Rådgjevartenesta ved Øyrane vidaregåande skule Jan W. Midtbø

Report
Rådgjevartenesta ved Øyrane vidaregåande skule
Skulen har tre tilsette i tenesta
Karriere og sos.ped. rådgjeving:
Elev og sosial.ped. arbeid:
Tilpassa opplæring:
Jan W. Midtbø
Tove Nedrebø
Harald O.Wiken
Mobiltlf:+47 415 30912
Jobbtlf:+47 576 37312
E-post: [email protected]
Kontortid: alle dagar
Mobiltlf.+47 415 30913
Jobbtlf:+47 576 37313
E-post: [email protected]
Kontortid: alle dagar
Mobiltlf: +47 412 66172
Jobbtlf.:+47 576 37419
E-post: [email protected]
Kontortid: Onsdag og Torsdag
Arbeidsfelt for Rådgjevartenesta:
Karriereplanlegging: Informasjon og rettleiing om yrke og utdanning (YoU)




Vidaregåande opplæring (VIGO)
Elevane får i samarbeide med kontaktlærar informasjon og rettleiing i høve val av studieretning, linje og fag. Elevar som skal halde fram i
vidaregåande skule, får rettleiing og hjelp til å søkje Vigo på internett. Vilbli gir nyttig informasjon om vidaregåande opplæring.
Hospitering for 9. og 10. klasse
Skulen tek imot elevar til hospitering som ein del av grunnskulen sitt fag "utdanningsval". Elevane får prøve ut to ulike programområde,
eit om våren i 9. kl. og eit om hausten i 10. kl. Hospiteringa går over to dagar.
Fagutdanning og studieførebuande
Elevar som avsluttar vidaregåande skule og skal søkje fagutdanning eller studieførebuande får i samarbeid med kontaktlærar, informasjon
og rettleiing om utdanning og yrkesval. Elevane på Vg2 får også kurs i høve jobbsøknad og CV
Rådgjeving på nett
Skulen kan gi tilbod om rådgjeving på nett. Elevane kan rette spørsmål til Jan W. Midtbø på e-post.
Skulen har også utarbeidd ei lenkesamling til elevane.
Tilpassa opplæring

Rådgjevartenesta har i samarbeid med kontaktlærarane / faglærarane ansvar for å følgje opp elevar med behov for særskild
tilrettelegging og behov. Informasjon om særskilt inntak og spesialundervisning
Rettleiing for elevar med sosiale eller personlege problem

Skulen gjennomfører årleg eit program VIP for elevane på Vg,1 innan psykisk helse i skulen

Rådgjevartenesta samarbeider ved behov, med PPT, barnevernstenesta/ sosialkontor/politi/kommune og Skulehelsetenesta.
I tillegg har vi tett samarbeid med Oppfølgingstensta OT Vi som arbeider i Rådgjevartenesta har teieplikt!
Elevrådsarbeid og elevaktivitet

Einskilde i Rådgjevartenesta har også ansvar for oppfølging av elevrådsarbeid, tilskiping av ulike aktivitetar gjennom skuleåret
Velkomen til INFO-TORGET ved Øyrane vidaregåande skule
Her kan du finne informasjon om yrke og utdanning (YoU). Ved å klikke på lenkene under, kjem du rett inn på aktuelle nettsider, som gir
informasjon om fag, studium og lærestader, samt studiefinansiering. Dersom du ønskjer å gjennomføre yrkes- og interessetest, ligg det
og lenker til dette.
Generell info om yrke og utdanning:
www.you.ls.no
www.utdanning.no
www.jobbfeber.no
www.nav.no
www.skolenettet.no
www.odin.dep.no/ufd
Vidaregåande opplæring
Ny struktur i vidaregåande opplæring ”Kunnskapsløftet” www.vilbli.no
www.dinutdanning.no
Høgare utdanning — Universitet/høgskule
www.samordnaopptak.no gir informasjon om opptak til høgare utdanning i Noreg, oversikt over studium og lærestader, reglar i høve opptak,
poenggrenser m.m.
www.skoletest.no gir info om fag og lærestader i Noreg.
www.studenttorget.no er Noreg sin største studentportal - nyttig informasjon og tenester for alle som studerer eller skal til med studiane.
www.studievalg.no - skuleoversikt for utdanning i Noreg og utlandet.
www.studentum.no - skuleoversikt for utdanning i Noreg og utlandet.
Jobb/utdanning i utlandet
Desse lenkene gir info om høgare utdanning i dei fleste land; utdanningssystem, søknadsprosedyrer, godkjenning, finansiering, visum,
opphaldsløyve, sjukeforsikring, butilhøve-og moglegheiter, adresser og lenker:
www.ansa.no
www.studieguiden.no
NAV - Utdanning i utlandet
www.europa.eu.int/ploteus
www.euroguidance.net/index.htm
www.ungieuropa.no
www.uio.no/suhf - Utdanning i Frankrike
www.atlantis-u.no
Finansiering
www.lanekassen.no
www.legathandboken.no
Yrkes- og interessetestar
NAV - veiledning
www.skoletest.no

similar documents