemet som skaper,
omgir, opprettholder og begrenser det!”.
Louis Cozolino
Individet eller samfunnet
Et samfunn er mer enn summen av
enkeltindivider.
Emile Durkheim
Vi er sosiale skapninger…
…derfor reagerer vi på sosialpsykologiske
mekanismer
Er vi uavhengige, selvstendige individer?
Kan vi velge våre liv?
Orden i kaoset…
Behov for å kategorisere, systematisere, skille,
ordne for å forstå.
• Millioner av impulser når våre
sanseorganer/nervesystem. Vi klarer ikke registrere
mer enn det vi velger å gi vår oppmerksomhet.
• Hva vi gir oppmerksomhet bestemmes av verdier,
preferanse, interesse, personlighet, styrke på stimulus
osv…
Menneskets sanseinntrykk
Sans
Sanseinntrykk
Øynene
10000000
Registrert i
bevissthet
40
Ørene
100000
30
Huden
1000000
5
Smak
1000
1
Lukt
100000
1
Personlighet eller situasjon
Hvorfor er vi som vi er?
Hvorfor blir vi som vi blir?
Hvorfor gjør vi som vi gjør?
Personlighet
Personlighet er det sett av psykologiske trekk og
mekanismer i individet som er organisert, relativt
stabilt, og som influerer hans/hennes
interaksjoner med, og tilpasning til omgivelsene
(inkludert det intrapsykiske, fysiske og sosiale
miljøet).
Personlighet…
Gener eller miljø?
Feil spørsmål!
• Det er ikke genene som sementerer
menneskes atferd, men de erfaringer
et individ har hatt i løpet av livet, kombinert med den genetiske
disposisjon, former våre tanker, våre
følelser, vår atferd og har dermed stor
innvirkning på våre (arbeids)liv.
Hva påvirker
vår atferd og opplevelse
av verden?
Personlighet
Situasjon
Persepsjon/tolkning
Big Five
Robust
Sårbar
Type A
Syk, minoritet,
arbeidsledig, rik/fattig,
tapsopplevelser, konflikt
Kona har vært utro, osv.
Jeg er uinteressant
Jeg pleier å lykkes
Han er ute etter meg…
Jeg mestrer
Det meste ordner seg for meg
Interaksjon mellom person og
situasjon
Reaktiv
Proaktiv
Evokativ
Personlighetsforstyrrelser
”Interaksjonsutløst galskap”
• Alle forsøker å finne måter å håndtere
livet/sos.relasjoner på som i størst mulig grad reduserer
den subjektive opplevelsen av smerte.
…eller situasjon
Den fundamentale attribusjonsfeil
• En tendens til å overvurdere
personlighetsfaktorer, og undervurdere
ytre faktorer som årsak til andres atferd.
Og hva så?
Kan vi påvirke andre menneskers følelser og
atferd?
Kan vi påvirke våre egne følelser og atferd?
Vi er ikke den vi er, - men den
vi blir sammen med den
andre…
”Folk bruker måneder og år på å trene på å bli
gode i golf o.l., men de gidder ikke bruke 5
minutter på å ta ansvar for egne følelser! Da
skylder de på temperamentet sitt, barndommen
eller personligheten sin”.
Psykolog Dag Atle Andersen
Slik når du treningsmålene
Effektive påvirkningskanaler
• Dialog
– Fordi vi er forskjellige
• Relasjon
– Fordi vi er like
Hvorfor fokusere på dialogen?
• ”Dialouge is the core of culture and the
basic unit of work. How people talk to each
other absolutely determines how well the
organization will work.”
• Larry Boosidy. Direktør, Honeywell International
Relasjon vs posisjon
• Posisjon er ingen garanti for innflytelse i
vår tid.
• Når en relasjon er på plass trengs det lite
ledelse
Relasjonskompetanse og relasjonsledelse
• Relasjonskompetanse
– ferdigheter/evner til å etablere, utvikle,
vedlikeholde og reparere kontakt med andre
mennesker.
• Relasjonsledelse
– å bruke denne kontakten til å oppnå resultater.
De fem K’ene for godt lederskap
•
•
•
•
•
Kunnskap
Kompetanse
Kjennskap
Klokskap
Kjærlighet
”Det er ingen som spør etter min sjel”
”Jeg ser til høyre side,
og ingen kjennes ved meg.
Nei, ingen viser omsorg
og bryr seg om min sjel”.
Kong David ca. 1040 f.Kr
Where is the Life we have lost in
living?
Where is the wisdom we have lost
in knowledge?
Where is the knowledge we have
lost in information?
T.S Eliot

similar documents