Presentasjonen - Revisjon Midt

Report
KRS nr. 4
Avgrensing mellom driftsregnskapet og
investeringsregnskapet
Tove Tveråmo
Ass. daglig leder
Reg. revisor
ƒ KRS nr. 4 er fortsatt en foreløpig standard,
men:
... Anbefales fulgt og avvik skal faglig begrunnes.
Lite endringer
ƒ Bare mindre endringer fra høringsutkastet
til den foreløpige standarden
ƒ Medført at fire uttalelser fra GKRS er
trukket:
•
•
•
•
Trafikksikring og parkanlegg (2006)
Rassikring (2006)
Utbedring av veger (2007)
Utskifting av utstyr (2007)
Kommunale bidrag til andres rassikring
ƒ Tatt opp av mange i høringen
ƒ GKRS har ikke foretatt endringer i
standarden som følge av innspillene
ƒ GKRS har valgt å ta opp spørsmålet med
KRD
Standard
ƒ Et viktig begrep i forhold til om et tiltak skal
vurderes som vedlikehold eller påkostning.
Def. standard:
ƒ Med standard forstås anleggsmidlets relative
standard.
Påkostning
Vedlikehold
Annen stand eller bedre standard
Samme standard som på
anskaffelsestidspunktet
Øke bruksverdien eller –området.
Utvikling av potensial/ øker
kapasitet eller funksjonalitet
Opprettholde dets verdi over tid
ift. nye krav
Opprettholde fastsatt
kvalitetsnivå
Forlenger levetid
Arbeid for å hindre forfall som
følge av jevn og normal
slitasje.
Brukes til formålet innenfor en
gitt brukstid
(pkt. 3.2.4)
Praktiseringen av skillet mellom påkostning
og vedlikehold vil til en viss utstrekning
måtte baseres på faglig skjønn i det enkelte
tilfellet. Dette skjønnet må utøves innenfor
de rammer, lov, forskrift og denne
standarden setter.
(pkt. 3.2.1 nr. 5)
ƒ Vurderingen av hvorvidt utgifter til et tiltak fører et
anleggsmiddel til en annen stand eller en høyere
standard, og dermed klassifiseres som påkostning
foretas på tiltaksnivå.
ƒ Tiltak av vedlikeholdsmessig karakter gjennomført
samtidig som endringen/ standardhevingen skal
klassifiseres som vedlikehold.
Vesentlighet
ƒ Vesentlighetsgrensen på kr 100 000
opprettholdes, og vurderes i forhold til
anskaffelsesutgiften som kan aktiveres iht.
KRS nr 2.
Utgifter på prosjekter som stoppes
(Pkt. 3.1.7)
ƒ Dersom det i ettertid viser seg at investeringen ikke
blir gjennomført, anses dette som en indikasjon på
varig verdifall og nedskrivning skal vurderes iht.
KRS nr. 9 Nedskrivning av anleggsmidler.

similar documents